Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2018/1

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2018/1

(Newsletter Vol. 4 Issue 1)

 

[Illusztráció: Eternal Journey (Brennan, B.)]

 

TARTALOMJEGYZÉK / In This Issue:

 

 


 

Vissza a Forráshoz / Returning to the Source

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az Urantia írások szerint nincs eredendő emberi bűnösség. Az ember fejlődésre született. A tökéletesség nem az ember jelenlegi állapota, hanem a választható célja. Ennek elérése pedig még akkor is sok időt vesz igénybe, ha az ember tudatosan törekszik az összhang keresésére a lelkének felnövekedését segítő istenrésszel, a Gondolatigazítóval. Éppen ezért, még a legjobb esetben sincs tévedhetetlen, csak tapasztalva és gondolkodva fejlődő ember.

Az ötödik korszakos kinyilatkoztatás szerint az örök fejlődés nyitva álló lehetőség azok számára, akikben őszinte és pártatlan kíváncsiság ébredt az igazság, a szépség és a jóság isteni hatású tartalmai iránt.

Tovább / Read more

 


 

Beavatkozás – be nem avatkozás / Intervention – Nonintervention

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

A mindenség anyagi és erkölcsi törvényei egyetemesnek tekinthetők.

Minden olyan evolúciós értelem – éljen bármely fejlettebb bolygón – aki tudatában van annak, hogy más személyt szándékosan, az illető akarata ellenében kizsákmányol, rabságban tart, bánt, vagy rossz szándékkal befolyásolni igyekszik, e magatartásával elszámolni tartozik. Az ilyen elszámoltatás megtörténhet a jelen életben, e világ törvényrendje alapján, de mindenképp megtörténik a hústestben töltött élet után, az Isten világának törvényrendje szerint.

Tovább / Read more

 


 

A bölcsességről / About Wisdom

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az ember érzékeli, hogy „A világegyetemi okok nem lehetnek kevesebbek a világegyetemi hatásoknál.” (3:6.3) Éppen ezért értelemszerű, hogy a teljességre való nyitottságát felismerő ember kíváncsi a mindenségre, szeretne örökké élni, és egyre boldogabb lenni.

Az ember, az egyre magasabb szinten való beteljesedés vágyától hajtva joggal kíváncsi az eredetek, a rendeltetések és a kapcsolatok valóságára. Nem feltételezéseket keres, hanem válaszokat. E válaszok megtalálását segítik az adott korszakra vonatkozó isteni kinyilatkoztatások. Az őskor óta az emberiség öt ilyen kinyilatkoztatást kapott. A korszakos isteni kinyilatkoztatások egymásra épülnek, éppen ezért az utolsó mindig szorosan kapcsolódik az előzőhöz.

Tovább / Read more

 


 

Mindentudás a tapasztalás véges szintjein: a tükrözőműködés / Omniscience on the Finite Levels of Experience: the Reflectivity

Szerző / Author: Cseh Gábor

A földi vezetők számára csakúgy, mint a világegyetemi vezetők számára nélkülözhetetlenek a döntéshozatalhoz szükséges naprakész ismeretek. Míg azonban a halandók számára még a mai magas műszaki-technikai fejlettségi szinten is meglehetősen korlátozottak az adatok gyűjtésének, továbbításának és feldolgozásának lehetőségei, addig a világegyetemi vezetők e téren összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben vannak.

A ma már számunkra is felfogható lehetőségek között van olyan, amely révén annyi információt tudnak fogadni a mennyei hírszerzők egyetlen földi órának megfelelő időtartam alatt, mint amennyit az 1930-as évekbeli leggyorsabb távíró készüléki adatrögzítő eljárásokkal ezer év alatt lehetne rögzíteni (26:3.8). A korabeli fejlett távíró típusú hálózatok átviteli sebességét másodpercenként 100 bit értékűnek véve, ezer földi év alatt a távíróhálózaton elméletben 3,1557E+12 bit mennyiségű adatot lehetne továbbítani. Ez egy földi órára vetítve több mint 875 Mbps átviteli sebességet jelent a mennyei adatrögzítési példa esetében. Ma már olyan optikai hálózati eszközök fejlesztése folyik, amelyeknek az 1 Tbps (a Mbps milliószorosa) adattovábbítási sebesség sem okoz gondot. Ez jóval meghaladja a példában említett „Havonaíró-módszer” átviteli sebességét, de figyelembe kell venni azt a nem jelentéktelen különbséget, hogy a mennyei informatikusok vezetékek és a Földön jelenleg ismert rádiófrekvenciás hálózatok nélkül képesek az adatátvitelre.

A tökéletes helyzetfelmérést és döntéshozatalt segítő információátvitelhez igénybe vehető széles eszköztár részét képezi egyebek mellett a különféle világegyetemi híradási csatornák rendszere, a gravitációs hírvivői szolgálat és a független hírvivői szolgálat. Az idő és a tér legyőzése terén azonban valami olyasmi is rendelkezésére áll a világegyetemi vezetőknek, ami véges viszonylatban felér a mindentudással: a tükrözőműködés.

Tovább / Read more

 


 

Bepillantás az örökkévalóság körének működésébe / A Glimpse of the Circle of Eternity

Szerző / Author: Cseh Gábor

 „A végtelen és az abszolút szintjein a jelen pillanat tartalmazza mind az összes múltat és mind az összes jövőt.” (118:1.9) Az idő és az örökkévalóság osztozik a jelen pillanatán, azonban az örökkévalóság egyetlen pillanata szintén ott van minden múltbeli és jövőbeli időpillanatban. A korlátlan végtelenség végső egyesülési szintjén a VAGYOK abszolút tökéletes és változhatatlan. „A VAGYOK-nak végső soron minden öröktől való létezésen alapuló előtt és minden tapasztalás által fejlődő után kell léteznie.” (106:9.10) A tökéletesen változhatatlan örökkévalóságnak ezt a felfogását úgy is jelölhetnénk, mint a korlátlan örökkévalóságot.

A korlátlan örökkévalóságban nincs mozgás, mert a VAGYOK végtelenül egyesített az örök jelen egyetlen pillanatában. Az örökkévalóság köreinek azonban van kezdetük. A sohasem-végződő körrel kezdődő örökkévalóság-fogalmat nevezhetjük öröktől való létezésen alapuló örökkévalóságnak. Ebben az öröktől való létezésen alapuló örökkévalóságában lehetséges a változás, ugyanis létezik a Valóságnak egy olyan eredeti állapota, amelyre az örökkévalósági eseményállapotok sorozata vonatkoztatható. Lévén, hogy van kezdete az öröktől való létezésen alapuló örökkévalóságnak, ezért létezik eredet, történelem és beteljesülés ebben az örökkévalóságban. Az öröktől való létezésen alapuló örökkévalóság szintjén fejlődés megy végbe a mindenségrend-végtelen végső beteljesülése felé.

Tovább / Read more

 


 

A béke művészete / The Art of Peace

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

A béke művészete Istentől tanulható meg. Pontosabban Jézustól, az emberré lett Istentől, és a bennünk élő isteni rész, a Gondolatigazító vezetése által. Ahogy én látom, a béke művészetének lényege ez: önmagunk összebékítése a valósággal, ami fokozatos fejlődésben nyilvánul meg.

Az emberi Jézus működésmódját tanulmányozva – melyre az ötödik korszakos kinyilatkoztatás negyedik része kiváló lehetőséget biztosít – felismerhetjük, hogy milyen módon fognak viselkedni az emberek a fény és élet korába lépve, annak szellemi szintjén élve.

Az emberként is élő Jézusban béke volt, mert összhangra törekedett a szellemi Atyjával. Jézus, a nagy béketeremtő, az ember értékessége tekintetében nem helyezett hangsúlyt a nemi különbözőségre. A férfi tanító csoportok mellett létrehozta a női tanhirdető csoportot is. De nem tett különbséget az emberek között a koruk, a nemzetiségük, a vallásuk és a politikai meggyőződésük szerint sem. Mindenkit a mennyei Atya gyermekének tekintett.

Tovább / Read more

 


  

Az Atya akarata / The Will of the Father

Szerző / Author: Bálint Zsombor

 „[Jézus] azért jött, hogy kinyilatkoztassa a mennyei Atyját a földi gyermekeinek, miközben arra törekszik, hogy a földi gyermekeit rábírja arra, hogy csatlakozzanak hozzá abban az őszinte munkálkodásban, hogy a mennyei Atya akaratát megcselekedve élnek.” (136:6.8)

A fenti idézet nagyon lényegre törően írja le Jézus életének és földi munkásságának az egyik fő célját és küldetését, mely nem más, mint a fiúság örömhíre, vagyis az, hogy minden ember tudja meg, hogy ő az Atya Isten szeretett fia és leánya. Ezt követően pedig azt kívánta megértetni velünk, hogy ezt az „isteni fiú/leány” tudatú életet miként kell élnünk… mindig ennek a szerető Atyának az akaratát keresve és megcselekedve.

Ez az Urantia könyv legfőbb célja is. Kinyilatkoztatni ugyanezen szerető Atya hatalmas országának igazságait az urantiai embereknek, hogy aztán ezeknek a felszabadító igazságoknak a birtokában képesek legyenek egy teljes és boldog életet élni.

Tovább / Read more

 


 

A lét kalandjaiból / From the Adventures of Existence

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Kaland az Isten számára, amikor tökéletes emberré kell válnia, és kaland az ember számára, ha megistenülhet, mert a személyiség jegyeiben egyesített, a jellemében pedig tökéletes lesz. Ha az ember a végtelen fejlődési utat választja, akkor az örök kaland lehetőségét választja.

„Könnyű lenne az Egyetemes Atyának minden halandót tökéletes lénnyé tenni, tökéletességet adni nekik az ő isteni szava által. De az megfosztaná őket ama kaland és felkészülés csodálatos élményétől, mely a hosszú és fokozatos befelé irányuló felkapaszkodással jár, egy olyan élménytől, melyet csakis azok szerezhetnek meg, akik elég szerencsések ahhoz, hogy az élő létezést a legelején kezdhetik.” (32:3.11)

A mennyei Atyában való hittel együtt járó kalandcsomag a következő lehetőségeket bizonyosan tartalmazza a kezdettel bíró, de öröklétre elhívott értelmes teremtmények számára.

Tovább / Read more

 


 

Kivándorlás Afrikából vagy Afrika benépesítése? / Emigration from Africa or Peopling Africa?

Szerző / Author: Cseh Gábor

A modern ember afrikai eredetéről szóló elmélet a 21. század elején a nemzetközileg legelfogadottabb teória a H. sapiens globális elterjedésének magyarázatára. Az elmélet szerint a H. sapiens Afrikában alakult ki a 200.000 és 150.000 év előtti időszakban. Körülbelül 60.000 évvel ezelőtt hagyta el Afrikát, hogy fokozatosan felváltsa az Eurázsiában élő, korábban szintén Afrikából kivándorolt embercsoportokat (pl. a H. erectust). [wikipedia]

Az előkerülő régészeti leletek azonban folyamatosan arra késztetik az elmélet támogatóit, hogy az eredet és a kivándorlás időpontját mind korábbra tolják vissza. A H. sapiens afrikai megjelenését ma már kénytelenek legalább 300.000 évvel ezelőttinek valószínűsíteni, és a kivándorlás kezdetét is százezer évnél korábban kell keresniük. A közelmúlt paleoantropológiai tanulmányai szerint a modern ember mintegy 120.000 évvel ezelőtt vándorolt ki Afrikából. Az izraeli Kármel-hegyen folytatott ásatások alkalmával talált legalább 177.000 éves felső állkapocscsont (benne hét jó állapotú foggal) és kőszerszámok alapján a kutatók most viszont arra a következtetésre jutottak, hogy ennél akár 55.000 évvel korábban is bekövetkezhetett ez a kivándorlás. A lelőhelyen talált kovakőeszköz-töredékek némelyike 250.000 éves vagy még régibb lehet. Az új felfedezés alátámasztani látszik azt az elméletet, hogy az ember Afrikából egy északi útvonalon, a Nílus völgyén és a Földközi-tenger keleti partvidékén át vándorolt ki. A kőeszközök készítőinek kilétéről azonban viták folynak. Vannak, akik szerint nem a modern ember (H. sapiens) készítette azokat, hanem valamilyen ősibb, rokon faj (H. erectus).

Hasonló viták övezik kereszttüzében áll az a hír is, miszerint Indiában (Attirampakkam) csaknem 400.000 éves kőeszközöket találtak, melyeket talán a modern ember készített. Az új leletek arra engednek következtetni, hogy a teljesen kialakult középső paleolitikumi kultúra az Afrikából való kivándorlás idején létezett Indiában. Ezek szerint nem kizárt, hogy a H. sapiens kivándorlása korábban megtörtént, mint azt eddig hitték.

Tovább / Read more

 


 

Ítélőhatósági küldetések / Magisterial Missions

Szerző / Author: Behzad Sarmast

Évezredekkel Mihálynak az Urantiára való megérkezése előtt Makiventa Melkizedek misszionáriusai már terjesztették a paradicsomi Fiú közelgő urantiai megérkezésének hírét. Van és a társai hasonlóképpen készítették fel a civilizált világot Ádám és Éva eljövetelére, pontosan megjelölve a küszöbön álló érkezésüket. A történelmi példák azt mutatják, hogy az ilyen isteni látogatásokról minden van előzetes értesítés, és hogy a menny épp elég jelet ad az ilyen mennyei ajándékok „fogadására való felkészüléshez” – és ez ma sincs másként.

Amint a bolygónk vakon rohan tovább az önérdek szolgálatának útján és fajunkat egy újabb szekuláris őrület és pusztulás felé vezeti, egy új kinyilatkoztatás fénye mutat utat azoknak, akik inkább az Atya akaratának megcselekedését választanák. Az Urantia írások formájában megjelent ötödik korszakos kinyilatkoztatás nem szűkölködik olyan próféciákban, melyek a jelenkor végső megítéltetéséhez kapcsolódó, közelgő eseményekre utalnak, és bár a mennyei látogatások rendje nem ismert, azért elegendő utalást találunk ahhoz, hogy néhány elkerülhetetlen történéssel kapcsolatban megállapításokat tehessünk.

Tovább / Read more

 


 

A szellemi fejlődés / Spiritual Progress

Szerző / Author: Kovács Tamás

A fejlődés fogalma alatt általában olyan folyamatot értünk, amely minőségi változásokkal és szerveződéssel járnak. Egyéb szinonim szavakat tudunk hozzá társítani, úgy mint, növekedés, haladás, gyarapodás, változás vagy éppen az innováció.

A folyamatot egyaránt befolyásolják biológiai és társas- társadalmi hatóerők is.

Az emberi fejlődés csak társas- társadalmi környezetben képzelhető el, az öröklődés nyújtotta alapok a többi ember segítségével formálódnak egyedi emberi vonásokká és ennek értelmében a fejlődés és szocializáció egymástól elválaszthatatlan fogalmak.

Tovább / Read more

 


 

A víz különleges jelentősége / The Special Importance of Water

Szerző / Author: Cseh Gábor

Köztudott, hogy a víz biológiai jelentősége óriási, a földi anyagi élet elképzelhetetlen nélküle. Ez a rendkívül fontos szerepet betöltő kémiai anyag alkotja a Föld vízburkát, kitölti a világ óceánjait és tengereit, az ásványok és kőzetek alkotórésze, a növényi és állati szervezetek pótolhatatlan része. Erre vezethető vissza az, hogy a világűrben élet után kutatók olyan égitesteket szeretnének találni, ahol víz is jelen van, lehetőleg folyékony formában, mert úgy vélik, hogy az ilyen égitestek esetében a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy a földihez hasonló életet találnak.

Nem köztudott (és a tudomány által még nem is igazolt) tény azonban az, hogy léteznek nem anyagi életformák is. Azt pedig elenyészően kevesen tudják, hogy bizonyos nem anyagi életformák „tartózkodási helyéül” szolgáló anyagi világokon is fontos szerepet játszik a dihidrogén-oxid, sőt bizonyos félszellemi életformák létéhez egyenesen nélkülözhetetlen a víz.

Tovább / Read more

 


 

A nefilek eredete / The Origin of the Nephilim

Szerző / Author: Cseh Gábor

A bibliai időkből eredőnek mondott forrásokat értelmezők a nefileket többnyire erőszakos, óriás termetű embereknek írják le. Elsődleges bibliai hivatkozásként rendszerint a Teremtés könyvének 6:1-4 részét veszik elő és a nefilek fogalmát „bukottak” vagy „óriások” értelemben használják azokra a lényekre, akik az istenfiak és az emberek leányainak nemi kapcsolatából származtak (Ter 6:1-4)

Még zavarosabbá teszi a képet az, hogy az „istenfiak” kilétének kérdése is tisztázatlan. Némelyek egyenesen bukott angyalokként (sőt: démonokként) azonosítják őket. Nehéz elképzelni, hogy az istenfiak, az „Isten fiai”, az „Istentől születettek” és az „Isten gyermekei” megjelöléssel illetettek (Jób 1:6, 2:1, 38:7; Róm 8:14; 1Ján 3:9-10) valójában ugyanazok lennének. Ez még akkor is erőltetett magyarázat, ha az újszövetségi részben szereplő utalásokat figyelmen kívül hagyjuk. Egyesek az ószövetségbeli „istenfiakat” gyakran az „ember fiaival” (pl. Zsolt 33:13, 57:5, 58:2; Préd 2:3, 2:8, 3:10) szembeállítva igyekeznek igazolni a nefilek emberfeletti mivoltát.

A héber és más legendák (például Énók könyve és más Biblián kívüli iratok) szerint a nefilek óriások és hatalmas erejű, valóságos, fizikai lények voltak. Egyesek olyan mérhetetlen gonosznak tartják őket, hogy biztosra veszik, a Noé korabeli (állítólagos) özönvíz részben éppen miattuk következett be. (Ter 6:5-7, 6:11-22) A későbbi időkben állítólag még maradt írmagjuk az „óriásoknak”, de azt az izraeliták Kánaán földjének bevételekor (Józs 11:21-22), valamint későbbi történelmük során (MTörv 3:11; 1Sám 17) teljesen kiirtották.

Vajon valóban léteztek a történelemben olyan lények, akikre a legendák utalnak? Ha léteztek, akkor vajon mikor élhettek? És milyenek voltak? Mennyi a valóságalapja mindennek, és mennyi a felnagyítás? Ha valóban léteztek, akkor vajon a fizikai sajátosságaik, a tetteik vagy a természetük tekintetében „színezte ki” a valóságot az utókor? Hordozza-e az európai ember az ő genetikai örökségét, mint ahogy a neandervölgyinek nevezett emberfajtáét hordozza?

Tovább / Read more

 


 

Az Urantia könyv letöltési statisztikája / Download Statistics of the Urantia Book

Az Urantia Alapítvány elnökének éves beszámolójából kiderül, hogy 2017-ben a könyv elektronikus formátumát 134 országból töltötték le (honlap + app.), és Magyarország bekerült a legjobb tízbe. Így néz ki a „toplista”:

1. Brazília 27.634 letöltés

2. USA: 16.789 letöltés

3. Mexikó: 15.793 letöltés

4. Kolumbia: 6.126 letöltés

5. Spanyolország: 5.776 letöltés

6. Németország: 4.651 letöltés

7. Lengyelország: 4.587 letöltés

8. Franciaország: 4.513 letöltés

9. MAGYARORSZÁG: 3620 letöltés

10. Oroszország: 2909 letöltés

»»» A teljes beszámolót ld. itt. / Click to access the full text of the report.

 


 

Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása / The Hungarian Translation of The Urantia Book – A Revision Status Report

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

A htttps://urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. A https://urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

A legutóbbi munkaváltozat (béta273) elkészítése során 192 szövegpontosításra került sor:

»»» Szövegpontosító javaslatok (2018.02.25.) / Click to access the summary of the proposed changes as of 25.02.2018.

»»» A javítási összesítőt formázás nélküli txt formátumban ld. itt. / Click to access the complete list of changes (plaintext).

 


 

Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 


Creative Commons Licenc