You are here

121. Mihály alászállásának kora

 

A 121. írás megemlíti, hogy Mihály hetedik alászállása az emberi társadalom egy olyan szellemi megújulás felívelésében történt, mint amilyen se előtte, se utána nem volt. A negyedik korszakos kinyilatkoztatás tehát erre a kedvező körülményekre lett időzítve. Azonban az ötödik korszakos kinyilatkoztatás ideje alatt, nem voltak hasonló kedvező körülmények, sőt inkább nagy fokú ideológiai zürzavar és anyagiasság uralkodik földünkön. Részemről azt gondolom, hogy az aktuális kinyilatkoztatás esetleg csak a mai materialista kultúra lehanyatlása után fog megtörténni tanítók és képzett vezetők segítségével, amikor az emberiség megint csak a szellemi igazságok és Isten után fog vágyakozni. Hasznos volna-e jelenleg is egy hasonló társadalom-politikai és vallási analizíst elkészíteni, aminek segítségével pontosabban meg tudnánk határozni mekkora távlatokban kell gondolkozzunk?

* * *

121. írás/1 hozzászólás

121:0.1 „Tudván, hogy a Mestere mennyire gondosan kerülte azt, hogy feljegyzéseket hagyjon hátra, András következetesen ellenezte, hogy az írott beszámolóit sokszorosítsák”

Korunkban még is van hiteles feljegyzés Jézus életéről. Ez az Urantia kinyilatkoztatás IV. része. Tudjuk, hogy azért adták most közre, hogy egy új korszak eljövetelét segítse. Nem az ember Jézus hitelesítette, és nem a hagyomány ereje tartja fenn. Mindenkinek, aki kapcsolatba kerül vele, személyesen kell döntenie arról, hogy hitelesnek tartja-e a maga számára, vagy sem.
Nehezítheti a hitelesítés feladatát az, hogy amikor a ma embere a Jézusra vonatkozó Urantia kinyilatkoztatást a maga számára értékeli, szükségszerűen előzetes véleményt kell alkotnia az Urantia első három fejezetének hitelességéről is. Valójában ez a fajta „nehezítés” hasznos, mivel alaposabb elemző és értékelő tevékenységre késztet.

* * *

Sokat gondolkodtam a könyvről és csak a kérdéseim szaporodtak, melynek megválaszolásaiban segítségeteket kérem. Miért is nem engedték, hogy feljegyzéseket készítsenek az apostolok vagy bárki más? Nagyobb ereje lett volna, mint így utólag a széttöredezett, módosított Jézusi életnek és tanításnak. Azt viszont tudhatták, hogy ez lesz belőle, mert hiszen mindenről tudnak és mégsem engedték. Na és ugye, ahogy Ferenc is írja, az U.könyv pont ennek az ellenkezőjét mutatja. Miért? Miért ilyen formában kaptuk meg az 5. kinyilatkoztatást? Miért nem történt egy újabb alászállás? Persze sokat jelentett az emberiségnek Makiventa és Jézus munkássága, de ez a munka most miránk vár. Mitől tudunk mi hatékonyabban dolgozni egy újabb alászállástól? Miért hárul ránk eme feladat? A 3. és 4. kinyilatkoztatást főként a helytelen istenkép és szellemi hanyatlás eredményezte, és ma sem más a helyzet, sőt mindehhez még társul az anyagias látásmód ami nehezebbé is teszi a dolgunkat. Borzasztó nehéz és felelősségteljes feladat azoknak, akik ebben részt vesznek. Úgy teszik le az alapokat, hogy még a nevük sem fog fennmaradni és mégis az egyik legfontosabb része ennek a folyamatnak, az elindítása. A magam módján arra jutottam, hogy a könyv azt szolgálja, hogy ne legyen még egyszer mende-monda, szájhagyomány útján terjedő isteni kép az emberekben és ne is így éljenek le több száz évet. Kaptunk egy írást, ahol le van írva minden amire szükségünk van és kész, nincs kádencia. Nem lehet megmásítani. Hogy miért mi kaptuk a feladatot? Igazán nem tudom. Talán az, hogy tisztában vannak vele mennyi ragyogó lélek él a földön, akik tele vannak igazság kereső szándékkal, akiknek megvan a maguk hite, de ebben a zűrzavarossá tett világban nem találják az igazi helyüket. Nem is mernek beszélni a saját nézeteikről, mert elfordulnak tőlük az emberek az Isten szó hallatán. Csak egy apróság kell nekik, ami rávezeti őket a helyes útra, az igazságra melyben megtalálják a szépséget és felfedezik a jóságot. Ezt a feladatot viszont mi tudjuk a leghatékonyabban elvégezni, hiszen egymás közt és mellett élünk. Napi szinten tudjuk az ilyen embereket hajtani a könyv felé akik ezáltal megfogják találni azt a pluszt amivel megnyerhetik önmagukat az örökkévalóságba. Erre utalna a könyv is? "...a világ tele van elveszett lelkekkel"

* * *

121. írás/2 hozzászólás

1) Miért éppen ezt a helyet és kort választották Jézus alászállásához?
Abból indulok ki, hogy mi lehetett a cél Jézus alászállásával. Válaszom: a jó hír minél több emberhez történő eljuttatása. Palesztina az akkori nyugati és keleti világ határán helyezkedett el. Ebből a szempontból alkalmas kiindulási pont volt, mivel a Jézus által hozott jó hír terjedése földrajzi szempontból mozgásteret kapott. Szerintem Jézus alászállásának előkészítése már Makiventa Melkizedek munkássága kapcsán elkezdődött, aki ezen a területen működött. Sőt, az egész térség már a kezdetektől az Égből jövő ráhatások kiinduló pontja volt (a dalamatiai és az édeni tanításokra gondolok). 
S mivel a római birodalom még pár száz évig fennállt, jó esély volt arra, hogy a zsidók elutasító magatartása és szétszóratása ellenére is, Jézus tanítás és életmintája – legalább a birodalom berkein belül – elterjedhessen.

2) Mit jelent az a gondolat, hogy az embernek először meg kell ismernie Istent, hogy megtalálja őt? Miért nem fordítva van?
Istent csak akkor szerethetem, ha ismerem. Minél inkább ismerem, annál jobban fogom szeretni. Istent akkor találom meg, ha már ismerem annyira, hogy szerethessem.

3) Mi az alapja az „emberi problémának” nevezett szomorúság-bűn-halál problémakörnek? 
Az ember addig szomorú, amíg nem fogadja el, hogy az Atya örökéletű gyermeke lehet.
A bűn és a halál a szeretet körén kívül létezik. Aki elhiszi Jézusnak az Atyától hozott üzenetét, az tudni fogja azt, hogyan érdemes élnie, miben érdemes hinnie.
A boldogtalanság a Jézus által hozott jó hír óta csak tudatlanságon alapulhat. Éppen ezért kérte Jézus a követőitől az általa hozott jó hír terjesztését.

5) Miért lehet hasznos az Urantia könyv olvasói számára az Újszövetség ismerete?
Az Újszövetséget ma még többen olvassák és fogadják el, mint az Urantia könyvet. Az Urantia könyvből tisztábban sugárzik Jézus szellemisége. Ha ezt a sugárzóbb szellemiséget fel szeretnénk kínálni az Újszövetség olvasóinak, nem árt, ha előbb megértjük őket és azt, amire Jézus kapcsán hivatkoznak.

6) Mi a jelentősége a szerző azon megjegyzésének, hogy sok esetben „inkább szolgált” az emberi írások „adatgyűjtőjeként és szerkesztőjeként, mint eredeti elbeszélőként”?
Amit ember fogalmazott meg az emberek között élve, azt könnyebb a többi ember számára is megérteni. 
Ezért az Urantia 4. része érték mentő, érték gyűjtő és érték felkínáló is egyben. Régészet ez, amely a torzult és elfeledett szellemi értékeket úgy rakja össze és kínálja új felismerésre, hogy az nagy hatékonysággal segíthessen bennünket a boldogságunk forrásának megtalálása érdekében. A közzé tett szövegek tartalmát a Szent Szellem képes élővé tenni az arra nyitott emberben.

7) Mi lehetett a szerző szándéka azzal, hogy több helyütt már a jézusi tanítások hatására bekövetkezett változásokról beszél, pedig Jézus földi életének bemutatása csak a következő írástól kezdődik?
Világunk közel 2000 éve a jézusi tanítások hatása alatt él. A szerző tisztában volt azzal, hogy olyanok számára ír, akik az időben élnek. Ha a szerző a jézusi hatások mellőzésével írna a Jézus megszületése előtti világ társadalmáról és szellemiségéről, akkor le kellene mondania arról, hogy folyamatokat érzékeltessen és a jelentőséggel bíró tartalmakra hangsúlyt helyezzen.

* * *

121. írás/3. hozzászólás

1) Miért is nem engedték, hogy feljegyzéseket készítsenek az apostolok vagy bárki már?

Amíg nem találták fel az írások sokszorosításának lehetőségét, amíg a sokszorosítható írásművek nem váltak elérhetővé a kevésbé tehetősek számára is, amíg az írni és olvasni tudás nem vált elterjedté, amíg az egyház és az állam nem vált külön – addig, egy társadalmilag nem ellenőrzött hatalmi csoport számára nyitva állt annak a lehetősége, hogy lejegyzett, hiteles tanításokat írjon át a saját érdekei szerint. Továbbá a kézi másolások és fordítások sok hibát és eltérést eredményezhettek volna. Az emberek pedig még ma is hajlamosak arra, hogy az eltéréseken vitatkozzanak, ahelyett, hogy a jézusi tanítások szelleme szerint éljenek. 
Kellett egy olyan kor az írott kinyilatkoztatáshoz, amelyet pártatlan és hiteles emberek csoportja fogad és tesz közzé, mindenki számára hozzáférhető, ellenőrizhető módon. Ennek feltételei a XX. században teremtődtek meg. 
Isten minden korban képes közvetlen, személyes kapcsolata kerülni velünk és mi is Vele, de mi emberek csak mostanra váltunk képessé arra, hogy gyorsan, olcsón és közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni egymással az egész Föld területén.

2) Miért ilyen formában kaptuk meg az 5. kinyilatkoztatást? Miért nem történt egy újabb alászállás? 
A Szent Szellem itt van közöttünk és munkálkodik. Tanít, emlékeztet és vezet. Jézus őszinte követőket akar, s nem olyanokat, akik kényszerből követik Őt.
A belülről kifelé történő építkezést az emberben azt szolgálja, ha keres, próbálkozik és közben tapasztal. Nekünk nem az érzékeinket kell meggyőznünk arról, hogy az Isten szerető Atya, hanem a hitünket kell növelnünk erre vonatkozóan. A jó hír itt van közöttünk. Mindenkinek egyénileg kell kitisztáznia, hogyan viszonyul hozzá. Az Istenhez való hűség kipróbálását és az Isten segítségének megtapasztalását igencsak segíti a közömbös vagy ellenséges környezet. 
Amikor Jézus húsvér testhez hasonló alakban élt a földön, szintén csak azok ismerték fel, akik képesek voltak a szívük szemével látni. 
Isten értünk és velünk mindenre képes, de helyettünk nem tesz meg semmit. Keresnünk kell, hogy Szent Szellem tanítani, emlékeztetni és vezetni tudjon bennünket.

3) Hogy miért mi kaptuk a feladatot? Miért hárul ránk eme feladat?
A feladatot – az Isten megismerésére és a jó hír terjesztésére vonatkozó elhívást – mindenki megkapta már 2000 éve. De nem mindenki hallja meg ezt a hívást, s azok közül, akik hallják, sem indul mindenki Jézus követésére úgy, ahogy azt Ő kéri.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Miért éppen ezt a helyet és kort választották Jézus alászállásához?
 2. Mit jelent az a gondolat, hogy az embernek először meg kell ismernie Istent, hogy megtalálja őt? Miért nem fordítva van?
 3. Mi az alapja az „emberi problémának” nevezett szomorúság-halál-bűn problémakörnek?
 4. Érdemes megjegyezni a hét kiemelkedő emberi tanító nevét, akik nem egyszerűen nagy vallási tanítók voltak, hanem „az erkölcstani és vallási tanítások mindenkori rendszereiből származó jobb elemek egyesítése" terén alkottak világraszólót: Szetárd, Mózes, Zoroaszter, Lao-ce, Buddha, Filó és Pál. (Szetárd működött közülük a legrégebben, de a könyv sehol máshol nem említi. Talán a szetfi papság képviselője lehetett, akik egyebek mellett a Háromság-fogalmát mentették át Mezopotámiába, Egyiptomba és Indiába.)
 5. Miért lehet hasznos az Urantia könyv olvasói számára az Újszövetség ismerete?
 6. Mi a jelentősége a szerző azon megjegyzésének, hogy sok esetben „inkább szolgál[t]” az emberi írások „adatgyűjtő[je]ként és szerkesztő[je]ként, mint eredeti elbeszélőként”?
 7. Mi lehetett a szerző szándéka azzal, hogy több helyütt már a jézusi tanítások hatására bekövetkezett változásokról beszél, pedig Jézus földi életének bemutatása csak a következő írástól kezdődik?
 8. Érdemes felfigyelni arra, hogy ez az írás, ez a történelemkönyvi fejezetnek is beillő leírás mintegy előrevetíti a későbbi történéseket, megvilágítja azok szükségszerű bekövetkezésének egy s más okát. (A könyv első három részének ismeretében még erősebb ez a felismerés.)
 9. A kereszténység még a Pál-féle engedmények után is jóval felsőbb rendű volt a misztériumvallásokhoz képest. Ld. 121:5.13-16
 10. Filó tanítása komoly hatást gyakorolt Pálra. Ld. 121:6.5
 11. A Pál-féle teológia alapját Jézus élete képezte, de hatással voltak rá a görögök és a sztoikusok is (ld. 121:7.7). A Pál-féle kultuszban három rendszer elemei foglaltatnak benne (ld. 121:7.8-11).

 

Istentani összefoglaló

Kereszténység

 • A kereszténység még a Pál-féle engedmények után is jóval felsőbb rendű volt a misztériumvallásokhoz képest. 121:5.13
 • Filó tanítása komoly hatást gyakorolt Pálra. 121:6.5
 • A Pál-féle teológia alapját Jézus élete képezte, de hatással voltak rá a görögök és a sztoikusok is. 121:7.7
 • A Pál-féle kultuszban három rendszer elemei foglaltatnak benne. 121:7.8