You are here

72. Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése

I. A 72. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

EGY SZOMSZÉDOS BOLYGÓ KORMÁNYZATI BERENDEZKEDÉSE

„72:0.2 A Lucifer-féle lázadásban való részvétel miatt elszigetelt minden sataniai világ közül e bolygó élt meg az urantiaiéhoz leginkább hasonló történelmet. A két szféra hasonlósága magyarázatot ad arra, hogy miért kaptam engedélyt e rendkívüli beszámolóra, mert nagyon is szokatlan dolog, hogy a csillagrendszer urai beleegyeznek abba, hogy az egyik bolygón beszámoljunk egy másik bolygó dolgairól.”

1. A földrészen élő nemzet

2. Politikai szerveződés

3. A családi élet
A) „72:3.4 Ezek az emberek úgy tekintenek az otthonra, mint a polgárosodott társadalmuk alapjára. Úgy gondolják, hogy a gyermek oktatásának és jelleme képzésének legértékesebb részét a szüleitől és az otthonától kapja, és az apák csaknem annyi figyelmet szentelnek a gyermeknevelésnek, mint az anyák.”

B) 72:3.8 „A házasulást csak egy évvel az ilyen szándék bejelentése után engedélyezik, és csak azt követően, hogy a menyasszony és a vőlegény bizonyságot szolgáltat arról, hogy megfelelően felkészültek a szülői tanhelyeken a házasélettel járó felelősségekre.”

4. Az oktatási rendszer
A) 72:4.1 „Ezek a tanintézetek nagyon eltérnek az urantiaiaktól. Nincsenek osztálytermek, egyszerre csupán egyféle tanulmányt folytatnak, és az első három év után minden tanuló tanársegéddé válik, s a kisebbeket oktatja. Könyveket csak olyan ismeretek közreadásához vesznek igénybe, melyek a tanműhelyekben és a tanhelyi gazdaságokban felmerült problémák megoldását segítik.”

B) „72:4.6 Minden, az előkészítő tanhelyi rendszerből tizennyolc éves korában kikerülő gyermek képzett iparos. Ekkor kezdődik a könyvekből való tanulás és a szakismeretek elsajátítása a felnőttképzést nyújtó tanhelyeken vagy a felsőbb tanintézetekben. A feladatát a tantervhez képest előbb teljesítő, kiváló képességű hallgató időt és eszközöket kap a maga által kigondolt terv kivitelezéséhez. A teljes oktatási rendszert arra tervezték, hogy az egyénnek megfelelő képzést nyújtson.”

C) 72:4.2 „A gyengeelméjű gyermekeket csak mezőgazdaságra és állattenyésztésre oktatják, és a különleges felügyelet alatt működő telepes csoportokban való életre kötelezik, ahol nemenként elkülönítik őket, hogy megelőzzék a szülővé válásukat, mely jogot az átlagos szintet el nem érők nem gyakorolhatják.”

5. Ipari szerveződés
72:5.10 „E földrészen a verseny kiélezett, azonban annak nagy része az ipar területéről áttevődött a játék, a szakértelem, a tudományos haladás és az értelmi teljesítmények területére. A versengés a társadalmi szolgálat és a kormányzati elkötelezettség terén a legszembetűnőbb. E nép körében a közszolgálat rövid idő alatt elkezdett a törekvések fő céljává válni. A földrész leggazdagabb embere napi hat órát dolgozik a gépgyártó műhelyének irodájában, majd siet a közigazgatási tanoda helyi kirendeltségéhez, hogy ott közszolgálati képesítést szerezzen.

72:5.11 E földrészen a fizikai munka egyre elismertebbé válik, és minden testileg egészséges polgár tizennyolc éves kor felett otthon és a gazdaságokban, valamelyik szokásos iparágban vagy a közmunkákon dolgozik, mely utóbbinál az átmenetileg munkanélkülivé váltakat foglalkoztatják, vagy pedig a bányákban munkára kötelezettek csoportjában tevékenykedik.

72:5.12 Ezek az emberek a társadalmi ellenszenv egy új formájának kialakulását – a tunyasággal és a ki nem érdemelt vagyonnal szembeni ellenszenvet – élik meg.”

6. Öregségi biztosítás
72:6.9 A „kormányzati alapokat már régóta becsületesen kezelik. A hazaárulás és a gyilkosság után a közbizalom ellen vétőkre szabják ki a bíróságok a legsúlyosabb ítéleteket. A társadalmi és a politikai hűtlenséget ma már minden vétségek legvisszataszítóbbikának tekintik.”

7. Adórendszer

8. A szakirányú felsőbb tanintézetek

9. Az általános választójog terve
A) 72:9.3 „A tudósokat, feltalálókat, tanítókat, bölcselőket és szellemi vezetőket szintén elismerik és nagyobb politikai hatalom megadásával tisztelik meg őket.”

B) 72:9.6 A „választójogi terv elfogadásával egyúttal elvetették a területi alapú szavazási módszert a gazdasági vagy működési rendszer javára. Jelenleg minden polgár az ipari, társadalmi vagy szakmai csoportok tagjaként szavaz, függetlenül a lakhelyétől. Így a választói közösség kiegyensúlyozott, egyesített és okos csoportokból áll, akik csakis a legjobb tagjaikat emelik kormányzati bizalmi és felelős tisztségekbe.”

C) „72:9.8 A közigazgatási tanintézeteknek jogukban áll bírósági eljárást kezdeményezni a tagállami bíróságok előtt bármely gyengeelméjű, tunya, közömbösséget tanúsító vagy bűnöző egyén választójogának megvonása érdekében. Ezek az emberek felismerték, hogy ha a nemzet ötven százaléka alsóbbrendű vagy sérült és mégis szavazati jogot gyakorol, akkor a nemzet elpusztul. Úgy tartják, hogy a középszer uralma maga után vonja bármely nemzet bukását. A szavazás kötelező, és mindenkire komoly bírságot szabnak ki, aki nem vesz részt benne.”

10. A bűnözés kérdésének kezelése

11. Katonai felkészültség
72:11.4 „Bár ezek az emberek komoly harci létszámot tartanak fenn a szomszédos ellenséges népek betörése elleni védelem érdekében, a javukra írható, hogy e katonai erőket az elmúlt száz évben nem alkalmazták támadó háborúban. Eljutottak a polgárosultság azon fokára, ahol erővel megvédhetik a polgárosodott társadalmat anélkül, hogy az a haderőik támadó jellegű igénybevételére csábítaná őket… Bár e nemzet megfelelő védelemmel rendelkezik az ellenséges szomszédok ellen, sokkal több figyelmet fordít az államférfijainak, tudósainak és bölcselőinek a képzésére.”

12. A többi nemzet
A) 72:12.2 „E felsőbbrendű kormányzat épp most tervez nagyköveti kapcsolatokat létesíteni az alsóbbrendű népekkel, és most először jelent meg egy nagy vallási tanító, aki amellett áll ki, hogy hitterjesztőket küldjenek e környező nemzetekhez. Attól tartunk, hogy azt a hibát fogják elkövetni, amelyet oly sokan mások is, akik arra vállalkoztak, hogy felsőbbrendű műveltséget és vallást kényszerítenek rá más emberfajtákra. Milyen nagyszerű dolgokat lehetne véghezvinni e világon, ha e fejlett műveltségű földrészlakó nemzet csak kimenne a szomszédjaihoz és onnan magával hozná a szomszédos népek legjobbjait és később, miután oktatásban részesítette őket, a művelődés követeiként visszaküldené őket a szellemi sötétségben élő testvéreikhez!”

B) „72:12.5 Az Igazság Szellemének kiáradása biztosítja az alászállásban részesült világon élő emberi faj érdekében megteendő nagy előrelépésekhez szükséges szellemi alapokat. Az Urantia ezért sokkal jobban felkészült egy olyan bolygói kormányzat mihamarabbi létrehozására, mely törvényekkel, működési rendekkel, jelképekkel, egyezményekkel és közös nyelvvel rendelkezik – melyek összessége oly nagy mértékben képes hozzájárulni a világbéke törvényes megteremtéséhez, és amely elvezethet a szellemi törekvéseket kibontakoztató korszak valamikori beköszöntéhez; és az ilyen korszak jelenti a fény és élet eszményi korainak bolygói küszöbét.”

* * *

1. A kinyilatkoztatóknak – égi barátainknak – egyértelmű szándékuk az, hogy előmozdítsák a polgárosodást és fokozzák a kormányzás fejlődési ütemét az Urantián (72:12.3). Az Urantia kinyilatkoztatás erre vonatkozó szempontjai között találtam a következőket.

- 71:3.2 „A térségek és a világ népeinek közös fejlődését a tudomány, a kereskedelem, a sport-játékok és a vallás összehangolása által lehet elősegíteni.”

- 71:2.7 „A közvélekedés felvilágosítás útján való javítása az egyetlen biztonságos és igaz módja a polgárosodás felgyorsításának”.

- 71:3.10 „Az államiság eszményképeit fejlődés útján, az állampolgári öntudat lassú növekedése által, a társadalmi szolgálat kötelezettségének és kiváltságának felismerése révén kell elérni.”

- „71:3.3 Az eszményi államot három nagy, egyenrangú hajtóerő működteti:
71:3.4 1. Az emberek közötti testvériség felismeréséből származó szeretet és kölcsönös bizalom.
71:3.5 2. A bölcs eszményképeken alapuló értelmes hazafiság.
71:3.6 3. A bolygói tények, szükségletek és célok szempontjából értelmezett mindenségrendi látásmód.”

- „71:8.2 Az államiság kialakulása szintről szintre való fejlődéssel jár együtt a következők szerint:
71:8.3 1. A három hatalmi ág, tehát a végrehajtó, a törvényhozó és az igazságszolgáltató hatalmi ág megteremtése.
71:8.4 2. A társadalmi, politikai és vallási tevékenységek szabadsága.
71:8.5 3. A rabszolgaság és az emberi leigázottság minden formájának eltörlése.
71:8.6 4. Az állampolgárok beleszólása az adóztatás gyakorlatába.
71:8.7 5. Az általános oktatás létrehozása – a bölcsőtől a sírig tartó tanulás.
81:8.8 6. A helyi és a nemzeti kormányzatok megfelelő összhangja.
71:8.9 7. A tudomány támogatása, és törekvés a betegségek legyőzésére.
71:8.10 8. A nemek egyenlőségének kellő elismerése, valamint a férfiak és nők összehangolt működése otthon, a tanhelyen és az egyházban, azzal együtt, hogy a nők sajátos szolgálatot teljesítenek az iparban és a kormányzásban.
71:8.11 9. A munkarabszolgaság kiküszöbölése a gépi találmányok révén és a gépkorszak feletti ellenőrzés megteremtésével.
71:8.12 10. A tájnyelvek uralmának legyőzése – az egyetemes nyelv győzelme.
71:8.13 11. A háborúskodás befejezése – a nemzeti és faji nézeteltérések nemzetközi elbírálása a nemzetek földrészi illetékességű bíróságai előtt, melyeket egy olyan legfelsőbb bolygói ítélőszék irányít, melynek tagjai közvetlenül a földrészi illetékességű bíróságok rendszeres időközönként visszavonuló vezetőiből kerülnek ki. A földrészi illetékességű bíróságok döntéshozó jellegűek; a világbíróság tanácsadó – erkölcsi – jellegű.
71:8.14 12. A bölcsességre való törekvés világméretű népszerűsége — a bölcselet iránti lelkesedés. Olyan világvallás kifejlődése, mely előre jelzi a bolygó belépését a fényben és életben elérendő végleges állapothoz vezető út kezdeti szakaszaiba.
71:8.15 Ezek a haladó kormányzás előfeltételei és az eszményi államiság ismertetőjelei.”

- Törekvés az alábbiak elkerülésére:
„70:12.7 1. A jogtalan hatalombitorlás a végrehajtó vagy a törvényhozó hatalmi ág részéről.
70:12.8 2. A tudatlan és babonás bujtogatók ármánykodása.
70:12.9 3. A tudományos haladás feltartóztatása.
70:12.10 4. A középszer meghatározó volta miatti megoldhatatlan helyzet kialakulása.
70:12.11 5. A romlott kisebbségek uralgása.
70:12.12 6. A törekvő és okos önjelölt zsarnokok befolyása.
70:12.13 7. A pánik kialakulása.
70:12.14 8. A gátlástalan emberek által való kihasználás.
70:12.15 9. A polgárok adózási rabszolgaságban tartása az állam által.
70:12.16 10. A társadalmi és gazdasági tisztesség csődje.
70:12.17 11. Az egyház és az állam összefonódása.
70:12.18 12. A személyes szabadságtól való megfosztás.”

- „71:4.16 Az igazi testvériség megjelenése azt jelzi, hogy olyan társadalmi rend alakult ki, amelyben minden ember örömmel viseli a másik terheit; ténylegesen is vágynak arra, hogy az aranyszabályt gyakorolják. De az ilyen eszményi társadalom nem érhető el, ha akár a gyengék, akár a gonoszak arra várnak, hogy tisztességtelen és aljas módon előnyre tegyenek szert azokkal szemben, akiket főként az igazság, a szépség és a jóság szolgálata iránti elhivatottság vezérel. Ilyen helyzetben gyakorlatilag csak egyetlen út járható: az »aranyszabály követői« olyan haladó társadalmat hoznak létre, amelyben a maguk eszményképei szerint élnek, s közben megfelelő szintű védelmet tartanak fenn a szellemi sötétségben élő azon társaikkal szemben, akik akár a békés kedvteléseik kiélésére, akár a fejlődő társadalom elpusztítására törekednek.

71:4.17 Az eszményekért való lelkesedés sohasem maradhat fenn egy fejlődő bolygón, ha az eszményelvűek az egyes nemzedékekben megengedik, hogy az emberiség hitványabb rendjei kipusztítsák őket. És ez az eszményelvűség nagy próbája: vajon képes-e egy fejlett társadalom fenntartani a harckedvelő szomszédaik minden támadása ellen védelmet nyújtó katonai készültséget anélkül, hogy e katonai erőt önző nyereségvágyból vagy nemzeti felemelkedés céljából más népek elleni támadásokra használná? A nemzeti túlélés megköveteli a felkészültséget, és a vallási alapú eszményelvűség önmagában is képes megakadályozni a felkészültség erőszakká való becstelenedését. Kizárólag a szeretet, az emberek közötti testvériség képes visszatartani az erőset a gyenge elnyomásától.”

- „195:9.5 A mai korszak nem lesz hajlandó elfogadni egy olyan vallást, mely nem következetes a tényekkel és nincs összhangban az igazságra, a szépségre és a jóságra vonatkozó legfelsőbb rendű felfogással. Most van itt annak az ideje, hogy a mai eltorzított és megalkuvásba kényszerített kereszténység igazi és eredeti alapjait – Jézus valódi életét és tanításait – az ember újra felfedezze.”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

  1. Fejtsd ki, hogy milyen is volna felnőni és leélni egy teljes életet ezen a szomszédos bolygón gyorsan fejlődő civilizációban.
  2. Képzelj el egy olvasói vitát arról, hogy vajon mit kellene elfogadni az itt említett megoldások közül, pl. a halálbüntetés tekintetében (72:10.1). Milyen tényezők befolyásolják azt, hogy milyen mértékben vehetjük át vagy szabhatjuk testre ezeket a megoldásokat? Vannak-e erre utalások eme tények némelyikének bemutatásában?
  3. Vitassátok meg az utolsó bekezdésből (72:12.5) a világkormány létrehozására való törekvés vonatkozásában levonható következtetéseket.
  4. [A 66-77. írás a bolygói polgárosodás emberfeletti szintről való segítésével foglalkozik, ezen belül a 72. írás az egyik szomszédos bolygó kormányzati berendezkedésének bemutatásával burkolt bírálatot fogalmaz meg a korabeli emberi társadalmi-politikai rendszerekkel szemben.]