You are here

161. További viták Rodannal

161. írás / 1. hozzászólás

1) A személyiségről általában, ahogy én látom.

- A személy élő, értelmes létező.
- A mindenségben számtalan személyiség létezik a legkülönfélébb alakokban és testekben.
- A személyiség nem keverendő össze az egyéniséggel és az emberi természettel. Az emberi természet és az egyéniség a személyiség tényéből fakad.
- Az ember a mennyei Atyától kap személyiséget.
- Személyt csak személy képes megérteni és szeretni.
- Egyedül az Isten szeretete képes az ember számára hiánytalan boldogságot adni.
- Mivel minden személyiség egyetlen személytől származik, ezért minden személyiség ugyanazon család tagja.
- A személyiségek között mellérendeltség érvényesül.
- A személyiségnek van értelme, érzelme és viszonylagosan szabad akarata.
- A mennyei Atya tiszteletben tartja a tőle származó személyiségek szabad akaratát.
- Az érett személyiség önként vállal felelősséget a döntéseiért.
- A személyiség alkotóerővel bír.
- A személyiség képes a fejlődésre.
- A személyiség kutatja a saját korlátait és állandóan túl akarja szárnyalni azokat.
- Az emberi személyiség csak Jézust követve válhat tökéletessé.

2) Milyen az Isten személyisége az alapján, ahogy Nátániel és Tamás látta az Atyát megjelenítő Jézust?

Az Isten
- barátkozni akar az emberrel. Minden emberrel.
- azért akar barátkozni az emberekkel, mert szereti őket. Még az ellenségeit is szereti.
- önzetlen és egyenes jellemű, nincsenek hátsó szándékai.
- hűséges az emberhez.
- gyöngéd, irgalmas és könyörületes az ember irányában.
- megosztja az életét és a javait.
- nem tesz rosszat, és nem hibázik.
- szelíd, de félelmet nem ismerő.
- igazsága egyetemes. Isten az igazsága szerint él. Isten megosztja az igazságát az emberekkel.
- szereti a jóságot, de utálja a bűnt.
- ismeri az emberek gondolatait és érti a szívük vágyait. Az Istennek vannak érzelmei.
- kötelességtudó.
- tudása messze fölülmúlja az ember tudását. Az Isten tanítja az embert. Az Isten legfőbb tananyaga az ember számára a saját igazságossága, szeretet igazsága.
- magabiztos, határozott, és az igazsága képviselése során ellentmondást nem tűrő.
- szabadon hozza meg a döntéseit, nem engedi magát befolyásolni az emberek által.
- társas viszonyban áll más isteni személyekkel.

Az Isten emberré lett, hogy az ember megistenülhessen.

3) Ahogy én látom az Istent a tapasztalataim alapján.

- Az Istent magamban érzem és tapasztalom.
- Ha Istenhez beszélek, mást tapasztalok, mintha csak úgy magamban gondolkodom.
- Érzem, hogy az Istent érdekli a sorsom.
- Az Isten azt szeretné, hogy egyre jobban megismerjem őt.
- Isten nem majomszeretettel szeret engem, a legjobbat akarja kihozni belőlem.
- Istennel sem tudok elkerülni minden nehézséget.
- Isten egyetemes tanácsa számomra: maradj nyugodt a nehézségek közepette is és dönts a tőlem tanult eszmények alapján.
- Isten sok hasznos dolgot képes eszembe juttatni, amikor teljesen rá figyelek.
- Soha nem tapasztaltam, hogy az Isten haragudna rám vagy másra.
- Isten tiszteletben tartja a döntéseimet.
- Istent nem használhatom mások ellen, csak a saját magam megváltoztatására.
- Az Isten azt szeretné, hogy természetes életet éljek.
- Miután Istennek elmondom a problémámat és kérem a segítségét, hamarosan eszembe jut valamilyen használható ötlet, vagy jézusi tanítás, amit alkalmazhatok.
- Isten gyakorlati segítsége sokszor a vállalt feladataim végzése közben nyilvánul meg. Miután imádkoztam és munkálkodni kezdek.
- Jó dolog tudni, hogyha valamivel kapcsolatban tehetetlennek érzem magam, akkor azt a helyzetet a mennyei Atyám kezébe tehetem le.
- Isten kiszámítható, mondhatni állócsillag, aki csak szeretni tud. Belülről ilyenné kéne válnom, hogy mindig boldog lehessek.
- Már tudom, hogy a mennyei Atya akarata a legjobb számomra akkor is, ha még sokszor nem az alapján döntök.

4) Ahogy én látom magamat.

- Boldog akarok lenni.
- Boldogságomban leginkább a saját látás- és gondolkodásmódom akadályoz engem is. Az elégedettségem elsősorban a látásmódomon és az értékrendemen múlik.
- A kialakult szokásaimat nehéz megváltoztatnom.
- Ha nem figyelek, akkor türelmetlen vagyok az emberek irányában és telhetetlenül mohó az evésben.
- Időnként felmerülnek az életemben megoldhatatlannak tűnő nehézségek. Ezek megoldása vagy nem az én dolgom, vagy addig figyelek az engem szerető Istenre, míg felismerem azt, amit tennem érdemes.
- Nem elég, ha kérem az Isten segítségét, s közben nem teszem azt, amit Jézustól tanultam.
- Nem érdemes közelednem Istenhez, ha nem vagyok őszinte hozzá és magamhoz.
- Naponta több személyes időt kellene az Istennel töltenem. Bizony előfordul, hogy szívesebben nézek meg egy izgalmasnak tűnő filmet, minthogy Istennel foglalkozzam, hozzá beszéljek és őt hallgassam.
- Amikor szellemi szeméttel etetem magam, akkor az még a képei és a kiváltott érzései által sokáig hatással van rám, gátolva a tisztánlátásomat.
- Szellemi értelemben könnyebb visszacsúsznom, mint előre mennem, de már a legkisebb előre lépésem is új távlatot és felszabadító örömöt ad.
- Még nem úgy látom minden dolgomat mint az Isten, de szeretném.
- Az Istennel való foglalkozás felemelő számomra: semmi mással nem pótolható állapot és érzés.

* * *

161. írás / 2. hozzászólás

1) Az Urantia könyv egyéb részeiben foglaltak alapján hozzá tudsz-e tenni bármit is Nátánielnek és Tamásnak az Isten személyiségére vonatkozó logikai levezetéséhez? És Jézus isteniségéhez kapcsolódóan?

(Jézus isteniségének további bizonyítéka még a halálát követő feltámadása és a jelenései.)

2) Vitassátok meg azt a látszólagos ellentétet, mely a következő két közlés között feszül: egyfelől Jézus azon észrevétele, melyet azzal kapcsolatban tett, hogy Rodan nem tudta felfogni az Isten személyiség-fogalmát, vagyis, hogy kis jelentősége van annak, hogy milyen eszmét alkotunk Istenről; másfelől az Isten személyiségét a szerzők hangsúlyosan jelenítik meg pl. az 1. írásban.

(Az számít, hogy törekszünk-e megismerni a mennyei Atyát az értelmünkkel, valamint az, hogy milyen eszményképet alakítunk ki magunkban az ő jelleméről és természetéről. Ezáltal kap követhető mintát a személyünk az Isten személyiségéről.)

3) Miért nem volt hajlandó Jézus vitába bocsátkozni Rodannal? (Vö. 146:3.2.)

(Jézus azért nem bocsátkozott vitába Rodannal, mert a görög még nem volt felkészülve e vitára. S mikorra az apostolok által felkészült, már nem is volt szükség a Jézussal való vitára, mert Rodan alaposabban megismerte a jó hírt és elfogadta Jézust isteni személynek.)

4) Vajon a Jézus isteni természetéről Nátániel és Tamás által elmondottak kizárólag Jézus Isten voltát hivatottak igazolni, vagy helyet kapnak az elmondottakban a tökéletessé lett emberi természetre vonatkozó megállapítások is? Lehet-e „isteni” a „tökéletessé lett emberi”?

(Jézusnak a földi élete során bemutatott jelleme az a minta, melyet célként érdemes kitűzni a magunk számára. A tökéletessé lett emberi pedig mindenképp isteni is, hiszen nem csak a cél isteni, hanem ezen tökéletesség elérésében részt vesz az emberben élő istenrész is, a Gondolatigazító.)


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

  1. Az Urantia könyv egyéb részeiben foglaltak alapján hozzá tudsz-e tenni bármit is Nátánielnek és Tamásnak az Isten személyiségére vonatkozó logikai levezetéséhez? És Jézus isteniségéhez kapcsolódóan?
  2. Vitassátok meg azt a látszólagos ellentétet, mely a következő két közlés között feszül: egyfelől Jézus azon észrevétele, melyet azzal kapcsolatban tett, hogy Rodan nem tudta felfogni az Isten személyiség-fogalmát, vagyis, hogy kis jelentősége van annak, hogy milyen eszmét alkotunk Istenről; másfelől az Isten személyiségét a szerzők hangsúlyosan jelenítik meg pl. az 1. írásban.
  3. Miért nem volt hajlandó Jézus vitába bocsátkozni Rodannal? (Vö. 146:3.2.)
  4. Vajon a Jézus isteni természetéről Nátániel és Tamás által elmondottak kizárólag Jézus Isten voltát hivatottak igazolni, vagy helyet kapnak az elmondottakban a tökéletessé lett emberi természetre vonatkozó megállapítások is? Lehet-e „isteni” a „tökéletessé lett emberi”?

 

Istentani összefoglaló

Az Isten tantétele

  • Öt érv az Isten személyiségének kimutatására. Nátániel szavai Rodannak. Ld. 161:1.5

Krisztustan

  • Nátániel és Tamás kilenc állítást fogalmazott meg Rodannak, ezzel bizonyítva Jézus isteni mivoltát. Ld. 161:2.1-10.
  • Jézus képes volt az isteni tudatát önmagától korlátozni és az előzetes ismereteit elrejteni. 161:3.3