You are here

107. A Gondolatigazítók eredete és természete

A GONDOLATIGAZÍTÓKRA UTALÓ BIBLIAI RÉSZEK

 • [A magyar bibliafordításokban a „szellem”, „lélek”, „lehelet” kifejezések gyakran keverednek. Az alábbi példákban az angol forrásszövegek mindig a „szellem” megfelelőjét használják.]
 • „De csak a szellem, amely az emberben lakik (...) csak az tesz okossá.” Jób 32:8.
 • „[Ű]z és hajt a lélek, amely bennem lakik.” Jób 32:18.
 • „Kezedbe ajánlom lelkemet (...)” Zsolt. 31:6.
 • „Az embernek a lelke az Úr szövétneke (...)” Péld. 20:27.
 • „És ki tudja, vajon az emberek fiainak éltető lehelete fölfelé száll-e (...)” Préd. 3:21.
 • „[A]z éltető lehelet meg [visszatér] az Istenhez, aki adta.” Préd. 12:7.
 • „Kiárasztom rá lelkemet (...)” Iz. 42:1.
 • „Ezt mondja az Úr, aki (...) megvetette a föld alapjait, és aki lelket alkotott az emberbe.” Zak. 12:1.
 • „Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.” Mt. 3:16.
 • „Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: »Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!«” ApCsel. 7:59.
 • „De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.” Róm. 8:9.

 

* * *

 

Magvas gondolatok a Gondolatigazítókról:

Az Igazító jelenlétének tudata az Isten jelenlétének tudata. (107:0.4)

Az Igazító teremti meg az emberben azt az olthatatlan vágyakozást és szüntelen sóvárgást, hogy olyan akarjon lenni, mint az Isten, elérje a Paradicsomot, és ott, az Istenség tényleges személye előtt az isteni ajándék végtelen forrását imádja. (107:0.5)

Az Igazító az ember tévedhetetlen mindenségrendi iránytűje, mely mindig és hibátlanul Isten irányába kormányozza a lelket. (107:0.6)

Az Igazító az ember örökkévalóság-lehetősége; az ember az Igazító személyiség-lehetősége. (107:6.2)

[A]z Igazítónak a kizárólagos szellemvalóságnál valamivel többnek kell lennie. [A]z Isten a tiszta energia és a tiszta szellem forrása, [s] az ő szilánkja mind a két előbbi dolog is. (107:6.4) Az Igazítók a gravitáció ősének részei és nem a gravitáció következményei; olyan világegyetemi létezési szinten szelvényesültek, amely feltételezés szerint megelőzi a gravitáció megjelenését. (107:6.6) A Gondolatigazítóknak nincs szükségük energia-bevitelre; ők maguk az energia, a legmagasabb és legistenibb rendű energia. (107:6.7)

A Gondolatigazítók nem igazi személyiségek; ők igazi valóságok, a világegyetemek mindenségében ismert legtisztább rendű valóságok – ők az isteni jelenlét. (107:7.1)

A véglegesrendű, saját akarattal rendelkező, evolúciós teremtményeken kívül egyetlen lényrendbe sem költözik Igazító. (107:7.7)

 

* * *

I. A 107. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

A GONDOLATIGAZÍTÓK EREDETE ÉS TERMÉSZETE
A) 107:0.1 Az örökkévaló Atya egyszerre a legtávolabb van a bolygókon élő halandó fiaitól és ugyanakkor a legközvetlenebb viszonyban is van velük.

B) 107:0.4 Bármely halandó, aki látta a Teremtő Fiút, az látta az Egyetemes Atyát, és akiben isteni Igazító lakozik, abban a paradicsomi Atya lakozik. Minden halandó, aki tudatosan vagy nem tudatosan, de követi a benne lakozó Igazítót, összhangban él az Isten akaratával.

1. A Gondolatigazítók eredete

2. Az Igazítók csoportosítása

3. Az Igazítók diviningtoni otthona

4. Az Igazítók természete és jelenléte

5. Az igazítói elme jellege

6. Az Igazítók mint tiszta szellemek
A) 107:6.2 A ti egyéni Igazítóitok annak reményében munkálkodnak a szellemivé alakításotokon, hogy örökkévalóvá tehetik ideigvaló személyazonosságotokat.

B) 107:6.3 Utatok a Paradicsomra nem más, mint a szellemi magasságok elérésének útja, és az Igazító természete hűségesen kinyilatkoztatja az Egyetemes Atya szellemi természetét.

7. Az Igazítók és a személyiség


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Tudsz-e mondani olyat, amikor valaki öntudatlanul követi az Igazító vezetését (107:0.4)?
 2. Fejtsd ki a magasabb szellemi rendbe tartozó lényeknek adott isteni parancsolatok közül az első kettőt (107.3.4-3.5). Mennyiben vonatkoztathatók ezek az emberi szintre?
 3. Miképpen kell olvasni a 107:4.7 bekezdésben közölteket ahhoz, hogy a szerző szándéka szerint fogjuk fel annak lényegét?
 4. Hogyan enyhíthetjük az Igazító magányát (107:6.2)?
 5. Mit tanítanak a 107:7.5 bekezdésben közöltek a döntéshozatalról és az Igazítóval való közösségről?
 6. A szellem-mag képéről egyesekben az ötlik fel, hogy az örökkévaló szellemi sajátlényeg nem is cselekszik. Gyűjtsd ki az Igazítóról szóló írásokból az igazítói tevékenységeket jellemző igéket. Figyeld meg, mennyi különböző módon ábrázolják a ténykedésüket.
 7. Mit tartasz a Gondolatigazítók legkülönlegesebb képességének, sajátosságának?
 8. Mi a különbség a személytelen, a személyest el nem érő, az elő-személyes, a személyes és a személyes-feletti valóságok között? Tudsz példákat mondani?
 9. [A 104-118. írás az ötödik korszak fogalmi alapjait közli, ezen belül a 107-112. írás a gazdag szellemi életszemlélet kialakítását támogató némely lételméleti valóságot igyekszik az olvasó elé tárni.]

 

Istentani összefoglaló

Gondolatigazítók

 • A Titkos Nevelők az Atya jelenléte. 107:0.1
 • Az Igazítók az Atya szeretetének megtestesülései az emberek lelkében, akik ezáltal elérik az isteni jelenlétet a Paradicsomon. 107:0.2
 • Az Igazító a társad abban a tapasztalásban, hogy elérd az örök végzetedet. 107:0.3
 • Az Igazító teremti meg az emberben azt a vágyat, hogy olyan akarjon lenni, mint az Isten. 107:0.5
 • Az Igazító az ember tévedhetetlen mindenségrendi iránytűje, mely hibátlanul Isten irányába kormányozza a lelket. 107:0.6
 • Az evolúciós teremtmények három főbb létfejlődési szakaszon mennek át. 107:0.7
 • A Gondolatigazítók közvetlenül az Egyetemes Atyától érkeznek – ők a végtelen Isten részekre bontásából származó entitások. 107:1.2
 • Bár keveset lehet tudni az Igazítókról, az tudható, hogy a hármas végzetük közül az egyiket elérik. 107:1.3
 • A nemes szeretet és a szellemi segédkezés csak egy részét alkotja az igazítói alászállás rejtélyének. 107:1.6
 • Az Igazítóknak hét nagyobb osztályát ismerjük. 107:2.1
 • Az eggyé kapcsolódás után az Igazító elmozdul az abszolút egzisztenciális szintről a véges tapasztalati szint felé. 107:2.7
 • A megkülönböztetett tiszteletet kiérdemelt Igazítók azok, akik nem éltek meg eggyé kapcsolódást, viszont számos alkalommal megszemélyesültek. 107:2.8
 • Az Igazító és az Atya minden más elő-személyes entitása a Diviningtonon él. 107:3.1
 • Átfogó voltukban vannak korlátaik, de a jelentéstartalmak, az értékek és a tények teljességét tekintve abszolútak. 107:4.2
 • A meg nem személyesült Igazítók és az eggyé nem kapcsolódott Igazítók csak a Megszemélyesült Igazítók számára láthatók. 107:4.4
 • Az Igazítókat az „irányfény” – a szellem-fényesség – azonosítja. 107:4.5
 • Az Igazító, vagyis a szubjektív Istenség folytatja az Isten végtelen kinyilatkoztatását – az objektív Istenségét. 107:4.7
 • Az Igazítók az Isten szilánkosulásai az abszolút szinten – még a szellem- és energia-elkülönülés előttről. 107:5.1
 • Az Igazítók képesek tervezni, munkálkodni és szeretni – rendelkeznek sajátlényegi erőkkel. 107:5.2
 • A Gondolatigazító elmejellege hasonló az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú elmejellegéhez. 107:5.3
 • Az Igazítók a szellemi reménynek az emberek elméjébe zárt rabjai. 107:6.2
 • Az Igazító tiszta szellem és tiszta energia, és elmével is felruházott. 107:6.4
 • A szellemi Nevelők képesek átszelni a világegyetemek anyagi-gravitációs köreit. 107:6.5
 • Noha az Igazítók használják a gravitációt, de az hatni nem hat rájuk. 107:6.6
 • Az Igazítók az isteni jelenlét – ők igazi valóságok. 107:7.1
 • Az Igazítók nem személyiségek, viszont rendelkeznek előjogokkal a sajátakarat, a szabad választás lehetősége és a szeretet terén. 107:7.2
 • Az Igazítók önként vállalkoznak dolgokra, terveznek, alkalmazkodnak, döntéseket hajtanak végre – sajátakarati jelleget mutatnak. 107:7.3
 • A személyiség sajátakarata rendben előrébbvaló az elő-személyes Igazító akaratánál. 107:7.4
 • Minden teremtett lény örömmel fogadna be Titkos Nevelőt. 107:7.7