Jelenlegi hely

URANTIA hírlevelek (2015. év)

Szerző:

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Nyelv:

Urantia hírlevél 2015.12.22.

 

Az igazság megismerhetővé tétele

Mitől érzünk valamit igaznak? Mi történik valójában akkor, amikor „a választás elme-színterén” úgy döntünk, hogy valamit igaznak fogadunk el?

Hagyjuk figyelmen kívül a hiszékeny embereket (akik bedőlnek mindennek, amit mondanak nekik) esetét és gondoljunk inkább a legjobb tudósainkra és bölcselőinkre, a legösztönzőbb hatású költőinkre és vallási gondolkodóinkra. Az ő saját, belső világukban, ahol bizton kijelenthetik, hogy a valóságérzékelésük korlátozott és szubjektív, vajon mi teszi lehetővé, hogy valaminek a „valós” voltára vonatkozó végkövetkeztetésig eljussanak? És az érme másik oldala: miképpen juthatnak az egyformán őszinte és tapasztalt lelkek ennyire határozottan eltérő következtetésekre arról, hogy mi minősül valósnak?

A tudósok számára az igazság valamiképpen a tényekhez kötődik. A bölcselők számára az igazság valamiképpen bele van szőve a gondolkodási rendszerünk kereteibe. Mások számára ezek „szavakba nem foglalható sóhajtások”. Sajnos e csoportok mindegyike hajlamos úgy gondolni, hogy csakis az ő nézőpontjuk, az ő igazságélményük lehet… nos, igaz. Úgy tűnik, hogy a misztikusok ott ragadtak az álomvilágukban, a materialisták pedig elvetnek mindent, ami nem mérhető.

Miért van ekkora különbség az anyagelvű ember és a vallási hívő felfogása között? Miért van az, hogy ami kielégíti az egyiket, azzal nem tud mit kezdeni a másik? Vajon miféle magyarázat adható erre az éles ellentétre, mely megengedi, hogy a két tábor ugyanolyan határozott meggyőződéssel kijelentse, hogy az ő dolguk „az igazságra való eljutás” és hogy „szeretik, amit tesznek”? Kiindulva abból, hogy az efféle késztetés és hitelességérzés az elmében bukkan fel, feltehetjük a kérdést: mi az, ami az elménkben lehetővé tesz efféle reakciót? Mi teszi lehetővé és oly erőssé ezt az intuitív hitelesítést?

Mi az, amitől ez más, mint a neuronok biokémiája, és több is annál, mint a csakrák megforgatása? Ha az emberi elme döntési színtér, melyet valamiképpen megterveztek és fenntartanak, akkor ki vagy mi felel ezért?

A részleteket ld. itt:

https://sites.google.com/site/urantiakonyvtortenete/v114

https://urantia.hu/content/az-igazs%C3%A1g-megismerhet%C5%91v%C3%A9-t%C3...

 


 

Urantia hírlevél 2015.12.19.

 

AZ IGAZSÁG ÉS AZ ISTENNÉL VALÓ FIÚSÁG

Ma abban a csodálatos átmeneti korban élünk, amikor a zavarostól az átlátható viszonyok felé, a tévestől az igaz felé tartunk. Mi vagyunk az elsők annak a több száz nemzedékének a sorában, akik abban a kiváltságban részesülnek, hogy bepillantást nyerhetnek az Urantia könyvben bemutatott örök igazságba. Az igazság mindenkit szabaddá tesz, azonban az Istennél való fiúság méltóságának teljesebb felismerésével járó szabadság felelősségeket is maga után von. Azt igényli, hogy önként adjunk, ha már ingyen kaptunk.

Korszaknyi idők óta teszi fel az emberiség ugyanazokat az alapvető kérdéseket: Kik vagyunk? Hová tartunk? Most már a rendelkezésünkre állnak az elmét és a lelket kielégítő válaszok.

A cél az Istennél való fiúság tényének mint alapvető igazságnak a felismerése, s hogy ez a nemes igazság minden egyes személy életében újjáéledjen. A szellem minden egyes férfit és nőt bizonyosan elvezet a teljes igazsághoz. A minden személyek Atyjának gyermekeiként jogunk van bízni az őhozzá fűződő viszonyunk bizonyosságában. Egy világegyetemet szelt át, hogy az elménkben lakozhasson és osztozhasson mindegyikünk életében. Rendelkezünk az igazság felismerésének beépített képességével… bízzunk hát gyermeki bizalommal. Ezekben a zavaros, bonyolult időkben ez az egyetlen megbízható igazolása annak, ami valóban igaz.

Az egyén által személyesen megtapasztalt igazság meg fogja találni a helyét ott, ahol összhangban lehet a mindenki más által elfogadott egyetemes örök igazsággal. Ez az oka annak, hogy példátlan elismerési lehetőséget kapott az az alapvető igazság, melyet e bolygónak halandók által lakott világként egymillió évvel ezelőtt történt bejegyzése óta mindenfelé hirdettek:

Az Isten igazolható az emberi tapasztalásban, ő az általunk lakott világegyetem szerető teremtője és megtartója.

Mi mindannyian egy szerves szellemi közösségbeli testvériséget alkotunk, Istenben élünk, mozgunk és vagyunk mi mind.

A személyiség teremtőjével személyesen is kapcsolatba léphetünk.

Bővebben ld. itt:

https://sites.google.com/site/urantiakonyvtortenete/v113

https://urantia.hu/content/az-igazs%C3%A1g-%C3%A9s-az-istenn%C3%A9l-val%...

 


 

Urantia hírlevél 2015.12.06.

 

Az Igazság Szelleme – „Ez a helyes út!”

Az Igazság Szelleme az egyik főszereplője a valaha előadott legcsodálatosabb szerelmi történetnek. Ő a Teremtő Fiú szelleme, melyet a helyi világegyeteméhez tartozó világ halandó lakóira árasztott ki egy alászállási küldetésének befejeztével. Ez a „szellembarát”, ez az „új tanító” mindig megmutatja a helyes irányt az igazságosság útjain; amikor összezavarodunk, ha kétség vagy félelem fog el, ő megmutatja a jó irányt, mondván: „Ez a helyes út.”

Az urantiai szolgálatra átmenetileg kirendelt Fenséges Hírvivők egyike ekképpen fogalmaz:

„Miután elindultatok az örök élet útján, miután elfogadtátok a feladatot és megkaptátok a fejlődésre vonatkozó utasításokat, ne féljetek az emberi feledékenység és a halandói állhatatlanság veszélyeitől, ne gyötörjön benneteket a hibázás lehetőségéből fakadó kétség vagy a nagyfokú zavar, ne tétovázzatok és ne kérdőjelezzétek meg a besorolásotokat és a helyzeteteket, mert minden sötét órán, az előremutató küzdelem minden keresztútján az Igazság Szelleme mindig szólni fog hozzátok, mondván, » Ez a helyes út«.” (34:7.8)

E bolygó egyszerű halandóiként vajon nem tapasztaltuk-e meg mi mindannyian ezeket az emberi gyarlóságokat? De akkor hogyan kell érteni azt a kijelentést, hogy az Igazság Szelleme mindig szól, mondván, „Ez a helyes út”? Hogyan lehet személyesen megtapasztalni ezt az útmutatást? Ez vajon olyasmi, amit magától megtapasztalunk vagy tennünk kell valamit annak érdekében, hogy megkaphassuk ezt az útmutatást? Ebben az írásban ilyesféle kérdésekkel foglalkozunk.

A teljes cikk itt olvasható:

https://sites.google.com/site/urantiakonyvtortenete/v112

https://urantia.hu/content/az-igazs%C3%A1g-szelleme-%E2%80%93-%E2%80%9Ee...

 


 

Urantia hírlevél 2015.11.06.

 

Nem hagyományos módon Jézusról: Bevezetés (angol nyelvű videó, magyar felirattal)

https://www.youtube.com/watch?v=a11lRhDijIo

 

Az Urantia könyv szerinti Jézus-képet bemutató videót először a Világvallások Parlamentjének 2015. évi találkozóján (Salt Lake City, USA) vetítették le. Részlet a videó magyar szövegéből:

„Mindenkinek az életében elérkezik a pillanat, amikor elgondolkodik az élet rejtélyén. Ez pedig személyes tapasztalás. A vallási hagyományaink néha segítenek e rejtély feltárásában és értelmezésében. Mások számára a rejtély feltárásához a tudományos megismerésen át vezet az út. (...) De mindenki számára sok rejtély marad. (...) A rejtély az eredetünk Forrásával kapcsolatos. (...) Az Urantia könyv kellő tisztelettel közelíti e rejtélyhez. A könyv szövegéből kibontakozó kép egy barátságos világegyetemet mutat, és annak az isteni Teremtőnek a feltétlen szeretetét ábrázolja, aki az Alkotója mindannak, ami van, volt és lesz. (...) A könyv akként mutatja be Jézus személyét, mint aki mintegy 2000 évvel ezelőtt közöttünk élt és itt járt, s olyan isteni lény volt és az ma is, aki a teremtője és igazgatója az univerzum ama hatalmas részének, melynek milliónyi világa között ott van a mi bolygónk, az Urantia is. (...)”

 


 

Urantia hírlevél 2015.10.24.

 

A MELKIZEDEKEK SOKRÉTŰ SEGÉDKEZÉSE

A Melkizedekről szóló bibliai történet szerint, miután Ábrahám győzedelmet aratott a rokonát is fogságba ejtő királyi seregek fölött, tisztelgő fogadtatásban részesítette őt Melkizedek, Sálem királya, a Magasságos Isten papja. Az ószövetségi (Teremtés könyve, A zsoltárok könyve) és újszövetségi forrásokból (A zsidókhoz írott levél) kibontakozó kép igen szegényes. Alapvető kérdéseket hagy megválaszolatlanul a konkrét személy azonosságát és történelmi szerepét illetően, valamint a megnevezett papi rendnek a világban és a mindenségrendben betöltött helyét, szerepét illetően. (…)

Ahhoz, hogy tisztább képet alkothassunk a Melkizedekről és a melkizedek-rendről, el kell vetnünk a hagyományos történelemfelfogást, és a kinyilatkoztatási igazságok alapján kell közelítenünk a kérdéshez. Haladnunk nem az egyeditől kell az általános felé, hanem a magasabb rendűtől az alacsonyabb rendű felé. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy bármely valós probléma – legyen az emberi vagy isteni, földi vagy mindenségrendi – helyes megközelítése kizárólag a világegyetemi valóság három szakasza közötti összefüggések teljes körű és elfogulatlan tanulmányozásával lehetséges: e szakaszok pedig az eredet, a történelem és a beteljesülés. (…)

A teljes cikk itt olvasható:

https://sites.google.com/site/urantiakonyvtortenete/v44

https://urantia.hu/content/melkizedekek-sokr%C3%A9t%C5%B1-seg%C3%A9dkez%...

 


 

Urantia hírlevél 2015.10.05.

 

A lélek mibenlétéről, avagy merre találjuk a „lélekteremtés völgyét”

„Minden erkölcsi tudattal rendelkező halandó tudja, hogy létezik az ő lelke, s ez valós és tényleges személyes tapasztalás.”

Az Urantia könyv szerzőinek egyik meghatározó tanítása az ember potenciálisan halhatatlan (továbbélő) lelkével kapcsolatos. Az ember kifejlődő és lehetőségét tekintve öröklétű lelkére vonatkozó tanítás nem egyszerűen újabb színfolt a letűnt korok és a mai idők különféle vallási felfogásainak színes forgatagában, hanem következetesen ábrázolt és a könyv egészének logikájába tökéletesen illeszkedő felfogás. Az ember önmagát figyelő, igazlátó és szellemérzékelő része – vagyis a lelke – az, ami az emberi lényt mindörökre az állatvilág fölé emeli.

Az alábbiakban a következő nézőpontokból vizsgáljuk a lélek mibenlétét:

  • A lélek helye, szerepe a mindenségrendi valóságban
  • A morontia lélek születése és fejlődése
  • Az örök továbbélés és a lélek
  • Személyiség és lélek

A részleteket ld. itt:

https://sites.google.com/site/urantiakonyvtortenete/v110

https://urantia.hu/content/l%C3%A9lek-mibenl%C3%A9t%C3%A9r%C5%91l-avagy-...

 


 

Urantia hírlevél 2015.07.24.

 

AZ ŐSI EMBERFAJTÁK EREDETE ÉS TÖRTÉNETE RÖVIDEN

Ázsia az emberi faj szülőföldje. E földrész egyik déli félszigetén született Andon és Fonta, az andonfiak ősapja és ősanyja; a mai afganisztáni hegyvidéken alapított az ő leszármazottjuk, Badonan egy több mint félmillió éven át létezett, kezdetleges műveltségközpontot. Itt, az emberi faj északi gócpontjában váltak el a szangik népek az andoni törzstől, és Ázsia volt az első hazájuk, az első vadászterületük, az első csatamezőjük. Délnyugat-Ázsia volt a tanúja a dalamatiaiak, a nodfiak, az ádámfiak és az anditák egymást követő polgárosodott társadalmainak, és a mai polgárosultság csírái e térségekből terjedtek el a világon. A ma létező emberfajták az öt alapvető emberfajta keveredéséből és újbóli összekeveredéséből jöttek létre.

Kik a bolygónk őslakosai? Ki volt Ádám? Kik voltak a nodfiak (nefilek)? Kiknek köszönhető a fejlett európai civilizáció alapjainak megteremtése?

Mindezekre a kérdésekre választ kaphat az érdeklődő az alábbi címen. (Az egyes összefoglalók PDF dokumentumban letölthetők.)

https://sites.google.com/site/urantiakonyvtortenete/v108

Az ősi emberfajták eredete és története - a nodfi fajta

Az ősi emberfajták eredete és története - a szangik indigó fajta

Az ősi emberfajták eredete és története - az ádámfi (ibolyaszín) fajta

Az ősi emberfajták eredete és története - az anditák

 

 


 

Urantia hírlevél 2015.05.24.

 

Olvasóköri tanulmányozás - II. rész: A helyi világegyetem

41. írás - A helyi világegyetem fizikai sajátosságai

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/41_iras.html

https://urantia.hu/node/84

42. írás - Energia - elme és anyag

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/42_iras.html

https://urantia.hu/node/85

43. írás - A csillagvilágok

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/43_iras.html

https://urantia.hu/node/86

44. írás - Az égi mesterek

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/44_iras.html

https://urantia.hu/node/87

45. írás - A helyi csillagrendszer igazgatása

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/45_iras.html

https://urantia.hu/node/88

46. írás - A helyi csillagrendszer központja

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/46_iras.html

https://urantia.hu/node/89

47. írás - A hét lakóvilág

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/47_iras.html

https://urantia.hu/node/90

48. írás - A morontia élet

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/48_iras.html

https://urantia.hu/node/91

49. írás - A lakott világok

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/49_iras.html

https://urantia.hu/node/92

50. írás - A bolygóhercegek

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/50_iras.html

https://urantia.hu/node/93

 

Az ember Jézus követése

https://urantia.hu/egyeni%20irasok/ember_jezus_kovetese.html

https://urantia.hu/content/az-ember-j%C3%A9zus-k%C3%B6vet%C3%A9se

 


 

Urantia hírlevél 2015.04.11.

 

Olvasóköri elemzések:

36. írás - Az Élethordozók

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/36_iras.html

https://urantia.hu/node/79

37. írás - A helyi világegyetem személyiségei

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/37_iras.html

https://urantia.hu/node/80

38. írás - A helyi világegyetem segédkező szellemei

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/38_iras.html

https://urantia.hu/node/81

39. írás - A szeráfseregek

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/39_iras.html

https://urantia.hu/node/82

40. írás - A felemelkedő Istenfiak

https://urantia.hu/helyi%20vilagegyetem/40_iras.html

https://urantia.hu/node/83


 

Urantia hírlevél 2015.03.27.

 

A DNS feltárja a modern európaiak többes eredetét

Európában a különböző térségekben fellelhető más és más kulturális és nyelvi sajátosságokat mutató népcsoportok elhelyezkedése mozaikszerű képet mutat. De honnan kerültek oda? És milyen kapcsolat van közöttük?

Az efféle kérdések megválaszolásának egyik módja a múltbeli maradványok előásása. Európa gazdag régészeti leletanyaggal rendelkezik, már jóval a nevezetes fémkorok (vagyis a réz-, a bronz- és a vaskor) előtti időktől kezdve egészen a rómaiak, a vandálok, a hunok és a vikingek kalandozásának különböző korszakaiig.

Az ősi népességet a temetkezési és építkezési szokásokhoz társított agyagművesség és más kulturális sajátosságok különféle fajtái alapján szokták egyedi „régészeti műveltségekbe” sorolni. Azonban eddig nem volt egészen világos, hogy ezeknek a megállapított csoporthatároknak van-e valamilyen genetikai alapja vagy pusztán kulturális elkülönítésről lehet szó.

A különféle népcsoportok kapcsolatának feltárásában további bizonyítási módszert adnak a népcsoportok által beszélt nyelvek. Jól ismert az indoeurópai nyelvfa, mely a hinditől az oroszon át a spanyolig terjed. Az sem világos, hogy a nyelvek miként jutottak el azokra a helyekre, ahol jelenleg fellelhetők.

Most viszont már egy új ismeretforrás segíti az európai népek történetének megismerését: a DNS-szekvenálás.

Az ausztráliai Adelaide Egyetem kutatói genom-szekvenálási módszerrel elemeztek Európából legkülönbözőbb részeiből származó nagy mennyiségű ősi csontmaradványt, melyek származási köre a vadászó-gyűjtögető őslakosoktól az első gazdálkodókig terjed, akik mintegy 8000 évvel ezelőtt jelentek meg, illetőleg vizsgáltak egészen a korai bronzkorig (3500 évvel ezelőttig) terjedő időszakból származó maradványokat is.

A Nature és a Science tudományos folyóiratokban több részletben közölt genetikai vizsgálati eredményekből izgalmas kép rajzolódik ki.

A kutatók azt találták, hogy az eredeti európai vadászó-gyűjtögető népeken és a közel-keleti származású gazdálkodók komoly mértékű részarányán túl egy harmadik népességet is figyelembe kell venni: a steppei pásztornépeket. Az eredményekből úgy tűnik, hogy ezek a nomádok egy eleddig ismeretlen hullámban „szállták meg” Közép-Európát a korai bronzkorban (nagyjából 4500 éve).

A részleteket ld. itt:

https://urantiakonyv.blogspot.hu/2015/03/a-dns-feltarja-modern-europaiak...

https://urantia.hu/content/dns-felt%C3%A1rja-modern-eur%C3%B3paiak-t%C3%...

 


 

Urantia hírlevél 2015.03.15.

 

Személyiség és lélek: egy sajátlényeg-elmélet

Mi a személyiség? Mi a lélek? Milyen kapcsolat van közöttük? Miként kell értelmezni azt a valóságszintet, ahonnan a szellem, az elme, az anyag, az idő, a tér, az örökkévalóság és a végtelenség ered? Hogyan foghatjuk fel azt a valóságot, mely létezőt és létezést teremt?

Mi az igazi különbség a személyiség és az önazonosság között? Honnan tudom, hogy a négy tényleges önazonosság – a test, az értelem, a szív, a bölcsesség – „engem” alkotnak? Honnan tudom, hogy van sajátlényegem? És mi a szerepe a léleknek, a lehetséges önazonosságnak? Mit jelent a lélek megszemélyesítése és hogyan fogjunk hozzá ehhez a feladathoz?

Ezekkel az érdekes kérdésekkel foglalkozik az alábbi címen elérhető írás:

https://sites.google.com/site/urantiakonyvtortenete/v105

https://urantia.hu/content/szem%C3%A9lyis%C3%A9g-%C3%A9s-l%C3%A9lek-egy-...


 

Urantia hírlevél 2015.02.22.

 

Könyvajánló: Az Urantia könyv (Angol nyelvű videó magyar felirattal)

https://amara.org/en/videos/ywc05YqcAUb2/info/urantia-book-introduction/...

 


 


Creative Commons Licenc