Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2017/5

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2017/5

(Newsletter Vol. 3 Issue 5)

 

[Illusztráció: Ascending (Brennan, B.)]

 

TARTALOMJEGYZÉK:

 • A Gondolatigazító és az ember kapcsolatáról (Bucholcz F.)
 • Gondolatok a Jézus vallását követni szándékozók társadalmi szerepéről és közösségi szerveződéséről (Cseh G.)
 • Példa a hit által való élethosszabbításra (Bucholcz F.)
 • Név-, szám- és hagyomány „régészet” az ötödik korszakos kinyilatkoztatás alapján (Bucholcz F.)
 • Evolúciós eltérés – szellemi egység (Bucholcz F.)
 • Jézus és a művészet (Bucholcz F.)
 • Szeressétek a másikat, éppen úgy, ahogy én szerettelek titeket (Kovács T.)
 • Szükség van-e új Hiszekegyre? (Cseh G.)
 • Növekedés a mindennapokban (Kovács T.)
 • Mit mond az Urantia könyv az UFÓ-król, az árnyékkormányokról és a földönkívüli eltérítésekről? (Cseh G.)
 • Kiterjedt felsőbb-világegyetemünk, az Orvonton (Nunn, N.)
 • A legtöbb jót az összes ember számára a leghosszabb időtartamra, avagy a haszonelvűség szellemi vetületei (Cseh G.)
 • Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása (Cseh G.)

 

 


 

 

OLVASÓI CIKKEK, ÍRÁSOK

 

A Gondolatigazító és az ember kapcsolatáról

szerző: Bucholcz Ferenc

A Gondolatigazító a mennyei Atyából származó eredeti valóságrész, mely minden fejlődésképes értelmes lénybe beköltözik az evolúciós bolygókon. Ezek a szellemi Isten-részek folyamatos, az emberi érzékelés fölött működő kapcsolatban vannak egymással és a közös Forrásukkal is.

A Gondolatigazító az Isten olyan ajándéka az állati fejlődés rendjéből kiemelkedett halandó ember számára, mely képes a megszülető emberi lelket felnöveszteni és túlélővé tenni. A Gondolatigazító hangja nem keverendő össze a lelkiismeret hangjával. „A lelkiismeret, nagyon helyesen, jócselekedetre int benneteket; az Igazító viszont ezen felül még arra is vállalkozik, hogy elmondja, valójában mi a jó” (110:5.1).

Az emberi elmébe való beköltözéskor a Gondolatigazítók „magukkal hozzák azokat az életpálya-mintákat” (110:2.1), eszményi életterveket, melyek a fejlődés legjobb, egyéni útjait jelentik a védenceik számára.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Gondolatok a Jézus vallását követni szándékozók társadalmi szerepéről és közösségi szerveződéséről

szerző: Cseh Gábor

Az (első) ipari forradalom óta az emberiség megtapasztalta és ma is folyamatosan megéli azokat a változásokat, melyeket a gépi találmányok és az ismeretek terjedése okozott és okoz a polgárosodott viszonyokban. A sorozatos gazdasági átalakítások és társadalmi változások leginkább azért szükségesek, hogy az emberiség elkerülhesse a kulturális összeomlást. A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy az új társadalmi rend kialakulásához vezető változások legalább 1000 évig folytatódni fognak. Jobban tesszük tehát, ha megbékélünk a változások, az átalakítások és az alkalmazkodások kihívásokkal teli folyamatával. (99:1.1) Társadalmunk többé sohasem remélhet olyan megállapodottságot, mint amilyet a múltban megtapasztalt.

Lehet-e tevékeny közreműködője a vallás a társadalmi újjászervezés és gazdasági átalakítás világi munkájának? Nyilván nem. De ezekben a nehéz időkben legalább segítheti-e a vallás mint társadalmi befolyásoló az újjászervezési feladatok elvégzését? És ha igen, akkor mi tekinthető a vallás legfőbb küldetésének ezen a téren? Félreértés ne essék, a vallásnak nincsenek kötelességei, de sürgető szükség van a bölcs vezetőként és tapasztalt tanácsadóként való működésére a gyorsan változó helyzetekben. Ha ebben nem lesz képes megfelelően segédkezni, akkor a társadalmi átalakulások és a gazdasági változások nem járhatnak tartós eredménnyel az emberek közötti testvériség megteremtésében. (99:1.4)

De vajon képes lehet-e a végtelennek tűnő változások és átalakítások végig vitelében eredményesen közreműködni az az intézményes vallás, mely az idők során maga is szerves részévé vált a megváltoztatandó és átalakítandó társadalmi és gazdasági szerkezetnek?

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Példa a hit által való élethosszabbításra

szerző: Bucholcz Ferenc

János apostol hosszú életet élt a földön. Kilencvennyolc évesen kezd hozzá a nevét viselő evangélium lediktálásához, és „Kr.u. 103-ban, százegy éves korában halt természetes halált Efezusban.” (139:4.15 )

Miért csak közel százévesen kezdett bele János a Jézussal kapcsolatos emlékanyaga rögzítéséhez? Miért élhetett ez az apostol ilyen sokáig? Segíthették-e Jánost a hosszú élet megvalósulásában az élete tapasztalatai és az ebből következő hite?

János huszonnyolc éves volt Jézus keresztre feszítésekor. Ezt követően hetven évig várta Jézus visszatérését, míg rászánta magát az evangéliuma lediktálására. Véleményem szerint, János apostol hosszú időn keresztül élő megtestesítője volt a hívők azon reményének, hogy Jézus hamarosan visszatér közéjük. János egy félreértés következtében vált Jézus második eljövetelének reményt adó alakjává.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Név-, szám- és hagyomány „régészet” az ötödik korszakos kinyilatkoztatás alapján

szerző: Bucholcz Ferenc

Ebben az írásban a következő, ma is ismert nevek, számok és hagyományok eredetére igyekszem fényt deríteni az Urantia írások alapján: Van-tó; Nod földje; az „Istennek fiai”, akik az emberek leányaival házasodtak, „ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.”; a földi óriások legendája; az Istenhez való hűségük alapján „megpecsételt” 144.000 ember számának eredete; az Édenkert elnevezés eredete; életfa; Bábel tornya; a szentek dicsfénnyel (glória) való ábrázolása; a húsmentes táplálkozás hagyománya; az uralkodók és királyok templomban való eltemetésének eredete; a mesék griffmadarának eredete; Jancsi és Juliska történetének alapja; az özönvíz és Noé legendája; a nem hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer való megbocsátás számeredete; Melkizedek; a Paradicsom, mint az Istenek lakhelye.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Evolúciós eltérés – szellemi egység

szerző: Bucholcz Ferenc

Az ember és a többi értelmes evolúciós faj is arra hivatott, hogy megtanulják a legnagyobb, vagyis a mennyei Atya helyébe látni magukat, és megtanulják atyai módon szeretni egymást, mert ez a legnagyobb szeretet és csak ez képes összehozni a különböző formával és evolúciós múlttal bíró értelmeket a szellemi fejlődés útján való járáshoz.

A szeretet az isteni jellemre képes értelmes lény azon magatartása, amely a növekvő világegyetemi látásmódjából fakad. Abból a hitnek is mondható belső meggyőződésből, hogy ő a mindenség Istenének egyedi és megismételhetetlen gyermeke, minden más értelmes lény pedig a testvére.

Józanul gondolkodva nem mondható ki végérvényesen, hogy a hatalmas világegyetemben csak a mi bolygónkon fejlődött ki értelmes élet. Vagy ha máshol mégis fejlődik, akkor annak pontosan úgy kell kinéznie, mint a földinek.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Jézus és a művészet 

szerző: Bucholcz Ferenc

A Jézus korabeli zsidók művészethez való viszonyát meghatározta Mózes azon előírása, hogy „Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vagy amelyek alant a földön vagy amelyek a föld vizeiben vannak.” (88:2.5)

Ezzel Mózes azt szerette volna elérni, hogy a zsidók ne faragott tárgyakban lássák az Istent, hanem a legnemesebb gondolataikban és elképzeléseikben.

Bár Mózes előírása visszafogta a bálványok imádását a zsidók körében, de nem segítette elő a művészet fejlődését, és nem eredményezte az Isten eszmények révén történő imádását és követését sem. Sajnos az emberek nem a faragott képeknek, hanem a leírt szavaknak kezdtek bűvtárgyi jelleget tulajdonítani. Azoknak, „melyeket Isten szavainak tartottak” (88:2.6). Az emberi gondolkodásból fakadóan ez a megközelítés aztán általános lett, és „így sok vallás szent könyvei az ember szellemi képzelőerejét elzáró, bűvtárgyszerű börtönökké váltak.” (88:2.6)

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


  

Szeressétek a másikat, éppen úgy, ahogy én szerettelek titeket

szerző: Kovács Tamás

Szeretet. Milyen különös, hogy nem lehet igazán definiálni, hiszen mindenkinek mást jelent, másképpen nyilvánul meg, melyről oldalakat lehetne teleírni. Rövid írásomban csak három formájával foglalkozom: fizikai kapcsolat – a legáltalánosabb értelemben kimerül az ölelésben, a simogatásban; értékrenden alapuló előrelátás – a gyermekek esetében ez maga a nevelési folyamat, más személyeknél, a dolgokra való rálátás elősegítésében eredeztethető; személyes tapasztalat.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Szükség van-e új Hiszekegyre?

szerző: Cseh Gábor

A hitvallás egy vallás tanításának rövid, sokszor tételes összefoglalása. A keresztény hitvallások feladata az volt, hogy az egyház képviselői közösen megvallják a hitük tömör lényegét.

Az apostolok sokszor kérdezgették Jézust, hogy mit gondol a vallásról, illetve, kérték a javaslatát arra, hogy mit mondjanak az embereknek arról, hogy milyen is az ő vallásuk. A Mester sok mindent tanított nekik az igaz vallásról, s e tanítások keretében rámutatott az elme vallása (régi vallás) és a szellem vallása (új vallás) közötti lényeges különbségekre is.

A Jézus korabeli világ ismert vallásairól (cinizmus, judaizmus, buddhizmus, hinduizmus, zoroasztrizmus, dzsainizmus, sintó, taoizmus, konfucianizmus) Alexandriában és Rómában rendelkezésre álló feljegyzések számos olyan, az egyistenhitet bemutató tantételt őriztek meg, melyek közvetve vagy közvetlenül a Melkizedek hitterjesztőinek hitszónoklataiból származtak. Ezekből az irattári anyagokból készült az az összefoglaló, mely az Isten vonatkozásában Jézus tanításának eredményeként elfogadott hit összegzésére tett kísérletet mutatja. Az indiai származású szerkesztő által Kr.u. 23-ban véglegesített feljegyzés az illető halála után még évszázadokig fennmaradt Indiában.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Növekedés a mindennapokban

szerző: Kovács Tamás

A személyes vallást, az egyéni hitet az ember egyfajta indíttatásnak éli meg, „a lélek lendületes szolgálatra való szervezésére irányuló indíttatásnak” (100:3.1), akkor, amikor a lelki szolgálat a legfelsőbb értékekkel és jelentéstartalmakkal párosul. „Az emberi élet legfelsőbb értékét az értékek gyarapodása, a jelentéstartalmakban való fejlődés és e két tapasztalás kölcsönös, mindenségrendi kapcsolatának felismerése adja. Az ilyen élmény az Isten-tudat megfelelője.” (100:3.6.)

Tudjuk, hogy az értékek sohasem lehetnek nyugvók, a valóság változást, növekedést jelent. Növekedést nem tud az ember kiváltani, viszont képes kedvező feltételeket teremteni. Mégis, hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a kedvező feltételeket megvonjuk magunktól, amik jelen vannak a mindennapjainkban.

Mi az, ami gátat szab a szellemi növekedésnek, boldogságnak, ami akadályozza a tartós örömöt, békét? A düh, a harag, a félelem, irigység.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Mit mond az Urantia könyv az UFÓ-król, az árnyékkormányokról és a földönkívüli eltérítésekről?

szerző: Cseh Gábor

Az Urantia könyv – sokak számára kiábrándítóan – nagyon keveset közöl az ilyesféle dolgokról. De akkor mit is mond pontosan?

Először is tisztázandó, hogy amint sor kerül az élet megtelepítésére egy, a miénkhez hasonló világon, azok a lények, akik segítették az élet megtelepedését (az élethordozók) lelépnek a színről és a továbbiakban a közvetlen beavatkozást nem igénylő („El a kezekkel!”) irányelvet követik. „Az élő dolgok e különösnek tűnő törzsfejlődése végig célirányos terv szerint haladt, azonban önkényesen nem avatkozhatunk be az életminták fejlődésébe azt követően, hogy egyszer már működésbe hoztuk azokat.” (65:3.1)

Ilyesmit felismerhetünk a Star Trek sorozat egyik alapvető motívumában is. Emlékszünk a Csillagflotta „Elsődleges Irányelvére”? „Tilos a Csillagflotta bármely űrhajójának és tagjának bármely kultúra vagy társadalom normális fejlődésébe beavatkoznia.” A világegyetemet is gyakorlatilag ezen az elven működtetik.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

Kiterjedt felsőbb-világegyetemünk, az Orvonton

szerző: Nigel Nunn

Mit kezdhetünk az olyan fogalmakkal, mint „a Paradicsom Szigete”, a „térpotenciál”, az „erőszervező”? Miért mondhatjuk az ultimatonra hogy az az „első mérhető energiafajta”? És egyáltalán, hogyan hozzuk összefüggésbe az ultimatonokat a mai fizikával és azokkal a technológiákkal, melyek a mobiltelefonok és a GPS műholdak működésének alapját képezik?

Sajnálatos, hogy a mindezek működésének magyarázatára szolgáló legjobb elméleteink – a kvantummező-elmélethez és a relativitáshoz használt „standard modelljeink” – nem kompatibilisek egymással. De mi van, ha az Urantia könyv képes megmutatni azt, hogy ez a két elmélet miként tud „együttmozogni”?

Lehet, hogy ez lesz az ellentmondásokat feloszlató, régóta keresett „új kozmológiai elmélet”?

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

A legtöbb jót az összes ember számára a leghosszabb időtartamra, avagy a haszonelvűség szellemi vetületei

szerző: Cseh Gábor

A csillagrendszerünk történetének példátlan mozzanata volt az, hogy írott formában kerülhetett sor korszakos jelentőségű kinyilatkoztatásra. Egyes források szerint a középkorban (Kr.u. 1200 körül) az Urantia Egyesült Közteslényei kérelmezték egy új kinyilatkoztatás megjelenését nagyjából az Urantia könyv szerinti mintára. A közteslények, a hallgató-látogatók vagy valamilyen emberfeletti lények évszázadokon keresztül próbálkoztak a kapcsolatfelvétellel, esetleg gyakorlat szerzése vagy felkészülés érdekében, talán abban a reményben, hogy megtalálják az eszményi emberi alanyt, vagy esetleg azért, hogy olyan előretekintő csoportot hozzanak létre, melyből azután a korszakos kinyilatkoztatás elindulhat. A folytatás a történeti leírásokból többé-kevésbé ismert.

A földi emberiség hatalmas előrelépés előtt áll, melyhez az elengedhetetlenül szükséges szellemi alapokat az Igazság Szellemének kiáradása folyamatosan biztosítja ma is. Ez az előrelépés a célját tekintve nem lehet más, mint az Isten Atyaságának elismerése és az emberek közötti testvériség és jó szándék érvényesülése.

»»» A teljes cikket ld. itt.

 


 

 

HÍREK, ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

 

Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

A htttps://urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. A https://urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

A legutóbbi munkaváltozat (béta272) elkészítése során 530 szövegpontosításra került sor:

»»» Szövegpontosító javaslatok (2017.12.31.)

Ezzel a 2017. évben összesen csaknem 1380 pontosítás történt.

A felülvizsgálat keretében a 2010-2017 időszakban csaknem 17.700 esetben – mintegy 14.400 tartalmi részt és több mint 3300 írásjelet érintően – került sor a szöveg javítására.

 


 

Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 


Creative Commons Licenc