Jelenlegi hely

75. Ádám és Éva vétsége

I. A 75. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

ÁDÁM ÉS ÉVA VÉTKE

1. Az Urantia-probléma
„75:1.6 Nebadoni Anyagi Fiak valószínűleg sohasem néztek szembe ilyen bonyolult és megoldhatatlannak tűnő feladattal, mint amilyennel Ádám és Éva az Urantia szomorú helyzetében. De valamikor azért sikert érhettek volna el, ha a távlat kínálta lehetőséget felismerve türelmesebbé válnak. Mindkettőjük, különösen pedig Éva, mindent összevéve túl türelmetlen volt; nem akartak vállalni egy hosszantartó próbatételt. Azonnali eredményeket akartak látni, és így is lett, azonban az így elért eredmények mind az ő számukra, mind pedig a világ számára szörnyűek voltak.” 

2. Kaligasztia cselszövése

3. Éva megkísértése

4. A vétség tudatosulása

5. A vétség következményei
75:5.2 „Ádám a halandóinál erősebb ragaszkodással szerette a feleségét, és az a gondolat, hogy esetleg nélküle, egymagában kell itt maradnia az Urantián, több volt, mint amit el tudott viselni.”

6. Ádám és Éva elhagyja a kertet

7. Ádám és Éva leépülése
A) „75:7.3 Az édeni párt tájékoztatták, hogy a teremtésrész halandóinak szintjére fokozták le magukat; hogy ezentúl urantiai férfiként és asszonyként kell viselkedniük, s a világ emberfajtáinak jövője lesz az ő jövőjük is.”

B) „75:7.7 Kaligasztiának sikerült tőrbe csalnia Ádámot és Évát, de nem tudta elérni ama célját, hogy bevonja őket a világegyetemi kormányzat elleni nyílt lázadásba. Amit tettek, az valóban rossz dolog volt, de sohasem voltak bűnösök az igazság semmibevételében, és tudatosan nem is csatlakoztak az Egyetemes Atya és az ő Teremtő Fia pártatlan uralma elleni lázadáshoz.”

8. Az ember úgynevezett bűnbeesése
A) 75:8.1 „Az emberi fajt az ádámi vétség közvetlen következményei ellenére felemelték. Bár megbukott az az isteni terv, hogy az Urantia népei megkapják az ibolyaszín fajtát, a halandó emberfajtáknak mégis nagy hasznára vált az a korlátozott mértékű hozzájárulás, melyet Ádám és az ő leszármazottai biztosítottak az urantiai emberfajták számára.

75:8.2 Nem történt olyasmi, mint »az ember bűnbeesése«. Az emberi faj története a fokozatos evolúció története, és az ádámi alászállás nagymértékben fejlettebb szintre emelte a világ népeit a korábbi élőlénytani állapotukhoz képest. Az Urantia felsőbbrendűnek tekinthető emberfajtái olyan örökségi tényezőkkel bírnak, melyek négy különböző forrásból származnak: andonfiból, szangikból, nodfiból és ádámiból.

75:8.3 Ádámra nem szabad úgy tekinteni, mint az emberiség átkának okára. Jóllehet az isteni terv kivitelezésében elbukott, és bár megszegte az Istenséggel kötött megállapodást, noha ő és a felesége a teremtményi helyzetét tekintve bizonyosan le is fokozódott, azonban mindezektől függetlenül az emberi fajhoz való hozzájárulásuk sokat segített a polgárosodás kibontakozásában az Urantián.”

B) „75:8.5 A Paradicsomra tartó felemelkedésetek során sohasem fogtok nyerni semmit sem azzal, ha türelmetlenségből megpróbálkoztok a meghatározott isteni terv kijátszásával lerövidített eljárások, személyes találmányok vagy olyan egyéb eszközök révén, melyekkel javítani akartok a tökéletes úton, a tökéleteshez vezető úton és az örökkévaló tökéletesség érdekében kialakított úton.”

C) 75:8.6 „Mi egy óriási teremtésösszesség része vagyunk, és nincs semmi különös abban, hogy nem minden működik tökéletesen; a világegyetemünket nem tökéletesként teremtették. A tökéletesség az örökkévaló célunk, nem pedig az eredetünk.”

D) 75:8.7 „De a viszonylagos tökéletességgel és tökéletlenséggel bíró, fejlődő világegyetemünkben örülünk annak, hogy a véleménykülönbség és a félreértés lehetséges, mert ezek bizonyítják a világegyetemben meglévő személyiség tényét és működését.”

E) 75:8.7 „Mily dicső világegyetem ez annyiban, hogy személyes és fejlődésképes, nem pusztán gépies, sőt nem is tétlenül tökéletes!”

* * *

Miért volt vétek Éva, majd pedig Ádám őt ismétlő tette?

- Az Anyagi Fiak rendszerint nem párosodnak a bolygólakókkal, csak az utódaik. Azonban Éva majd pedig Ádám – még a leszármazottaik előtt – ezt megtette.
- A bolygólakókkal való keveredés csak azt követően kezdődhetett volna az Urantián, hogy Ádám és Éva leszármazottainak létszáma eléri a félmilliót. Ádám és Éva még jóval ezelőtt cselekedett. 
- A Kert körzetében élők sem érzelmileg, sem pedig értelmileg nem voltak felkészítve Éva tettére. Ezért álltak szörnyű bosszút a nodfiakon. Azt élhették meg, hogy egy Kerten kívüli nodfi elcsábította az ő Kertjük Éváját.
- Isten akarata nem írt elő olyan megoldást, amelyet Éva és Ádám választott.
- Ádám és Éva az Isten akaratának ismert közvetítője volt az Urantián, azonban a vétkük nem ezt a magatartást tükrözte.