Jelenlegi hely

Név- és fogalomhatározó (D-Dzs)

 

Név- és fogalomhatározó

szerkeszti: Bucholcz Ferenc

 

„D”

- dajákok: 92:6.1 a vallási szokásaik még a XX. század első felében is nagyon kezdetlegesek voltak.

- Dalamatia: 66:3.1 a Bolygóherceg székhelye. A város és közvetlen hatóköre a Perzsa-öböl korabeli partvidékén, a későbbi Mezopotámia területén volt található. 66:3.3 Daligasztiáról nevezték el és 12 méter magas fal vette körül. 66:5.8 A városfal célja a vadállatok elleni védelem és az ellenséges emberi támadások megelőzése volt. 66:7.18 A település közvetlen hatókörzete egy százhatvan kilométer sugarú körön belül épült ki. 66:3.4 A várost tíz részre osztották fel. Mindegyik rész közepén a testtel bíró törzskar egyik tanácsa tagjainak a lakóhelyei álltak. A városközpontban pedig a nem látható Atya temploma magasodott. A herceg és munkatársai igazgatási központja tizenkét teremben kapott helyet, melyek a templomot vették körül. 66:3.6 A város épületei téglából épültek 66:3.5 és földszintesek voltak, kivéve a tanácsok kétszintesre épített székhelyeit és a mindenek Atyjának három emelet magas központi templomát.

- dalamatiai könyvtár: 66:5.9 „Fad házának” is nevezték. Kétmilliónál is több különféle feljegyzést tartalmazott. A Bolygóherceg lázadását követően megsemmisült.

- Daligasztia: 66:2.2 másodrendű Lanonandek Fiú, e rend 319.407-es számú Fia. 53:8.6 Az Urantia bukott Bolygóhercegének helyettese. Követte a herceget a Lucifer-féle lázadás során, és elutasította Mihály kegyelmi ajánlatát. 67:2.4 Ő kiáltotta ki Kaligasztiát „az Urantia Istenének és a mindenek fölött állónak”.

- dallam (szellemi): 44:1.1 a szférák dallamai nem anyagi hanghullámok, hanem a mennyei személyiségek szellemei által felfogott szellemi lüktetések. E dallamok a mennyei körök szellemenergiáján keresztül áramlanak, és a világegyetem legtávolabbi részeibe is közvetíthetők.

- Dágon: 97:6.2 a filiszteusok főistene.

- Dán: 66:5.7 „A ragadozó állatok legyőzésében tanácsokat adók” tízfős szakértő csoportját vezette. 66:2.3 A Bolygóherceg testtel bíró törzskarának tagja volt. 67:4.1 Egész csoportjával együtt a Bolygóherceg támogatójává vált a lázadásban.

- Dánia: 80:2.4 a Szahara elsivatagosodása és Anglia Európától való elválása idején emelkedett ki a tengerből. 80:5.2 Háromezer éven át itt volt az észak-európai anditák katonai főhadiszállása.

- Dániel: 97:8.3 héber látnok, aki a döntő fordulatot, „az igazságosság örökké tartó uralmának, a messiási királyságnak a közvetlen eljövetelét” hirdette.

- Dávid: lásd „történelem (héber ~ tényeiből)”

- delejes állapot: 90:1.4 előidézhető a köldök hosszas szemlélése által. A régi korok sámánjai közül sok akaratlanul is delejes állapotba esett.

- demokrácia: 71:2.1 eszményképet testesít meg. A polgárosodás hozta létre, nem az evolúció. 71:2.19 Túlélése a sikeres képviseleti kormányzástól függ. Vagyis attól a gyakorlattól, hogy szakmailag felkészült, értelmileg hozzáértő, társadalmilag elkötelezett és erkölcsileg egészséges egyéneket választanak-e meg a közhivatalokba. Csak ezek biztosítása mellett lehetséges az emberek kormányát az emberek által és az emberekért megőrizni. 88:3.4 A demokrácia bűvtárgyivá is tehető, ha a közemberek közös képzeteit, a közvélekedést kezdik imádni.

- demokrácia veszélyei: 71:2.1

„71:2.2 1. A középszer dicsőítése.

71:2.3 2. Hitvány és tudatlan vezetők választása.

71:2.4 3. A társadalmi evolúció alapvető tényeinek fel nem ismerése.

71:2.5 4. A tanulatlan és tunya többség számára megadott általános választójoggal járó veszély.

71:2.6 5. A közvélemény rabjává válás; nem mindig a többségnek van igaza.”

- Deuteronomium: 97:8.3 „írója a Nagy Választást – a jó és a rossz, az áldás és az átok közötti választást – mutatta be.”

- dicsfény hagyománya: 74:6.5 Ádám és Éva teste halványan fénylett. Mivel ezt „a ruházatuk nagyobbrészt elfedte, csak a fejükről kiáradó fényragyogás volt látható. Ádámszon leszármazottai mindig így ábrázolták azokat az egyéneket, akikről úgy gondolták, hogy különleges szellemi fejlődést értek el.”

- dicsőséges térjelentések: 24:6.8 Világegyetemi híradások a Havonába érkező és bebocsátásra váró evolúciós lényekről.

- Dilmun: 77:3.1 A nodfiak Dalamatia utáni faji és műveltségi központja.

- Dionüszosz: 98:2.10 A görög természetimádás központi istenalakja.

- Divinington: 13:1.4 Az „Atya kebele”, az Egyetemes-Atya személyes közösségi szférája, az Ő istenisége különleges megnyilatkozásának, valamint a Gondolatigazítók paradicsomi gyülekezésének a helye, továbbá más, Egyetemes Atyától származó entitás, személyiség és lény otthona.

- Divinington (jellemzők): 107:3.1 A Gondolatigazítók (Titkos Nevelők) szolgálatba küldésével, vezetésével és szolgálatból való visszahívásával van kapcsolatban.

- 107:3.1 A Gondolatigazítók és az Atya más, ki nem nyilatkoztatott elő-személyes entitásai tartózkodnak rajta.

- 107:3.2 Az Atya isteniségének különleges megnyilatkozása is jelen van e titkos szférán.

- 107:3.9 Tanhelyül is szolgál a Gondolatigazítók számára.

- 107:3.10 Itt szentelik fel a megszemélyesült rendekbe tartozó Igazítókat.

- 107:3.10 A Megszemélyesült Igazítók állandó lakhelye.

- 107:3.10 A Megszemélyesült Igazítók csak az Egyetemes Atya parancsára hagyják el.

- Divinington titkai: 13:1.5 Ide tartozó a Gondolatigazítók adományozása és küldetése, a természetük, az eredetük, valamint az a mód is, ahogy az evolúciós világok alacsonyrendű teremtményeivel kapcsolatba lépnek. 13:1.6 De ide tartoznak az Atya-szilánkok más formáinak, pl. a Gravitációs Hírvivőknek a természetével, rendeltetésével és tevékenységével kapcsolatos titkok is.

- döntés: 101:7.1 „a cselekvési terv érvényesítése.”

- dravidák: 79:3.1 India andita hódítóinak és az őshonos csoportok keveredésének eredményeként létrejött kevert nép megnevezése. Kr.e. 10 000-re a műveltségben való haladásra a képességük elveszett. 79:3.6 A műveltségük központjai az Indus és a Gangesz, valamint a Dekkán fennsík három folyama mentén voltak. A Nyugati Ghatok tengerparti települései a tengeren keresztül a sumér városokkal ápoltak kapcsolatokat. 79:3.7 Kr.e. 7000-re rendszeres tevés karaván összeköttetés is kialakult e mezopotámiai településekkel.

 

„Dzs”

- dzsainista tanítók: 92:5.12 a Krisztus előtti hatodik században tűntek fel vallási igazsághirdetőként.

- dzsainizmus: lásd „szuduanizmus”

 


Creative Commons Licenc