Jelenlegi hely

Név- és fogalomhatározó (U-Ű)

Név- és fogalomhatározó

szerkeszti: Bucholcz Ferenc

 

„U”

- ultimaton: 42:4.3 az anyagivá lényegített energia alapegysége. 42:4.5 A hideg- és más hatások elektronokká alakítják. 42:6.5 Egy elektronban száz található belőle, melyeket a kölcsönös vonzás tart össze. 42:6.5 „Egy vagy több ultimaton elvesztése megszünteti a jellemző elektronazonosságot, s így létrehozza az elektron tíz módosult formájának egyikét.” 42:6.4 Háromféleképpen mozoghatnak. Ezek

a) a mindenségrendi erőnek való kölcsönös ellenállás,

b) ellengravitációs potenciállal bíró egyedi keringések,

c) és az elektronon belül elhelyezkedő, egymással kölcsönhatásban álló száz ultimaton mozgása.

42:6.6 Nem pályákat írnak le, és nem körökben keringenek az elektronokon belül, de tengely körüli forgási sebességük által kijjebb kerülve vagy csoportosulva meghatározzák az elektron méretét. 41:7.12 Szétbontásukra a napok központjában levő 19.400.000 Celsius fokos hőmérséklet sem képes.41:4.3 A kihűlő csillagok folyékonygáz állapotukban a szabad ultimatonikus energiatartalékaikat nagyobbrészt már elveszítették. 41:7.15 Amikor egy halott napban a gravitációs sűrűsödés eléri az energianyomás ultimatonikus sűrűsödésének határértékét, a nap tömegrobbanás által szétesik. 41:9.2 A helyi gravitáció nem hat rájuk. Azonban teljes mértékben engedelmeskednek az abszolút vagy paradicsomi gravitációnak, pontosan tartva a kiterjedt teremtésrész nagy, elliptikus zárt görbéjének köre által meghatározott ütemet.

- ULTIMÁTA: 42:2.10-2.13 így nevezik az Uverszán az együtt kezelt hatóenergiát és a gravitációs energiát, melyek a kilépő energia két szintjét jelentik.

a) A hatóenergia az erő irányította, tömeg mozgatta, nagyfeszültségű és erőteljes megnyilvánulású energia. Ezen elsőrendű energia nem egyből válaszol határozottsággal a Paradicsom gravitációs vonzására. „Amint az energia Paradicsom körön visszatérő és abszolút-gravitációs vonzásának szintjét eléri, az elsőrendű erőszervezők átadják a helyet a másodrendű társaiknak.”

b) Ekkor jelenik meg a gravitációs energia, mely érzékeny a gravitációra és a világegyetemi erőtér potenciálját hordozza. Ebből jön létre minden világegyetemi anyag tevékeny őse. A Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők alakítják ilyenné és a paradicsomi gravitáció körön visszatérő hatása alá kerül. Lásd még a „gravitációs szakaszok”- nál.

- III. Uminor: 15:7.8 a mi kisövezetünknek, az Enszának az épített központja, melyet hét szféra vesz körül.

- V. Umajor: 15:7.9 a mi nagyövezetünknek, a Szplandonnak az épített központja, melyet hetven szféra övez.

- univitatia: 37:9.8 a helyi világegyetem csillagvilági központjainak állandó besorolású lakosai. A Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem gyermekeiként azt „nyújtják a felemelkedő halandóknak a csillagvilági szférákon való áthaladásuk során, mint amivel a Havona-honosok hozzájárulnak az idő zarándokainak a fejlődéséhez, amikor azok a központi teremtésrészen áthaladnak.” 43:0.4 Ők a Norlatiadek csillagvilág állandó létpolgárai is, akik az Edentia hetven nagyobb és azok hétszáz segédszféráján laknak. 43:7.1 Az anyagi és a szellemi közötti létsíkra tervezték őket, de nem morontia teremtmények. Felemelkedési rendben fejlődő lények változó alakkal, 43:7.2 de különböző értelemmel. Hetven különböző személyiségrendben működnek. Minden egyes rend tíz nagyobb értelmi működési változatot alkot. Részt vesznek a felkészítő tanodák vezetésében. 43:7.4 Kiemelkedő művészi tehetséggel, társas alkalmazkodóképességgel és szervezői ügyességgel rendelkeznek. A Nebadonban az égi mesterek testületével társulnak. 43:7.5 Csak a csillagvilági központi világok határain belül működnek. 55:9.2 A csillagvilági morontia világok irányítását a fény és élet csillagvilági szakaszában is elvégzik.

- upanisadok: 94:1.7- 94:2.6 a hindu hit védákat követő későbbi írásai. A brahmanákkal egy időben készültek.

- Ur: 78:8.2 a mezopotámiai áradások hevességének enyhülésével a fazekasipar központjává lett. Kr.e. 5000-ben a város még a Perzsa öböl partján állt.

- uralkodás: 70:6.2 „a családi fennhatóság, illetőleg a vagyon eszméjéből alakult ki.” Öröklődővé akkor vált, amikor az emberek hinni kezdtek a királyok isteni eredetében.

- Urantia (bolygó): 15:14.5 A bolygónk neve. Száma a Satania csillagrendszerben hatszázhat. 43:0.1 Ez azt jelenti, hogy e világ a Satania helyi csillagrendszer hatszázhatodik világa.15:14.8 A világunk nagy világegyetemi száma 5.342.482.337.666. Ez a nyilvántartási számunk az Uverszán, a Paradicsomon és a lakott világok között. 41:10.5 A világunk viszonylag elszigetelten helyezkedik el a Satania peremén. A naprendszerünk – egyetlen másik naprendszer kivételével – a legmesszebbre esik a csillagrendszeri központunktól, a Jerusemtől. 120:1.1 Jézus leszületése idején a világunk a szétzilált és összezavart bolygó képét mutatta. 57:8.6 + 119:8.8 Jézus halandói alászállása óta a helyi világegyetemben az Urantiát a „kereszt világa” néven emlegetik. 93:10.11 Az Urantia történelmének fejlődése rendhagyó és szokatlan. 76:5.7 Azonban nem csak szerencsétlenség jutott számára osztályrészül. E bolygó egyben a Nedadon helyi világegyetem legszerencsésebb világa is Mihály azon döntése miatt, hogy ezt a bolygót „választotta a mennyei Atya szeretetteljes személyisége kinyilvánításának színteréül.” Így lett a bolygónk 119:8.8 „az egész Nebadon érzelmi kegyhelye”, „a tízmillió lakott világ legfontosabbika”.

- Urantia (sajátos kormányzásának okai): 114:0.5 1 „Az Urantia élet-módosítási besorolása.” Lásd „életkísérleti világ (tizedes bolygó)”

- 114:0.6 2. „A Lucifer-féle lázadás szükségszerű következményei.”

- 114:0.7 3. „Az ádámi vétség bomlasztó hatásai.”

- 114:0.8 4. Az Urantia egyike azon világoknak, ahová a helyi Világegyetem Ura alászállt. („A nebadoni Mihály az Urantia Bolygóhercege.”)

- 114:0.9 5. „A huszonnégy bolygóigazgató különleges feladatköre.”

- 114:0.10 6. „A bolygón létesített főangyali kör.”

- 114:0.11 7. A bolygón megtestesült formában élt Makiventa Melkizedek helyettes bolygóhercegnek való kinevezése.

- Urantia Egyesült Közteslényei: lásd köztes teremtmények (Urantia Egyesült Közteslényei)

- Urantia istenei: 93:3.4 Melkizedek az edentiai Fenségeseket mondta annak az egyszerű emberek számára.

- urantiai alászállás kettős célja (Mihályé): 128:0.3 1. A húsvér testben élő halandó emberi teremtmény teljes élete megélésének megtapasztalása, mely együtt járt a Nebadonbeli fennhatóság kiteljesítésével.

128:0.5 2. „Az Egyetemes Atya kinyilatkoztatása az idő és tér világainak halandó lakói számára és e halandóknak még eredményesebb módot mutatni az Egyetemes Atya jobb megértéséhez.” Lásd még „Jézus földi küldetése”

- urantiai élet: 58:4.1 egyedi, eredendően e bolygóra jellemző sajátosság. A Nebadonban nincs olyan bolygó, amelyen az élet pontosan ilyen formában létezne. 58:4.2 Az élet eredeti mintáinak beültetése az élethordozó testület által 550 millió évvel ezelőtt történt meg a tengeröblök vizeibe. Ez „három eredeti, azonos és egykorú tengeriélet-mintából származott.”

- urantiai élet fejlődése: 36:2.15 életkísérleti világ vagyunk. 36:3.2 Bolygónkon az élet nem hozott, hanem helyben szervezett életminták alapján terjedt el. 36:3.1 Nálunk a bolygói élet nem minden formája létezik. 58:3.4 A bolygónkon megtelepített élet képes ellenállni a világegyetemi energia rövidhullámhosszú térsugarainak. 58:6.4 Az élő szervezetek új fajainak és különálló rendjeinek hirtelen történő megjelenése természetes dolog. 58:6.2 Nincsen „hiányzó láncszem”. 58:6.6 Megvan viszont az élő szervezetek folyamatos alkalmazkodási küzdelme a környezet változásaihoz. 58:1.7 Az első és egyetlen ősi földrész hosszanti repedéseiben kialakult beltengerek ritkán voltak 180 méternél mélyebbek, a napsugárzás pedig 200 méternél is mélyebbre képes behatolni a tenger vizébe. 58:1.8 Később, az ősi növényi élet ezen enyhe éghajlatú partszakaszokról terjedt el a szárazföld felé. Ekkor a légkör még olyan nagy arányban tartalmazott széndioxidot, hogy egyetlen állat sem lett volna képes a felszínen megélni. 58:4.2 Az 550 millió éve megtelepített tengeri élet 50 millió év alatt kezdetleges növényi életet hozott létre e vizekben. 58:6.1 A növényiből az állati életbe való átmenet 450 millió évvel ezelőtt fokozatosan következett be a védett tengeröblökben. 58:7.2 Az első időkben az élet szórványos elterjedésű volt. 59:1.2 400 millió évvel ezelőtt 59:1.4 hirtelen, átmeneti ősök nélkül jelentek meg az első többsejtű állatok. A kifejlődő háromkaréjú ősrákok korszakokon át uralták a tengereket. 59:3.9 280 millió évvel ezelőtt 59:3.11 először a vízi skorpiók, majd hirtelenül a ténylegesen lélegző skorpiók jelentek meg. 59:4.9-4.10 250 millió évvel ezelőtt hirtelen jelent meg a halak családja, vagyis a gerincesek, amely az ember előtti törzsfejlődés egyik legfontosabb történése volt. Az első gerincesek ősei az ízeltlábúak, illetve a rákfélék. 59:4.13 Szintén ezen időszak eseménye volt a páfrányok hirtelen történt megjelenése és elterjedése a szárazföldön. 59:5.4-5.5 Az első szárazföldi állatok szintén hirtelenül jelentek meg 210 millió évvel ezelőtt. „Ezek a levegőt lélegző kétéltűek az ízeltlábúakból alakultak ki, melyek úszóhólyagjai tüdőkké fejlődtek.” 59:5.6 Bár a csigák és a skorpiók a békákkal együtt másztak partra a tengerek sós vizeiből, ez az időszak mégis a békák koraként ismert. 59:5.7 Nem sokkal később a rovarok is megjelentek. „A szitakötők keresztmérete elérte a hetvenöt centimétert.” 59:6.4 170 millió évvel ezelőtt 59:6.7 jelentek meg először a magvas növények, jobb táplálékforrást biztosítva a szárazföldi állatok számára. 59:6.8 A békák hüllővé alakulása szintén ebben az időszakban zajlott Afrika területén. 59:6.10 160 millió évvel ezelőtt a kontinensek nagyobb részét a szárazföldi állatok táplálására alkalmas növénytakaró fedte. 60:1.9 140 millió évvel ezelőtt hirtelen jelentek meg a teljesen kifejlett hüllők. 60:10.1 Az első hüllő dinoszauruszok kisméretű húsevők voltak, és a hátsó lábukon kenguruszerűen jártak. „Üreges, madárszerű csontjaik voltak és később csak három ujj fejlődött ki a hátsó lábukon”. 60:1.11 135 millió évvel ezelőtt jelentek meg az első, méhlepény nélküli emlősök, melyek hamar kihaltak. 60:2.12 A madarak ősei üreges csontú, ugráló dinoszauruszokból fejlődtek ki 60:2.14 több mint százmillió évvel ezelőtt. 60:2.12 A szárnyaik denevérszárny-szerűek voltak, hat-nyolc méteres fesztávolsággal. E három méter hosszúra nőtt repülő sárkánygyíkok jelentik a madárősök kipusztult fajait. 60:2.14 100 millió évvel ezelőtt elkezdődött a nagy testű dinoszauruszok kipusztulása is, amelynek oka az volt, hogy az agyuk kis mérete nem adott számukra elég értelmet a szükséges mennyiségű táplálék biztosításához. „Innentől fogva a törzsfejlődés az agyméret és nem a fizikai testtömeg növekedése felé vette az irányt, és az agy fejlődése fogja jellemezni az állati evolúció és a bolygói előrehaladás minden következő korszakát.” 60:3.7 A zárvatermő növények 90 millió évvel ezelőtt kerültek az alsó krétakori tengerekből a szárazföldekre, és hamar meghódították azt. 60:3.12 A földrészek sodródása 75 millió évvel ezelőtt ért véget. 60:3.19 A virágos növények nagy családja hirtelen és előzetes átmenetek nélkül, átalakulás révén jelent meg 65 millió évvel ezelőtt. 60:3.22 55 millió „évvel ezelőtt a törzsfejlődés menetét az igazi madarak első fajának, egy kis, galambszerű teremtménynek a hirtelen megjelenése jellemezte, mely madár lett minden madárélet őse. Ez volt a földön megjelent repülő teremtmények harmadik válfaja, és közvetlenül a hüllők csoportjától származott, nem pedig a kortárs repülő dinoszauruszoktól, és nem is a szárazföldi fogasmadarak korai fajtáitól.” 60:4.5 Ebben az időszakban a szárazföldi páfrányerdőket fokozatosan felváltották a fenyők és más mai fák. 61:1.1 50 millió évvel ezelőtt 61:1.2 Észak-Amerikában hirtelen jelentek meg a méhlepényes emlősök. E lények atyja egy kisméretű, eleven életet élő, húsevő, ugráló dinoszaurusz volt. 61:2.2 „Bár a méhlepényes emlősök húsevő ősöktől eredtek, hamarosan kifejlődtek a növényevő változataik, és nemsokára felbukkantak a mindenevő emlőscsaládok is.” 61:2.5 „Az állati túlélés folyamatában az agy és a mozgékonyság felváltotta a vértet és a méretet.” 61:2.6 A hüllőfélék közül ma már csak a béka képviseli az ember korai őseit. 61:2.8 Az emlősök mai fajtái 30 millió évvel ezelőtt kezdtek megjelenni. Kezdetben a hegyekben éltek. A síkvidéki patás fajtáik őse egy karmokkal rendelkező húsevő állat volt. 61:5.6 Másfél millió évvel ezelőtt, 61:6.1 India nyugati részétől kissé távolabb, mely terület ma már víz alatt van, az Ázsiába vándorolt észak-amerikai makifajta utódai között hirtelen egy nagyobb aggyal rendelkező, többnyire két lábon járó korai emlőscsoport jelent meg, mely életrend hetvenedik nemzedéke még tovább, csaknem kétszer nagyobbra nőtt, és arányosan jobb agyi teljesítőképességgel rendelkezett. E középemlős csoportnak aztán, szintén hirtelen, egy újabb, immár főemlős változata jelent meg. 61:6.2 Az Urantiát egy millió évvel ezelőtt jegyezték be lakott világként, a fejlődő főemlősök törzsében hirtelen bekövetkezett változás eredményeként, amely két kezdetleges emberi lényt hozott létre, az emberi faj valóságos őseit. 61:7.4 Fél millió évvel ezelőtt pedig szintén hirtelen, és egyetlen nemzedék életében, hat színes emberfajta vált ki az őshonos emberi törzsből.

- urantiai életkísérlet: 57:8.9 A hatvanadik kísérlet a Satania csillagrendszerben, „melynek célja a nebadoni életminták sataniai fajtájának felerősítése és továbbfejlesztése.” 57:8.7 A bolygónkat kilencszázmillió évvel ezelőtt mérték fel az életkísérlethez való alkalmasság céljából. A 24 tagú vizsgálóbizottságban helyet kaptak élethordozók, Lanonandek Fiak, melkizedekek, szeráfok és más rendek. A megállapításaikat a Csillagrendszer Fejedelemmel közölték. A vizsgálóbizottság javaslatára lett a bolygó életkísérleti besorolású. A bolygó birtokbavételi eljárását egy „tizenkét fős jerusemi vegyesbizottság zárta le, és az edentiai hetvenek bolygóügyi bizottsága hagyta jóvá.”

- Urantia felségjoga (ennek gyakorlói időrendben): 114:1.1 1. A Satania csillagrendszer fejedelme. 2. Melkizedekekből és élethordozókból álló közös bizottság. 3. Kaligasztia Bolygóherceg 4. A nebadoni Mihály a Nappalok Szövetségének kinevezése által. 5. A huszonnégy tanácsos a Mihály általi képviseleti megbízás alapján (114:1.3 Egyikük mindig a bolygón tartózkodik a főkormányzói feladatkör ellátása érdekében.). 6. 114:1.2 Makiventa Melkizedek mint helyettes Bolygóherceg.

- Urantia kialakulása: 57:1.1 A bolygónk a napunk anyagából keletkezett. 57:6.10 Két és félmilliárd évvel ezelőtt a jelenlegi tömegének tizedével rendelkezett, és a meteoráradat hatására tovább növekedett. 57:7.2 Kétmilliárd éve a jelenlegi tömegének ötödét érte el. 57:7.1 Rengeteg anyagot fogott be a térből, amelyek légkör híján a bolygóba csapódva annak anyagát növelték. Ekkor a bolygófelszín sokáig felhevített állapotban volt, melynek hatására a nehéz elemek, mint amilyen a vas is, a bolygó közepe felé süllyedtek. 57:7.2 A kialakuló kezdetleges légköre a forró mag és a kihűlő köpeny egymásra hatása következtében jött létre. 57:7.6 E légkörben még nincs szabad nitrogén és oxigén. Van viszont vízgőz, szénmonoxid, széndioxid és hidrogén-klorid. 57:7.4 Másfélmilliárd évvel ezelőtt a bolygó a jelenlegi méretének már a kétharmadával rendelkezett, és kezdte elvonni a holdja kevés légkörét. 57:7.5 Földünkön ez a tűzhányók kora. 57:7.7 A hőmérséklet csökkenése a vízgőz víztartalmának eső formájában történő kiválásához vezetett. A forró talajra hulló eső következtében a bolygónkat évezredeken át gőzburok fedte. 57:7.8 A légkör széntartalma a fémekkel kölcsönhatásba lépve karbonátokat képezett. A különböző széngázokat a későbbi növényi élet használta fel. 57:7.9 Szabad légköri oxigén nagyobb mértékben csak a tengeri algák és moszatok, valamint a növényi élet egyéb formáinak elterjedésével jelent meg, ezek oxigén termelő hatása következtében. 57:8.1 A bolygónk egymilliárd évvel ezelőtt érte el a mai méretét. Ekkor vették fel a Nebadon fizikai nyilvántartásaiba és kapta az Urantia nevet. 57:8.2 A tűzhányók korát, a földkéreg elrendeződését követően, a földrengések kora követte, 57:8.3 mely együtt járt az első világtenger kialakulásával. Ez a világméretű tenger a bolygó egész kihűlő felszínét beborította, átlagosan másfél kilométeres mélységgel. E víz a klór-hidrogén miatt enyhén savas édesvíz volt. 57:8.4 „Az első szárazföldtalapzat a fokozatosan vastagodó földkéreg egyensúlybontó hatásának kiegyenlítésére emelkedett ki a Világtengerből.” 57:8.14 A bolygó első hegységei „nem az összehúzódó földgömb hűlő kérgének összeroppanásából keletkeznek; megjelenésük későbbre tehető, és az esők, a gravitáció és a kimaródás eredményeként alakulnak ki.” 57:8.21 Nyolcszázmillió évvel ezelőtt a szárazföld tovább emelkedett, és a mérete elérte a bolygó felszínének egyharmadát. 57:8.20 Ebben az időszakban jelen volt a bolygón tizenhat kilométeres vízmélység, és 57:8.22 az ázsiai hátság révén tizennégy és fél kilométer magas kiemelkedés is. A szárazföld területi méretéből adódóan időjárási különbségek alakultak ki. 57:8.23 Hétszázötvenmillió évvel ezelőtt a szárazföld talapzatában törésvonalak jöttek létre, melyek közül a nagy észak-déli törésvonal előkészítette az amerikai földrész és Grönland nyugatra sodródását. 57:8.25 A törésvonalakba benyomuló beltengerek váltak aztán az élet bölcsőivé, miután a tengervíz só töménysége elérte az élet kialakulásához szükséges mértéket.

- Urantia kinyilatkoztatás átadása: 114:7.9 A mindenségrendi képességek olyan társulása által valósult meg, melynek során az alkalmazkodásra képes másodfajú köztes teremtmények behatoltak az arra alkalmas halandó elméjébe és kapcsolatot létesítettek az ott tartózkodó Gondolatigazítóval. E társulás révén vált lehetővé, hogy az utóbb könyvbe szerkesztett „kinyilatkoztatások angol nyelven megjelenhettek az Urantián.”

- Urantia kormányzása: 114:0.4 Jelenleg „eltér a Satania csillagrendszer, sőt az egész Nebadon minden más világáétól is.” 114:5.4 Lazán szervezett és némiképp személyes irányítás alatt áll. 114:5.1 „A huszonnégy tanácsos tekinthető a leginkább a bolygó kormányzatának törvényhozó hatalmi ágaként. A főkormányzó átmeneti jelleggel és tanácsadói minőségben gyakorolja a legfőbb végrehajtó hatalmat a Fenséges megfigyelő vétójoga mellett.” Az igazságszolgáltatói hatalomhoz leginkább közelítő tevékenységet a békéltető bizottságok gyakorolnak. 114:5.2 „A szeráfokkal és a közteslényekkel kapcsolatos vitás ügyek többségében, kölcsönös egyetértés mellett, a főkormányzó dönt.” A főkormányzó azon határozata, melyet nem a huszonnégy tanácsos által ráruházott hatáskörben hoz, „megfellebbezhető a békéltető bizottságoknál, a bolygó igazgatására létesített helyi hatóságoknál vagy éppen a Satania csillagrendszer Fejedelménél.” 114:5.3 „A Bolygóherceg hiányát hatékonyan pótolja a főangyalok, a Fenséges megfigyelő és a főkormányzó hármas jelenléte.” Az Anyagi Fiak rendszerének hiányát részben a különleges szeráfi segédkezés és a köztes teremtmények nem mindennapi szolgálata pótolja. 114:5.4 A veszélyhelyzetek, és az igazgatási nehézségek során nagy segítséget jelent a főangyali kör használata. 114:5.5 „Az Urantián minden igazgatási nap véleményező tanácskozással kezdődik”. Ezeken részt vesz „a főkormányzó, a bolygón szolgáló főangyalok főnöke, a Fenséges megfigyelő, a felügyelő szupernáf, az állandó élethordozók főnöke,” és a bolygón tartózkodók közül meghívottak. 114:5.6 „A főkormányzó közvetlen igazgatási testületét tizenkét szeráf alkotja”.

- Urantia lázadás utáni vezetése: 67:6.5 a bolygót Ádám és Éva megérkezéséig az alábbiak irányították. A tizenkét fős megbízott Melkizedek tanács és a mellettük működő tanácsadó testület a következő összetételben: „a bukott herceg egyik hű maradt segéde, két állandó besorolású Élethordozó, egy tanulóidejét töltő Háromságot-elért Fiú, egy önkéntes Tanító Fiú, egy avaloni Ragyogó Estcsillag (időszakosan), a szeráfok és a kerubok főnökei, tanácsadók két szomszédos bolygóról, az alárendelt angyali élet főigazgatója, valamint Van, a köztes teremtmények főparancsnoka.”

- urantiai tanácsadó testület: 45:4.1 huszonnégy tanácsosból áll. (Zebedeus János a huszonnégy vénnek hívta őket. Jelenések Könyve 4;4.) 45:4.16 Közülük kerülnek ki az Urantiát jelenleg felügyelő főkormányzók. A testület székhelye a hét angyali tartózkodási kör közepén, a Jerusemen található. A középen álló királyszék az elnöklő főangyalé. Ez mindig megvolt, de a huszonnégy szék Jézus saját világegyeteme feletti főhatalmának megszerzése óta áll. A használóik Jézus képviselői a sataniai számbavételek során. Tagjai,

45:4.3 1. Onagar, a Bolygóherceg előtti idők első nagy tanítója, aki „a Lélegzet Adójának” imádatára vezetett.

45:4.4 2. Manszant, a Bolygóherceg utáni idők nagy tanítója, aki „a Nagy Világosság” tiszteletére tanított.

45:4.5 3. Onamonalonton, a vörös emberek vezetője, aki a többisten-imádatból „a Nagy Szellem” tiszteletére vezette őket.

45:4.6 4. Orlandof, a kék emberek hercege, aki „a Legfelsőbb Vezér” isteniségét tanította.

46:4.7 5. Porshunta, a kihalt narancsszín emberfajta bölcse, aki népét „a Nagy Tanító” imádatára vezette.

45:4.9 6. Szinglangton, az első sárga ember, aki a több isten imádat helyett az „Egy Igazság” imádatára vezette a népét.

45:4.9 7. Fantad, a zöld embereket vezette „az Élet Egyetlen Forrásának” imádatára.

45:4.10 8. Orvonon, az indigó fajták megvilágosítója, aki „az Istenek Istenének” szolgálója volt.

45:4.11 9. Ádám, Isten egyik Anyagi Fia, akit Mihály rendelkezésére helyeztek e tisztségbe, miután az urantiai vétkét követően a hűségében igazolták.

45:4.12 10. Éva, az ibolyaszín emberfajta urantiai anyja, akit a vétke büntetését követően a társával együtt jelöltek ki e feladatra.

45:4.13 11. Hánókh, az első urantiai, aki már a húsvér testben eggyé kapcsolódott a Gondolatigazítójával.

45:4.14 12. Mózes, az Egyetemes Atya imádatát „Izráel Istenének” neve alatt tanította. Az ibolyaszín emberfajta egyik maradványának vezetője és felszabadítója.

45:4.15 13. Illés, szellemi előmenetele okán átvitt lélek.

45:4.16 14. Makiventa Melkizedek, Ábrahám idejében húsvér testhez hasonló alakban élt az Urantián, Sálemben. Jelenleg az Urantia Bolygóhercegének helyettese. A székhelye a Jerusemen van. Ő „örökre a Fenségesek segédkezője”.

45:34.17 15. Keresztelő János, testileg Jézus távoli unokatestvére és urantiai küldetésének előfutára.

45:4.18 16. Az Első 1-2-3, a Gábriel szolgálatában álló köztes teremtmények vezetője, aki a Kaligasztia-féle árulás idején hűséges maradt Mihályhoz.

45:4.20 A 17.,18., 19. és 20. helyek ideiglenesen kerülnek betöltésre felemelkedő urantiai halandókkal.

45:4.21 A 21., 22., 23. és 24. helyek szintén ideiglenesen vannak betöltve. Ezeket a későbbi korok urantiai tanítói számára tartják fenn.

- Urantia története: 59:0.1 nagyjából egymilliárd éve kezdődött és öt nagyobb korszakból áll.

„59:0.2 1. Az élet előtti kor az első négyszázötvenmillió évet teszi ki, mely nagyjából onnan számítható, hogy a bolygó elérte a mai méretét és addig tartott, amíg sor került az életlétesítésre. A tudósaitok e kort földtörténeti alsó őskornak hívják.

59:0.3 2. Az élet hajnalának kora a következő százötvenmillió évre terjed ki. E korszak a megelőző, élet előtti kor vagy másként a pusztító természeti események korszaka és a fejlettebb tengervízi élet időszaka közé esik. E korszakot a kutatóitok földtörténeti felső őskornak nevezik.

59:0.4 3. A tengervízi élet kora teszi ki a következő kétszázötvenmillió évet, és a számotokra leginkább földtörténeti ókorként ismeretes.

59:0.5 4. A korai szárazföldi élet kora a következő százmillió év, és úgy ismeretes, mint a földtörténeti középkor.

59:0.6 5. Az emlősök kora teszi ki az utolsó ötvenmillió évet. A legújabb időket is magába foglaló kort harmad- és negyedidőszaknak nevezik.”

- Uszatia: 24:2.4-2.5 az Orvonton felsőbb-világegyetem Összeírási Igazgatójának neve, aki főigazgatóként elnököl a minden helyi világegyetemi központon tartózkodó igazgató felett. A helyi teremtésrészek központjairól beérkező jelentések összegző személyisége.

- utógravitációs szakaszok (világegyetemi erőtér): 11:8.7 energia-anyag válasz az egyenes irányú gravitáció szabályozására. Ez lehet triáta, vagyis háromszoros szerveződésű fizikai rendszer a központi világegyetemben, és lehet gravita, vagyis kettős felépítésű anyagi szerveződés a felsőbb-világegyetemekben.

- Uversza: 15:5.13 épített világ, a mi felsőbb világegyetemünknek az Orvontonnak a központja, és kormányának a székhelye, mely 15:7.11 hozzávetőlegesen egybillió lakott vagy lakható világ szellemi és igazgatási központja. 15:7.10 Hét szférájának mindegyike hetven különleges világból áll. 28:7.1 Azaz négyszázkilencven tanulmányvilág veszi körül, melyek az idő világegyetemeinek zárótanodái. Felkészítő tanfolyamok ezek a Havona hétkörös egyeteme előtt.

- Uversza Egyensúlyi Tanácsa: 57:1.4 ők adnak engedélyt a felsőbb-világegyetemi kormánynak az erőszervező és csapata kiküldésére egy új anyagi teremtés megszervezése érdekében.

- uverszai személyi nyilvántartás: 30:2.1 az élőlények isteni családját hét nagy osztályba sorolja.

30:2.2 „1. A paradicsomi Istenségek.

30:2.3 2. A Legfelsőbb Szellemek.

30:2.4 3. A háromsági-származású lények.

30:2.5 4. Az Istenfiak.

30:2.6 5. A Végtelen Szellem Személyiségei.

30:2.7 6. A Világegyetemi Erőtér-irányítók.

30:2.8 7. Az Állandó Létpolgárságú Testület.”

 

„Ú”

- Új Élet Temploma: A Jerusem első világa első segédszférájának 47:3.2 központja. 47:3.5 Hét szárnya az idő hét fajának feltámadási csarnoka. Minden szárnyban százezer személyes feltámadási fülke van. Az egyes szárnyak egymillió egyed befogadására alkalmas kör alakú gyülekezési csarnokokban végződnek.

- újraszemélyesülés: 112:5.19 „az azonosság helyreállítása”, „vagyis az emlék, a világegyetemi látásmód és a tudat újbóli összeállítása”. 112:5.20 A „felébredő emberi sajátlényeg rákapcsolódik az újonnan elválasztott mindenségrendi elme morontia szakaszú körére.” Lásd még „személyiség újbóli összeállítás (újraszemélyesülés) feltételei”

- újraszemélyesülés emberi feltételei: 112:5.8 A türelem, az elfogulatlanság, a megértés és az irgalmas rokonszenv tényleges gyakorlása.

- újratestesülés: 88.1.4 Ha a korai időkben egy állatot bűvtárgyként fogadtak el, és a vonatkozó felfogás szerint a kísértet állandóan benne lakozott, akkor e bűvtárgyi hit újratestesülésben való hitet eredményezett.

- Úr angyala: 37:2.3 A Gábriel személyes képviselőiként bolygói küldetéseken részt vevő helyi világegyetemi Ragyogó Estcsillagok megnevezése.

- út (szellemi ~): 75:8.5 Tökéletes, mivel a tökéleteshez vezet, és annak érdekében alakították ki, hogy a rajta járó elérje az örökkévaló tökéletességet. Az Isten által kért és kínált szellemi úton való változtatás a felemelkedő részéről kudarcot eredményez.

 

„Ü”

- üdvözülés (meghatározások): 94:1.5 az Isten kegyének elnyerése hiten keresztül.

- 93:6.4 Az Isten velünk levősége, mely hit révén biztosítható.

- 103:7.2 A halandói elme azon eljárása, mely az anyaggal való azonosulástól, a morontia kapcsolat területein keresztül a kölcsönös szellemi kapcsolat magas világegyetemi szintjéig tart.

- üdvözülés ígérete: 98:4.1 vallási vigasz a mában, és a halhatatlanság reményének bizonyossága a halál után. Lásd még „vallási vágy tartalmai”

- ünnep (kísértetünnep): 87:3.4 a mindenlélek ünnepét majdnem mindegyik törzs megtartotta legalább évente egyszer. A rómaiak minden évben tizenkét kísértet ünnepet tartottak, melynek szertartásos napjai az év felét tették ki.

- üstökös: 15:6.13 a központi szerepet betöltő nap körül keringő anyagdarab, melynek csóvája a vonzó égitesthez képest ellenkező irányba mutat. E jelenség meggyőző bizonyítéka annak, hogy a fénynek tömege van. 49:3.2 De állhat kisebb darabokra szétesett anyagtestekből, vagyis meteorrajokból is.

- üzletszerű kéjelgés: 70:7.9 akkor kezdett megjelenni, amikor a titkos férfiszövetségek pénzzel fizettek a más törzsekből való nők használatáért.

 

„Ű”

 

 


Creative Commons Licenc