Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2018/2

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2018/2

(Newsletter Vol. 4 Issue 2)

[Illusztráció: Edentian Garden (H. Carmichael)]

TARTALOMJEGYZÉK / In This Issue:

 

 


 

Láthatatlan híd (A beszélt nyelv) / An Invisible Bridge (The Spoken Language)

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

A beszélt nyelv láthatatlan híd az emberek között. Alapvető eszköze a gondolkodásnak, az önkifejezésnek, egymás megértésének, a kapcsolattartásnak és az együttműködésnek.

Ha a bolygónk világi/szellemi vezetése nem csatlakozik az Isten elleni lázadáshoz, ha e lázadók nem tesznek meg mindent Éva megkísértése és az ádámi fejlesztési terv kisiklatása érdekében, akkor a világunk mai beszélt nyelve a legősibb beszélt nyelv továbbfejlesztett változata lenne.

Tovább / Read more

 


 

Nyelvrokonság / Relatedness of Languages

Szerző / Author: Cseh Gábor

A nyelvek és a népek rokonságának vizsgálata mindig izgalmas kérdés. Arra azonban figyelni kell, hogy a két dolgot külön vizsgáljuk, mert a nyelvi és a faji (genetikai) rokonság nem feltétlenül jár együtt. Ez az írás a nyelvrokonságról szól, közelebbről is a magyar nyelv nyelvrokonságáról, és nem foglalkozik a népek rokonságának kérdésével.

A magyar nyelv esetében a tudomány mai állása szerint vitathatatlan az uráli nyelvcsaládba tartozása, ezen belül is a finnugor nyelvek közé sorolása. Abban talán még egyetértés van a régi és az új irányvonal képviselői között, hogy az uráli, illetve a finnugor egység 5-6 ezer éve bomolhatott fel, de hogy volt-e a megelőző időszakban valamilyen ősnyelv, amelyből ezek kialakulhattak, az már viták tárgyát képezi. Pedig az anatómiailag modern ember nem 6000 éve létezik, vagyis beszélnie kellett valahogyan már azelőtt is, hogy az uráli, illetve finnugor nyelvek Szibériában kialakultak volna. Ennek az ősnyelvnek az azonosításában segíthet az Urantia könyv is. (...)

Tovább / Read more

 


 

Honnan ered az elliptikus világegyetemi felépítés? / Why the Idea of An Elliptical Universe Structure?

Szerző / Author: Georgia Gecht

Vajon mire gondolhatott az Isten, amikor a Paradicsom-Szigetnek és a világegyetemek mindenségének ezt a csodálatos szépségű elliptikus mintáját tervezte?

Ha megtaláljuk az összefüggést az Urantia könyv bizonyos szövegrészei között, akkor egy olyan érdekes gondolatot fedezhetünk fel, melynek segítségével egy kicsit jobban megérthetjük a könyv bölcseletét.

A kozmológiai kinyilatkoztatások több okból is óriási jelentőségűek. Az Urantia könyvben szereplő öt legfőbb ok egyike az, hogy az írások „mindenségrendi adatok[at] köz[ölnek] olyan formán, hogy az tisztább képet teremtsen a többi kinyilatkoztatásban foglalt szellemi tanítások lényegéről.” (101:4.10)

Tovább / Read more

 


 

A félelemről / About Fear

Szerző / Author: Kovács Tamás

Ahogy a szeretetet, úgy a félelmet sem lehet definiálni. Számos formája létezik ugyan, de azért két nagy csoportra tudjuk osztani: lehet egy azonnali reakció arra, hogy valami jelenleg történik; többnyire azért mégis egy jövőbeli eseményekhez kapcsolódik.

A félelem az egyik legalapvetőbb emberi érzésünk, a születésünktől bennünk van, azonban számos formájának megjelenéséről az életünkben, mi magunk tehetünk. Ilyen lehet például a babonaság béklyója, a balszerencsétől, öregedéstől, magánytól, szegénységtől való félelem, de képesek vagyunk a tévedéseinktől is félni, a felsorolás pedig még nem is teljes.

Tovább / Read more

 


 

Az ember lelke / The Human Soul

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az Isten és az ember személyes találkozása a lélekben valósul meg. Az ember azért képes mély belső békét és szellemi örömöt megélni, mert az ember lelki otthonának legbelsőbb szobájában ott lakozik az ő örök isteni távlata, a valóságból egy Isten-rész, a Gondolatigazító.

Mielőtt megismertem volna az ötödik korszakos kinyilatkoztatás emberi lélekkel kapcsolatos közléseit, úgy gondoltam, hogy az emberek a születésüktől fogva rendelkeznek lélekkel. A „lelketlen ember” kifejezést költői túlzásnak tartottam, mely a tényszerűségét tekintve még véletlenül sem lehet igaz.

Tovább / Read more

 


 

Az ember Isten-tudata / The God-consciousness of Man

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az Isten az ember számára nem látható, de belső tapasztalatként felismerhető és magatartás által megjeleníthető. Jézus is így tapasztalta és mutatta be a nem látható Atyát az embereknek.

Az emberi öntudat még nem Istenről való tudat. Az értelmes ember öntudata csak lehetőség arra, hogy az ember olyan értéket tapasztaljon meg önmagában, melyet kétség kívül csak azzal az Istennel azonosíthat, aki egy része által benne is jelen van.

Az Isten az ember esélye arra, hogy meghaladhassa önmagát. Az ember Isten-tudata mindig összhangban van az emberi önmegvalósítással és az emberi elme kiteljesítésével (1:0.5).

Tovább / Read more

 


 

Ne bántsátok a prófétákat! / Do Prophets No Harm!

Szerző / Author: Bálint Zsombor

Fontosnak tartom megjegyezni itt az elején, hogy a XX. század közepén kiadott Urantia könyv megjelenése hasonló problémákat vet fel, mint amelyeket Jézus 2000 évvel ezelőtti palesztinai színrelépése is felvetett. Viszonylag békésnek mondható, évszázados múlttal rendelkező héber vallási hitrendszerbe egyszer csak belecsöppen valaki, aki elkezdi ezt a hagyományokra épülő hit és hiedelemrendszert finoman bírálni és egy új irány felé terelni miközben kijelenti: aki látott engem, az látta az Atyát; ezzel komoly kihívás elé állítva a korabeli vallási vezetőséget.

Tovább / Read more

 


 

Az ember személyisége és az ember egyénisége / The Personality of Man and the Individuality of Man

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az ember személyisége azonosítható a saját elméjével , mely az Isten belé költöző szellemével együtt a túlélésre képes emberi lélek felnövesztője lesz.

Az ember öntudata – az önmagáról való tudata – már a kezdetektől fogva közösségi tudat: én és anya, én és apa, én és a szüleim, én és a tesóm, én és a többiek, Isten és ember, Atya és fiú, Teremtő és teremtmény.

Tovább / Read more

 


 

Jézus feltámadás utáni megjelenései (Kr.u. 30) / The Post-Resurrection Appearances of Jesus (A.D. 30)

Szerző / Author: Cseh Gábor

A halandók a feltámadáskor ugyanolyan fajta átmeneti (vagyis morontia) testtel támadnak fel, mint amilyennel Jézus is rendelkezett, amikor kikelt a sírból azon a vasárnap reggelen. Ezek a félszellemi (félanyag) alakok valóságosak. Amikor a különböző hívek meglátták Jézust a feltámadást követően, valóban látták őt, nem érzékcsalódások áldozatai voltak.

Emberi szem csak azért láthatta Jézus nem anyagi alakját, mert bizonyos félanyagi teremtmények (energia-átalakítók, közteslények és morontia lények) valamilyen különleges segédkezést végeztek, vélhetően a tér energiáinak fizikai formáját érintő változtatások útján.

A (morontia) feltámadástól kezdve a szellemi felemelkedésének („mennybemenetelének”) órájáig Jézus tizenkilenc különböző alkalommal jelent meg látható alakban a híveknek a földön. Sem az ellenségeinek, sem azoknak nem jelent meg, akiknek nem származhatott szellemi haszna a látható alakban való megmutatkozásából.

Tovább / Read more

 


 

Az emberi természet / The Human Nature

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az értelmes ember a növényi és az állati fejlődés lépcsőfokait bejárva jelent meg a bolygónkon kb. egy millió évvel ezelőtt.

Az állat nem képes egy bizonyos értelmi szint fölé emelkedni. Ezért az állat nem képes felismerni a világot alkotó és fenntartó Isten létét, és nem képes bölcsességre, vagyis gyakorlati értékkel bíró tapasztalatok összegzésére sem.

Mivel vannak ember alatti és léteznek ember fölötti értelmek, ezért létezik állati természet, emberi természet és isteni természet. Az állati-, az emberi- és az isteni természet szempontjából az elmeképesség a meghatározó.

Tovább / Read more

 


 

Az emberi jellem / The Human Character

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az emberi jellem a közbeszéd szerint érték. Ezért is használhatjuk elismerésként a „jellemes ember”, „te egy jellem vagy”, illetve rosszallásként a „jellemtelen ember” szókapcsolatokat.

Az ember jelleme, a lelke, a személyisége és a természete szoros kapcsolatban van egymással.

Az emberi lélek az értelem jóra törekvő választásai és a Gondolatigazító segédkezése révén növekszik az emberben. Mivel az ember lelke fél-anyagi jellegű, ezért képes túlélni az anyagi test halálát. Felismerhető alakkal fog rendelkezni, egyben tovább hordozza majd az egyedi, mindenki mástól megkülönböztethető személyiségünket.

Tovább / Read more

 


 

Akiktől nem kell félni – démonok, szellemek, hazajáró lelkek / Those Not to Be Afraid of: Demons, Ghosts, Spooks

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az emberiség történelmét és vallásait többszázezer éven keresztül befolyásolta a meghalt emberek visszajáró lelkétől, a kísértet szellemektől való félelem. Ugyanígy hatással volt a hétköznapi gondolkodásra az Isten ellen fellázadt, garázdálkodó démonoktól és angyaloktól való emberi félelem.

Mivel az Isten elleni lázadás miatt az első négy korszakos kinyilatkoztatás csak részben tudta kifejteni a felvilágosító hatását, az ötödik korszakos kinyilatkoztatás tanításai pedig még csak terjedőben vannak, ezért hasznos a helyére tenni a hazajáró lelkek, valamint a démonok és lázadó angyalok témáját, melyhez az ötödik korszakos kinyilatkoztatás tanításait érdemes alapul venni.

Tovább / Read more

 


 

Az ember és a munka / The Man and the Work

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Válogatás az ötödik korszakos kinyilatkoztatásból:

1. Amit az ősember nem szeretett
2. Amit szeretünk, de nem mindig jól használunk ki
3. A vezetés fontossága, valamint a tőke, mely befektetés a jövőbe
4. Amit már alkalmazni kellene
5. Amit még biztos, hogy tanulnunk kell
6. Aminek meg kell valósulnia

Tovább / Read more

 


 

Miért van szükség olvasókörökre? / Why Study Groups?

Szerző / Author: Julia K. Fenderson

Szánjunk némi időt annak átgondolására, hogy milyen lehet egy „láthatatlan látogató” szemszögéből nézni a mi kis olvasókörünket, és vizsgáljuk meg tárgyilagosan néhány fontos okát annak, hogy a tanuláshoz miért is gyűltünk össze. A „láthatatlan barátunk” szembesülhetne azokkal a problémákkal és azokkal az értékekkel, melyek azáltal jelennek meg, hogy mi együtt, csoportban dolgozunk és tanulunk.

Mi pedig beláthatjuk, hogy a számos „láthatatlan barát” közül egy vagy több akár itt is lehet velünk. Hallgató-látogatók is jelen lehetnek, illetve igencsak valószínű, hogy a bolygón honos közteslények valamelyike vagy a bolygón szolgáló számos szeráf-, kerub- és szanóbcsoport valamely tagja is „benézhet”. A közösségi érzék kialakítója például „azon munkálkod[ik], hogy javíts[a] az összes őszinte társas kapcsolatot” (39:3.4). Hát nem jó érzés tudni, hogy egy olyan barátságos világegyetemben élünk, ahol a menny angyalai bennünket segítve munkálkodnak? Ha az egyikük történetesen itt volna, vajon mit láthatna?

Tovább / Read more

 


 

Az Isten ellen lázadó és a hűséges lelkivilága / The Rebellious and the Loyal, and their Inscapes

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Akit sokak vezetésével bíznak meg, és ezzel visszaél, kettős bűnt követ el.

Nem csak a megbízóit csapja be, hanem azokat is, akik hittek az ilyen vezető bölcsességében és követték őt. Ilyen volt a bolygónk hajdani vezetője Kaligasztia, és a csillagrendszerünk néhai ura, Lucifer is. Ez utóbbi helyettese volt Sátán, míg Belzebub a bolygónk lázadó fél-anyagi lényeinek, a lázadó közteslényeknek a vezetőjeként működött.

Az utóbbi három nevet az utókor hagyománya gyakran keverte, de mindig az ördög személyére vonatkoztatta. Ez a három személy jelenleg már nem tevékenykedhet a Földön élők ellenében, s Kaligasztia működése is nagyon korlátozott – nincs hatalma mások önkényes befolyásolására (53:8.6).

Tovább / Read more

 


 

Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása / The Hungarian Translation of The Urantia Book – A Revision Status Report

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

A htttps://urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. A https://urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

A legutóbbi munkaváltozatok (béta274 és béta275) elkészítése során 239 szövegpontosításra került sor:

»»» Szövegpontosító javaslatok (2018) / Click to access the summary of the proposed changes in 2018.

»»» A javítási összesítőt formázás nélküli txt formátumban ld. itt. / Click to access the complete list of changes (plaintext).

 

A szövegpontosító javaslatok összefoglalása évenkénti bontásban is elérhető / Click to access the annual accounts of the review project results:

»»» Szövegpontosító javaslatok (2011)

»»» Szövegpontosító javaslatok (2012)

»»» Szövegpontosító javaslatok (2013)

»»» Szövegpontosító javaslatok (2014)

»»» Szövegpontosító javaslatok (2015)

»»» Szövegpontosító javaslatok (2016) (1)

»»» Szövegpontosító javaslatok (2016) (2)

»»» Szövegpontosító javaslatok (2017)

 


 

Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 

Creative Commons Licenc