You are here

114. A bolygók szeráfi kormánya

 

I.

A FENSÉGESEK [vagyis a csillagvilágunk legfőbb vezetői, a Csillagvilági Atyák] számos mennyei erő és közvetítő útján uralkodnak az emberi világokon, de leginkább a szeráfok segítségére támaszkodnak. (114:0.1)
Az edentiai Fenségesek a luciferi elszakadás idején a lázadó világok bolygói fennhatóságának bizonyos területeit magukhoz vonták. E hatalom gyakorlását ma is folytatják és a Nappalok Elődei már régen jóváhagyták ezen ellenőrzési feladatkör gyakorlását az ilyen ellenszegülő világok esetében. Kétség sem fér ahhoz, hogy e felvett hatáskört mindaddig gyakorolni fogják, amíg Lucifer életben van. A hűséges bolygókon e hatáskör nagy részét rendszerint a Csillagrendszer Fejedelemre ruházzák. (43:3.7)
Az Urantián angyali, őrző és egyéb feladatokat ellátó szeráfok keretét nagyjából 1 milliárd egyed teszi ki. A kerubok száma nagyjából megegyezik a szeráfokéval. (114:0.2)
A szeráfoknak és a társaságukban lévő keruboknak sok közük van a bolygók emberfeletti kormányzásából eredő feladatokhoz, különösen a lázadás elszigetelte világok esetében. (114:0.3)

 

 II.
A bolygó kormányzása azonban eltér a csillagrendszer, sőt az egész helyi világegyetem minden más világáétól is. A világotok felügyeleti terve különlegességének oka több nem szokványos körülmény. (114:0.4)

 

III.

A főszeráfok szüntelen küzdelmes munkálkodása az emberi társadalom és civilizáció fokozatos fejlődésének elősegítése érdekében.
 

* * *

I. A 114. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei.

A BOLYGÓ SZERÁFI KORMÁNYA

1. Az Urantia felségjoga

2. A bolygófelügyelők tanácsa

3. Az állandó főkormányzó

4. A Fenséges Megfigyelő

5. A bolygó kormánya
114:5.4 Az egyes halandók számára a bolygó elszigeteltsége természetesen igen kis jelentőséggel bír azóta, hogy ezerkilencszáz évvel ezelőtt az Igazság Szelleme minden húsvér testre kiáradt.

6. A bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok

7. A beteljesülés tartalékos alakulata
114:7.9 (…) az előretekintő személyekből álló kis csoportokon keresztül fejlődik a szellemi polgárosodott társadalom és képesek uralkodni a Fenségesek az emberek országain.

114:7.15 A Bolygóherceg működésének legkorábbi időszakától kezdve az Urantia folyamatosan szenvedi a világfejlődés és fajfelemelkedés isteni tervétől való eltérés következményeit.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Hogyan működhet az állandó főkormányzó ama lények tevékenységének összehangolójaként, akik sok tekintetben az ő feljebbvalói (114:3)?
 2. Következik-e a 114:3.5 bekezdésben közöltekből, hogy mi, mint jerusemi létpolgárok szólhatunk majd a Csillagrendszer Fejedelem nevében?
 3. Mondj példákat bolygói válsághelyzetekre.
 4. Hogyan éri el az Igazság Szelleme azt, hogy a bolygói elszigeteltség kis jelentőséggel bírjon az egyes halandók számára (114:5.4)?
 5. Hogyan használhatja az ember a bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok tizenkét csoportjának felsorolását (114:6) a létpályája megválasztásához?
 6. Magyarázd meg az egyházak angyalainak és a fejlődés angyalainak viszonyát (114:6.6-6.7).
 7. Hajlandó vagy úgy szolgálni, hogy ezért „semmilyen emberi elismerésben vagy jutalomban nem részesül[sz]” (114:7.5)? Odaadással valamilyen nemes ügynek szentelted magadat?
 8. A 114. írás 6. szakaszban közzétett tájékoztatás szerint arra következtethetünk, hogy a Szeráf Vezetőt és a főszeráfok tizenkét testületét viszonylag rövid időtartamokra jelölik ki az urantiai szolgálatba. Milyen következtetés vonható le ebből a rotációs rendből (az ipar angyalai: Pünkösd óta a 7. csoport; az egészség angyalai: Pünkösd óta a 6. csoport; a vallási őrangyalok: Pünkösd óta az 5. csoport; az otthon angyalai: Pünkösd óta az 5. csoport; a nemzetlét angyalai: Pünkösd óta a 4. csoport; a korszakos angyalok: Pünkösd óta a 3. csoport; a megvilágosodás angyalai: Pünkösd óta a 3. csoport; a kikapcsolódás angyalai: Pünkösd óta a 3. csoport; a Szeráf Vezető: Pünkösd óta a 2. elsőrendű szupernáf; a fejlődés angyalai: Pünkösd óta a 2. csoport; a fajok angyalai: Pünkösd óta az 1. csoport; a jövő angyalai: Pünkösd óta az 1. csoport; az emberfeletti szolgálat angyalai: Pünkösd óta az 1. csoport)? Vajon milyen tényezők befolyásolják a személyi állomány működésének időtartamát és a váltás gyakoriságát? Vajon a főszeráfok kizárólag a beteljesülés tartalékos testületének tagjain keresztül fejtik ki tevékenységüket, vagy inkább bizonyos más emberi lényekre is igyekeznek hatással lenni?
 9. 9. A főszeráfok a gyakorlatban „[e]szmék elosztóközpontjaiként, elme-összpontosítókként és terv-támogatókként működnek” és „gyakran (...) közreműködnek annak a magasabb rendű eszményképnek a felerősítésében, amely az emberi értelemben már megjelent” (114:6.19). Tekintettel arra, hogy a főszeráfok átfogó felkészítésben részesültek a Szalvingtonra való küzdelmes felemelkedésük során, teljes joggal gondolhatjuk úgy, hogy sokkal jobban ismerik a társadalmi és kulturális evolúció folyamatát, mint mi. Elképzelhető-e, hogy a főszeráfok eme képességei oly hatásosak és célravezetők, hogy általuk képesek megóvni az emberiséget a több „száz és ezer (...) viszonylag haszontalan keveré[k] és társulá[s]” (az analógia alapját ld. a 65:4.12 bekezdésben) megjelenésétől az alatt, amíg a társadalom fejlődése folytatódik az elkövetkező ezer évben? Vagy föltételezhető-e, hogy az emberi sajátakarat függetlensége és kiszámíthatatlansága – és az emberi választások és döntések ebből eredő szeszélyessége – a „viszonylag haszontalan keverék[eknek] és társulás[oknak]” a sokaságát fogja eredményezni s hogy e következmények annyira valószínűek, hogy lényegében elkerülhetetlenek? Ha így gondolod, akkor tudsz-e mondani olyan stratégiákat, melyeket a főszeráfoknak követniük kell ezeknek a fölösleges kerülőutaknak és sehová sem vezető vargabetűknek a visszafogása érdekében?

 

Istentani összefoglaló

Angyalok

 • A bolygó felügyeletét ellátó angyaloknak sok közük van az emberek országaihoz az Urantián. Több mint félmilliárd angyalpár állomásozik az Urantián. 114:0.1
 • A bolygó felügyeletét ellátó angyalok tizenkét osztályban tevékenykednek: 1. A korszakos angyalok. 2. A fejlődés angyalai. 3. A vallási őrangyalok. 4. A nemzetlét angyalai. 5. A fajok angyalai. 6. A jövő angyalai. 7. A megvilágosodás angyalai. 8. Az egészség angyalai. 9. Az otthon szeráfjai. 10. Az ipar angyalai. 11. A kikapcsolódás angyalai. 12. Az emberfeletti szolgálat angyalai. Ld. 114:6.1

Az állam

 • A 24 bolygófelügyelőből álló jerusemi testület százévenként kijelöli egyik tagját arra, hogy az Urantia főkormányzójaként tevékenykedjen. 114:3.1
 • A főkormányzónak nincs személyes hatásköre – ő huszonnégy tanácsos képviselőjeként lép fel. 114:3.2
 • A Fenséges megfigyelőnek felhatalmazása van arra, hogy válsághelyzetben magához vonja a kormányzati hatásköröket – ez eddig harmincháromszor esett meg. 114:4.4
 • A főkormányzó igazgatási testületét tizenkét szeráf alkotja, akik a különleges angyalokból álló tizenkét csoportot irányítják. 114:5.6
 • A beteljesülés tartalékos alakulatát az emberfeletti igazgatók által kiválasztott azon személyek alkotják, akiket a világ ügyeinek vitelében való segítő közreműködésre jelöltek ki. 114:7.1
 • A tartalékosok öntudatlanul is a bolygóval kapcsolatos lényegi ismeretek őrzőiként működnek. 114:7.10

Bűn

 • Az Urantiát éppoly szeretőn óvják és éppoly hűségesen gondoskodnak rólatok, mintha a szférát sohasem árulta volna el hűtlen Bolygóherceg. 114:7.17