You are here

116. A Mindenható Legfelsőbb

 

 A MINDENHATÓ LEGFELSŐBB ÉL; HATALMÁBAN ÉS SZEMÉLYISÉGÉBEN FEJLŐDŐ ISTENSÉG

A tapasztalás útján kibontakozó növekedés teremtmény-Teremtő társulási viszonyt foglal magába – az Isten és az ember társulása ez. A növekedés a tapasztalás által fejlődő Istenség ismertetőjegye (…) [N]övekedés jellemzi a nagy világegyetemet. (116:0.3)

A Mindenható Legfelsőbb élő, és erejében és személyiségében fejlődő Istenség. Az ő jelenlegi tere, a nagy világegyetem szintén erőben és személyiségben növekvő környezet. Beteljesülése a tökéletesség, de jelenlegi tapasztalása a növekedés és a tökéletlen állapot elemeit foglalja magába. (116:0.3)

Minden fejlődő teremtményi személyiség tapasztalása a Mindenható Legfelsőbb tapasztalásának egy szakasza. A felsőbb-világegyetemek minden egyes fizikai szelvényének értelmes alárendelése a Mindenható Legfelsőbb növekvő felügyeletének része. Az erő és a személyiség teremtő egységbe rendeződése a Legfelsőbb Elme alkotó késztetésének része és ez a valódi lényege a Legfelsőbb Lényben megjelenő egység evolúciós növekedésének. (116:1.1)

Noha a fizikai lényeg elérheti a kiteljesedett növekedést, és míg a szellem eljuthat a tökéletes fejlődés szintjére, az elme sohasem áll meg a fejlődésben – ez a végtelen fejlődés tapasztaláson alapuló módja. A Legfelsőbb tapasztalás által fejlődő Istenség, és ezért sohasem éri el az elme-kiteljesedés végét. (116:1.5)

* * *

KÜZDELEM A TÖKÉLETESSÉGÉRT SZELLEMI, ÉRTELMI ÉS ANYAGI SÍKON

A helyi világegyetemek az igazi evolúció kiindulási pontjai, azoknak a jóhiszemű, tökéletlen személyiségeknek a megszületési helyei, akik fel vannak ruházva azzal a szabad választási lehetőséggel, hogy annak a személyiségnek a társteremtőivé váljanak, akivé lenniük kell. (116:4.8)

A helyi világegyetem azoknak a személyiségeknek a kiindulási helye, akik a legtávolabb állnak Istentől, és akik ennélfogva a legnagyobb mértékű szellemi felemelkedést tapasztalhatják meg a világegyetemben, akik saját maguk teremtését társteremtőként a legnagyobb mértékben tapasztalhatják meg. Ugyanezek a helyi világegyetemek egyúttal a lehető legalaposabb tapasztalás lehetőségét nyújtják az alászálló személyiségeknek, akik így valami olyat érnek el, amely a számukra éppolyan fontos, mint a fejlődő teremtmény számára a paradicsomi felemelkedés. (116:4.11)

Az idő-világegyetemek nem tökéletesek; a tökéletesség az ő beteljesülésük. A tökéletesség elérése iránti küzdelem nem csak az értelmi és a szellemi szinten folyik, hanem az energia és az anyagtömeg fizikai szintjén is. (116:5.12)

Végeredményben minden energia érzékeny az elmére, és a fizikai szabályozók az elme-Isten gyermekei, aki pedig a paradicsomi minta megelevenítője. Az erőtér-irányítók értelmi képességüket szüntelenül az anyagi szabályozás feladatának végzésére fordítják. Az energiaviszonyok és az anyagtömeg-mozgások fölötti fizikai uralom megszerzése érdekében folytatott küzdelmük addig nem ér véget, amíg végső győzelmet nem aratnak az ő örök tevékenységi területeiket alkotó energiák és anyagtömegek felett. (116:5.14)

Az idő és tér szellemküzdelmei összefüggésbe hozhatók a szellem anyag feletti uralmának kialakulásával a (személyes) elme közvetítése révén; a világegyetemek fizikai (nem-személyes) evolúciója kapcsolatban van a mindenségrendi energia és a szellemi felügyelet alá tartozó egyensúlyi elme-elvek közötti összhang megteremtésével. A teljes nagy világegyetem teljes evolúciójának lényege az energia-szabályozó elmének és a szellem összehangolta értelemnek a személyiség-egyesítése, és ez a Legfelsőbb mindenható hatalmának teljes megjelenésében nyilvánul meg. (116:5.15)

Az evolúciós felsőbb-világegyetemekben az energia-anyag a meghatározó, kivéve a személyiség területeit, ahol is az elme közvetítésével a szellem küzd az uralomért. Az evolúciós világegyetemek célja az energia-anyag legyőzése az elme révén, az elme és a szellem összehangolása, és mindezek a személyiség alkotó és egyesítő jelenlétében történnek. A személyiség vonatkozásában így rendelődnek alá a fizikai rendszerek; így rendelődnek mellé az elmerendszerek; és így válnak irányítóvá a szellemrendszerek. (116:6.1)

Az abszolút szinteken az energia és a szellem egy. De azon nyomban, ahogy ezektől az abszolút szintektől eltávolodunk, különbségek jelennek meg, és amint az energia és a szellem a tér irányában távolodik a Paradicsomtól, egyre növekszik a közöttük lévő űr, és a helyi világegyetemekben már teljesen elkülönülnek. Többé már nem azonosak, még csak nem is hasonlók, és az elmének kell közbeavatkoznia a különbség áthidalása érdekében. (116:6.3)

Az, hogy az energia a szabályozó személyiségek tevékenysége folytán irányítható, nyilvánvalóvá teszi, hogy az energia érzékeny az elmetevékenységre. Az, hogy az anyagtömeg ugyanezen szabályozó entitások tevékenysége révén biztos egyensúlyba hozható, azt mutatja, hogy az anyagtömeg érzékeny a rendteremtő elmejelenlétre. Az pedig, hogy maga a szellem az akarattal rendelkező személyiségben az elmén keresztül arra törekedhet, hogy uralmat szerezzen az energia-anyag felett, világossá teszi a teljes véges teremtésösszesség magvábanvaló egységét. (116:6.4)

Az abszolút szintek öröktől való létezésen alapuló szellemi uralma evolúciós tapasztalássá válik a véges szinteken és a hét felsőbb-világegyetemben. És ebben a tapasztalásban egyformán osztozik minden létező, a halandó embertől a Legfelsőbb Lényig. Mindenki törekszik, személyesen törekszik az előrehaladásra; mindenki részt vesz, személyesen részt vesz a beteljesülésben. (116:6.8)

* * *

A NAGY VILÁGEGYETEM ÉLŐ SZERVEZETE

A nagy világegyetem nem pusztán pazar fizikai, fenséges szellemi és értelmi jelentőségű anyagi teremtésösszesség, hanem nagyszerű és érzékenyen viselkedő élő szervezet is. Tényleges élet lüktetése szövi át az együttrezgő mindenségrend hatalmas teremtésösszességének rendszerét. A világegyetemek fizikai valósága a Mindenható Legfelsőbb felfogható valóságát jelképezi; és ezt az anyagi és élő szervezetet értelemkörök hatják át, éppen úgy, ahogy az emberi testet érzőideg-hálózat járja át. Ezt a fizikai világegyetemet olyan energiapályák hálózzák be, melyek eredményesen hozzák mozgásba az anyagi teremtésösszességet, éppen úgy, ahogy a hasznosítható tápenergia-részek az emberi testet táplálják és ellátják energiával a keringési rendszerben. A hatalmas világegyetem sincs híján olyan nagyszerű felügyeleti összhangteremtő központoknak, melyek az emberi szervezet kifinomult vegyi szabályozórendszeréhez hasonlíthatók. (116:7.1)

Nagymértékben hasonlóan ahhoz, ahogyan a napenergiának az élet fenntartásában betöltött szerepét értelmezik a halandók, úgy van ráutalva a nagy világegyetem az anyagi működés és a mindenségrendi térmozgások fenntartásához szükséges, az alsó-Paradicsomból kiáradó kifogyhatatlan energiákra. (116:7.2)

A halandó ember érzékeny a szellemi útmutatásra, éppen úgy, ahogy a nagy világegyetem érzékenyen válaszol az Örökkévaló Fiú kiterjedt szellem-gravitációs vonzására, a véges tér-idő mindenségrend teljes teremtésösszessége örökkévaló szellemi értékeinek egyetemes anyagfeletti összetartó erejére. (116:7.4)

Az emberi lények képesek örökké tartó önazonosulásra a teljes és elpusztíthatatlan világegyetemi valósággal – képesek az emberben lakozó Gondolatigazítóval való eggyé kapcsolódásra. A Legfelsőbb hasonlóképpen örökmód függ az Eredeti Istenség, a paradicsomi Háromság abszolút állandóságától. (116:7.5)

Az embernek a paradicsomi tökéletesség elérésére való késztetése, az Isten elérése utáni törekedése igaz isteniség-feszültséget kelt az élő mindenségrendben, amely csak egy halhatatlan lélek kifejlődésével oldódhat fel; ez zajlik az egyes halandó teremtmény tapasztalásában. De amint a nagy világegyetemben minden teremtmény és minden Teremtő hasonlóképpen az Isten és az isteni tökéletesség elérésére törekszik, akkor olyan mértékű mindenségrendi feszültség keletkezik, amely csak úgy oldódhat fel, hogy létrejön a mindenható erő és az összes teremtmény megjelenő Istene szellem-személyének fenséges rendezett egésze, a Legfelsőbb Lény. (116:7.6)

* * *

A 116. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei.

A MINDENHATÓ LEGFELSŐBB

1. A Legfelsőbb Elme
116:1.1 Minden fejlődő teremtményi személyiség tapasztalása a Mindenható Legfelsőbb tapasztalásának egy szakasza.

2. A Mindenható és a Hétszeres Isten

3. A Mindenható és a Paradicsomi Istenség
A) 116:3.3 Amikor az isteniség hasonlatossá válik az emberiséghez, akkor e kapcsolatban benne rejlik annak lehetősége is, hogy az emberiség istenivé válik.

B) 116:3.4 A Titkos Nevelők olyanok az emberi lények számára, mint a paradicsomi Háromság a Legfelsőbb Lény számára.

4. A Mindenható és a Legfelsőbb Teremtők
116:4.11 A helyi világegyetem azoknak a személyiségeknek a kiindulási helye, akik a legtávolabb állnak Istentől, és akik ennélfogva a legnagyobb mértékű szellemi felemelkedést tapasztalhatják meg a világegyetemben, akik saját maguk teremtését társteremtőként a legnagyobb mértékben tapasztalhatják meg.

5. A Mindenható és a Hétszeres Szabályozók

6. A szellem irányító jellege
A) 116:6.3 Az abszolút szinteken az energia és a szellem egy.

B) 116:6.5 Egymásrautaltság jellemzi a világegyetemek mindenségében lévő összes erőt és személyiséget. 

C) 116:6.5 Egy emberi lényben a fizikai élet rendszere, részlegesen, válaszol a (személyes) elme parancsaira. 

7. A nagy világegyetem élő szervezete


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Vajon van-e észlelhető véleményeltérés a 116:0.2 és a 111:6.3 bekezdések között, mely utóbbi szerint „[a] véges világot végtelen Teremtő alkotta — a világ az ő isteni Fiainak keze munkája — és ezért jónak kell lennie”?
 2. Ennek az írásnak a legfontosabb részei úgy mutatják be a lényeges evolúciós működést, hogy az értelmezhető mindenségrendi és személyes szinten is: 116:5.15; 116:6.1. Alaposan vizsgáld meg ezeknek a szakaszoknak a jelentését. Jelentenek-e ösztönzést ezek a leírások kevésbé nemes feladatok teljesítésére? Milyen energiák és anyagok fölötti uralom megszerzésével lehetsz a Mindenható Legfelsőbb segítségére?
 3. A legtöbb mai kozmológia (mindenségtan) inkább fizikai oldalról közelíti a világegyetemet, semmint élő szervezetként. Hogyan foghatunk hozzá a fizikai központú megközelítést meghaladó kozmológia tanításához?
 4. Fejtsd ki a Hétszeres Isten és a hétszeres szabályozók működési összefüggésrendszerét (116:2; 116:5) az egymásnak megfeleltethető szintek vizsgálatával.
 5. Mennyiben értelmezhető a teljes nagy világegyetem teljes evolúciójának lényege a kisebb teremtésrészek fejlődésére (116:5.15)? A Legfelsőbb hatalmának milyen mértékű megjelenésével számolhatunk ez utóbbiak esetében?
 6. Hogyan lehet elképzelni azt, hogy az abszolút szinteken az energia és a szellem egy (116:6.3)? Ha a szellem és az energia egy, akkor nincs szükség elmére a közöttük lévő különbözet áthidalásához; de mi a helyzet a személyiséggel?

 

Istentani összefoglaló

Az Isten tantétele

 • A Mindenható Legfelsőbb a nem tökéletes erőben és személyiségben fejlődő Istenség. 116:0.4
 • A Legfelsőbb a Havonában szellem-személyiség; a nagy világegyetemben hatalom-személyiség; a világmindenségben ismeretlen elme-potenciál. 116:0.5
 • Minden fejlődő halandó tapasztalása részét képezi a Mindenható Legfelsőbb tapasztalásának. 116:1.1
 • A Legfelsőbb Isten együtt fejlődik a Legfelsőbb Erőtér-irányítókkal, a Legfelsőbb Szellemekkel és a Hétszeres Istennel. 116:1.3
 • Az anyagi és a szellemi elérheti a kiteljesedést, de az elme fejlődése sohasem ér véget. 116:1.5
 • A Legfelsőbb Isten szellem- és személyiség-sajátosságai a paradicsomi Háromságtól erednek. 116:2.2
 • Az evolúció során a Legfelsőbb hatalma nagyban függ a Hétszeres Istentől, az Együttes Cselekvőtől és a Hét Tökéletes Szellemtől. 116:4.2
 • A Végtelen Szellem nyújt ellentételezést a kifejlődő Legfelsőbb beteljesületlenségéért. 116:4.2
 • A Tökéletes Szellemek teremtik a Világkörök Szellemeit válaszul a Legfelsőbb Lény akaratára. 116:4.5
 • Világegyetemi tapasztalásra építve valósít meg istenségi evolúciót a Legfelsőbb. 116:4.7
 • A Hétszeres Istennek nagyon is sok köze van a halandó emberhez, és kiteljesedése a ténylegessé váló Legfelsőbb Lényben értelmezhető. 116:4.12
 • A Legfelsőbb Lény összefüggésbe hozható a Hétszeres Isten teremtőivel és szabályozóival. 116:5.1
 • A kifejlődő Mindenható Legfelsőbb a nagy világegyetem felügyelője fizikai téren. 116:5.11
 • Az Isten elérésére való törekvés keltette mindenségrendi feszültség úgy oldódik fel, hogy létrejön a mindenható erőnek és a Legfelsőbb Lény szellem-személyének egyesülése. 116:7.6

Evolúció

 • Az evolúciós világegyetemekben az energia-anyag a meghatározó, kivéve a személyiség területeit, ahol az elme közvetítésével a szellem küzd az uralomért. 116:6.1