You are here

75. Ádám és Éva vétsége

I. A 75. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

ÁDÁM ÉS ÉVA VÉTKE

1. Az Urantia-probléma
„75:1.6 Nebadoni Anyagi Fiak valószínűleg sohasem néztek szembe ilyen bonyolult és megoldhatatlannak tűnő feladattal, mint amilyennel Ádám és Éva az Urantia szomorú helyzetében. De valamikor azért sikert érhettek volna el, ha a távlat kínálta lehetőséget felismerve türelmesebbé válnak. Mindkettőjük, különösen pedig Éva, mindent összevéve túl türelmetlen volt; nem akartak vállalni egy hosszantartó próbatételt. Azonnali eredményeket akartak látni, és így is lett, azonban az így elért eredmények mind az ő számukra, mind pedig a világ számára szörnyűek voltak.” 

2. Kaligasztia cselszövése

3. Éva megkísértése

4. A vétség tudatosulása

5. A vétség következményei
75:5.2 „Ádám a halandóinál erősebb ragaszkodással szerette a feleségét, és az a gondolat, hogy esetleg nélküle, egymagában kell itt maradnia az Urantián, több volt, mint amit el tudott viselni.”

6. Ádám és Éva elhagyja a kertet

7. Ádám és Éva leépülése
A) „75:7.3 Az édeni párt tájékoztatták, hogy a teremtésrész halandóinak szintjére fokozták le magukat; hogy ezentúl urantiai férfiként és asszonyként kell viselkedniük, s a világ emberfajtáinak jövője lesz az ő jövőjük is.”

B) „75:7.7 Kaligasztiának sikerült tőrbe csalnia Ádámot és Évát, de nem tudta elérni ama célját, hogy bevonja őket a világegyetemi kormányzat elleni nyílt lázadásba. Amit tettek, az valóban rossz dolog volt, de sohasem voltak bűnösök az igazság semmibevételében, és tudatosan nem is csatlakoztak az Egyetemes Atya és az ő Teremtő Fia pártatlan uralma elleni lázadáshoz.”

8. Az ember úgynevezett bűnbeesése
A) 75:8.1 „Az emberi fajt az ádámi vétség közvetlen következményei ellenére felemelték. Bár megbukott az az isteni terv, hogy az Urantia népei megkapják az ibolyaszín fajtát, a halandó emberfajtáknak mégis nagy hasznára vált az a korlátozott mértékű hozzájárulás, melyet Ádám és az ő leszármazottai biztosítottak az urantiai emberfajták számára.

75:8.2 Nem történt olyasmi, mint »az ember bűnbeesése«. Az emberi faj története a fokozatos evolúció története, és az ádámi alászállás nagymértékben fejlettebb szintre emelte a világ népeit a korábbi élőlénytani állapotukhoz képest. Az Urantia felsőbbrendűnek tekinthető emberfajtái olyan örökségi tényezőkkel bírnak, melyek négy különböző forrásból származnak: andonfiból, szangikból, nodfiból és ádámiból.

75:8.3 Ádámra nem szabad úgy tekinteni, mint az emberiség átkának okára. Jóllehet az isteni terv kivitelezésében elbukott, és bár megszegte az Istenséggel kötött megállapodást, noha ő és a felesége a teremtményi helyzetét tekintve bizonyosan le is fokozódott, azonban mindezektől függetlenül az emberi fajhoz való hozzájárulásuk sokat segített a polgárosodás kibontakozásában az Urantián.”

B) „75:8.5 A Paradicsomra tartó felemelkedésetek során sohasem fogtok nyerni semmit sem azzal, ha türelmetlenségből megpróbálkoztok a meghatározott isteni terv kijátszásával lerövidített eljárások, személyes találmányok vagy olyan egyéb eszközök révén, melyekkel javítani akartok a tökéletes úton, a tökéleteshez vezető úton és az örökkévaló tökéletesség érdekében kialakított úton.”

C) 75:8.6 „Mi egy óriási teremtésösszesség része vagyunk, és nincs semmi különös abban, hogy nem minden működik tökéletesen; a világegyetemünket nem tökéletesként teremtették. A tökéletesség az örökkévaló célunk, nem pedig az eredetünk.”

D) 75:8.7 „De a viszonylagos tökéletességgel és tökéletlenséggel bíró, fejlődő világegyetemünkben örülünk annak, hogy a véleménykülönbség és a félreértés lehetséges, mert ezek bizonyítják a világegyetemben meglévő személyiség tényét és működését.”

E) 75:8.7 „Mily dicső világegyetem ez annyiban, hogy személyes és fejlődésképes, nem pusztán gépies, sőt nem is tétlenül tökéletes!”

* * *

Miért volt vétek Éva, majd pedig Ádám őt ismétlő tette?

- Az Anyagi Fiak rendszerint nem párosodnak a bolygólakókkal, csak az utódaik. Azonban Éva majd pedig Ádám – még a leszármazottaik előtt – ezt megtette.
- A bolygólakókkal való keveredés csak azt követően kezdődhetett volna az Urantián, hogy Ádám és Éva leszármazottainak létszáma eléri a félmilliót. Ádám és Éva még jóval ezelőtt cselekedett. 
- A Kert körzetében élők sem érzelmileg, sem pedig értelmileg nem voltak felkészítve Éva tettére. Ezért álltak szörnyű bosszút a nodfiakon. Azt élhették meg, hogy egy Kerten kívüli nodfi elcsábította az ő Kertjük Éváját.
- Isten akarata nem írt elő olyan megoldást, amelyet Éva és Ádám választott.
- Ádám és Éva az Isten akaratának ismert közvetítője volt az Urantián, azonban a vétkük nem ezt a magatartást tükrözte.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Vajon miért olvashatunk ilyen részletes beszámolót a történetről?
 2. Miképpen kényszerítették a körülmények Ádámot és Évát a szokványos ádámi evangélium megváltoztatására (75:1.3)?
 3. Van-e olyan próba előtted, mely komoly kitartást igényel? Te milyen eredményeket szeretnél látni még az életedben (75:3.6)? Milyen rövidebb utak csábítanak (75:8.5)? Ha messzebbre tekintenél előre, akkor mit várnál, mi fog történni végül (75:1.6)? Milyen bolygói tényezők vezetnek majd az általad vágyott helyzet kialakulásához? Szükség van-e a részedről még nagyobb türelemre (114:7.17)?
 4. Mi a véleményed arról a megjegyzésről, hogy a nők „inkább azonnali eredményeket akarnak, semmint a távolabbi hatások kiváltásához készítsenek előrelátó terveket” (75:2.4)? Következik-e ez abból a különbségből, mely a Teremtő Fiú és az Alkotó Anyaszellem között a tér és az idő tekintetében van (34:3)? Miképpen tudják a férfiak és a nők erejüket a lehető legjobban összehangolni?
 5. Mit jelent a jó és a rossz vegyítése (75:4.3-4.6)? Mit jelentene ez az általad vállalt terv kivitelezésében?
 6. Milyen tekintetben tehetők általános megállapítások Ádám és Éva történetéről az egyedi sajátosságok mellőzésével (73:5.2; 75:8.5)? Mi a jelentőségük ezeknek az általános következtetéseknek az ötödik korszakos kinyilatkozás ügyének vitelét illetően?
 7. Mi volt Kánó álokoskodásának lényege (75:4.5)? Mennyire jellemző manapság az efféle álokoskodás (akár burkolt, akár nyílt formájában)? Mi az őszinteség viszonylagos értéke?
 8. Mit hallasz manapság „a tettek személyes és bolygói szabadságáról szóló csalárd hírverésről” (75:8.4)?
 9. Vajon a kert lakói felmérhették volna előre az engedetlenségük következményeit?
 10. Az életünk némely tekintetben nehezebb lett az ádámi vétek következményei miatt. El tudod-e fogadni a szíved mélyén Éva és Ádám helyzetének irgalmas rendezését azzal, hogy bekerültek a jerusemi huszonnégy tanácsos közé (45:4)?

 

Istentani összefoglaló

Ádám és Éva

 • Ádám fejetlenséggel, elfajzottsággal és elszigeteltséggel szembesült – senkitől sem kérhetett tanácsot. 75:1.1
 • Kaligasztia gyakran tett látogatást az Édenben, de közvetlen próbálkozásaival nem tudta rászedni őket. Névleg még mindig Kaligasztia volt az Urantia Bolygóhercege – egészen Mihály Urantián töltött idejéig nem fosztották meg őt e címétől. 75:2.1
 • Éva nem akart rosszat tenni azzal, hogy egyre gyakrabban tett bizalmas látogatásokat Szerapatatiánál. 75:2.4
 • Ádám éppen hogy csak kitöltötte az első száz földi évét, amikor Szerapatatia lett a szíriai nodfiak vezetője. Ősei között dalamatiaiak és a kék emberfajtához tartozók is voltak. 75:3.1
 • Szerapatatia lett a törzsi kapcsolatok édeni bizottságának elnöke, és beszámolt Évának a soron kívül végrehajtandó fajfejlesztési terveiről. 75:3.4
 • Szerapatatia őszinte volt – hitt az elképzeléseiben. Nem állt szándékában Kaligasztia kezére játszani az irányítást. 75:3.6
 • Kánó a barátságos nodfiak vezetője volt. Szerapatatia javaslatára Éva beleegyezett a vele való titkos találkába. 75:3.7
 • A végzetes találkozóra egy őszi este szürkületi óráiban került sor, nem messze Ádám otthonától. Kánó mélyen hitt a Szerapatatia-féle elképzelés helyességében. 75:3.8
 • A hízelgés és személyes rábeszélés hatására Éva meggondolatlanul meg is tette a végzetes lépést. 75:3.9
 • A bolygó mennyei élete felbolydult. Ádám ekkor értesült a világ fejlődésének felgyorsítására vonatkozó Szerapatatia-féle tervről. 75:4.1
 • Ahogy Ádám és Éva mindezt megvitatta a holdfényes éjszakán a Kertben, tájékoztatást kaptak, hogy megszegték a Kerttel kapcsolatos kötelezettségvállalásukat és a hűségesküjüket. 75:4.2
 • Éva beleegyezett, hogy részt vesz a jó és a rossz együttes alkalmazásában. 75:4.3
 • Szolonia, a szeráf volt az, aki Ádámot és Évát a Kertben szólította: „Hol vagytok?” 75:4.8
 • Éva csalódottsága megrendítő volt, de a letört Ádám valódi rokonszenvet tanúsított a vétkes felesége iránt. 75:5.1
 • Ádám attól félt, hogy esetleg elválasztják a párjától, ezért inkább felkereste Laottát, és előre megfontoltan ő is elkövette Éva oktalan cselekedetét. 75:5.2
 • Harminc napnyi kóborlás után Ádám hazatért és tervezni kezdte a jövőbeli teendőket. 75:5.5
 • A vétket követő hetvenedik napon a Melkizedek-megbízottak visszatértek az Urantiára, és Ádám és Éva ekkor már tudta, hogy kudarcot vallottak. 75:5.8
 • Ádám és ezerkétszáz hű követője új otthon keresésére indulva elhagyta a Kertet. 75:6.2
 • Ádám legkisebb gyermekei közül mindet, valamint az idősebbek kétharmadát az Edentiára vitték, ahol a Fenségesek gyámoltjai lettek. 75:6.3
 • Gábriel tájékoztatta Ádámot és Évát, hogy „vétekben részesnek találtattak”, hogy „megszegték a megbízatásuk részét képező egyezséget”. Annak viszont örültek, hogy lázadásban nem találták bűnösnek őket. 75:07.1
 • Az édeni pár megtudta, hogy a teremtésrész halandóinak szintjére fokozták le magukat. 75:07.3
 • Ádám és Éva a magas rangról a halandói szintre esett vissza, de ez nem az ember bűnbeesése volt. 75:8.1
 • Sohasem fogtok nyerni semmit azzal, ha megpróbálkoztok letérni az isteni útról egy rövidebbnek tűnő út kedvéért. 75:8.5