Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2017/3

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2017/3

(Newsletter Vol. 3 Issue 3)

 

[Illusztráció: Seraphic Transport (Brennan, B.)]

 

Olvasói cikkek, írások

 

A halál – csak egy utazás

szerző: Bucholcz Ferenc

A halál utazás jellege azok esetében látható módon is megnyilvánul, akiket – mint hajdanán Illést – a bennük élő Gondolatigazító fényjelenség kíséretében emel át a földről az első lakóvilágba. Az emberben élő Istenrésszel történő ilyen egyesülés és látványos átmenet az evolúciós bolygók korai időszakaiban csak ritkán valósulhat meg, mivel ehhez tökéletes összhang szükséges az emberi lélek és a benne élő isteni szellem között. Azonban a bolygók fejlett – fény és élet – korszakaiban egyre inkább ez lesz az általános, megszokott módja a földi halálnak.

Addig viszont, amint Jézus a harmadik napon életre kelt itt a földön, úgy ébrednek öntudatra a harmadik napon az első lakóvilág feltámadási csarnokaiban azok, akik hittek Jézusban és az általa kínált útban. Ők már a földön átmentek a halálból az életbe, mivel egyértelművé tették, hogy az Istenhez akarnak tartozni, ezért nem szükséges egyfajta alvó állapotban várniuk az adott fejlődési korszakot lezáró megítéltetési feltámadásig.

Akikre az átmenet során három napnál hosszabb alvás vár, azok különböző okok miatt az Isten iránti közömbösséggel élték le az életüket. Ők majd a felébredésüket követően csoportosan, új körülmények között kapnak lehetőséget arra, hogy döntsenek a saját jövőbeni sorsukról. Arról, hogy fel akarják-e fedezni személyesen a létező valóságot annak Forrása felé haladva, vagy nem érdekli őket ez a kaland.

Felébredés csak azokra nem vár, akik végérvényesen megtagadták az egyetemes életértékeket. (...)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


Az ember afrikai vagy ázsiai eredetével kapcsolatos vitához

szerző: Cseh Gábor

Az ember kialakulásának földrajzi helyével kapcsolatos vitában alapvető fontosságú előre meghatározni, hogy mit értünk EMBER alatt. A pontos meghatározás mellőzésével is előrebocsátható, hogy a megfelelő fogalom használatával sok meddő vitának elejét lehet venni.

Nyilván tarthatatlan az az álláspont, hogy az EMBER fogalma alatt kizárólag a ma élő Homo sapiens sapiens alfajt értsük. Ma már tudjuk például, hogy az európai ember génállományában részben ott vannak a neandervölgyi faj/alfaj (Homo sapiens neanderthalensis) génjei is.

Hogy mennyire nincs nyugvóponton ma sem az emberré válás helyének (Afrika vagy Eurázsia) azonosításával kapcsolatos vita, arra számos példa van. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


A morontia alak rejtélyei (1)

szerző: Cseh Gábor

Az Urantia könyv 43. írásának a csillagvilági központokról szóló szakaszában olvashatunk a morontia-gáznak nevezett különleges anyagról:

„Az Edentia és társvilágai valódi, rendszerint három gáz keverékéből álló légkörrel rendelkeznek, mely az ilyen épített teremtésrészekre jellemző, és amely az urantiai légkör két elemét is tartalmazza, továbbá azt a morontia-gázt, mely a morontia teremtmények légzését lehetővé teszi. (...)” (43:1.3)

A szerzők nem közlik, hogy melyik az a két gáz, amely a földi légkörnek is alkotórészét képezi (ha a százalékos arányból indulunk ki, akkor a nitrogénról és az oxigénről lehet szó, de ez csak találgatás). Viszont az idézetből egyértelmű, hogy a morontia teremtmények légzését lehetővé tevő gáz nem (vagy nem jelentős) alkotórésze a földi légkörnek (lehetne pl. valamilyen nemesgáz). De ha ez így van, akkor vajon a feltámadás után morontia alakban visszatért Jézus hogyan tudott lélegezni a Földön?

A probléma megértéséhez abból kell kiindulnunk, hogy az anyag és a szellem között nagy szakadék tátong, s ebben a köztes térben sokféle dolog van. Ezeket a köztes valóságokat „morontiának” nevezzük. Ezzel bármilyen morontia valóság jelölhető – személyes vagy személytelen, élő vagy nem élő. A lélek nem anyagi és nem is szellemi. Inkább a kettő közötti – morontiai. Ez a kifejlődő lélek, melynek rendeltetése a halhatatlanná válás. Képes túlélni a halandói halált és megkezdeni a hosszan tartó felemelkedést a Paradicsomig. A személyiség a morontia lélek továbbélésével válik túlélővé. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


A gyümölcseikről ismeritek fel őket

szerző: Bucholcz Ferenc

Jézus kétezer éve mondta a következőket: 143:1.4 „Nem számít, hogy az embertársaitok miféle szamárságokat csinálnak a világuk mai irányításában, egy eljövendő korban az általam nektek mondott örömhír fogja uralni ugyanezt a világot.”

Jézus ezt ma is elmondhatná. Ami ugyanis most Európában történik a migrációnak mondott erőszakos betelepítések kapcsán, azt az európaiak becsapásának és a mennyei Atya elleni lázadás egyik megnyilvánulásának tartom. Akik az emberek megkérdezése nélkül akarnak nagy számban, mondjuk afrikai férfiakat Európába telepíteni, azoknak valamilyen hátsó szándéka van ezzel. Akik ma ilyet tesznek valamilyen zavaros szabadság eszmére hivatkozva, úgy viselkednek, ahogy az Isten ellen lázadók tették ezt kétszázezer éve.

Az Isten és az ember elleni lázadásnak sok megnyilvánulása volt az elmúlt évezredekben. De e lázadás működése mindig ugyanazt az elvet követte az embertársak feletti uralom megszerzése és megtartása érdekében. Az Isten ellen lázadók – mint háttérhatalom – a háttérből gyakorolnak hatalmat az emberek felett becstelen eszközökkel. Ez a magatartás szerintem három lépésben vázolható: (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


Erő, energia és anyag: avagy hogyan lesz térpotenciálból erőtér majd anyag (atom)

szerző: Tóth Árpád

»»» A szemléltető ábrát ld. itt.

 


A nagy világegyetem szerveződése

szerző: Tóth Árpád

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


A helyi világegyetemi fiak és leányok

szerző: Tóth Árpád

»»» Az áttekintő táblázatokat ld. itt.

 


Jegyzetek a térről

szerző: Tóth Árpád

A tér jelenti azt a (végleges) valóságot, amelyen belül az anyagi dolgok léteznek.

A tér láthatatlan és észlelhetetlen, azonban annak fizikai valósága megnyilvánul az anyaggal való társulásban. A tér a vele mozgó anyag sajátossága. A tér az anyaggal társul és az anyag mennyisége szükségképpen korlátozott (végtelen anyagmennyiség esetén a gravitációs erő hatására egyetlen geometriai pontba esne össze az univerzum). A tér, mint az abszolútat el nem érő szintű valóság a Paradicsom Szigetének adománya. Azaz a Paradicsom a tér valóságának forrása. A tér tekinthető az anyag egyik jellemzőjének – az abszolút kiterjedés tekinthető a Paradicsom egyik sajátságának. Az abszolút gravitáció a Paradicsom által meghatározott egyetemes inerciarendszerbeli (vonatkoztatás-rendszerbeli) körforgásban tartja az egész anyagi teremtést. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


Jegyzetek az idő- és térdinamikáról

szerző: Tóth Árpád

Az örökkévalóság magába foglalja az idő végtelenségét, és az örökkévalóságnak nincs sem kezdete, sem vége. Az örök létezés és az időbeli okozatiság összekapcsolódása. Az örökkévalóság alkotja az idő eredetét és beteljesülését.

Az idő sodorvonala: a kezdet és a beteljesülés közötti pillanatok sorozata. Minél jobban elemezzük az idő sodorvonalát, annál inkább széttöredezetté válik a jelenbeli pillanat valósága. A jelenbeli pillanat tartalma fokozatosan rövidülhet egészen addig, amíg végül már csak egy abszolút pillanat választja el a (többé nem létező) múltat és a (még nem létező) jövőt.

Az idő sodorvonalának bármely szakasza, függetlenül annak hosszától, végtelen számú abszolút pillanatot tartalmaz, melyek egyikének sincs tartama: egymást követő pillanatok végtelen számban alkotják és e pillanatok között sincs időtartam, így az időnek magának sincs tartama, ezért az idő-tartam szükségképpen illúzió. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


Az igaz vallás a valóság megtapasztalásán alapul

szerző: Bucholcz Ferenc

A tűz imádásától kezdve a szerető mennyei Atyában való hit megjelenéséig sokféle hiedelem és vallás létezett, és létezik ma is a bolygónkon.

A keletkezésük forrását tekintve a vallásoknak két fajtája van. Az evolúciós úton kifejlődött vallások, mint amilyen a tűzimádás is, és a korszakos isteni kinyilatkoztatáson alapuló vallás, mint amilyen a bolygónkon élt Teremtő Fiú, Jézus vallása.

Mivel az Isten elleni lázadás az első négy korszakos kinyilatkoztatás társadalmi hatását komoly mértékben befolyásolta, így megjelentek olyan vallások is, amelyek ötvözték az evolúciós úton kifejlődött és a kinyilatkoztatáson alapuló vallások elemeit.

A jelenkor sokféle vallása a bolygón egy dolgot mindenképp jelez. Azt, hogy az emberek olyan válaszokat keresnek, amelyek képesek eligazítani őket arra nézve, hogy milyen céllal léteznek és miként érdemes élniük, ha boldogok, sőt egyre boldogabbak akarnak lenni.

E kérdésekre csak az adhat elfogadható választ, aki az emberi létezés útját megalkotta és fenntartja. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


A házasságról – tematikus összeállítás az Urantia kinyilatkoztatás alapján

szerző: Bucholcz Ferenc

Ebben az írásban azt a szemléletet igyekszem bemutatni, ami az ötödik korszakos kinyilatkoztatás közléseit jellemzi a házasság kapcsolatrendszerei esetében.

A társadalom működő intézményeinek kiépülését három meghatározó késztetés befolyásolja:

  • az önfenntartás,
  • a fajfenntartás és
  • az ember maga kedvére való létezése. (…)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


Írások, feljegyzések, könyvtárak – tematikus összeállítás az Urantia kinyilatkoztatás alapján

szerző: Bucholcz Ferenc

A vizsgált tárgykörök: (1) Élő feljegyzések (2) A csillagrendszerek központi feljegyzéstárai (3) Az első földi írás (4) Az első földi könyvtár (5) A sumér agyagtáblákról (6) A héber vallási feljegyzésekről (7) Az alexandriai könyvtár (8) Jézus a régi héber írásokról (Nátániel kérdésére)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Hírek, események, beszámolók

 

Áttérés az SSL-re a webes kommunikációban

szerző: Cseh Gábor

A jelszavakkal és más személyes adatokkal dolgozó oldalak esetében kritikus fontosságú a https használata, e nélkül ugyanis a hackerek ellophatják a bizalmas információkat. A https egy URI-séma, amely biztonságos http kapcsolatot jelöl, s általa a webes kommunikáció titkosítható és autentikálható. Ma széles körben használják ezt a rendszert a weben biztonságilag kritikus kommunikációknál. Az urantia.hu honlap is áttért a SSL-re, vagyis arra a technológiára, mely titkosítja a kommunikációt, amikor a látogató kapcsolatba lép a weboldallal.

A biztonság érdekében javasolt a https://urantia.hu elérési cím használata, szemben a régi http://www.urantia.hu címmel. Ellenkező esetben egyes böngészők (pl. a Chrome is) a http weboldalra megérkezés előtt figyelmeztetni fogják a felhasználót, hogy „nem biztonságos” weboldalra készülnek lépni.

 


Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása

szerző: Cseh Gábor

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

Az urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. Az urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

Szövegpontosító javaslatok (2017.10.07.)

 


Az Urantia Alapítvány szerzői jogi és védjegyoltalmi szabályzatai

Az Urantia Alapítvány kuratóriuma 2017 áprilisában – 2008 után újra – felülvizsgálta az „Urantia” és az „urantiai” kifejezésekkel, valamint az egyközepű körök jelképpel kapcsolatos védjegyhasználati szabályzatát. Az új szabályzat magyar nyelven elérhető itt.

Az urantia.hu honlap szerzői jogi és védjegy-használati szabályzata is megújult, mely elérhető itt.

 


Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 


Creative Commons Licenc