Jelenlegi hely

Név- és fogalomhatározó (L-Ly)

Név- és fogalomhatározó

szerkeszti: Bucholcz Ferenc

 

„L”

- Lagash: 78:8.10 Kr.e 2500-ban a sumérok fővárosa. Ekkor foglalják el az északi szuiták és guiták. Hordalékdombokra épült.

- lakott világok eredete: 41:10.2 mindig gravitációs ráhatás hozza létre a teremtés naprendszer-fajtáját, „vagyis egy központi napot, illetőleg sötét szigetet bolygókkal, holdakkal, kis-segédszférákkal és meteorokkal.” 41:10.1 A naprendszer elődjének anyagát a napunk az Angona csillagrendszer közelítő-távolodó mozgása során szórta ki magából. 41:10.3 „Az egyes világok fizikai sajátságait nagymértékben a származási módjuk, a csillagászati helyzetük és a fizikai környezetük határozza meg. Meghatározó tényező továbbá a kor, a méret, a forgási ütem, valamint a térbeli haladási sebesség.”

- lakóvilág: 30:4.16 a felemelkedő halandók többségének fogadóvilágai. A közel ezer lakott világból álló helyi csillagrendszerekben hét lakóvilág van, melyek rendszerint a csillagrendszeri központ segédszférái. 55:2.9 A fény és élet virágzó korszakaiban a végleges rendű szférák átlépett lelkei nem mennek át a morontia világok fokozatain. Ők a felemelkedési létpálya első tapasztalatait – kihagyva a csillagrendszeri és a csillagvilági szakaszokat – a világegyetemi központok fejlődési világain szerzik. Innen tanárként térnek vissza az eredeti bolygólyukra, s csak ezt követően lépnek a halandói felemelkedés Paradicsom felé vivő kiépített útjára.

- lakóvilág (első): 47:0.1 a Jerusem első világának első segédszféráján található. 47:3.1 Az itt feltámasztott lelkek ott folytatják az életüket, ahol a haláluk idején abbahagyták. 47:4.7 Részben itt történik a nemi élettel, a családi közösséggel és a szülői szereppel kapcsolatos tapasztalati hiányok pótlása és javítása. De ezekre később is van lehetőség az Anyagi Fiak jerusemi családjaiban.

- lakóvilág (második): 47:0.1 a Jerusem első világának második segédszférája, 47:4.1 mely a munkacsoportok és a közösségek kiépülésének színtere. 47:4.3 Jerusemi jegyként itt már megjelenik az üvegtenger is. 47:4.8 Egyben megtörténik az értelmi ellentmondások feloldása, az elmebéli összhanghiány megszűntetése. Folytatódik a morontia bölcsesség elsajátítása.

- lakóvilág (harmadik): 47:0.1 a Jerusem első világának harmadik segédszférája, 47:5.3 ahol a felemelkedők tapasztalati hiányainak pótlását követően itt kezdődik el a morontia bölcsesség és az emberi bölcselet összehangolása. Ez által gyakorlati betekintés nyerhető a létező dolgok igazi bölcseletébe, a mindenségrendi jelentéstartalmak és a világegyetemi viszonyok megértésébe.

- lakóvilág (negyedik): 47:0.1 a Jerusem első világának negyedik segédszférája, 47:6.2 ahol a felemelkedő elkezd kiteljesedni a morontia lét csoportmunkájában és a tanosztálya szerepköreiben. Megismeri a morontia teremtmények közösségi igényeit és örömeit. Képessé válik komolyan értékelni a híradásokat, és a helyi világegyetemi műveltséget. 47:7.2 Megtörténik a helyi világegyetemi nyelv elsajátítása is.

- lakóvilág (ötödik): 47:0.1 a Jerusem első világának ötödik segédszférája, 47:7.2 ahol a felemelkedők folyamatosan tökéletesítik az uverszai nyelvtudásukat, 47:7.4 és elkezdenek foglalkozni a csillagvilági tanulmányvilágokkal. Megkezdődik a csillagvilági tartózkodásra történő felkészítésük. 47:7.5 Ekkorra kialakul bennük a világegyetemi beállítottság, megszületik az igazi mindenségtudat, megjelenik az igazi morontia jellem.

- lakóvilág (hatodik): 47:0.1 a Jerusem első világának hatodik segédszférája, 47.7.4 ahol a felemelkedők számára folytatódik a csillagvilágon való életre történő felkészítés. 47:8.1 Itt kezdődnek el a várható szellemi létpályával kapcsolatos első tanítások, 47:8.2 valamint sor kerül az első oktatásokra a világegyetemi igazgatási készség tárgykörében. Mostanra valósul meg az emberi elme és az isteni Igazító tökéletes eggyé kapcsolódása is, 47:8.4 ami a felemelkedő halandó örökkévaló paradicsomi szolgálatának kezdetét jelzi. 47:8.5 Az új morontia lény a negyven napos szellemi elmélyülésre fordított szabadsága alatt itt dönti el, hogy

a) a Havona elérésének melyik útját, és

b) a Paradicsom elérésének melyik módszerét választja.

- lakóvilág (hetedik): 47:0.1 a Jerusem első világának hatodik segédszférája, 47.7.4 ahol a felemelkedők számára tovább folytatódik a csillagvilágon történő életre való felkészítés. 47:9.2 A hallgatók a nem látható Atyát szellemibb módon kezdik imádni. 47:9.3 Elkezdődik a jerusemi végzős osztályok kialakítása is. Azonban a hallgató dönthet arról, hogy bevárja-e a földi, vagy a lakóvilági munkacsoportja késlekedő tagját a Jerusemre való indulása előtt.

- lakóvilági fejlődési szintek:

a) 47:3.9 Az első lakóvilágon való ottlét célja, hogy a halandó túlélők a fejlődés eredményeként eljussanak arra a szintre, amely a szokványos evolúciós világokon az Ádám utáni megítéltetési korokra jellemző.

b) 47:4.8 A második lakóvilág fejlődés szintje a töretlen fejlődésű evolúciós világok Ítélkező Fiakat követő műveltségének értelmi színvonalával vethető össze.

c) 47:5.3 A harmadik lakóvilág műveltségi szintje a rendben fejlődő lakott világok fiúi alászállást követő korszakával vethető össze.

d) 47:6.4 A negyedik lakóvilág értelmi és társadalmi műveltsége a szokásos módon fejlődő világok Tanító Fiút követő korszakának elmebéli és társadalmi életével rokon.

e) 47:7.1 Az ötödik lakóvilág műveltsége a szokványos evolúciós fejlődést mutató bolygók által elért fény és élet korszak kezdeti korának felel meg.

f) 47:8.7 A hatodik lakóvilágon a hallgatók arra a fejlődési szintre érnek, amely a rendben fejlődött, fény és élet első korszakán áthaladt evolúciós világok szellemi szintjével vethető össze.

- lakóvilági látogatások: 47:5.2 a felemelkedő halandók

a) 47:5.2 Az első lakóvilágon lehetőséget kapnak az első átmeneti világok, a végleges rendű lények központja és a kifejletlen evolúciós gyermekek gondozását végző csillagrendszeri gyakorlóotthon meglátogatására.

b) A második lakóvilágra érkezve engedélyt kapnak a második átmeneti világon levő morontia központ és a morontia rendek felkészítő tanodáinak rendszeres látogatására.

c) A harmadik lakóvilágról meglátogathatják a harmadik átmeneti szférán levő angyali rendek központját, és a csillagrendszeri felkészítő tanhelyeket.

d) 47:6.1 A negyedik lakóvilágról látogatóba mehetnek a negyedik átmeneti világra, és ott ismerkedhetnek a felsőbb angyalok valamint a Ragyogó Estcsillagok központjának felkészítő tanintézeteivel. A jerusemi látogatásaik kapcsán pedig az Istenfiak különféle rendjeihez kerülhetnek közel.

e) 47:7.3 Az ötödik lakóvilágon az ötödik átmeneti világon levő Fiak állomáshelyének meglátogatására kapnak engedélyt, ahol az isteni fiúi elismertségben levők csoportjaival találkozhatnak bensőséges módon.

f) 47:8.1 A hatodik lakóvilágon lehetőséget kapnak a hatodik átmeneti világ meglátogatására, ahol a felsőbb-világegyetem főszellemeiről tudhatnak meg többet.

g) 47:9.2 A hetedik lakóvilágon engedélyt kapnak az Egyetemes Atya világának, a hetedik átmeneti világnak a meglátogatására.

- lakóvilági épületek: 48:3.15 a lakóvilági szférák kör, négyzet és háromszög alakú területein álló épületek többségének nincs teteje. A lakóvilági hallgatók a Terület- és Épületfelügyelő Morontia Társak segítségével alakíthatják a lakóhelyüket. Az építmények tündökletessége szféráról szférára növekszik.

- Lakóvilági hallgatók: 30:4.14 a felemelkedés útjára lépő és a lakóvilágokon felébredt továbbélő halandók, 30:4.15 akik már morontia alakban léteznek tovább, mivel a halandói húsvér fizikai test nem része egy alvó továbbélő újbóli összeállításának. A lakóvilági szférákról egyedül lépnek, fejlődnek tovább, „de az egyik világegyetemi tanulmányi szakaszból mindig osztályostól lépnek tovább a következőbe.”

- lakóvilági szülők: 47:1.5 olyan evolúciós túlélők, akiknek növekvő gyermekeik vannak a gyakorlóotthonban, 47:2.1 a végleges rendű lények első jerusemi átmeneti-műveltségű világán. 47:1.5 E szülők évente négy alkalommal meglátogathatják a gyermekeiket és lehetőségük van a felkészítésükben való részvételre. Minden szülő választhat abban is, hogy tovább emelkedik a lakóvilágról, vagy egy időre együtt marad a gyermekével.

- Lakóvilági Tanítók: 37:1.1 a helyi világegyetemi segítők közé tartoznak 37:7.1 és a morontia életszakasz oktatási vállalkozásaiban működnek közre. 47:5.1 A csillagrendszeri csoportközpontjuk a Jerusem első világának harmadik segédszféráján van. A helyi világegyetem minden felkészülési szféráján működnek. 48:5.1 Ők a megdicsőült kerubok és szanóbok testülete, akik korábban a halandókat segítő szeráfokkal dolgoztak együtt. 48:5.2 A morontia élet megkezdése után a felemelkedőket kísérő szeráfnak már nincs szüksége az angyali segédeire, akik közül sokat a Világegyetemi Anyaszellem befogad, majd ezt követően a felkészülési szférákon segédkeznek tovább tanítóként. Lehetőséget kapnak arra is, hogy a korábbi szeráfjukkal dolgozzanak együtt. 48:5.3 A Sataniában sokmilliárd ilyen tanító van. 48:5.4 A munkamegbízásukat a melkizedekektől kapják, de a felügyeletüket a Morontia Társak látják el. 48:5.5 Többnyire párokban dolgoznak. 48:5.9 Külön oktatást nem kapnak, mivel a munkájukra már akkor felkészültek, amikor szeráfi társakként szolgáltak a jelenlegi morontia tanítványaik szülőbolygóin. 48:5.10 Akik közülük hosszú ideig szolgáltak a Szalvingtoni körhöz tartozó világokon, a Világegyetemi Anyaszellem újabb öleléséből szeráfként bontakoznak ki.

- lakóvilágok (jerusemi): 47.0.1 a Jerusem körül keringő ötvenhat világ közül az első világ hét segédszférája. 47:0.2 Az első világ jelenleg több mint százezer végleges rendű társaság telephelye. Minden ilyen csoportba ezer megdicsőült lény tartozik. 47:0.4 A hét lakóvilágot szakmailag a morontia felügyelők és a melkizedekek vezetik. A világok végrehajtó kormányzója a jerusemi vezetőknek tartozik felelősséggel. Minden lakóvilágon van uverszai békéltető központ, de elérhetők a Szakmai Tanácsadók, a visszatekintési igazgatók és az égi mesterek is.

- Lanaforge: 45:2.2 A helyi csillagrendszerünk, 93:3.2 a Satania csillagrendszer Fejedelme. 45:2.2 Lucifer utóda. 45:3.2 Ő a 2.709. elsőrendű Lanonandek Fiú. 45:2.3 Kipróbált, hű intéző, 45:2.3 aki korábban már átélt egy olyan lázadást, amelyet a közvetlen, megtévedt felettese robbantott ki. 114:2.4 A Norlatiadek Csillagrendszer fejedelmeként ő intézi a lázadás miatt elszigetelt bolygók ügyeit.

- lanonandekek (elsőrendűek): 35:8.4 A rendjükből ők a legmagasabb rangúak. Számuk a Melkizedek-egyetem befejezését követően 709.841 fő volt. Őket „jelölik Csillagrendszer Fejedelmeknek és a csillagvilágok legfelsőbb tanácsai segédeinek, valamint a világegyetem felsőbb szintű igazgatási feladataival foglalkozó tanácsosoknak.”

- lanonandekek (másodrendűek): 35:8.5 „A Melkizedektől kikerülő eme rendbe tartozókból 10.234.601 volt. Őket Bolygóhercegeknek és e rend tartalékosainak jelölik.”

- lanonandekek (harmadrendűek): 35:8.6 E rendbe tartozónak minősítettek 1.055.558 főt, akik beosztott segédekként, hírvivőkként, felügyelőkként, biztosokként, megfigyelőkként működnek a csillagrendszerben és annak világain.

- Lanonandek Fiak: 35:8.1 a helyi világegyetemi fiúi besorolásba tartozók harmadik rendje, akiket a Teremtő Fiú és a Világegyetemi Anyaszellem hozott létre. Leginkább „Csillagrendszer Fejedelmekként, a helyi csillagrendszerek uraiként, valamint Bolygóhercegekként, a lakott világok igazgatási vezetőiként ismerik őket.” 35:9.2 A Csillagrendszer Fejedelmek két-három tagú bizottságokban látják el a feladataikat és 35:9.5 szinte szabad kezük van a lakott világok helyi ügyeiben. 35:8.2 A feladataikra való felkészítésük okán ők voltak a Melkizedek-egyetem első hallgatói, akiket a képességeik, a személyiségük és az előmenetelük alapján minősítve, 35:8.3 három osztályba soroltak be. Így jött létre 35:8.4 az Elsőrendű lanonandekek, 35:8.5 a Másodrendű lanonandekek, és 35:8.6 a Harmadrendű lanonandekek osztálya. 35:8.3 E Fiak összlétszáma a Nebadon-világegyetemben, annak kezdetekor pontosan tizenkétmillió volt. 35:8.7 Ezek a Fiak nem szaporodnak, a számuk a világegyetemben állandó. 35:8.15 Bár képesek közel kerülni az értelmes fajok alacsonyabb rendű teremtményeihez, de nagyobb a veszélye is annak, hogy eltévelyedve eltérnek a világegyetemi kormányzás elfogadható eljárásától, amit az is elősegíthet, hogy 35:9.5 egy Csillagrendszer Fejedelmet nem felügyelnek a háromsági megfigyelők a központi világegyetemből.

- Lanonandek Fiak szalvingtoni osztályozása: 35:8.8

a) Világegyetemi Összehangolók és Csillagvilági Tanácsosok,

b) Csillagrendszer Fejedelmek és segédek,

c) Bolygóhercegek és tartalékosaik,

d) Hírvivő Testület,

e) Felügyelők és adatrögzítők,

f) Tartalékos Testület.

- Lanonandek-világok: 35:10.1 „A hetven bolygóból álló szalvingtoni körben található hét világból álló harmadik csoport, azok negyvenkét segédszférájával együtt alkotja az igazgatási szférák” ezen halmazát, ahol az evolúciós halandók „részt is vesznek a tízezer helyi csillagrendszer igazgatási határozatainak tényleges összehangolásában” „az egykori csillagrendszer-fejedelmi testületbe tartozó tapasztalt lanonandekek” irányítása és felügyelete mellett.

- Lao-ce: 94:6.3 nagy szellemi képzelőerővel rendelkező ember, 92:5.12 + 94:5.8 a Kr. előtti hatodik század Kínájának bölcselője és igazsághirdetője. Korának erkölcsi légkörét és szellemi nézeteit a sálemi hitterjesztők tanításai alapvetően határozták meg. 92:5.12 Többet „jelenített meg Istenből a taoban, mint amennyit Konfuciusz az emberiességben vagy Platon az eszményelvűségben.” 94:6.1 Lao-ce működését szellemi közvetítők is segítették annak érdekében, hogy a sálemi evangéliumot újra fogalmazva keltsék életre. 94:6.3 Lao-ce kijelentése szerint „a tao a teremtésösszesség Egyetlen Első Oka.” Azt tanította, hogy az ember rendeltetése „a Taoval, a Legfelsőbb Istennel és Egyetemes Királlyal való örökké tartó egyesülés”.

- Lao-ce tanításai: 94:6.11 a keleti emberek többsége számára nem élő tanítások.

A) 94:6.3 A végleges okozati viszonyról – „Az Egység az abszolút taoból ered, és az Egységből mindenségrendi Kettősségként jelenik meg, és e Kettősségből Háromság jön létre, és a Háromság az elsődleges forrása minden valóságnak.”

B) 94:6.4 A jót adni rosszért cserébe tantételéről – „A jóság jóságot szül, de annak, aki igazán jó, a rossz is jóságot szül.”

C) 94:6.6 Az Isten örökkévaló céljáról – „Az Abszolút Istenség sohasem törekszik, de mindig győzedelmeskedik; nem kényszeríti az emberiséget, viszont mindig kész az emberek igaz vágyainak meghallgatására; az Isten akarata örök a türelemben és örök a kifejeződésének elkerülhetetlenségében.”

D) 94:6.6 Az igaz hívőről – „A jó ember nem arra törekszik, hogy az igazságot megtartsa magának, hanem inkább arra, hogy megkísérelje átadni e gazdagságot a társainak, mert ez az igazság felismerése. Az Abszolút Isten akarata mindig előnyöket hoz, sohasem rombol; az igaz hívő célja mindig is a cselekvés, de sohasem a kényszerítés.”

E) 94:6.5 Az életről azt tanította, hogy az a személyiség kiemelkedése a mindenségrend kínálta lehetőségekből.

F) 94:6.5 Tanított a teremtménynek a Teremtőhöz való visszatéréséről. A halált a teremtmény személyiség hazatérésének tekintette.

G) 94:6.5 Az igaz hitet többek között a „kisgyermeki beállítottsághoz” hasonlította.

H) 94:6.7 Tanított az ellen nem állásról, és

I) 94:6.8 az igazsággal kapcsolatban hitt abban, „hogy az Abszolút Isten a forrása annak az isteni energiának, mely megújítja a világot, és amely révén az ember felemelkedve eléri a taoval, a világegyetemek Örökkévaló Istenségével és Teremtő Abszolútjával való szellemi egységet.”

- Laotta: 75:5.2 nodfi asszony, az első kert nyugati tanodájának vezetője. Ádám előre megfontoltan, vele létesített nemi kapcsolatot Éva hasonló, megtévedtségen alapuló vétkét követően. 76:0.2 Ádámtól született leányát Sansának hívták. Meghalt a gyermeke megszülésekor.

- lappok: 81:4.9 az andonfiak és a kék emberfajta keverékét alkotják. Legjobban ők és az eszkimók őrizték meg az andoni fajta csontozatát.

- látásképesség (szellemi ~): 76:4.5 Ádám és Éva képes volt látni a közteslényeket, az angyali seregeket, a melkizedekeket és a bukott Kaligasztia herceget is. A vétségük után még több mint száz évvel is képesek voltak az ilyen érzékelésre. A gyermekeikben e különleges érzékek már nem voltak annyira élesek, és minden egyes nemzedékkel fokozatosan tovább gyengültek.

- látásmód (szellemi ~): 112:2.11 „mindig képes szellemi természetű mindenségrendi valóságokat és felsőbb értékeket érzékelni.”

- látnoki meglátás: 91:7.3 „lélektani szintet meghaladó előérzet”, amely nem érzékcsalódás vagy révületszerű önkívület. Nem minden élénk előérzet vagy érzelmi élmény tekinthető isteni kinyilatkoztatásnak.

- lázadás: 75:7.2 szellemi értelemben ilyen a világegyetemi kormányzat semmibe vétele, 75:7.7 az igazság elutasítása, valamint az Egyetemes Atya és az ő Teremtő Fia pártatlan uralma elleni tudatos felkelés.

- Lázár: 124:6.9 A betániai Simon egyetlen fia. A két testvére Mária és Márta. Lázár 127:6.5 „Jézussal egykorú volt”. 124:6.1 Jézus a szüleivel Kr.u. 7-ben ismerte meg e családot a páska-ünnepre menet. 124:6.9 A két család között életre szóló barátság szövődött. Jézus később számos alkalommal betért hozzájuk.

- „legfelsőbb”: 106:0.4 A valamihez való viszonyítást kifejező jelző. Például, „ami a jelenlegi világegyetemi korszakban legfelsőbb, vagyis látszólag végleges, az az eljövendő korszak szempontjából nem más, mint valamely valódi kezdet.”

- Legfelsőbb Egész: 116:4.1 „egysége a véges részek fokozatos egyesülésének függvénye”.

- Legfelsőbb Elme: 22:7.11 A Harmadik Forrás és Középpont és az ő mellérendeltjei. 0:3.14 Mint tér-idő tapasztalás, Madzsesztonba tart. 116:1.2 Működése a Felsőség erő- és személyiség-sajátosságainak egyesülése, 116:1.3 „jelenleg a nagy világegyetemi összhangteremtődésben és a Hétszeres Isten kinyilatkoztatásának és elérésének működési társulásában formálódik.” Lásd még „Legfelsőbb Lény”

- Legfelsőbb Erőtér-irányítók: 29:0.6 heten vannak és 29:0.10 szinte az örökkévalóság óta léteznek. A Hét Tökéletes Szellem személyesítette meg őket, e rendbe tartozóan több lényt már nem teremtenek. 29:1.2 A megjelenésükben és a rendeltetésükben azonosak. Az alapján lehet őket megkülönböztetni, hogy melyik Tökéletes Szellemnek vannak működésileg alárendelve. Kapcsolatuk egy félig fizikai lény és egy szellemszemélyiség különleges társulása. 29:1.1 Ők a nagy világegyetem fizikai-energia szabályozói. 29:1.3 A Paradicsom peremén állomásoznak. 29:3.2 A társaikkal és az alárendeltjeikkel együtt mentesek a teljes tér összes bíróságának beavatkozásától. 29:3.3 Kapcsolatban vannak a Legfelsőbb lény mindenségrendi felügyeletével.

- Legfelsőbb Háromsági Személyiségek: hét rendjük van, 18:0.10 ők képviselik a paradicsomi Háromság igazgatási elveit az egész világegyetemben. Az igazságosság képviselése mellett „ténylegesen ők a paradicsomi Háromság végrehajtó szerve.”

18:0.2 „1. A Felsőség Háromságivá tett Titkai.

18:0.3 2. A Nappalok Örökkévalói.

18:0.4 3. A Nappalok Elődei.

18:0.5 4. A Nappalok Tökéletességei.

18:0.6 5. A Nappalok Utódai.

18:0.7 6. A Nappalok Szövetségei.

18:0.8 7. A Nappalok Hűséges Követői.”

- Legfelsőbb Isten (meghatározások): 118:9.9 Az összes világegyetemi tapasztalás megszemélyesülése,

119:9.9 „az összes véges fejlődés összpontosulása,”

119:9.9 „az összes teremtményi valóság kiteljesedése”,

118:9.9 „a mindenségrendi bölcsesség betetőzése,”

118:9.9 „az idő-galaxisok összarányos szépségének megtestesülése”,

118:9.9 „a mindenségrendi elme-jelentéstartalmak igazsága” és

118:9.9 „a legfelsőbb szellemértékek jósága.”

- Legfelsőbb Isten (jellemzők): 118:2.3 Ő „az isteni tér-időbeli mindenütt-jelenvalóság megnyilvánulása.”

- 118:2.3 „A Teremtő szellem-jelenléte és a teremtésrész anyagi megnyilvánulásai között található”.

- 118:2.4 Majdan „közvetlen irányítást szerez a tér és idő világegyetemei fölött”.

- 118:2.4 Amikor majd „közvetlen irányítást szerez a tér és idő világegyetemei fölött”, akkor már nem Legfelsőbb Istennek, hanem Végleges Istennek fogják hívni.

- 118:2.5 A nagy világegyetemi igazgatási hatáskör megszerzése során a fejlődése együtt jár majd a Végleges Isten magasabb szintű megnyilvánulásaival.

- 118:6.1 A „saját akaratából véghezvitt cselekedetei nem a Végtelen Isten személyes tettei.”

- 118:10.11 „mindazon dolgok jelentőségteljes összekapcsolója, amelyek megjelenése folyamatban van”.

- 120:0.7 Benne teljesedik ki az Istenség hétszeres akarata.

- 120:1.2 Az akaratának hét fokozata van.

- Legfelsőbb (Isten): Lásd „Legfelsőbb Lény” „Legfelsőbb Lény (meghatározások) „Legfelsőbb Lény (jellemzők)”

- Legfelsőbb Isten: Lásd „Legfelsőbb Lény” „Legfelsőbb Lény (meghatározások) „Legfelsőbb Lény (jellemzők)”

- Legfelsőbb Isten (jellemzők): Lásd „Legfelsőbb Lény (jellemzők)”

- Legfelsőbb (Isten) valóságának alkotói: 130:4.2 Három egyetemes mértékben mérhető, örök kapcsolatban levő, tökéletes minőségű és isteni értékű megtapasztalható valóság alkotja. Ezek:

a) A fizikai világban az okozati folyamat.

b) Az értelem világában az öntudat.

c) A szellemi világban a fejlődésképes sajátlényeg (szellemtapasztalás).

Azonban az „öröké változó világegyetemben az okozati folyamat, az értelem és a szellemtapasztalás Eredeti Személyisége változatlan, abszolút.”

- Legfelsőbb Isten, Végleges Isten és Abszolút Isten (jellemzők): 118:2.1 Az Egyetemes Atya akarata szerint „ellensúlyoznia kell, össze kell hangolnia és egyesítenie kell az ő tér-időbeli mindenütt-jelenvalóságát és az ő tér-időt-meghaladó mindenütt-jelenvalóságát az ő időtlen és téren kívüli egyetemes és abszolút jelenlétével.”

- Legfelsőbb Isten és a Végleges Isten (jellemzők): 118:09 Kettős jelenlétük alkotja az abszolútat el nem érő, származtatott Istenség alapvető társulását. Együtt képezik az alkotó növekedés kezdetét és kiteljesedését összekötő tapasztalásbeli hidat a világmindenségben.

- Legfelsőbb Istensége: 103:7.12 Az energia és a szellem látszólagos különbsége elsőként benne egyesül.

- Legfelsőbb Korlátlan Ellenőrei: 55:12.4 A Legfelsőbb Isten képviselői, a tér-idő felsőség megszemélyesülései. „Kizárólag legfelsőbb egyesítőkként működnek.” Lásd még „Legfelsőbb Isten”

- Legfelsőbb Korlátlan Ellenőrei (jellemzők): 117:7.3 „korlátozott mértékű felsőségi fennhatóságot gyakorolnak a fény és élet korszakába lépett világegyetemek esetében.”

- 5:12.3 Amennyiben egy teljes felsőbb-világegyetem megállapodik a fényben, ők válnak majd a felsőbb igazgatási testületté a felsőbb-világegyetem központi világán.

- 5:12.3 Képesek „közvetlen kapcsolatba lépni az abszonit intézőkkel, akik haladéktalanul tevékennyé válnak a végleges rendű felsőbb-világegyetemben.”

- 5:12.3 Bár „sokáig tanácsadóként és tanácsosként működtek a fejlettebb evolúciós teremtési egységekben, nem vállalnak igazgatási felelősséget mindaddig, amíg a Legfelsőbb Lény a fennhatóságot el nem nyeri.”

- Legfelsőbb Lény: 0:2.15 „az idő és a tér ténylegessé váló vagy fejlődő Istene. A teremtmény-Teremtő azonosságot a térben és időben való tapasztalás útján, társulásban megvalósító személyes Istenség. A Legfelsőbb Lény az idő és a tér evolúciós teremtményeinek kifejlődő és tapasztalásbeli Isteneként személyes tapasztaláson keresztül éri el az Istenség-egységet.” 56:6.2 „A Legfelsőbb Lény személyiségi valóságai a paradicsomi Istenségektől származnak és a külső Havona-kör kísérleti világán egyesülnek a nagy világegyetem Teremtő isteniségeiből kiáradó Mindenható Legfelsőbb erő-előjogaival. A Legfelsőbb Isten, mint személy már a hét felsőbb-világegyetem megteremtése előtt létezett a Havonában, de csak szellemi szinteken működött. A Felsőség Mindenható erőterének kialakulása, melyet a fejlődő világegyetemekben végbement változatos isteniségi egységbe rendeződés tett lehetővé, az Istenségnek egy új erő-jelenlétét lényegítette meg, amely összehangolódott a Havonában a Legfelsőbb szellemi személyével a Legfelsőbb Elme révén, amely ezzel egyidejűleg a Végtelen Szellem végtelen elméjében meglévő kibontakozási lehetőségből a Legfelsőbb Lény tevékenyen működő elméjévé alakult.” 56:6.4 A küldetése az, hogy ténylegesen működővé váljon a jövő külső világegyetemeit érintő tevékenységeiben. A véglegesrendűek számára akkor lesz megtalálható, miután elérték a hetedik szakaszú szellemi állapotot. Azonban a személyiségének lényege már a Havona külső köreiben teljesen megérthető lesz. 56:7.1 A Paradicsomon túli evolúciós fejlődés a tapasztaló Istenség egy új és teljesebb kinyilatkoztatása. 56:7.8 Az Egyetemes Atyához való fokozatos evolúciós közeledés a tapasztalás szintjén egyesül a Legfelsőbb Istenben. 106:8.14 Ő a paradicsomi Háromság és a paradicsomi Istenségek Teremtő-Alkotó gyermekei tapasztalási viszonylatban értelmezett egységének istenségi következménye. „A Legfelsőbb a véges fejlődés első szakasza lezárulásának istenségi megtestesülése.” 36:5.16 A Legfelsőbb Lény elő-személyiségi szinteken tevékenykedik, melyeken a hét elmeszellem-segéd nem tükröződik. 56:6.3 A fejlődő halandók az Istenség-egységet a Legfelsőbb Lény egységbe rendeződő személyiség erejének fejlődésén keresztül érthetik meg. 31:10.12 „Mi őbenne fejlődünk és ő mibennünk fejlődik.” 31:10.13 A fejlődése így téridő evolúciós jellegű is. 18:3.8-3.9 A szolgálat tapasztalata révén a jövőben övé lesz a hét felsőbb-világegyetem feletti főhatalom és a Nappalok Elődei lesznek a helyettesei. A „befejezetlen kialakulásának jelenlegi korszakában a Nappalok Elődei biztosítják az idő és tér fejlődő világegyetemei feletti összehangolt és tökéletes igazgatási felügyeletet.” 56:8.1 A Legfelsőbb Lénynek a halandó ember tapasztalásában hármas szerepköre van.

a) „ő a tér-idő isteniség, a Hétszeres isten egyesítője”,

b) „ő az Istenségnek a véges teremtmények által ténylegesen is felfogható teljessége”, és

c) „ő a halandó ember egyetlen közeledési lehetősége az abszonit elme, az örökkévaló szellem és a paradicsomi személyiség egyesülésének tapasztalás-meghaladó megismeréséhez.”

106:1.1 Közvetlenül, a szellemszemélyében nyilvánul meg a Havonában. 106:4.3 Ma is jelen van szellemileg és személyesen a Havonában. 106:5.2 A „szellem-személyi tulajdonságai elválaszthatatlanok a Mindenható erő-előjogaitól”.

- Legfelsőbb Lény (további megnevezések): 117:3.1 Legfelsőbb Isten.

117:3.1 Mindenható Legfelsőbb. 117:4.5 Legfelsőbb Egész. 117:6.5 Egyetemes Anya. 117:6.7 Anya-Legfelsőbb (Legfelsőbb-Anya).

- Legfelsőbb Lény (meghatározások): 0:7.7 Tapasztalati úton fejlődő erő-személyiség, akit Legfelsőbb Lény-nek is neveznek.

- 22:7.11 Lényegében az Istenség-valóság három szakaszának egyesítését alkotja, akik a Legfelsőbb Isten, a Mindenható Legfelsőbb és a Legfelsőbb Elme.

- 106:2.1 „a nagy világegyetemi evolúció istenségi kiteljesedése”.

- 106:2.1 „a szellem-mag körüli fizikai evolúciónak a kiteljesedése és a szellem-mag tényleges egyeduralmának megjelenése a magot körülvevő és körülette keringő fizikai evolúciós területek felett.”

- 106:2.5 Evolúciós Istenség.

- 56:5.3 Tapasztaló istenség, akiben a teljes Hétszeres Isten az első szintjén hangolódik össze.

- 32:3.13 Ő a paradicsomi Háromság örökkévaló isteniségének egyesülése a téridő világegyetemek Legfelsőbb Teremtőinek kifejlődő isteniségével.

- 113:3.6 „az idő és tér fejlődő világegyetemeinek ténylegessé váló Istensége”.

- 115:4.1 A magvábanvaló lehetségesek ténylegesekké való átalakulásának csúcspontját és személyes akarati gócát alkotja a létezés véges szintjében, illetőleg szintjén.

- 115:4.7 Evolúciós Istenség.

- 115:6.8 „a paradicsomi Istenség véges tükröződése”.

- 115:7.3 „magasabb egységbe foglalódó és egyesülő Istenség”.

- 115:7.3 „annak a véges árnyéknak a megszemélyesülése, melyet a paradicsomi Atya, az Első Forrás és Középpont kifürkészhetetlen természetének végtelen egysége vet a nagy világegyetemre.”

- 115:7.4 „az Abszolút Tényleges és az Abszolút Magvábanvaló természet véges sajátságainak Istenség-összpontosulása és mindenségrendi összegződése.”

- 116:2.12 „a paradicsomi Háromság tapasztalás útján kibontakozó szellem-megszemélyesülése”.

- 116:2.12 A paradicsomi Istenségek teremtő gyermekei mindenható evolúciós hatalmának tapasztalati alapjára épülő központ.

- 116:2.12 „az Istenség legteljesebb megnyilatkozása a hét felsőbb-világegyetem és a jelenlegi világegyetemi korszak számára.”

- 116:2.13 Háromsági eredetű, tapasztalás által fejlődő Istenség.

- 117:0.1 Az Isten teljes akaratának legmagasabb rendű véges megnyilvánulása.

- 117:0.2 A Legfelsőbb Isten isteni személyisége.

- 117:0.2 A Felsőség istenség-kibontakozása.

- 117.1.1 „a nagy világegyetem mindent átható lelke”.

- 117:1.1 „a véges mindenségrend tudatossága”.

- 117:1.1 „a véges valóság beteljesülése”.

- 117:1.1 „a teremtői-teremtményi tapasztalás megszemélyesülése.”

- 117:1.2 A tökéletes-teremtői ok és a tökéletesedő-teremtményi válasz megtapasztalásának véges, rendezett egésze.

- 117:2.1 „Isten-az-időben”.

- 117:4.13 Az összes teremtmény nagytestvére.

- 117:5.1 „a nagy világegyetem mindent átható mindenségrendi lelke.”

- Legfelsőbb Lény (jellemzők): 31:0.10 Hétszeres fogalommal bír, a hét felsőbb-világegyetem szellemi adottságai alapján.

- 105:7.3 „kapcsolatban áll a végesekkel”.

- 56:10.19 Az Atya, a Fiú és a Szellem istenisége elsődlegesen a személyiségében rendeződik egységbe.

- 24:7.9 Az evolúciós teremtmények Istene.

- 9:6.9 Az „összes teremtmény elméjének kialakuló kifejeződése a Teremtőjük számára.”

- 0:7.9 Az „összes teremtményi-teremtői tevékenység magasabb egységbe rendezője a világegyetemben”.

- 0:7.9 „élményelvi társulást alkot az idő és a tér Legfelsőbb Teremtőivel.”

- 0:7.9 A ténylegessé válását követően „ez az evolúciós Istenség fogja alkotni a véges és a végtelen örök eggyé kapcsolódását”,

- 103:6.10 A tér világában a szellem és az energia fogalma egyként létezik benne.

- 44:5.5 „ebben az Istenség-jelenlétben kell megtörténnie a nagy-világegyetemi isteniség élményelvi egyesülésének.”

- 14:6.23 Ő a tapasztaló Istenség evolúciós egyesülése.

- 32:3.13 Hatalomban ténylegesülő Istenség.

- 14:6.38 Elő-paradicsomi Istenség.

- 0:7.7 Ő „a hármas paradicsomi Istenség személyes szellem-tükröződése” a Havonában, mely alkotó módon terjeszkedik egyre kijjebb a nagy világegyetemben.

- 22:7.11 Ő a paradicsomi Háromság bizonyos véges jellegeinek szellemi egyesülése.

- 104:5.12 Kialakuló erő-személyiségében az élményelvi (tapasztaló) Istenségek, vagyis a Legfelsőbb, a Végleges és az Abszolút rendeződik egységbe.

- 104:5.14 A tér időben élő teremtményei számára „a VAGYOK egységének kinyilatkoztatása.”

- 106:2.1 El fogja érni a beteljesülése kibontakozását.

- 106:2.2 Általa rendeződik egységbe a szellem személy, az evolúciós erő és az erő-személyiség.

- 106:2.2 Az evolúciós erő egyesítését és annak egyeduralmát jelenti a szellemszemélyiséggel, illetőleg általa.

- 106:2.5 Minden térben és időben fejlődő dolgot magába fogad.

- 106:2.5 A halandók is megszerzik a képességet a megismerésére.

- 106:2.7 „ő teljes mértékben megtapasztalható.”

- 106:2.8 A véges személyiségek által tapasztalati úton elérhető és megérthető.

- 106:2.8 A különböző trioditák abszolút módon, a kiteljesedett erő-személyiségén belül fognak csoportosulni.

- 106:2.8 Lesznek abszolútat el nem érő szintjei.

- 106:3.5 A mindenségrendi és a szellem-evolúció az elme és a tapasztalás révén egyesül a személyében a véges istenségi szinteken.

- 106:8.21 „nem csak szellem, hanem elme, erő és tapasztalás is.”

- 112:5.2 Tapasztalás által fejlődő Istenség.

- 112:7.15 Azt követően lép színre, hogy „a hét felsőbb-világegyetem eljutott a fény és élet korszakába”.

- 112:7.16 A külső tér jelenleg „feltérképezetlen vidékein fogja kifejteni eddig még ismeretlen, harmadlagos működését”.

- 115:3.9 Természetének jellemzője a növekedés.

- 115:4.1 Származtatott Istenség.

- 115:4.1 „evolúciós Legfelsőbb”.

- 115:4.2 „forrása a paradicsomi Háromságban van”.

- 115:4.2 „elsősorban szellem-személy”.

- 115:4.2 Másodsorban evolúciós növekedési Istenség.

- 115:4.2 Evolúciós jellegű növekedése „a két trioditából, a ténylegesből és a magvábanvalóból ered.”

- 115:4.5 A véges szinten a ténylegest és a magvábanvalót magukba foglaló trioditákkal együtt nyilvánul meg.

- 115:4.5 A triodita-kapcsolatok részben közvetlenül tükröződnek benne.

- 115:4.5 A triodita-kapcsolatok részben a meglényegült abszonit szint közvetítésén keresztül erednek benne.

- 115:4.7 „növekedése a trioditákból származtatható”.

- 115:4.7 A szellemszemélye a Háromságból származtatható.

- 115:4.7 A Mindenhatónak mondható erő-előjogai „a Hétszeres Isten isteniség-eredményein alapulnak”.

- 115:4.7 „erő-előjogainak a Legfelsőbb Isten szellem-személyével való társulására az Együttes Cselekvő segédkezése révén kerül sor”.

- 115:4.7 Az elméjét az Együttes Cselekvő biztosítja.

- 115:5.1 „személyes és szellemtermészetének valóságát tekintve abszolút értelemben függ a paradicsomi Háromság lététől és tevékenységétől.”

- 115:5.1 „növekedését a triodita kapcsolat határozza meg”.

- 115:5.1 „szellemszemélyisége a paradicsomi Háromságtól függ, illetőleg abból származik”.

- 115:5.1 Az evolúciós növekedése fokozatosan bontakozik ki a paradicsomi Háromság körül.

- 115:6.3 „olyan mindenségrendi segédkezési lehetőségeket foglal magába, melyek nem nyilvánulnak meg egyértelműen az Örökkévaló Fiúban, a Végtelen Szellemben vagy a Paradicsom Szigetének nem-személyes valóságaiban.”

- 115:6.3 A növekedése nemcsak az Istenség és a Paradicsom ténylegességeiben nyilvánul meg, hanem az Istenségi, az Egyetemes és a Korlátlan Abszolúton belül végbemenő fejlődésben is.

- 115:6.4 „véges Istenség”.

- 115:6.4 Részben annak révén gyarapodik, hogy „a fejlődő világegyetemek Teremtői és teremtményei elérik az Istenszerűséget”.

- 115.6.4 Az által is gyarapodik, „hogy a teremtmény és a Teremtő ellenőrzése alá vonja a nagy világegyetem véges lehetőségeit.”

- 115:6.4 Kettős mozgása által „kitartóan halad a Paradicsom és az Istenség felé és átfogóan közelít a magvábanvaló Abszolútok határtalanságához.”

- 115:6.5 Kettős mozgása a jelen világegyetemi korszakban „a nagy világegyetem alászálló és felemelkedő személyiségeiben nyilvánul meg.”

- 115.6.5 A Legfelsőbb Teremtő Személyiségek és az isteni társaik a kifelé irányuló, széttartó mozgását tükrözik.

- 115:6.5 A hét felsőbb-világegyetemből érkező felemelkedő zarándokok a befelé irányuló, egy pontba tartó haladását jelzik.

- 115:6.6 Egyszerre keresi a Paradicsom és az Istenségei felé tartó, valamint a végtelenség és a benne lévő Abszolútok felé tartó viszonyokat.

- 115.6.8 „örök fejlődésben halad a külső tér felé”.

- 115.6.8 „a külső tér három magvábanvaló Abszolútjának feltételes megnyilvánulásaként örökmód paradicsomi összetartóként igyekszik működni.”

- 115:7.1 Benne „az Atya-VAGYOK viszonylag teljesen megszabadult a végtelenség-állapot, az örökkévalóság-lét és az abszolútság-természet jelentette korlátoktól.”

- 115:7.1 „azáltal szabadult meg az összes öröktől való létezésen alapuló korláttól, hogy egyetemes működésbeli kötöttségeket vett magára a tapasztalásban.”

- 115:7.1 A tapasztalásra való képesség megszerzésével annak tényleges használatára is szükséget érez.

- 115:7.1 Az örökkévalóságtól való mentesülés által az idő korlátaival találta magát szemben.

- 115:7.1 Úgy ismerheti meg a növekedést és a fejlődést, mint részleges létezést, kiteljesítetlen természetet és abszolútat el nem érő létezést.

- 115:7.3 Felsőségének ténye a paradicsomi erőn, a Fiú-személyiségen és az Együttes cselekedetén alapul.

- 115:7.3 A „növekedése az Istenségi Abszolútban, a Korlátlan Abszolútban és az Egyetemes Abszolútban testesül meg.”

- 115:7.5 „erő-elme-szellem-személyiség”.

- 115:7.6 „Ő az evolúciós tapasztalás összpontosítója, összegzője és összefogója”.

- 115:7.6 A természetében eredményesen egyesíti az evolúciós valóságérzékelés eredményeit.

- 115:7.6 Működésével hozzájárul a Végleges Isten elkerülhetetlen meglényegüléséhez és a tapasztalást meghaladó, végesen túllépő megnyilvánulásához.

- 115:7.8 Az evolúciós tapasztalás összegzésének folyamata által összekapcsolja a végest az abszonittal.

- 116:0.5 A központi világegyetemben szellemszemélyiségként működik.

- 116:0.5 A nagy világegyetemben Mindenható Istenként, a hatalom személyiségeként működik.

- 116:1.1 A benne megjelenő egység evolúciós módon növekszik.

- 116:1.1 Az elméjének alkotó késztetése által az erő és a személyiség teremtő egységbe rendeződik benne.

- 116:1.2 Elméjében a Felsőség erő- és személyiség-sajátosságai egyesülnek.

- 116:1.3 Az evolúciós korszakokban a fizikai erőterének potenciálját a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító birtokolja.

- 116:1.3 Az evolúciós korszakokban az elmepotenciálja a Hét Tökéletes Szellemnél van.

- 116:2.13 A hatalomgyakorlási képességét a paradicsomi Háromság biztosítja.

- 116:2.14 Háromsági eredetéből következően „az evolúciós teremtmények számára erő-személyiségként kizárólag a Hétszeres Isten első három szintjének összehangolt működésében nyilatkozik meg.”

- 116:2.14 A megjelenése jelenleg is tart.

- 116:3.3 „egyaránt teremtmény és teremtő”.

- 116:4.1 A részek fokozatos egyesülése alapján a „teremtőkből, a teremtményekből, az értelmekből és a világegyetemi energiákból” jön létre.

- 116:4.3 Teremtő módon nyilvánult meg a paradicsomi Háromság és a Hét Tökéletes Szellem által közösen létrehozott negyvenkilenc Tükröző Szellem megalkotása során.

- 116:5.11 „a nagy világegyetem fizikai erőterének felügyelőjévé fejlődik.”

- 116:7.3 Az elméje „örökkön az energia-anyag fölötti uralom megszerzésére tör.”

- 116:7.5 „örökmód függ az Eredeti Istenség, a paradicsomi Háromság abszolút állandóságától.”

- 116:1.1 A felsőbb-világegyetemek minden egyes fizikai szelvénye a Mindenható Legfelsőbb értelem növekvő felügyeletének van alárendelve.

- 22:7.11 A nagy világegyetemi Teremtők hatalom-egyesülése.

- 106:3.2 A jelen világegyetemi korszak végén fog megjelenni.

- 106:3.2 A léte jelezni fogja, hogy az evolúciós véges elérte a tapasztalati úton elérhető beteljesülés első szakaszát.

- 116:0.4 Élő, „erejében és személyiségében fejlődő Istenség.”

- 116:0.4 Jelenlegi léttere a nagy világegyetem.

- 116:0.4 „Beteljesülése a tökéletesség”.

- 116:0.4 „jelenlegi tapasztalása a növekedés és a tökéletlen állapot elemeit foglalja magába.”

- 116:1.2 Kifejlődésének eredménye az egyesült, személyes Istenség lesz.

- 117:0.1 A ténylegessé válásának kibontakozása attól függ, hogy a gyermekek milyen mértékben cselekszik meg az Atyjuk akaratát.

- 117:0.4 A nagy világegyetem részei és egyedei a teljes körű evolúciója tükröződéseként fejlődnek.

- 117:0.4 „a teljes nagy világegyetemi evolúció egységbe foglalt összességét alkotja.”

- 117:1.1 „a fizikai összhang szépsége”.

- 117:1.1 „az értelmi jelentéstartalom igazsága”.

- 117:1.1 „a szellemi érték jósága.”

- 117:1.1 „az igazi siker édessége”.

- 117:1.1 „a soha véget nem érő fejlődés öröme.”

- 117:1.1 A jövőbeli örökkévalóságban kifejezi a saját akarat alapú tapasztalás valóságát az Istenség háromsági kapcsolataiban.

- 117:1.3 A háromsági egység fejeződik ki benne a véges mindenségrendben.

- 117:1.3 A „valósága egyre nyilvánvalóbbá válik, amint a világegyetemek egyre jobban megközelítik a Háromság-azonosság legfelső szintjét.”

- 117:1.5 A Teremtő és a teremtmény egyetlen Istenségként egyesül benne.

- 117:1.5 Az „akarata egyetlen isteni személyiségként nyilvánul meg.”

- 117:1.5 Az akarata „több, mint a teremtmény vagy a Teremtő saját önálló akarata”.

- 117:1.6 Benne „a teremtői és a teremtményi jelleg már egy”.

- 117:1.8 Az ember Jézustól tanult szeretete „a Legfelsőbb szeretetének igaz tükröződése.”

- 117:1.9 „tükörképszerűen foglalja magában a dolgokat.”

- 117:1.9 „személyes felsőséggel és mindenható hatalommal rendelkező lény”.

- 117:1.9 A „teremtményi erőfeszítésekre éppúgy érzékeny, mint a teremtői célokra”.

- 117:1.9 A világegyetemet illetően öntevékeny.

- 117:1.9 A világegyetemi teljességre önállóan válaszol.

- 117:1.9 „egyszerre a legfelsőbb teremtő és a legfelsőbb teremtmény.”

- 117:1.9 „a teljes véges összességét fejezi ki.”

- 117:2.1 „ő a titka a teremtmények időbeli fejlődésének”.

- 117:2.1 „ő a nem teljes jelen meghódítása”.

- 117:2.1 Ő „a tökéletesedő jövő beteljesítése”.

- 117:2.1 Az elmén keresztül és a személyiség egyesülő, alkotó jelenléte erejénél fogva, a szellem szabályozása révén növekvő, kiteljesedő hatalom.

- 117:2.3 Jelenlég még nem teljes, növekedési besorolású.

- 117:2.6 Energia-szellemi értelemben ki fog teljesedni.

- 117:2.6 A kiteljesedésének elérése a növekedésének végét jelenti.

- 117:2.7 A jelen világegyetemi korszak kiteljesülésével „tapasztalati alapra épülő főhatósági szerepkörben fog működni.”

- 117:3.1 A véges valóság minden születőben lévő szakaszának összetett, egyetemes egységbe rendeződése.

- 117:3.1 „minden véges növekedés összessége”.

- 117:3.1 „önmagát a véges értelemben elérhető legnagyobb kiteljesedés istenségi szintjein jeleníti meg.”

- 117:3.2 Isteni csatornaként rajta keresztül áramlik a trioditák alkotó végtelensége.

- 117:3.3 „a véges tudattól a tudat érzékfeletti lényegéhez, sőt az abszonit látásmódhoz vezető élő út.”

- 117:3.4 „a véges korlátok meghaladásának világegyetemi módja”.

- 117:3.4 „ő a tényleges megtestesülése és személyes kivonata minden teremtményi evolúciónak, továbbfejlődésnek és átszellemülésnek.”

- 117:3.4 Rendelkezik a Paradicsomról alászálló személyiségek nagy világegyetemben szerzett tapasztalataival.

117:3.4 Rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal, „melyeket az idő zarándokai a felemelkedés során szereznek.”

- 117:3.7 „Fennhatósága a Legfelsőbb Teremtő Személyiségek cselekedeteiben és fejlődésükben, valamint azok eredményeként növekszik”.

- 117:3.7 Istenségi természete függ a paradicsomi Háromság előbb-létezett egységétől.

- 117:3.10 A Háromság ugyanaz a számára, mint az Igazító a fejlődő embernek.

- 117:3.11 A világegyetemi tükrözőműködés véges cselekvési lehetőségeinek kimerülésekor „az összes előző teremtő cselekedet alkotó kiteljesítőjeként lépett fel.”

- 117:3.13 „nem képes eredeti okozatot kelteni”.

- 117:3.13 „ő minden világegyetemi növekedés folyamatszabályozója”.

- 117:3.13 Kiteljesíti a teljes végest és kapcsolatot alakít ki az abszonit rendeltetésével.

- 117:4.1 „maga a véges Istenség”.

- 117:4.1 „neki kell megoldania a véges lényegű nehézségeket.”

- 117:4.2 „szerte a nagy világegyetemben a kifejeződésért küzd.”

- 117:4.2 „Isteni fejlődése arányban áll a minden létező személyiség bölcsesség-megnyilvánulásával.”

- 117:4.2 Az örök létpályát elutasító teremtmény személyisége „szétoszlik a teremtés mindent átható lelkében, a Legfelsőbb Istenségének részévé válik.”

- 117:4.5 „függ a számtalan rész cselekedeteinek összességétől.”

- 117:4.6 Bennünk és velünk küzd az istenség-kifejeződésért.

- 117:4.9 A Gondolatigazító embert tökéletesítő tevékenysége a Legfelsőbb Lény fennhatóságának növekedését eredményezi.

- 117:4.9 A „kifejlődése sohasem tetőzhet az összes teremtmény kiteljesedett evolúciójától függetlenül.”

- 117:4.13 Nagy mértékben függ minden egyes teremtménytől.

- 117:5.1 „ténylegessé váló Istenség”.

- 117:5.1 „kiteljesedő világegyetemi célt hordozó, alkotó akarattal bír.”

- 117:5.4 Az örök jövőben „a felemelkedő ember szellemivé lényegült elméjében, a halhatatlan lélekben fog ténylegessé válni”.

- 117:5.4 Az örök jövőben a felemelkedő ember szellemivé lényegült elméjében, a halhatatlan lélekben fog alkotóan kifejeződni.

- 117:5.4 Az örök jövőben a felemelkedő ember szellemivé lényegült elméjében, a halhatatlan lélekben fog szellemi értelemben megmutatkozni.

- 117:5.5 Az összes ember tapasztalásainak világegyetemi tükröződése részét képezi az isteni tapasztalásának.

- 117:5.14 Minden teremtményi tapasztalásnak nyoma marad benne.

- 117:5.14 „tényleges isteniségi jelenlét”

- 117:6.1 Jelenleg „a még kialakulatlannak a formája, a még meg nem teremtettnek a mintája.”

- 117:6.1 „egyszerre teremtményszerű és teremtőszerű.”

- 117:6.5 A fejlődő lélekkel kapcsolatos szerepe okán Egyetemes Anyaként működik.

- 117:6.10 A szeretetének lényege az Istent ismerők testvéri ragaszkodása.

- 117:6.22 Nem tesz különbséget a személyek között.

- 117:6.22 „minden egyes tapasztalás által fejlődő gyermekét egyedülálló mindenségrendi teljességként kezeli.”

- 117:6.16 „a tökéletesség egyetemes elérésével minden teremtmény egyidejűleg éri el őt.”

- 117:6.17 A lényegét az emberi tapasztalásban felfedezhető szellem gyümölcsei alkotják.

- 117:6.18 A bolygónk lakói számára az elérésére az Egyetemes Atya Igazító-jelenlétével való szellemi eggyé kapcsolódást követően kerül sor.

- 117:6.19 „magába foglalja a végtelenségnek azt a fajta teljességét, amelyet egy véges teremtmény valaha is ténylegesen megérthet.”

- 117:7.4 Akkor lesz képes működni a Háromsági Véglegesben, ha a világegyetemi elismertsége teljes lesz.

- 117:7.5 A Hétszeres Istenség számára már most is valóságos.

- 117:7.6 Képes előrevetíteni a saját világegyetemi jelenlétét az időfeletti szintekre.

- 117:7.7 A felfogásunkban Ő „maga a Háromság”.

- 117:7.7 „az evolúciós Végleges Testület egyesítőjeként fejlődik ki”.

- 117:7.7 A Végleges Háromságának egyik tagja.

- 117:7.14 Olyan ténylegesség lesz „melyet minden teremtmény-értelem megfigyelhet”.

- 117:7.14 Olyan ténylegesség lesz „melyre minden teremtett energia válaszolhat”.

- 117:7.14 Olyan ténylegesség lesz „mely minden szellemi entitásban összehangolódik”.

- 117:7.14 Olyan ténylegesség lesz „amelyet minden világegyetemi személyiség megtapasztal.”

- 117:7.15 Tényleges fennhatósággal fog bírni a nagy világegyetemben.

- 117:7.16 A távoli jövőben az Uverszán, az Orvonton központján fog személyesen lakozni.

- 118:0.9 A Hétszeres Isten nélkülözhetetlen a fejlődés útján való eléréséhez.

- 118:10.3 „a paradicsomi Háromság részleges képmása.”

- Legfelsőbb Lény elérése: 117:6.24 Akkor valósul meg, amikor „az összes személyiség tökéletesen kiteljesíti önmagát” és „minden véges valóság megszabadul a tökéletlen létezés korlátaitól.” 117:6.16 A „tökéletesség egyetemes elérésével minden teremtmény egyidejűleg éri el őt.”

- Legfelsőbb Lény és a felemelkedő viszonya: 118:2.2 „A Havonán keresztül felfedezitek a Legfelsőbb Istent. A Paradicsomon személyként találkoztok vele, a végleges rendre eljutva pedig rögvest kísérletet fogtok tenni arra, hogy őt mint a Véglegest megismerjétek.”

- Legfelsőbb Lény működési területei: 116:0.5 a) 116:0.5 A központi világegyetemben szellemszemélyiségként működik.

- b) 116:0.5 A nagy világegyetemben Mindenható Istenként, a hatalom személyiségeként működik.

- c) 116:6.5 A harmadlagos működése lappangó elmepotenciál, ma még ismeretlen működéssel.

- Legfelsőbb Lény véges feletti lehetőségei: 117:7.9 1. „Abszonit együttműködés az első tapasztalás által fejlődő Háromságban.”

- 117:7.10 2. „Mellérendelt-abszolút viszony a második tapasztalás által fejlődő Háromságban.”

- 117:7.11. 3. „Társ-végtelen”, azaz végtelen társként való részvétel a Háromságok Háromságában.

- Legfelsőbb Lényhez való közeledés módjai: 117:6.12 1. A Paradicsom Létpolgárai az örökkévaló szigetről a Havonára alászállva tesznek szert a Legfelsőbb Lény megértésének képességére, valamint a Legfelsőbb Teremtő Személyiségek tevékenységének felfedezése által.

- 117:6.13 Az evolúciós tér-idő lények a Havonán való áthaladásuk során kerülnek közel hozzá, mielőtt megtanulnák magasabb szinten értékelni a paradicsomi Háromság egységét.

- 117:6.14 A Havona honosai a Paradicsomról alászálló és a hét felsőbb-világegyetemből felemelkedő zarándokokkal való kapcsolat útján képesek közeledni a Legfelsőbb Lényhez.

- Legfelsőbb segédkezése: 101:2.12 az ember tapasztaló fejlődésében jelenik meg a következő halandó feletti felruházottságok által. A) Az Atya Igazító ajándékaként, B) a Fiú Igazság Szellemeként, és C) a Világegyetemi Szellem Szent Szellemeként. Mindhárom a halandói személyiségben működik.

- Legfelsőbb Szellemek: 30:1.2-30:1.3 háromsági származású lények. Három fő csoportjuk van.

30:1.4 „1. A Hét Tökéletes Szellem.

30:1.5 2. A Hét Legfőbb Végrehajtó.

30:1.6 3. A Tükröző Szellemek Hét Rendje.”

- LEGFELSŐBB SZELLEMEK: 30:2.14

30:2.15 „1. A Hét Tökéletes Szellem.

30:2.16 2. A Hét Legfőbb Végrehajtó.

30:2.17 3. A Tükröző Szellemek Hét Csoportja.

30:2.18 4. A Tükröző Kép Segítők.

30:2.19 5. A Körök Hét Szelleme.

30:2.20 6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek.

30:2.21 7. Elmeszellem-segédek.”

- Legfelsőbb Szellemek: 30:1.55 egyes-származású lények, akiknek hét csoportjuk van.

30:1.57 „1. Gravitációs Hírvivők.

30:1.58 2. A Havona-körök Hét Szelleme.

30:1.59 3. A Havona-körök Tizenkét Segéde.

30:1.60 4. A Tükröző Kép Segítők.

30:1.61 5. Világegyetemi Anyaszellemek.

30:1.62 6. A hét elmeszellem-segéd.

30:1.63 7. Ki-nem-nyilatkoztatott istenségi-származású lények.”

- Legfelsőbb szeráfok: 39:1.1 a helyi világegyetemi angyalok hét kinyilatkoztatott rendjének legfelsőbb csoportja, akik további hét csoportra osztva tevékenykednek.

a) 39:1.2 – 39:1.4 A Fiú-Szellem segédkezők és az Alászállás-kísérők. A közösségük e tagjai a Világegyetemi Fiút és a Világegyetemi szellemet szolgálják, szoros a kapcsolatuk a Fényes Hajnalcsillag hírszerző testületével, valamint ők kísérik el a paradicsomi avonalokat minden ítélkezői és alászálló küldetésükre. Az avonal fiakat kísérő szeráfcsoport 144 tagú. Ők szervezik és irányítják az angyalhadosztályokat, amelyeknek náluk magasabb rendű angyal tagjai – szupernáfok és szekonáfok – is lehetnek. Az alászállás-kísérők már a Teljes Szeráfi Testület Tagjai.

b) 39:1.7 Bírósági Tanácsadók. Közéjük „tartoznak a mindenféle megítélésben közreműködő tanácsadók és segítők, a békéltetőktől az adott terület legfelsőbb bíróságaiig.” A feladatuk „annak biztosítása, hogy a halandó teremtmények ellen felhozott minden vád igazságos legyen és a megítéltetés irgalommal párosuljon.” Együttműködnek a Főbiztosokkal. 39:1.9 A Teljes Szeráfi Testületbe tartozó társaik akár az uverszai Nappalok Elődeinek ítélőszékeinél is működhetnek.

c) 39:1.10 Világegyetemi iránymutatók. Ők a Szalvingtonon időző azon felemelkedő teremtmények barátai és tanácsadói, akik az Orvonton felsőbb-világegyetemben rájuk váró szellemi kaland küszöbén állnak. Segítik az idő zarándokait abban, hogy a morontia fejlődést követően a szellemi fejlődés útjára léphessenek.

d) 39:1.13 Tanító Tanácsosok. Ők a különféle rendű tanárok segédei, a melkizedekektől és a Háromsági Tanító Fiaktól kezdve, le egészen a morontia halandókig, akiket a felemelkedői létben csak kicsit hátrébb álló társaik segítésére jelöltek ki. Ők látogatják és segítik az idő felszentelt tanárait is. Továbbá őket fogjuk először meglátni a Jerusemet körülvevő hét lakóvilág egyikén.

e) 39:1.16 Jelölő Igazgatók. 144 legfelsőbb szeráfból álló testület. Ez a legfelsőbb angyali tanács. Ez hangolja össze a szeráfi szolgálat és kijelölés önálló szeráfi hatáskörben rendezhető feladatait. Ők elnökölnek a szeráfi szolgálati renddel és az istenimádatra való felhívással kapcsolatos szeráfi gyűléseken.

f) 39:1.17 Adatrögzítők. A legfelsőbb szeráfok részére rögzítenek hivatalos adatokat. Közülük egyesek ilyen képességek birtokában születtek, mások tanulással és szolgálattal érdemelték ki e beosztást.

g) 39:1.18 Önálló Segédkezők. Ők a rendjük tartalékállománya és önkéntes szolgálatot végeznek az épített szférákon, valamint a lakott bolygókon.

- „legfelsőbb szolgálat” rendje: 55:3.8 a fény és élet bolygói korszakainak legnagyobb kitüntetése, melyet egy polgár megkaphat. Átadásának helye a morontia templom. Azok kapják, akik régóta kiemelkedőt alkotnak az anyag feletti felfedezés vagy a bolygói társadalmi szolgálat valamely területén.

- Legfelsőbb (Lény) tapasztalásának evolúciója: 115:7.2 Az Atya terve és rendelése szerint való, „amely erőfeszítésre épülő véges fejlődést, kitartásra építő teremtményi előrelépést és hiten alapuló személyiségfejlődést határozott meg.”

- Legfelsőbb Teremtők (személyei): 56:5.3 + 116:2.12 + 116:2.5 Ők a helyi világegyetemi Teremtő Fiak és (Alkotó) Szellemek, a felsőbb-világegyetemi Nappalok Elődei, valamint a Paradicsom Hét Tökéletes Szelleme. Ők alkotják a Hétszeres Isten Egyetemes Atyához vezető első három szintjét.

- Legfelsőbb Teremtők (jellemzők): 116:2.14 A Legfelsőbb Lény „hatalmának igazi természetét és forrását alkotják”.

- 116:2.14 Csatlakozásukkal támogatják a Legfelsőbb Lény igazgatási intézkedéseit.

- Legfőbb Erőtér-központok: 29:2.1 a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító a Hét Tökéletes Szellemmel társulva hozza létre őket. Hét csoportban működnek,

29:2.2 „1. Legfőbb Központ-felügyelők.

29:2.3 2. Havona Központok.

29:2.4 3. Felsőbb-világegyetemi Központok.

29:2.5 4. Helyi Világegyetemi Központok.

29:2.6 5. Csillagvilági Központok.

29:2.7 6. Csillagrendszeri Központok.

29:2.8 7. Besorolatlan Központok.”

29:2.9 Nagyfokú szabad akarattal és Harmadik-Forrás személyiséggel rendelkeznek. 29:3.4 Tökéletesek, mindig az eredeti feladatukat látják el, a létszámuk változatlan, 29:3.1 tízmilliárd fölött van. 29:3.5 Mindig szolgálatban vannak. 29:3.6 Ellenállnak a fizikai gravitációnak. Az erőtér, az anyagi és a félfizikai energia nem tőlük származik, csak alakítják és irányítják azokat. 29:3.11 A világegyetemi áramok tíz energiaformája közül csak „hét fölött gyakorolnak tökéletes ellenőrzést”. 29:3.9 Közük van a hő nélkül világító fény elosztásához is, 29:3.10 de nincs közük a külső, lakatlan térben zajló hatalmas energia folyamatokhoz.

a) 41:1.2 Közülük száz negyedrendű állandóan szolgálatban van a helyi világegyetemünkben. „E lények fogadják az Uversza harmadrendű központjaitól jövő erőtér-vonalakat és kötik át a mérsékelt és átalakított köröket a csillagvilágaink és csillagrendszereink erőtér-központjaira.”

b) 41:1.4 Közülük tíz ötödrendű van kijelölve a világegyetemünk száz csillagvilágának mindegyikéhez. Csillagvilágunkban, a Norlatiadekben nem a központi szférára, hanem a fizikai magot alkotó csillagrendszer központjára települtek.

c) 41:1.5 Közülük egy hatodrendű állomásozik minden helyi csillagrendszer gravitációs központjában. A Satania csillagrendszer esetében annak csillagászati középpontjában működik, a tér egyik sötét szigetén.

- Legfőbb Központ-felügyelők: 29:2.11 A „gravitációs energia” szintjei alatt működnek.29:2.10 Minden Legfelsőbb Erőtér-irányító mellett hét van belőlük. A Hét Legfőbb Végrehajtó különleges világainak egyikén állomásoznak, velük is szorosan együttműködnek.

- legmagasabb rendű erkölcsi választási lehetőség: 39:4.14 A lehető legnagyobb érték választása mindig az Isten akarata megcselekedésének választása. Aki ezt választja, maga is nagy.

- legteljesebb rejtelem: 8:1.9 „az örökkévalóság kifürkészhetetlen folyamatai és a végtelenség mélységei”.

- lehetőség (választási ~): 112:5.9 Akkor igazi, ha egyértelmű, tudatos és végleges döntés meghozatalára kínál lehetőséget. Egy ilyen döntéshez a lehetőségnek teljesnek és bőségesnek kell lennie, hogy az igaz szándék és a valódi cél megjelenhessen.

- lehetségesség: 115:3.12 A teremtmény nézőpontjából a képességet jelöli. 115:3.12 A „lehetségesség a végtelenség peremétől befelé halad és a minden dolog középpontjába tart.”

- lehetségesség három Abszolútja (trioditája): 115:3.8 Az Istenségi, a Korlátlan és az Egyetemes Abszolút egyesülése. Ez a triodita „képezi az Első Forrás és Középpont eredetiségének magvábanvaló kinyilatkoztatását.” 115:3.13 Ők a mindenségrend tisztán örökkévaló szintjén működnek. Sohasem működnek abszolútként az abszolútat el nem érő szinteken. E triodita az alászálló valóságszinteken a Véglegessel és a Legfelsőbb által nyilvánul meg. „Isten akarata általánosan érvényesül, az egyénnel kapcsolatban esetleg nem mindig, az egészet tekintve viszont minden esetben.”

- lelkek (elveszett ~): 100:5.1 Esetükben létezik istentani értelemben vett elveszettség és létezik irányválasztási értelemben vett elveszettség.

- Lelkek Szövetsége: 28:5.2 A másodfajú szekonáfok hét tükröző fajtája közül az egyik, akik 28:5.13 „az erkölcstani viszonyok eszményképeinek és szintjének tükrözői.” 28:5.14 Ők a csapatmunka támogatói és előmozdítói.

- lelki gyakorlat: 91:7.2 Az emberekkel való kapcsolattartás, amelynek a tömegek szolgálatában és az önzetlen segédkezésben kell nyilvánulnia.

- lelkiismeret: 110:5.1 „emberi és tisztán lelki válasz.” Jócselekedetre inti az embert. Nem keverendő össze a Gondolatigazító befolyásával. 92:2.6 A lelkiismeret „nem isteni hang, mely az emberi lélekhez beszél”, hanem a fennálló körülményekre válaszként megjelenő eszménykép az emberben, amely az adott létszakasz „erkölcseinek a helyest és az erkölcsöst megjelenítő eredője.” Mivel a lelkiismeretet nem tanítja a tapasztalás és nem segíti az értelem, ezért nem lehet „az emberi viselkedés biztos és tévedhetetlen iránymutatója.”

- lelki szerveződés: 36:2.16 az Urantián huszonnégy alapfajtája van, amely az öröklés útján megnyilvánuló huszonnégy mintaegységet tartalmazó élet-hordköteg tényén alapul.

- Levante: 95:0.1 a nyugati világ vallásainak szülőföldje.

- lélek: 49:4.9 Az emberi elme halandó; csakis az adományozott szellem halhatatlan. A továbbélés az Igazító által végzett szellemivé lényegítéstől, vagyis a halhatatlan lélek megszületésétől és kifejlődésétől függ. 16:9.3 A „személyazonosság a lélek továbbélésében és azáltal marad fenn.” 40:9.2 A halandói természet Gondolatigazító segítségével épült szellemmása azokban formálódik, akik ezen isteni szellemrésszel való egyesülésre pályáznak. 48:6.2 Egy felemelkedő halandó morontia (szellemi és anyagi közti) élete a lélek megfoganásakor kezdődik, a teremtményelmébe költöző szellemi Igazító megérkezésével. Ez a halandó-feletti képesség működésének kezdete. 0:5.10 „Amint a halandó teremtmény »a mennyei Atya akaratának megcselekedését« választja, úgy az emberben lakozó szellem az emberi tapasztalásban gyökerező új valóság atyjává lesz. Ugyanezen keletkező valóság anyja pedig a halandói és anyagi elme. Ennek az új valóságnak a lényege nem anyagi és nem is szellemi – hanem morontiai. E kiemelkedő és halhatatlan lélek rendeltetése a halandói halál túlélése és a paradicsomi felemelkedés megkezdése.” 49:4.9 Éppen ezért, nem volna szabad szembe menni az anyagi elme szellemi átalakítását végző Igazító küldetésével. 66:4.9 A „húsvér testben eltöltött halandói élet során a lélek magzatállapotban van; a lélek a morontia életben születik meg (támad fel) és az egymás utáni morontia világokon tapasztalja meg a növekedést.” 91:7.2 „Az emberi léleknek lelkigyakorlatra és szellemi táplálékra egyaránt szüksége van.” 112:0.15 A Gondolatigazító és a személyiség közötti kapcsolat folyamatos fejlődés. A fejlődésben megnyilvánuló növekedés megszakadása a lélek megszűnését eredményezi.

- lélek (meghatározás): 13:1.22 A szellemi jellem és önazonosság magvában halhatatlan mása, amely a halandó anyagi elméjében fokozatosan fejlődik ki.

- lélek (jellemzői, tulajdonságai): 84:8.4 Az éhsége nem elégíthető ki testi gyönyörrel.

- 99:1.3 Eligazítást találhat az erkölcsiség és a vallás területén.

- 16:9.2 Valóságos létező.

- 16:9.2 Mindenségrendi túlélésképességgel rendelkezik.

- 111:3.2 „anyagfeletti lényegű”.

- 111:3.2 „nem önmagában működik az emberi tapasztalás anyagfeletti szintjén.”

- 111:3.2 Jellemzően „nem hoz végleges döntéseket addig, amíg a halál vagy az átvitel el nem választja a halandói elmétől”.

- 111:3.2 Az elme – szabadon és önként – még az anyagi élet során felhatalmazhatja végleges döntések meghozatalára.

- 111:3.2 „a személyazonosság jövőbeli morontia hordozójának csírája.”

- 111:3.2 A jellegét tekintve teljesen morontia.

- 111:3.3 Halhatatlan jelleggel bír.

- 111:3.3 Fejlődési képességgel bír.

- 111:3.3 Képes tovább emelkedni az igazi szellemszintekre.

- 111:3.3 Az Istenség szellemeivel való eggyé kapcsolódási képességgel és értékkel bír.

- 111:3.4 Képes egyre jobban tudatára ébredni az elmének és az Igazítónak, mint társ-azonosságoknak.

- 111:3.4 Az emberi elme és az isteni szellem jegyeiből is foglal magába elemeket.

- 111:3.4 „segíti az igaz szellemértékkel való összhang megtalálását célzó elme-működést.”

- 111:3.6 Képes az értékkel bíró minőség érzés által történő felismerésére.

- 112:5.12 Entitás, mely túléli a fizikai test és az elme halálát.

- 112:5.12 Az emberi és isteni lényünk (Gondolatigazító) közös életének és erőfeszítésének gyermeke.

- 112:5.13 Fennmaradó jelentéstartalommal és továbbélő értékkel bír.

- 112:5.13 „öntudatlan állapotban tölti a halál és az újbóli megszemélyesülés közötti időtartamot”.

- 112:5.13 Az öntudatlan várakozás ideje alatt „szeráfi beteljesülés-őrangyal vigyáz rá.”

- 112:5.13 Új morontia-tudatot kapva kezd újra tudatos lényként működni a Satania egyik lakóvilágán.

- 112:6.7 Jellemfolytonossággal bír. (A „jellem eleven emlékké alakul, amint annak mintáit a visszatérő Igazító energiával feltölti.”)

- 112:6.8 Benne marad fenn az emlékezetminta.

- lélek (korai felfogások): 86:5.2 „az Istent ismerő halandói elme és az abban lakozó isteni szellem, a Gondolatigazító közös alkotása.” 86:4.3 „Az emberi lélekről alkotott legkezdetlegesebb felfogás, a kísértet képzete a lélegzet és az álom eszmerendszeréből ered.” 86:5.1 „Az ember nem anyagi részét nevezték kísértetnek, szellemnek, árnynak, rémnek, jelenésnek és később léleknek.” 86:5.4 „A lélekről úgy gondolták, hogy úgy hozzátartozik a testhez, mint az illat a virághoz.” 86:5.13 Az ősök hitték, hogy a lélek a lélegzettel van kapcsolatban, és a lélek sajátosságait át lehet adni a lélegzet révén. Például a bátor főnök rálehelt az újszülöttre, hogy bátorságot öntsön belé, vagy a legidősebb fiú megpróbálta elkapni az apja utolsó lélegzetét. 86:5.14 A lélegzet mellett az árnyékról és a tükörképről is azt gondolták, hogy az ember második lényegének a bizonyítékai. Egyes csoportok sokáig gondolták azt is, hogy az emberről készült képek és rajzok által – részben vagy egészben – el lehet venni a testtől a lelket. 86:5.15 Az idők során a lélek lakóhelyének gondolták már a fejet, a hajat, a szívet, a májat, a vért és a zsírt is. 86:5.15 A fejvadászat és a hajas fejbőr lenyúzása az ellenség lelkének foglyul ejtését célozta. 86:5.17 Badonan gyermekei kialakították a két lélek – a lélegzet és az árnyék – hitét is. 86:5.16 De voltak közösségek, ahol három, sőt négy lélek létezésében is hittek. Szerintük a négy lélek a lélegzetben, a fejben, a hajban és a szívben lakott. 86:5.17 A görögök szerint az ember gyomrában növényi lélek, a szívében állati lélek, a fejében pedig értelmi lélek lakozik.

- lélek (gyermeki ~, gyermeki ~tan): 103:2.5 a természeténél fogva igenlő jellegű az erkölcsi késztetései megélésében.

- lélek helyére vonatkozó korai elképzelések: 111:0.3 Kezdetben különböző fizikai szervekben lakozónak gondolták. Szemben, májban, vesében, szívben lakozónak. (Emlékezz „A szem lélek tükre”, a „rosszmájú”, a „bele látok a vesédbe” és a „tudom mi lakik a szívedben” nyelvi kifejezésekre.) Később a lélek lakhelyét gondolták az agyban levőnek is. „A vadak a lelket a vérrel, a lélegzettel, az árnyékokkal és az egyén vízben meglátható tükörképével társították.”

- lélek létének feltételei (halhatatlan ~): 111:2.5 „1. Az emberi elme és minden, előtte létező és rá hatással bíró mindenségrendi befolyás.”

- 111:2.6 „2. Az ezen emberi elmében lakozó isteni szellem és az ilyen abszolút szellemlényegű szilánkban meglévő minden magvábanvaló dolog mindazokkal a szellemi hatásokkal és tényezőkkel együtt, amelyek az emberi életben megjelennek.”

- 111:2.7 „3. Az anyagi elme és az isteni szellem közötti kapcsolat, amely olyan értéket és olyan jelentést hordoz, amelyek nem találhatók meg a társulás kialakulásában szerepet játszó egyetlen tényezőben sem. E különleges kapcsolat valósága nem anyagi és nem is szellemi, hanem morontia lényegű. Ez a lélek.” Lásd még „elme (közép-~) „elme (morontia ~)”

- lélektan: 103:6.1 „másvalaki vallásának” tanulmányozásával foglalkozik. 102:6.8 Számára az Isten kívánatosság. 101:2.17 A lélektan „próbálkozhat a társadalmi környezetre adott vallásos válaszok jelenségeinek tanulmányozásával, de sohasem remélheti, hogy eljuthat a vallás valós”, belső hajtóerőinek és mozgatórugóinak a feltárásáig. A vallásos tapasztalás természetéről és tartalmáról csak az istentan, a hit és a kinyilatkoztatás eljárása képes értelmes beszámolót adni.

- lélektani tehetetlenség: 86:0.2 a fejlődő, állatias emberelmék esetében akkor jelentkezett, amikor azok fogalmakat kezdtek alkotni a természetfelettiről oly módon, hogy a természet erőit megszemélyesítették, szellemiesítették, végül pedig megistenítették a tudatukban.

- lélek-tudatosság: 5:5.11 „az Istenről alkotott eszménykép megértése.”

- lélekvándorlás (újratestesülés): 94:2.3 a sajátlényeg nem evolúciós továbbélésére vonatkozó, egymást követő emberi, állati vagy növényi megtestesülések végtelen köre. Az igazsághoz viszonyítva komolytalan felfogásnak tekinthető. 86:4.6 A narancsszín emberfajta különösen hitt benne. Az eszméje abból a megfigyelésből eredt, hogy az utód a veleszületett testi jegyeiben és vonásaiban az elődjére hasonlít. Szintén az újratestesülésben való hiten alapul az, hogy a gyermekeket a nagyszülőkről vagy más elődökről nevezték el. Voltak olyan későbbi csoportok, melyek abban hittek, hogy az ember három-hét alkalommal hal meg. (E hiedelem Ádámnak a lakóvilágokon való élettel kapcsolatos tanításaiból eredt.) 86:5.12 Az ősök hittek abban is, hogy a lelkek állatokba költözhetnek. Például valaki nappal törvénytisztelő polgár, de elalvás után a lelke egy farkasba költözve zsákmány után jár.

- lételvi Istenség: 0:7.3 „öröklétű lények a múltban, a jelenben és a jövőben.”

- lételvi valóság: 0:4.9 ilyen, a paradicsomi Istenség.

- létezés célja (emberi ~): 110:3.4 „az emberben lakozó Igazító isteniségére való ráhangolódás”. Mely az elmében „várakozó és munkáló isteni szellem örök céljai iránti igaz, saját belátáson alapuló elhivatottság” megjelenését eredményezi.

- Létezés Öröme: 28:5.2 a másodfajú szekonáfok hét tükröző fajtája közül az egyik, akiknek 28:5.16 elsőrendű „tevékenységeik arra irányulnak, hogy támogassák az angyali seregek különféle rendjei és az alacsonyabb rendű, sajátakaratú teremtmények közötti örömmegnyilvánulásokat.” Sajátos öröm-elosztóközpontokként működnek, a szabad akaratú létezésben levő öröm kimutatására vállalkoznak. Fejleszteni törekszenek a teremtésrészek örömmegnyilvánulásait és a felsőbb rendű humort. Jól tükrözik a szuperáfi összhang-felügyelőket.

- lét élvezeti értéke: 81:5.2 a megélhetés biztosításával járó szüntelen küzdelem alól való fokozatos felszabadulással az ember az élet megédesítésének módját kezdte kutatni. Ez anyagi kényelemre való törekvéssel jár együtt. „A kézművességen és az iparon keresztül az ember fokozatosan növeli a halandói lét élvezeti értékét.”

- Loyalatia: 38:2.5 a János apostol által látott szeráf neve, akiről A Jelenések Könyvében ír (19;10.).

- : 81:2.12 a háziasításával a turkesztáni anditák kezdtek általánosan foglalkozni. A használata elősegítette a műveltségük uralkodó helyzetének megtartását. 80:4.4 A ló a terjeszkedő anditáknak a mozgékonyság előnyét adta. Lehetővé tette számukra, hogy egységes csoportokban érjék el Európát. 80:4.5 A lovas anditák a Kr. előtti 7. és 6. évezredben jelentek meg az orosz síkságon nyugat felé haladva. 78:8.2 Kr.e. 5000 körül 78:8.3 a turkesztáni és az iráni fennsík hegyi pásztorai és vadászai számára szintén hatalmas katonai előnyt biztosítottak Mezopotámia lerohanásakor az általuk tartott szelídített lovak. 78:8.5 Azonban a Perzsa-öbölnél élő anditákat még a lovak igénybevételével sem tudták leigázni. 81:3.6 Kr.e. 5000-re a lovat már a félig polgárosodott társadalmak is használták.

- Lót: 93:5.5 Ábrahám unokaöccse. A nagybátyjával tartott Sálembe, amikor Ábrahám elfogadta a Melkizedek személyes meghívását. 93:5.9 Elkísérte Ábrahámot Egyiptomba is. Később Szodomában telepedett le, ahol kereskedelemmel és állattenyésztéssel foglalkozott.

- Lucifer: 53:0.1 a Nebadon helyi világegyetemből származó Lanonandek Fiú. A rendjében 37-es számon tartották nyilván. A fajtájának hétezer egyede közül a száz legkiválóbb személyiség közé tartozott. 53:1.1 Hatszázhét lakott világot vezetett Csillagrendszer Fejedelemként. 53:2.1 Több mint ötszázezer évig töltötte be ezt a tisztséget a Jerusemen, amikor szembe fordult az Egyetemes Atyával és az ő helyi világegyetemi Teremtő Fiával. 53:4.1 Magát az emberek és az angyalok barátjának és a szabadság Istenének nevezte. 53:1.3 Jelenleg a Satania csillagrendszer bukott és címétől megfosztott fejedelme. 53:1.4 Krisztus Mihály urantiai alászállási küldetése ellen is szervezkedett. 53:9.1 Mihály kegyelmi ajánlatát elutasította.

- Lucifer által megtévesztett lények csoportjai: melyek közül sikerült követőket toboroznia.

a) 53:7.1 harminchét Bolygóherceg (53:4.2 megígérte nekik, hogy a világukat legfőbb megbízottakként irányíthatják),

b) 53:7.2 több evolúciós bolygó emberi lakója (őket a határtalan szabadságról szóló álokoskodásokkal és a saját jogokra vonatkozó téveszmékkel vezette félre),

c) 53:7.5 Morontia Társak,

d) 53:7.5 Lakóvilági Tanítók,

e) 53:7.6 a második, vagyis a felettes szeráfi rend,

f) 53:7.6 a harmadik, vagyis a felügyelő angyali rend,

g) 53:7.6 a negyedik, vagyis az intéző angyali rend,

h) 53:7.6 az intéző angyalokhoz tartozó jerusemi kerubok,

i) 53:7.7 a bolygók Anyagi Fiai mellé beosztott angyali segítők,

j) 53:7.7 az átmenetben segédkezők,

k) 53:7.8 Anyagi Fiak,

l) 53:7.8 köztes teremtmények,

m) 53:7.4 a lázadó bolygókon tartózkodó egyes élethordozók,

53:7.9 De próbálkozott a véglegesrendűek oktatási bolygóján levő gyermekotthonok lakóival is.

- Lucifer bűne: 54:2.3 azzal, hogy le akarta rövidíteni a tapasztalásra és a döntésre nyitva álló időt, 54:2.4 el kívánta venni az embereknek és az angyaloknak adott azon isteni előjogot, hogy a saját beteljesülésük megalkotásában és a Satania csillagrendszer sorsának alakításában részt vehessenek. 54:2.5 A tapasztalás idejének értékét az adja, hogy ez egyben a szeretés és a mások által szeretve levés ideje is, ami lényegében az Isten imádatának és a társak szolgálatának szabad akaraton alapuló lehetősége.

- Lucifer elleni per: 53:9.3 Gábriel indította urantiai időszámítás szerint kb. kétszázezer évvel ezelőtt az uverszai legfelsőbb bíróságon. Miután Mihály megkapta a világegyeteme feletti teljes hatalmat, kérelmezte a Nappalok Elődeinél, hogy a per idejére a luciferi lázadás minden érintett személye őrizet alá kerüljön. Azonban Sátánnak meg kellett engednie azt, hogy mindaddig látogathassa a hitehagyott hercegeket a bukott világokon, amíg e világok nem kapnak újabb Istenfit, vagy amíg az uverszai bíróságok nem kezdik meg az ítélkezést a perben. 53:9.4 Mivel az ítélkezés azóta megkezdődött, Sátán a jerusemi börtönvilág foglya lett. Az ítélkezés kezdete azt is jelzi, „hogy az összes elszigetelt világon felállt a bolygók átmeneti kormánya.” 53:9.7 A Mihály megbocsátását elutasítók ítélete várhatóan a személyes létezéstől való megfosztás lesz.

- luciferi kiáltvány: 53:2.2 a „saját jogok és a szabadság” jelszavaira épült, 53:2.3 mely tényleges tartalmában szemben állt a Teremtő Fiú akaratával és az Egyetemes Atya terveivel. 53:3.6 Lucifer azt képviselte, hogy a felemelkedőknek legyen joguk az egyéni önmeghatározás szabadságára, egyben elutasította a halandói felemelkedésre vonatkozó egyetemes isteni tervet. 53:4.1 Hirdette az egyetemes személytelen erők imádatának lehetőségét, és azt, hogy egyedül neki, mint jelenlévő uralkodónak kell engedelmességet fogadni. 53:4.4 A többség uralmáról és az elme tévedhetetlenségéről beszélt. 53:4.2 Az elmék egyenlőségére és az értelmek testvériségére alapozva, az önkormányzatiságot mindenféle rendű értelem számára jónak tartotta. Azonban az önkormányzattal bíró bolygók önkéntes szövetségének hatáskörét csak a helyi csillagrendszerre vonatkozóan tartotta érvényesnek. Nem ismerte el a csillagvilági központ jogalkotó tevékenységét és az igazságszolgáltatási eljárásoknak a világegyetemi fővárosban való lefolytatását. A kormányzást és a törvényhozást a csillagrendszeri fővárosokba akarta összpontosítani. 53:3.1 A támadásának három fő iránya volt.

a) 53:3.2 Támadás az Egyetemes Atya valósága ellen.

Lucifer állítása szerint az Egyetemes Atya nem létezik. Az Atya hitregéjét a paradicsomi Fiak azért találták ki, hogy a nevében uralkodhassanak a világegyetemek felett. A végleges rendű lények pedig ennek érdekében összejátszanak velük. Ezekből következően tagadta azt is, hogy a személyiség az Egyetemes Atya ajándéka lenne. Azt is állította, hogy a fizikai gravitációnak és a térenergiának nincs központi forrása, ezek eredendően jelen vannak a világegyetemben.

b) 53:3.3 Támadás a helyi világegyetemi Teremtő Fiú kormányzása ellen.

Lucifer vitatta, hogy a Teremtő Fiú a paradicsomi Atya nevében gyakorol fennhatóságot a Nebadonban. Jogtalannak tartotta, hogy az Atyára hivatkozva kér hűséget minden személyiségtől. Állítása szerint a teljes istenimádati terv a paradicsomi Fiak felmagasztalását szolgálja. 53:3.4 A Nappalok Elődeit „idegen hatalmasságoknak” tartotta, akiknek nincs joguk beavatkozni a helyi világegyetemek és csillagrendszerek ügyeibe. 53:3.5 Azt is állította, hogy a halhatatlanság a csillagrendszer minden személyiségének eredendő sajátsága, a feltámadás pedig magától megtörténik – kivéve, ha a Nappalok Elődeinek ítéletvégrehajtói igazságtalanul közbeavatkoznak.

c) 53:3.6 Támadás a felemelkedő halandók képzésének egyetemes terve ellen.

Lucifer álláspontja szerint túl sok időt és energiát fordítanak a felemelkedő halandók világegyetemi igazgatásra történő felkészítésére, melyet erkölcstanilag is tévesnek ítélt. A teremtésösszesség jövőbeni igazgatási célját kitaláltnak nevezte. Azt is állította, hogy a végleges rendűek elárulták a halandó társaikat azzal, hogy közreműködnek a leigázásukra irányuló tervben.

- Lucifer-féle lázadás: 39:4.6 a korlátlan személyes szabadságra vonatkozó álokoskodások következménye.

- Lucifer-féle lázadás kezelése: 53:4.7 „Lucifernek megengedték, hogy teljes egészében felépítse és alaposan megszervezze lázadó kormányzását, mielőtt Gábriel egyáltalán hozzálátott volna ahhoz, hogy szembeszálljon az elszakadás jogával vagy hogy ellenlépéseket tegyen a lázadó hírveréssel szemben.” Bár a Csillagvilági Atyák a hűtlen személyiségek cselekvési hatáskörét azonnal a Satania csillagrendszerre korlátozták, 53:4.6 minden lénynek megengedték, hogy szabadon, befolyástól mentesen válasszon az Egyetemes Atya akarata és a Lucifer által kínáltak között. 53:5.3 „A lázadás kitörésétől kezdve addig a napig, amikor a Nebadon teljhatalmú urának nyilvánították, Mihály sohasem szállt szembe Lucifer lázadó erőivel; urantiai időben mérve csaknem kétszázezer évig hagyta, hogy a maguk útját járják.” 53:5.1 A lázadás teljes kifejlődésének idejéig a helyi világegyetemi Teremtő Fiú a be nem avatkozás politikáját követte. 53:7.12 A lázadás megkezdése után két évvel érkezett meg az új Csillagrendszer Fejedelem a Jerusemre. 53:7.13 Ekkor a lázadók vezetőit minden címüktől és hatalmuktól megfosztották, de továbbra is szabadon közlekedhettek az elszigetelt területeken, és mintegy kétszázezer évig szabadon próbálkozhattak a megtévesztéssel. 53:7.15 Azonban újabb világot nem sikerült fellázítaniuk. 53:8.2 Krisztus Mihály urantiai alászállásáig a Bolygóhercegek jerusemi gyűlésein Sátán még megjelenhetett a bukott Bolygóhercegek elszigetelt világainak képviseletében. De Mihály utolsó alászállása óta már nem. 53:8.4 A lázadás szellemi értelemben akkor ért véget, amikor az Urantián Jézus ezt válaszolta a Lucifer ajánlatát kínáló Sátánnak – „Távozz tőlem, Sátán”. 53:9.1 Mihály már kezdetben felajánlotta a lázadóknak, hogy miután elnyeri a teljes fennhatóságot a világegyeteme felett, akkor az őszinte megbánást mutatókat a megbocsátás mellett a világegyetemi szolgálat valamilyen formájába is visszahelyezi. Bár a lázadás vezetői ezt nem fogadták el, az alacsonyabb rendű lények ezrei igen. 53:9.2 Miután Mihály a Nebadon világegyetem vezetője lett, Lucifert őrizetbe vették, és az Atya átmeneti szférái jerusemi csoportjának egyes számú bolygóján tartják fogva.

- Lucifer lobogója (jelvénye): 53:5.5 fehér alapon vörös kör, a belsejében egy fekete teli körrel.

- Lucifer megtévesztésének ellenálló lénycsoportok: 53:7.4 a Háromságot elért Fiak, a melkizedekek, a főangyalok, a Ragyogó Estcsillagok, a békéltetők, a Mennyei Adatrögzítők, 53:7.10 és a Jerusemen működő sataniai felemelkedő létpolgárok.

- Lukács: 121:8.8 Az antiókhiai Pizidiából származó orvos, Pál egyik nem-zsidó áttért híve. Pált Kr.u. 47-ben kezdte követni. Kr.u. 90-ben halt meg.

- Lukács szerinti evangélium: 121:8.8 Úgy mutatja be a Mestert, mint „a vámszedők és a bűnösök barátját”. 121:8.9 Lukács Jézus életét elsősorban Pál elbeszélése alapján ismerte, bár sok szemtanút is kikérdezett. Így a műve bizonyos tekintetben páli evangélium. 121:8.8 Az evangéliuma Kr.u. 82-ben készült el Akhájában. Lukács három könyvet tervezett Krisztus és a kereszténység történetéről, de csak az evangéliuma és az „Apostolok cselekedetei” készült el. 121:8.9 Lukács ismerte a Márk-féle evangélium első négyötöd részét, a Mátéról elnevezett Izador féle beszámolót, és egy rövid feljegyzést is, melyet egy Cedesz nevű hívő készített Kr.u. 78-ban Antiókhiában. De rendelkezésére állt egy jegyzetmásolat is, amelyet Andrásnak tulajdonítottak.

- Lut: 66:5.17 „Az egészség és az élet megőrzői” tízfős szakértő csoportját vezette. 66:2.3 A Bolygóherceg testtel bíró törzskarának tagja volt. 67:4.1 Az általa vezetett csoporttal csatlakozott a Lucifert követő Kaligasztiához.

- Lutentia: 119:2.1 A Nebadon világegyetem 37-es csillagvilága 11-es csillagrendszerének – 119:2.5 a Palonia csillagrendszernek – 850 millió évvel ezelőtt fellázadt Lanonandek fejedelme. 119:2.2 A Teremtő Fiú elleni lázadóként húsz nebadoni szabványévig uralkodhatott, mielőtt megfosztották a fejedelem székétől. 119:2.4 Az új fejedelem kijelöléséig az ügyvezető Csillagrendszer Fejedelem tisztséget Jézus töltötte be a második teremtményi alászállása idején.

 

„Ly”

 

 


Creative Commons Licenc