You are here

67. A lázadás a bolygón

 

EGYES ESEMÉNYEK ÉS TÖRTÉNÉSEK IDŐRENDI SORA AZ URANTIA KÖNYV SZERINT (67. írás):

Kr.e. 500.000 – Kr.e. 35.914 ― Van az Urantián marad Ádám koráig, s a bolygón működő összes emberfeletti személyiség címzetes vezetőjeként szolgál tovább. (67:6.4)

Kr.e. 200.000 – Kr.e. 199.993 ― A Kaligasztia-féle lázadás hét nehéz esztendeje. (67:3.6)

Kr.e. 200.000 – Kr.e. 199.050 ― Nagy felfordulás uralkodik Dalamatiában. Kísérletet tesznek az egész világ teljes és gyökeres átszervezésére; az evolúció helyébe a forradalmat tették, mint a kulturális haladás és a faji fejlődés politikáját. A szabadság gyorsan átalakult a korabeli kevéssé fejlett emberek szabadosságává. (67:5.1)

Kr.e. 200.000 – Kr.e. 199.000 ― A lázadást követő 1000 éven belül Vannak több mint 350 fejlett csoportja működik szerte a világon. A polgárosultság ezen előretolt állásai leginkább a hűséges andonfiak leszármazottaiból álltak, melyekhez szangik fajták is, különösen a kék ember, valamint nodfiak keveredtek. (67:6.6)

Kr.e. 199.838 ― (162 évvel a Kaligasztia-féle lázadás kitörése után) Egy árhullám söpört végig Dalamatián, és a bolygói központ a tengerbe süllyedt, és e föld addig nem is emelkedett ki a vízből, amíg ama fényes kor nemes műveltségének csaknem minden emléke el nem pusztult. (67:5.4)

Kr.e. 150.000 ― A földi ügyek úgy összekuszálódtak és olyan késedelmeket szenvedtek, hogy az emberi faj igen keveset javított azon az általános evolúciós helyzetén, mely Kaligasztia megérkezésekor állt fenn 350.000 évvel korábban. (67:7.3)

* * *

 

SZEMELVÉNYEK AZ ISTENIMÁDAT ÉS BÖLCSESSÉG TÁRGYKÖRBŐL:

VAN ÁLLHATATOSSÁGA
„A Kaligasztia-féle lázadás hét nehéz éve alatt Van teljesen az ő hűséges emberi, közteslényi és angyali serege számára való segédkezésnek szentelte magát. Az a szellemi látásmód és erkölcsi állhatatosság, mely képessé tette Vant arra, hogy ilyen megingathatatlanul hűséges magatartást tanúsítson a világegyetemi kormányzat iránt, nem másnak volt az eredménye, mint az ő világos gondolkodásának, bölcs eszének, józan ítélőképességének, becsületes szándékának, önzetlen céljának, saját belátáson alapuló hűségének, tapasztalatokon alapuló emlékeinek, fegyelmezett jellemének és annak, hogy magát megkérdőjelezhetetlenül a paradicsomi Atya akarata megcselekedésének szentelte.” (67:3.6)

AMADON VOLT A LÁZADÁS HŐSE
„Amadon a Lucifer-féle lázadás kiemelkedő emberi hőse. Andon és Fonta e férfi leszármazottja azon száz ember közé tartozott, akiknek élet-sejtanyagából a hercegi törzskar részesült, és azon esemény óta Van mellé osztották be, mint társát és emberi segédjét. Amadon a hosszú és megerőltető küzdelem során végig kitartott a felettese mellett. És lelkesítő dolog volt látni, amint az evolúciós fajok e gyermeke rendületlenül ellenáll Daligasztia mesterkedéseinek, miközben a hétévnyi küzdelem során ő és hű társai makacs kitartással álltak ellent a ragyogó Kaligasztia megtévesztő tanainak is.” (67:3.8)

MÁS BŰNE MIATT NEM SZENVEDÜNK SZELLEMILEG
„Kaligasztia fellázadt, Ádám és Éva vétkezett, de az Urantián utánuk megszületett egyetlen halandó sem szenvedett e hibák személyes szellemi következményeitől. A Kaligasztia-féle lázadás óta az Urantián megszületett minden halandó valamiképpen időbeli hátrányt szenvedett, de az ilyen lelkek jövőbeli jóléte a legkevésbé sem forgott örök veszélyben. Egyetlen személy sem kényszerül alapvető szellemi nélkülözésre egy másik személy bűne miatt. A bűn teljes mértékben személyes az erkölcsi vétkességet vagy a szellemi következményeket tekintve, függetlenül annak messze ható következményeitől igazgatási, értelmi és társadalmi téren.” (67:7.7)

A KITARTÓ AMADON
„Az Edentiától a Szalvingtonon át egészen fel az Uverszáig, hét hosszú éven át minden alárendelt mennyei élet első kérdése a sataniai lázadás kapcsán mindig az volt: »És mi a helyzet az urantiai Amadonnal, még mindig kitart?«
Ha a Lucifer-féle lázadás hátrányt jelentett is a helyi csillagrendszer és annak bukott világai számára, ha e Fiú és az ő félrevezetett társainak elveszése átmenetileg gátolta is a Norlatiadek csillagvilág fejlődését, akkor mérjétek fel a hatását annak az óriási mértékben megmutatkozó, lelkesítő teljesítménynek is, melyet a természet e gyermeke és az ő 143 társából álló elszánt csoport nyújtott, amikor állhatatosan kitartottak a világegyetemi irányítás és igazgatás felsőbb elvei mellett a hűtlen feljebbvalóik által kifejtett ilyen óriási ellenállással szemben. És hadd nyugtassalak meg benneteket, hogy ez több jóval szolgált a Nebadon világegyetemben és az Orvonton felsőbb-világegyetemben, semhogy azt a Lucifer-féle lázadás minden rossz dolgának és csapásának összessége valaha is semlegesíteni tudná.
És mindez az Atya azon egyetemes tervében megmutatkozó, csodálatosan megindító és fenségesen nemes bölcsesség, mely terv célja a Halandói Végleges Testület összegyűjtése a Paradicsomon, valamint az, hogy a felemelkedési fejlődésre hivatott, nagyobbrészt közönséges porhüvelyű halandókból a jövő rejtélyes szolgálóinak e hatalmas csoportját kiképezze — éppen olyan halandókból, mint amilyen a legyőzhetetlen Amadon is volt.” (67:8.3-8.5)

* * *

I. A 67. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

A LÁZADÁS A BOLYGÓN

1. A Kaligasztia-féle árulás

2. A lázadás kitörése

3. A hét nehéz év
„67:3.6 A Kaligasztia-féle lázadás hét nehéz éve alatt Van teljesen az ő hűséges emberi, közteslényi és angyali serege számára való segédkezésnek szentelte magát. Az a szellemi látásmód és erkölcsi állhatatosság, mely képessé tette Vant arra, hogy ilyen megingathatatlanul hűséges magatartást tanúsítson a világegyetemi kormányzat iránt, nem másnak volt az eredménye, mint az ő világos gondolkodásának, bölcs eszének, józan ítélőképességének, becsületes szándékának, önzetlen céljának, saját belátáson alapuló hűségének, tapasztalatokon alapuló emlékeinek, fegyelmezett jellemének és annak, hogy magát megkérdőjelezhetetlenül a paradicsomi Atya akarata megcselekedésének szentelte.”

4. A kaligasztiai százak a lázadás után
67:4.2 „Dalamatia elestét követően a hűtlen törzskar északra és keletre vándorolt. A leszármazottaikat sokáig nodfiaknak nevezték, a lakóhelyüket pedig »Nod földjének« hívták.

67:4.3 E rendkívüli, emberfeletti férfiak és nők jelenléte, akik a lázadás következtében itt ragadtak és akkoriban a föld fiaival és leányaival párosodtak, könnyen adott tápot azoknak a mondai történeteknek, melyek arról szóltak, hogy az istenek lejöttek a földre a halandókkal párosodni. És innen ezer és egy mesei természetű monda eredt, de ezek alapját a lázadás utáni idők tényei képezik, és ezek később helyet kaptak azoknak a különféle népeknek a meséiben és hagyományaiban, akiknek az ősei kapcsolatba kerültek a nodfiakkal és az ő leszármazottaikkal.

67:4.4 A törzskari lázadók, mivel nem jutottak hozzá a szellemi táplálékukhoz, végül természetes halált haltak. És az emberi fajok bálványimádásának nagy része abból a vágyból fakadt, hogy megőrizzék a kaligasztiai időkben nagy tiszteletnek örvendő lények emlékét.”

5. A lázadás közvetlen következményei

6. Van – a megingathatatlan

7. A bűn közvetett következményei
A) 67:7.5 „…egyetlen lény bűne sem foszt meg soha egy másik lényt a személyiség-továbbélés isteni jogának érvényesítésétől. Az örök továbbélést kizárólag magának az egyednek az elmebéli döntései és a lelkének választásai veszélyeztethetik.”

B) 67:7.6 „A bűn rendkívüli mértékben fékezi az értelmi fejlődést, az erkölcsi gyarapodást, a társadalmi haladást és a tömegek szellemi teljesítményét. Ám nem akadályozza meg a legmagasabb szintű szellemi eredmények elérését bármely olyan egyed esetében, aki úgy dönt, hogy megismeri Istent és őszintén az ő isteni akaratát cselekszi.

67:7.7 Kaligasztia fellázadt, Ádám és Éva vétkezett, de az Urantián utánuk megszületett egyetlen halandó sem szenvedett e hibák személyes szellemi következményeitől. A Kaligasztia-féle lázadás óta az Urantián megszületett minden halandó valamiképpen időbeli hátrányt szenvedett, de az ilyen lelkek jövőbeli jóléte a legkevésbé sem forgott örök veszélyben. Egyetlen személy sem kényszerül alapvető szellemi nélkülözésre egy másik személy bűne miatt. A bűn teljes mértékben személyes az erkölcsi vétkességet vagy a szellemi következményeket tekintve, függetlenül annak messze ható következményeitől igazgatási, értelmi és társadalmi téren.”

8. A lázadás emberi hőse

* * *

Korunkban szólássá vált, hogy csak a halál meg az adó biztos. A jövő korszakainak felvilágosult emberei esetében ez bizonyára módosulni fog a következőképpen: „Csak az Isten szeretete biztos!”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen következményekkel jár az, ha visszaélünk mások bizalmával (67:1.3)?
 2. Jellemezd a vétek, a rossz, a bűn és a gonoszság közötti különbséget (67:1.4). Milyen következményei vannak a bűnnek (67:7; vö. 89:10)?
 3. Mely tényezők tették képessé Vant és Amadont erre a kiváló teljesítményre (67:3; 67:6; 67:8)?
 4. Mi a gyakorlati jelentősége annak, hogy az emberben lakozó szellem közvetlen kapcsolatot teremthet az emberi személyiség döntéshozó erőivel annak érdekében, hogy megerősítse az ember teljes mértékben elhivatott akaratát (67:3.7)? (Vö. 26:5.3)

 

Istentani összefoglaló

Bűn

 • Amikor Sátán tájékoztatta Kaligasztiát a Lucifer-féle „Szabadság-nyilatkozatról”, a herceg beleegyezett abba, hogy elárulja a bolygót. 67:1.2
 • A bűn úgy is meghatározható, mint a mindenségrendi valóságnak tudatosan ellenálló személyiség hozzáállása. A vétek tekinthető úgy, mint a valóság félreértelmezése vagy elferdítése. A rossz a világegyetemi valóságok részleges felismerése, illetőleg az azokhoz való helytelen igazodás. 67:1.4
 • A bűn eltökélt ellenállás a valóságnak – a gonoszság pedig nyílt dacolás vele. 67:1.4
 • Amikor a bűnt gyakran elkövetik, szokássá válik. A bűn minden formája megbocsátást nyerhet, azonban a romlott személyiség nem mutat sajnálatot a gonosztettei miatt és nem fogadja el a megbocsátást. 67:1.6
 • Kaligasztiát kikiáltotta „az Urantia Istenének és a mindenek fölött állónak”. A bolygón minden értelmes lény rákényszerült arra, hogy válasszon a bűn és az igazság között. 67:2.4
 • Az Urantián a hercegi törzskar negyven tagja marad hű. Az angyalok és a közteslények köreiben szörnyű nagy veszteségek keletkeztek. 67:3.2
 • Amadon a Lucifer-féle lázadás kiemelkedő emberi hőse. Andon és Fonta e leszármazottja a hercegi törzskarban Van társaságához tartozott. 67:3.8
 • A hercegi törzskar lázadó tagjainak Igazítói még mindig a Jerusemen vannak – és valószínűleg ott is maradnak mindaddig, amíg a Lucifer-féle lázadás ügyében ítélet nem születik. 67:4.5
 • A Lucifer-féle lázadás áldozatainak többsége már régen megbánta a dőreségét. Minden ilyen bűnbánó személyt valamiképpen jóvá igazolnak és ezek visszakerülhetnek a világegyetemi szolgálat valamely szakaszába, mihelyt a lázadás ügyében végső ítélet születik. 67:4.7
 • Az emberi életviszonyok gyors fejlesztésével kapcsolatos Kaligasztia-féle téveszmék hatására a társadalom hamar visszasüllyedt a régi biológiai szintre. 67:5.3
 • Van követői visszahúzódtak a nyugat-indiai hegyek közé. Az emberi ügyek igazgatását tíz, egyenként négytagú bizottságra bízta. 67:6.1
 • Vannak az Urantián kellett maradnia Ádám koráig. Ő és Amadon az életfa révén tartotta fenn magát, melyet kiegészített a melkizedekek segédkezése több mint százötvenezer éven keresztül. 67:6.4
 • Van segítségével a Melkizedek-megbízottak hősies munkát végeztek az Urantián. Ezer év alatt 350 civilizációs hídfőállást építettek ki. 67:6.6
 • A bűn csak akkor hoz magával végzetes következményeket a személyiség-túlélés szempontjából, ha az az egész lény hozzáállása – amikor ez jelenti az elme döntését és a lélek akaratát. 67:7.4
 • A Kaligasztia-féle lázadás és az ádámi vétek miatt az Urantián megszületett minden halandó valamiképpen időbeli hátrányt szenved. De egyetlen személy sem kényszerül személyes vallási nélkülözésre e kudarcok miatt. 67:7.7
 • Amadon példamutatóan állt ellen a mindent megfertőző zendülésnek. Van és az ő hűsége megingathatatlan volt Mihály iránt. 67:8.1
 • Amadon kitartását hét éven át kísérte világegyetemi figyelem. Amadon és 143 társának hűsége több jóval szolgált, mint amennyit a lázadás rossz dolgai ellensúlyozhatnának. 67:8.2