Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2018/3

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2018/3

(Newsletter Vol. 4 Issue 3)

[Illusztráció: Field of Blue Flowers (H. Carmichael)]

TARTALOMJEGYZÉK / In This Issue:

 


 

Az ember és a vagyon / Man and Wealth

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az anyagi vagyon létét nem érdemes szembeállítani a szellemi értékekkel. Egymás helyes viszonyában az anyagi vagyon eszköz, a szellemi érték pedig cél. Éppen ezért, az ember vagyonhoz való viszonya az, ami számít. Azt azonban nem árt tudni, hogy sem vagyont, sem vagyonon szerzett hatalmat nem lehet átvinni a lét következő síkjára. S oda jutva sem lehet újabb anyagi vagyont és azon hatalmat szerezni.

Mivel a „vagyon szeretete túl gyakran homályosítja el, sőt semmisíti meg a szellemi látképet” (165:4.6), ezért Jézus „azt tanította, hogy az anyagit és az ideigvalót alá kell rendelni a lélek jólétének” (165:4.7).

Az emberi fejlődés célja majdan a szellemi létsíkon teljesedik ki, így űrhajós hasonlattal élve, az anyagi eszközöknek hordozórakéta feladata van, a szellemi felemelkedés segítése.

Tovább / Read more

 


 

Az ember és az erkölcs / Man and Morality

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Jelen írásban az etika és az erkölcs kifejezéseken részben különböző tartalmakat értek. Az etikán a helyes magatartás elméletét, az erkölcs alatt pedig a cselekvésben megnyilvánuló viselkedést értem. Az etika a cselekvés helyességéről gondolkodik. Az erkölcs viszont maga a gyakorlat, mivel személyek közötti viszonyra, magatartásra vonatkozik.

Az etika tanulható és az etikai ismeretek egészen az Istennek a többi személlyel kapcsolatos magatartásáig terjedhetnek. Mivel az emberek szellemi Atyja szüntelenül munkálkodik, így a gyakorlati erkölcsnek az ember számára felismerhető eszményképei vannak.

Amikor a személyek közötti kapcsolatok erkölcsi értékéről beszélgetünk, akkor etikai kérdésekkel foglalkozunk, keresve azokat a magatartásformákat, amelyek helyesek lehetnek az emberi viszonyokban, illetve nehezítik e viszonyokat.

Tovább / Read more

 


 

A gyermeknevelésről / On Child Rearing

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Egy gyermek megszületése által a férfi és nő az Isten társává válnak a halhatatlanságra elhívott szabad akaratú lények emberi eredetű csoportjának létrehozásában. Így tekintve, a szülőnek nem csak jogai vannak a gyermeke felett:

„A családi élet fejlődő eszményképei ahhoz a felfogáshoz vezetnek, hogy egy gyermek világrahozatala, ahelyett, hogy bizonyos szülői jogokat hozna magával, az emberi lét legmagasabb szintű felelősségével jár.” (84:7.25)

Az embereknek meg kell érteniük, hogy nem csak ők az Isten gyermekei, hanem a sajátjukként megszületett gyermekeik is. Az evolúciós múlttal bíró ember örök szellemi fejlődésre jogosult személy. Arra van elhívva, hogy felismerje és válassza a mindenséggel való összhangot. Ennek útja pedig az, hogy közösséget vállal a mindenség teremtőjével és fenntartójával. Azok az emberek, akik ezt megteszik, egymással is közösséget – testvéri közösséget – vállalnak. Az Isten valósága soha véget nem érő felfedezésének csak békés, egymást támogató, de más helyett nem cselekvő útja létezik. Ennek a fejlődési útnak az ismerete ma még nem általános, de egyszer az lesz.

Tovább / Read more

 


 

Az ember és a szabadság / Man and Liberty

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az öntelt ember mércéje önmaga. A szabad emberé az Isten. Ez utóbbi növekedni akar, az előbbi pedig azt gondolja, hogy már a célban van.

Mikor szabad az ember? Amikor ezt belülről érzi, amikor a lelkét szabadnak tudja.

Jézus mondja: „én nem a mások uralmának való külső alávetettségről beszélek; én a lélek szabadságaira utalok.” (162:7.2)

A belső szabadságérzés nem választható el az örömtől, mivel e kettő együtt jár, feltételezi egymást.

Tovább / Read more

 


 

A csodák szerepe Jézus földi életében / The Role of Miracles in the Earthly Life of Jesus

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Jézus fenti közlése azért igaz, mert kizárólag csoda révén nem fog senki a Jézus által bemutatott útra lépni, még kevésbé azon megmaradni. A csoda, a csodatevő tanításával együtt legfeljebb elgondolkodtathat e tanítás eredetéről és annak értékéről. A csoda alkalmas lehet egy meglevő fizikai állapot kiigazítására, de nem ad túlélést eredményező tartós hitet.

Jézusnak volt két olyan nagy hatású csodája, melyeket azért vitt végbe, hogy a zsidó vallási vezetőket elgondolkodtassa a saját személyének hitelességével és a tanításai értékével kapcsolatban.

Jézus korában az a közlés, hogy az ember az Isten fia, és ennek összes velejáró következménye, komolyan próbára tette az Istent nem jól ismerő emberek értelmét. A korabeli zsidók jelentős részének nagyon újszerű volt az, ahogy Jézus a tanítását megélhető emberi életként bemutatta. A korabeli zsidók és a vezetőik Jézus színrelépésekor alapvetően másként gondolkodtak az Isten – ember viszonyról.

Tovább / Read more

 


 

A Paradicsom Szigete – a mindenség közepe / The Isle of Paradise – The Center of All Things

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Mivel az „Egyetemes Atya teljes értelmes teremtésösszessége anyagi lakóhelyeken lakozik; ennélfogva az abszolút irányító-központnak szintén anyaginak, szigorúan valóságosnak kell lennie.” (11:0.1)

„[E]gy ilyen roppant nagy anyagi világegyetemnek rendelkeznie kell egy megfelelő és méltó középponttal, egy olyan központi résszel, mely illik az anyagi területek és élőlények nagy és kiterjedt teremtésösszessége egyetemes Urának méltóságához és határtalanságához.” (11:2.1) „A Paradicsom a végtelenség földrajzi középpontja”. (11:9.2)

Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy a Paradicsom – mint az anyagi világegyetem földrajzi középpontja – elérhető-e az anyagi testben élő evolúciós értelmek számára. Vagyis lehet-e a Paradicsom Szigete a legfejlettebb földönkívüli értelmek legszentebb utazási célja.

Tovább / Read more

 


 

A torinói lepel és a „mintázatát” okozó hatások / The Shroud of Turin and the Effects Responsible for the „Image”

Szerző / Author: Cseh Gábor

Az alább hivatkozott, 2015-ös cikk szerint a Jézus halotti takarójának tartott torinói leplet vizsgáló új tudományág, a szindonológia máig egyik legnagyobb kérdése, milyen forrásból származhatott az az erős sugárzás, amely a lepelbe ágyazott test kontúrjait szabályosan beleégette a lenvászon textil rostjaiba.

A cikk szerzője szerint érdekes az egybeesés a hagyomány szerinti, a feltámadáskor a sírból áradó bibliai fényjelenség (?), valamint a modern kor fizikusainak intenzív sugárzással kapcsolatos megállapításai között.

Egyes kutatók határozottan állítják, hogy a leplet erős neutronkisülés érte. Az alak körvonalai leginkább egy lézerrel textilre rajzolt képre emlékeztették a kutatókat, csakhogy a teljes kép rekonstruálásához 14 ezer lézerforrásra lenne szükség, ami jelenleg megvalósíthatatlan. Az egyik tudós szerint ilyen fizikai sugárzás a földön nem ismert.

Első olvasatra nem hogy hasonlóság, hanem éppenséggel ellentmondás fedezhető fel a bibliai hagyomány szerinti „fényjelenség” (már ha egyáltalán van erre utalás az evangéliumokban) és a kutatók neutronsugárzásra utaló megállapításai között. A fény ugyanis az elektromágneses sugárzás emberi szemmel érzékelhető hullámhossz-tartományú részét jelenti. A neutronsugárzás viszont nem elektromágneses sugárzás, és szabad szemmel nem is érzékelhető.

Tovább / Read more

 


 

Az ember és a szeretet / Man and Love

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Ha a mennyei Atya a jóság eszményképe, akkor nem lehet sértődött személy. Olyan, akinek az emberek felé irányuló haragját csak a Fia halála képes megenyhíteni.

A mi kultúránkban, ha valakiről nagy nyilvánosság előtt olyasmit állítanak, ami nem igaz, akkor az illetőnek joga van az igazságszolgáltatás útján elégtételt kérni, jóvátételt kapni. De ki védi meg az Isten becsületét?

Jézus földi halálát nem akarhatták azok, akik szerették őt. Jézus halálát azok akarták, akik nem szerették az igazságot, de nagyon is szerették a mások fölött való uraskodást. Ők voltak azok, akiknek érdeksérelmet okozott a Jézus által hirdetett igazság terjedése. A mennyei Atya biztos nem tartozott közéjük. Ő élni és nem halni küldte a Fiát a földre.

Pál apostol úgy magyarázta Jézus halálát, mint az Isten megbékítését célzó utolsó, méltó áldozatot. De hát kiknek is tanított Pál Jézusról? Olyan kortársaknak, akik csak ismerkedtek az Isten szerető Atyaságával, akik addig az Istent csak úgy ismerték, mint rendszeres áldozatok által megbékíthető és befolyásolható urat.

Tovább / Read more

 


 

Jégkorszakok / Ice Ages

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az ötödik korszakos kinyilatkoztatás szerint a bolygónk északi féltekéjén eddig hat jégkorszak (eljegesedés) volt (61:5.4), mely a tudomány mai állása szerinti hét eljegesedési szakasznak csak részben feleltethető meg.

Ha az utolsó jégkorszak 250.000 évvel ezelőtt kezdődött, és a jég 150.000 évvel ezelőtt borította be a legnagyobb területet az északi féltekén, akkor a fokozatosan erősödő jégkorszaki hatás a mai Dél-Anglia területén élt emberek számára 200.000 évvel ezelőtt már bizonyosan észlelhető volt. Így a mai Anglia déli partvidékéről elsőként indult tengeri kalandozók ezt követően, de még bizonyosan 150.000 évvel ezelőtt, hajóval már elérték a ma Izlandnak és Grönlandnak nevezett szárazföldeket. Azonban úgy néz ki, hogy abban az időben tartós közösségeket az újonnan talált területeken nem tudtak fenntartani.

Tovább / Read more

 


 

Jézusi megoldások / Jesusonian Solutions

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Jézussal az ellenségei több esetben is megpróbáltak olyasmit kimondatni, amivel a zsidó vallási és a római világi hatóságok előtt megvádolhatták, vagy a nép előtt lejárathatták volna. S bár „Jézus nem volt hajlandó vitába szállni a farizeusokkal” (167:5.3), valamint az írások más magyarázóival, azonban a kérdéseikre adott válaszai mindig eligazítók és gondolkodásra ösztönzők voltak.

Tovább / Read more

 


 

Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása / The Hungarian Translation of The Urantia Book – A Revision Status Report

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

A htttps://urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. A https://urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

A legutóbbi munkaváltozat (béta276) elkészítése során 173 szövegpontosításra került sor:

»»» Szövegpontosító javaslatok (2018) / Click to access the summary of the proposed changes in 2018.

»»» A javítási összesítőt formázás nélküli txt formátumban ld. itt. / Click to access the complete list of changes (plaintext).

 


 

Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 

Creative Commons Licenc