Jelenlegi hely

URANTIA hírlevél 2018/4

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

URANTIA hírlevél 2018/4

(Newsletter Vol. 4 Issue 4)

[Illusztráció: The Universe Son and Spirit (J. Haworth)]

TARTALOMJEGYZÉK / In This Issue:

 


 

Merrefelé vezet a szeretet útja és hatalma? / Where Does the Way and Power of Love Lead?

Szerző / Author: Cseh Gábor

Létezhet-e tökéletes kormányzás? Melyek az ismérvei az eszményi államnak? Lesz-e valódi lehetősége a földi népek közül bármelyiknek is komoly eredményeket felmutatni ennek megteremtése terén a belátható jövőben? Képes-e az összes emberi lény tekintetében értelmezett korlátlan szeretet hatalma legyőzni az emberek közötti viszály erőit?

Ez az összeállítás az államszervezet és az emberi kormányzás fejlődésének tanulságaival és az eszményi forma megtalálásának problémáival, a halandók által felvállalható legfelsőbb rendű emberi és isteni célok elérésének kihívásaival foglalkozik elméleti megközelítésben, majd pedig az eszményi társadalmi szerveződés irányába tett lépések közé sorolható felismeréseket és gyakorlati megoldásokat veszi számba a teljesség igénye nélkül.

Tovább / Read more

 


 

1000 év itt – 1000 év ott / A Millennium Here – A Millennium There

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az ötödik korszakos kinyilatkoztatásban szerepel az a közlés, hogy miután Ádám és Éva elhagyta az első Édent, a Kert lassan a tengerbe süllyedt el.

Számomra bizonyosnak látszik, hogy a Földközi-tenger azon félszigete, melyen az Éden került kialakításra, nem süllyed el 34.000 évvel ezelőtt, ha Ádám és Éva kitart a törvényes működés rendje mellett (75:3.5-3.9). Ebben az esetben az Édenkert megmaradt volna a bolygónk második szellemi központjának. Ugyanis „(…) nincs tervbe véve, hogy a Bolygók Ádámjai és Évái elhagyják a választott világukat.” (51:2.3)

A kinyilatkoztatók szerint, a bolygónk első szellemi központjául szánt Dalamatia városát – közel 200.000 évvel ezelőtt – szintén a tenger hullámai mosták el, miután a Bolygóherceg lázadása az első korszakos kinyilatkoztatás rendjét szétzilálta.

Számomra nyilvánvaló, hogy sem a Bolygóherceg földi központja helyszínének, sem pedig az (első) Éden helyének nem kellett volna eltűnnie, ha nem történik meg a lázadás, illetve az Éden esetében a vétek. Bár Dalamatia és az Éden földrajzi helyének pusztulása természetes események által ment végbe, azonban e történésekben én az isteni gondviselés szándékosságát látom, az alábbi levezetés miatt.

Tovább / Read more

 

 


 

Jézus apostolaihoz való viszonyáról / On Jesus’ Relation to His Aspotles

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Ez volt Jézus célja. Felkészíteni az apostolait arra, hogy a pünkösdi Igazság Szellem működését megtapasztalva, maguk ismerhessék fel, hogy a szellemi országba való belépés lehetősége Jézussal már eljött, és mindenki számára nyitva áll.

Jézus és a feltámadása után elküldött Igazság Szelleme azon munkálkodik, hogy az emberek Atyaként tekintsenek az Istenre, és atyai szeretettel tudjanak viszonyulni egymáshoz – ma még csak a bolygónkon, de a jövőben a mindenség többi bolygóján élőkkel való kapcsolatban is. Jézus felfogásában az atyai szeretet nem atyáskodás, hanem a legértékesebb tartalmú támogató szeretet.

Tovább / Read more

 


 

Útmutató az Urantia könyvhöz kicsiknek (és nagyoknak) / A Young (and Not So Young) Child’s Guide to the Urantia Book

Szerző / Author: Mary Ebben Livingston

Isten a legelső Atya és mi az ő gyermekei vagyunk. Isten a Paradicsom Szigetén lakik. Az összes világ és csillag, minden a Paradicsom Szigete körül kering lassan. A Paradicsom Szigetét sokan Mennyországnak is nevezik. A Paradicsom nagyon, nagyon messze van, de egy napon mindegyikünk eljuthat oda, hogy találkozzon az Atya Istennel.

Az Atya Istent sok különböző néven nevezik. Vannak, akik mennyei Atyának, paradicsomi Atyának vagy Szellem Atyának hívják. És sok más neve is van az Istennek. Nem az a fontos, hogy milyen nevet találtok az Istennek. Az a fontos, hogy megismerjétek és szeressétek az Első Atyátokat, hogy olyanná válhassatok, mint ő. Mindenki, aki ismeri a Szellem Atyát, olyan akar lenni mint a mennyei Atya.

Az Isten nem ember vagy gép, és ő nem is azonos a természettel. Az Isten a tökéletes szeretet. Az Isten szellem.

Az Atya valós, noha nem láthatjuk őt a szemünkkel. A szeretetet sem látjuk, mégis érezzük annak hatásait. A Szellem Atyát nem láthatjuk, viszont érezhetjük, amit az Atya értünk tesz.

Az Atya tökéletes jóság. Bölcs és igazságos. Az Isten jóakaratú, szerető és megbocsátó. Az Atya sohasem hibázik és sohasem gerjed haragra. A legeslegjobb, amit csak el tudtok képzelni – és az Atya Isten még annál is jobb!

A mennyei Atya mindegyikünket szereti. Mi mind az ő gyermekei vagyunk. Te is az Isten gyermeke vagy. Az Isten szeret téged.

Az Első Atya tökéletesen szeret mindegyikünket. Egyikünk sem a kedvesebb őelőtte a másiknál. Az Isten mindig becsületes, és az Isten szeretetét ingyen kapja minden egyes gyermek, aki vágyik rá.

Tovább / Read more

 

 


 

Az emberiség előtt álló szellemi fejlődés ezer éves időszakáról / On the Millennium of Spiritual Progress to Be Made by Humanity

Szerző / Author: Bucholcz Ferenc

Az előttünk álló ezer év legfőbb jellemzője az lesz, hogy az emberiség elindul a szellemi kibontakozás útján.

Az embereknek értelmet megnyugtató válaszokat kell kapniuk a lét nagy kérdéseire. Olyan válaszokat, amelyek birtokában a léthez és a többi emberhez való felelős hozzáállásukat kialakíthatják.

A lét nagy kérdései a létezés céljára és a boldogság megtalálására vonatkoznak.

Az emberek számára a személyes létezésük alapviszonyai mindenek felett valók. Éppen ezért fontos annak felismerése, hogy az emberi viszonyok csak akkor lehetnek boldogítók, ha azokban tükröződnek az egyetemes szellemi viszonyok is.

Tovább / Read more

 


 

Térkép a fogalmi útvesztőkhöz (1-2) / A Map for Ideational Labyrinths (1-2)

Szerző / Author: Cseh Gábor

A „Szent Szellem”, a „Szentlélek”, az „Isten Lelke” és a „benső ember” látszólag többé-kevésbé felcserélhető értelemben használatos a különböző bibliai szövegekben és fordításokban. A tényleges felcserélhetőség azonban csak a különféle szellemvalóságok ismeretében ítélhető meg.

Az újszövetségi szövegekben többször előfordul az „Isten fiaira”, az „Isten gyermekeire”, az „istenfiúságra” való utalás. Az Isten fiai voltaképpen azok a halandó lényeknek, akik az isteni családba tartoznak. Az alábbi példák áttekintése során érdemes tudatosítani, hogy mi alapozza meg az isteni családba tartozásunkat.

Tovább / Read more

 


 

Születésnapi gondolatok (2018) / Birthday Thoughts (2018)

Szerző / Author: Cseh Gábor

(Augusztus 21., Jézus 2024. születésnapja alkalmából.)

A farizeusok egyszer arról kérdezték Jézust, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Jézus azt felelte:

„(…) Csak egy parancsolat van, és az a legnagyobb mind közül, és ez a parancsolat: »Halld, ó Izráel, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr; és szeressétek az Úr Isteneteket teljes szívvel és teljes lélekkel, és teljes elmével és teljes erővel.« Ez az első és nagy parancsolat. A második parancsolat az elsőhöz hasonló; valójában közvetlenül abból fakad, és ez pedig: »Szomszédodat magadként szeresd.« Nincs ezeknél nagyobb parancsolat; e két parancsolaton függ az egész törvény és minden próféta.” (174:4.2)

Ez az üzenet nem csak a farizeusi elme számára jelenthetett világos életmódszabályt, hanem a kor minden értelmes embere számára is jól értelmezhető volt. A Mester olyan fontosnak tartotta ezt, hogy amikor a tanítványok alaposan felkészített és tapasztalt gyülekezetéből kiválasztott hetven tanítót elküldte, hogy hirdessék az országról szóló evangéliumot, az indulás előtt hozzájuk intézett utolsó beszédében a hetedik útmutatásként a következőket hangsúlyozta:

„(…) Azt tanítsátok, hogy az ember minden kötelessége ezen egyetlen parancsolatban összegezhető: teljes elmédből és szellemedből szeresd az Urat, a te Istenedet és magadként a szomszédodat. (…)” (163:4.8)

Az Abner vezette hetveneknek az ember teljes kötelességeként ezt kellett tanítaniuk a farizeusok által előadott 613 életmódszabály helyett.

Az intézményes keretek között működő kereszténység mára megfeledkezett erről az útmutatásról. Belátva, hogy a mai keresztény teológia a bonyolultsága és a hívek számára reménytelen átláthatatlansága miatt kevés hatást tud gyakorolni az egyszerű hívő emberek gyakorlati életére, felkértek egy teológust, hogy röviden foglalja össze a Krisztusban való élet legfőbb alapelveit úgy, hogy azokat bárki képes legyen követni a gyakorlatban. A teológus meg sem állt 55 pontig.

Tovább / Read more

 


 

Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2018) / A Gathering of Hungarian Readers

Szerző / Author: Cseh Gábor

Az augusztus utolsó hétvégéjén megtartott összejövetel alapját Jézus urantiai alászállásban eltöltött életének emléke képezte. A kis látszámú találkozó házigazdája ez alkalommal is Tamás és családja volt.

Tovább / Read more

 


 

Az Urantia könyv magyar fordításának felülvizsgálatával kapcsolatos munka állása / The Hungarian Translation of The Urantia Book – A Revision Status Report

Az URANTIA könyv 2010. évi első kiadásának szöveg-felülvizsgálata alapján javasolt pontosításokat kék betűszín jelöli. Az egyes írások végén lévő összefoglalók tételesen tartalmazzák a változtatási javaslatokat.

A htttps://urantia.hu oldalon regisztrált felhasználók hozzászólhatnak a módosítási javaslatokhoz, sőt maguk is tehetnek javaslatot további szövegpontosításra. A https://urantia.hu oldal e témakörnek szentelt fóruma is lehetőséget biztosít a fordítás felülvizsgálatával kapcsolatos hozzászólásokhoz.

A legutóbbi munkaváltozat (béta277) elkészítése során 190 szövegpontosításra került sor:

»»» Szövegpontosító javaslatok (2018) / Click to access the summary of the proposed changes in 2018.

»»» A javítási összesítőt formázás nélküli txt formátumban ld. itt. / Click to access the complete list of changes (plaintext).

 


 

Hírlevelünk aktuális és korábbi számai elérhetők itt / The latest and former issues of our newsletter can be accessed here:

Hírleveleink / Actual and former issues of our newsletters

 

Creative Commons Licenc