You are here

178. Az utolsó nap a táborban

178. írás / 1. hozzászólás

1) Jézus próbálta felkészíteni a hallgatóságát a várható eseményekre, és ennek során az áldozatos munkájuk jövőben kibomló gyümölcse képével bátorította őket. 178:1.9 „Az országról szóló ezen evangélium állhatatos hirdetése egy napon minden nemzetet új és hihetetlen felszabaduláshoz, értelmi függetlenséghez és vallási szabadsághoz vezet.”

(I. Az Urantia kinyilatkoztatás szerint 170:5.19 „Előbb-utóbb egy másik és még nagyobb Keresztelő Jánosnak kell megjelennie, aki hirdeti majd, hogy ’közel az Isten országa’ – értve ez alatt a visszatérést Jézus magas szellemi felfogásához, aki azt hirdette, hogy az ország az ő mennyei Atyjának a hívő szívében meghatározó és minden másnál magasabb rendű akarata – és mindezt úgy fogja tenni, hogy semmilyen formában nem utal sem a látható egyházra a földön, sem Krisztus elvárt második eljövetelére.”

Egy beszélgetés során Gábor megjegyezte, hogy véleménye szerint az új Keresztelő János építeni fog majd az Urantia kinyilatkoztatásra is. Ez a közlés gondolatokat ébresztett bennem, melyek által a következőkre jutottam.

Az új Keresztelő is be fogja járni a maga felkészülési útját. S ahogy az első Keresztelő merített a saját kora vallási írásaiból és jövendöléseiből, úgy az új Keresztelő számára is eligazítóak lehetnek az Urantia kinyilatkoztatás közlései. Fontosnak tartom, hogy az új Keresztelő nem a földi egyházak ellen fog küzdeni, hanem a mennyei Atyát fogja képviselni. Tartalmában ahhoz hasonlóan, ahogy Jézus is tette.

Kérdésként merült fel bennem az is, hogy mikor jön el az új Keresztelő, miről fog még tanítani és ki lehet ez a személy?

A fogyasztói társadalom bódulatából ébredve, bizonyára lesz kedvezőbb időszak is a mostaninál, amelyben az emberek nyitottabb lélekkel fordulnak majd az Isten ajándékai felé, azonban úgy gondolom, hogyha nem képviseljük tőlünk telhetően az általunk felismert igazabb, jobb és szebb életet most, akkor ez az idő később fog eljönni.

Az első Keresztelő akkor lépett színre, amikor Palesztina mindennél jobban várta a megjövendölt Messiást és az Isten erővel megvalósuló országának eljövetelét.
Keresztelő János színre lépett, mert tenni akart az Isten Országának eljöveteléért. Bátor volt és hűséges az általa látott igazsághoz, még ha nem is ismerte pontosan az Isten Fiának üzenetét és voltak kétségei a saját szerepével kapcsolatban is.

Az első Keresztelő bűnbánatot hirdetett és felkészülést az Isten küldöttének fogadására. Az új Keresztelő az Isten Atyaságát és az emberek testvériségét fogja hirdetni. Minden bizonnyal beszél majd arról, hogy ez a szellemi rend az Atya akaratán alapul és csak ez a szellemi rend képes igazságos módon biztosítani minden ember boldogságát és fejlődését most és az örökkévalóságban.

Valószínűleg beszél arról is, hogy az Isten akarata nem napirend az ember számára. Mert az Isten akarata annak folyamatos keresése, hogy mi az, amit ő a helyünkben megtenne az éppen előttünk álló emberért. Ez az, amit a mennyei Atya a követőitől kér. S ez az, melynek érdekében érdemes alaposan megismerni az Istent. Aki pedig veszi a fáradtságot és megismeri, olyan tökéletes akar majd lenni emberként, mint ő Atyaként, mint amilyen Jézus is volt a földi élete során. Ha pedig elindulunk az új emberré válás útján, akkor a tetteink is megújulnak. Az örök életemben való hitemet azzal bizonyíthatom a legkézenfekvőbb módon, ha elkezdek az örök értékek szerint élni.

A szeretet valójában alkotás, hisz szabad kezet kapunk a jó akarat kivitelezésében, vagyis a rossz jóval való legyőzésének megtalálásában.

Az új Keresztelő az Istent olyan Atyaként fogja bemutatni, aki méltó a bizalmunkra és a szeretetünkre.

Az emberek sokasága ma még az anyagvilág bódulatában él, de az örök válaszok megvárják a kereső embert.
Mond el új Keresztelő – bármikor jössz is – hogy nem hiába vágyunk az örök biztonságra, mert az számunkra is létezik és egyáltalán nem unalmas.

II. Az urantiai tanácsadó testület 24 helyéből jelenleg15 van állandóan betöltve, 9 pedig még csak ideiglenesen. 45:4.1 „…a Jerusemen található az urantiai tanácsadó testület, a huszonnégy tanácsos székhelye.” Őket látta Zebedeus János a látomásában, akiket huszonnégy vénnek nevezett. 45:4.1 „És a királyszék körül huszonnégy szék volt, és a székekben láttam ülni huszonnégy vénet fehér ruhákba öltözve.”

Az Urantia kinyilatkoztatás név szerint felsorolja a 15 állandó tagot, akik között nincsenek jelen Jézus apostolai és más egyházi vezetők sem, csak az emberiség nagy tanítói a Jézus előtti időkből. Ádámot, Évát és a Melkizedeket kivéve olyan tanítók ők, akik elsősorban a belső vezetésükre hallgatva tanulták, tisztázták ki és hirdették az igazságot. S hogy az Isten mennyire a szándékot nézi, bizonyítja az is, hogy az állandó 15 helyet betöltő között jelen van az általunk jobban ismert Mózes, Illés és Keresztelő János is, akiknek – csakúgy, mint a másik 9 nevesített tanítónak – nem állt rendelkezésére az igazság oly tisztán, mint az V. korszakos kinyilatkoztatás nekünk. De volt bátorságuk azt tenni, amit helyesnek, az Isten szándékával összhangban levőnek ismertek fel.

Úgy látom tehát, hogy az urantiai tanácsadó testület állandó tagjainak kiválasztásában az igazság keresése mellett az egy Isten igazságának megosztása érdekében megvalósított bátor tanítói kiállás a legfontosabb szempont.

III. Ma még nagy a ragaszkodás a különféle vallásokhoz. Az emberek sokasága még különböző, előírt formákon keresztül keresi a szívének békéjét. De eljön majd az idő, amikor a szívünk békéjét a legegyszerűbb módon fogjuk biztosítani, az Isten Atyaságának és az emberek testvériségének az életünk által történő megvallásában.

Az egy Istennek csak egy szeretete és egy szeretetközössége lehet. S ha elfogadjuk az általa kínált családi helyzetünket, vagyis az istengyermekséget, akkor eszerint fogunk majd élni.

Egy kicsit mindenki a maga Keresztelő Jánosa is, amikor a döntései által előkészíti a saját megtérését, de másoké is, amikor az ő megtérésüket segíti. Végül is Jézus arra kérte a követőit, hogy hirdessék az általa átadott evangéliumot, vagyis legyenek olyan új Keresztelő Jánosok, akik Jézus magas szellemi felfogását és az atyai akarat elsődlegességének fontosságát hirdetik az emberi szívek számára. S hogy ki lesz az Urantia kinyilatkoztatás által írt új Keresztelő? Azt nem tudom, de azt igen, hogy elősegíthetjük a munkáját, bármikor is kezdi meg a működését.

IV. Bátorítsa az új Keresztelő Jánost az, hogy
a) Jézus annak ellenére kezdte el a nyilvános működését, hogy biztos volt abban, nem ő az Írások által megjövendölt, anyagi királyságot megalapító Messiás.
b) az első Keresztelő János annak ellenére kezdte meg a működését, hogy biztos volt abban, nem ő az Írások által megjövendölt Illés.)

2) 178:1.4 „…az anyagias beállítottságú fiak a sötétségben sohasem fogják megismerni a ti szellemi igazságfényeteket, hacsak nem közeledtek hozzájuk…az önzetlen társadalmi szolgálattal”. Ennek komolyan vétele annál is fontosabb, mivel 140:9.3 „…sok nép fog utálni benneteket ezen örömhír miatt”.

(De miért is utálhatják az örömhírt a világ fiai? Mert
- nem ismerik, vagy ami még rosszabb,
- rosszul ismerik, és éppen ezért olyasmiben csalódtak, amit helytelenül az Isten akaratával azonosítottak.

Bár az emberek nem látják a Szellemet, de tapasztalhatják annak jó gyümölcseit. Minden ember szeretné, ha szeretnék. Az önzetlen szolgálat – az Atya okos képviselése – ezt közvetíti a sötétségben élőnek: szeretve vagy és te is képes vagy arra, hogy úgy szeressél, ahogyan az Isten szeret téged.

140:3.13 „Ha világot gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem tartóra teszik; és az mindenkinek világít a házban. A ti világosságotok is így világítson az embereknek, hogy jótetteiteket meglássák és vezesse őket az Atyátok dicsőítésére, aki a mennyben van.”)

3) További, nekem tetsző kijelentések a 178. írásból:

a) 178:1.11 „…a szellemtől született ember hite megadja az örökkévaló Istennel való élő közösség bizonyosságát.”

b) 178:1.15 „Ezen evangéliumnak nemzedékről nemzedékre egyre több életképességet kell mutatnia és egyre mélyebb szellemi erőről kell bizonyságot tennie. Nem szabad megengedni, hogy pusztán a velem és az általunk megélt időkkel kapcsolatos szent emlékké, hagyománnyá váljon.”

c) 178:1.16 „…ne habozzatok erőteljesen kiállni azon igazság védelmében, mely megmentett és megszentelt titeket.”

d) Nem érdemes kevesebben hinni, mint abban, 178:2.3 „…hogy az Isten akarata végül érvényesülni fog.”

 

178. írás / 2. hozzászólás

Mivel a 178. írás feldolgozását segítő kérdések mögött zárójelben megtalálhatók azon helyek jelzései is, ahonnan az odaillő válaszok kiolvashatók, ezért e kérdésekre most nem fogok válaszolni. Inkább azokról az általam legfontosabbnak ítélt Szellem személyiségekről, lényekről ejtek szót az Urantia kinyilatkoztatás alapján, akik az ember szellemi fejlődését segítik, s akikről részben szó esik a 178. írásban is. (Pl. Igazság Szelleme, angyalok.)

1) A hét elmeszellem segéd – az emberi elme kialakulásának segítői. Létük a 3. isteni személy működésén alapul.

36:5.1 A kezdetleges világokon a hét elmeszellem-segéd jelenléte határozza meg a szerves törzsfejlődés menetének feltételeit; ez a magyarázat az evolúció célirányos és nem véletlenszerű voltára.
36:5.5 Ők a tapasztaló elme alacsonyabb szintjeinek segítői… 36:5.2 A hét elmeszellem-segédet a következő megjelöléseknek megfeleltethető elnevezéssel szokás azonosítani: belső meglátás, értelem, bátorság, tudás, tanácskozás, istenimádat és bölcsesség
.

2) A Gondolatigazító, vagy más néven Titkos Nevelő, az Egyetemes Atya személyes ajándéka az ember számára. A megnevezései a feladatából adódnak. De nevezik Atya-szilánknak is: ez a megnevezés a származására utal.

107:0.1 Bár az Egyetemes Atya személyesen a Paradicsomon, a világegyetemek kellős közepében lakozik, egyúttal ténylegesen is jelen van a tér világain az ő számtalan időgyermekének elméjében…

107:1.2 A Gondolatigazítók… közvetlenül az Egyetemes Atyától, az Első Forrástól és Középponttól érkeznek. Ők nem teremtett lények; ők részekre bontásból származó entitások, melyek a végtelen Isten tényleges jelenlétét alkotják… az Istenség korlátlan és gyöngítetlen részét képezik; Isten részei ők…

108:5.6 Az Igazítónak az a dolga, hogy felkészítsen az örök kalandra, biztosítsa a továbbéléseteket. Nem része a Titkos Nevelő küldetésének az, hogy pátyolgassa a sértett érzelmeiteket vagy babusgassa a megtépázott büszkeségeteket; a lelketek felkészítése a hosszú, felemelkedői létpályára az, ami az Igazító figyelmét leköti és idejét kitölti.

40:10.2 A Paradicsomon lakozó Atyától származó Gondolatigazító sohasem nyugszik, míg a halandó fiú szemtől szembe nem kerül az örökkévaló Istennel.

133:6.5 A lélek az ember önmagát figyelő, igazlátó és szellemérzékelő része, mely az emberi lényt mindörökre az állatvilág fölé emeli. Az öntudat, önmagában és magától, nem azonos a lélekkel. Az erkölcsi öntudat igaz emberi önkiteljesítés és ez alkotja az emberi lélek alapját, és a lélek az ember azon értékes része, mely az ember számára megtapasztalható módon teszi lehetővé a továbbélést.
Erkölcsi választás és szellemi felemelkedés, az Isten megismerésének képessége és a késztetés, hogy olyanok legyünk, mint ő, ezek jellemzik a lelket. Az ember lelke nem létezhet erkölcsi gondolkodás és szellemi tevékenység nélkül. A tespedt lélek, haldokló lélek. Az ember lelke azonban különbözik az elmében lakozó isteni szellemtől. Az isteni szellem az emberi elme első erkölcsi cselekedetével egyidejűleg érkezik, és ez a lélek születésének pillanata.

108:2.1 Az Igazítók általában valamivel a hatodik születésnapja előtt érkeznek meg emberi társukhoz az Urantiára.

Technikai szempontból, az emberi lélek számára a Gondolatigazító Atya-résszel megvalósított majdani tökéletes egysége biztosítja az örök életet.

3) Az alászálló Fiúnak vagyis Jézusnak a szellemét az Urantián úgy ismerik, mint Vigasztalót. Hivatalosabb nevén ő az Igazság Szelleme.

Az Igazság Szellemének küldetései
- 194:2.2 …támogassa és személyessé tegye az igazságot, mert az igazság megértése az, amely az emberi szabadság legmagasabb rendű formáját alkotja.

- 194:2.2 ...a hívő árvaságérzésének eltörlése. Lévén, hogy Jézus az emberek között élt, minden hívő a magányosság érzését tapasztalhatná meg, ha az Igazság Szelleme nem jött volna el, hogy az emberek szívében lakozzon.

- 194:2.5 …segítse az embereket abban, hogy felidézzék és megértsék a Mester szavait, valamint, hogy megvilágítsa és újraértelmezze az ő földi életét.

- 194:2.6 …segítse a hívőt abban, hogy tanúja lehessen a jézusi tanításoknak és az ő élete húsvér testben megélt valóságainak, azáltal, ahogy most újra és újból megéli azt, az Isten szellemmel eltelt fiai minden múló nemzedékének minden egyes hívőjében.

- 194:2.7 …hogy minden hívőt elvezessen a teljes igazságba

194:3.18 Az emberiség csakis a szellemi megközelítés révén egyesíthető, márpedig az Igazság Szelleme egyetemes világhatás.

4) A Szent Szellem az Atya és a Fiú együttes cselekvő szelleme.

5:3.5 A mindennapi életetek gyakorlati kérdéseivel foglalkozva a Harmadik Forrásból és Középpontból származó szellemszemélyiségek kezében vagytok; az Együttes Cselekvő közvetítőivel működtök együtt… a földön való tartózkodásotok részleteit a világotokon és szerte a világegyetemben működő Végtelen Szellem értelmeihez kapcsolódva dolgozzátok ki.

A hét elmeszellem segéd működésének alapja is a Szent Szellem.

5) Az őrangyalok.

113:2.5 Az angyalok tartós kapcsolatot alakítanak ki emberi társaikkal; és ti is, ha megláthatnátok a szeráfokat, ragaszkodással viseltetnétek irántuk. Anyagi testetek nélkül, szellemalakban, sok személyiségjegyben nagyon hasonlítanátok az angyalokra. Az angyalok a legtöbb érzelmeteket képesek átélni, sőt még továbbiakat is. A benneteket megindító érzelmek közül egyedül az állati félelem örökséget, az átlagos urantiai lakos elmebéli életét oly nagy mértékben befolyásoló érzelmet esik némiképp nehezükre értelmezni. Az angyalok tényleg nehezen tudják megérteni, hogy miért engeditek meg állandóan a félelemnek, hogy felsőbb értelmi erőitek, sőt vallásos hitetek fölébe kerekedjen, hogy a rettegésből és a szorongásból eredő esztelen riadalom olyannyira elcsüggesszen benneteket.”

6) A közteslények.

77:8.4 A közteslények nem emberek és nem is angyalok, azonban a másodfajú közteslények a természetük szerint közelebb állnak az emberhez, mint az angyalhoz; ők bizonyos értelemben a ti fajotokhoz tartoznak és ezért nagyon is megértők és rokonszenvezők az emberi lényekkel való kapcsolatuk során; felbecsülhetetlen értékűek a szeráfok számára abban a munkában, melyet az emberiség különböző fajtái számára és fajtáival végeznek, és mindkét rend nélkülözhetetlen ama szeráfok számára, akik személyes oltalmazóként szolgálnak a halandók mellett.

77:7.8 A lázadó közteslények… Ma már nem járnak-kelnek e világon rosszra törve. 77:7.4 A régi írástudók némelyike úgy azonosította e lázadó köztes teremtményeket, mint rossz szellemeket és démonokat, a hitehagyott szeráfokat pedig úgy, mint rossz angyalokat.

77:7.8 A Gondolatigazítók jelenlététől függetlenül az Igazság Szellemének a minden húsvér testbe való kiáradása mindörökre lehetetlenné tette, hogy bármiféle és fajta hűtlen szellem valaha is újra megszállja akár a leggyengébb emberi elmét. Pünkösd napja óta soha többé nem történhet olyan dolog, mint a démoni megszállás.

* * *

1. A Szent Szellem nem azonos az Együttes Cselekvővel, és nem is az Atya és a Fiú együttes szelleme. Itt utalnom kell arra, hogy az Istenség három paradicsomi személye az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szellem Isten (ez utóbbi úgy is mint Végtelen Szellem). A Végtelen Szellem az Együttes Cselekvő. Az Atya és a Fiú egyaránt őbenne és rajta keresztül működik. A Végtelen Szellem szellem-jelenlétére utalhatunk úgy, mint „az Isten szellemére”, de nem ő a „Szent Szellem”. A különbség akkor mosódhat el, ha nem tartjuk szem előtt azt, hogy éppen paradicsomi vagy helyi világegyetemi viszonylatban beszélünk. A Szent Szellem a paradicsomi Végtelen Szellem helyi világegyetemi Alkotó Leányának szellemi köre. A Szent Szellem minden egyes helyi világegyetemben őshonos és működése az adott teremtésrész szellemi területére korlátozódik; a Végtelen Szellem viszont mindenütt jelenvaló.

2. Az Igazság Szellemét valóban tekinthetjük a Világegyetemi Fiú szellemének, de e szellem egész pontosan a paradicsomi Egyetemes Atya és a helyi világegyetemi Teremtő Fiú szelleme. Ezért mondhatta igazul a Mester a mennybemenetele előtt azt, hogy „Én most itt hagylak titeket; felemelkedem az Atyámhoz, és rövidesen, nagyon is hamar, *elküldjük* az ittlétem e világába az Igazság Szellemét (...)” (193:5.2).

3. A helyi világegyetemi hét elmeszellem-segéd valójában a Világegyetemi Anyaszellem elme-szelleme. A Világegyetemi Anyaszellem pedig nem más, mint a Végtelen Szellem fent említett helyi világegyetemi Alkotó Leányából lett igazi szellemszemély.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mi az egyetlen módja annak, hogy az anyagias beállítottságúak valamennyire megismerjék Istent (178:1.4)?
 2. Miért kell hívőknek és nem hívőknek egyaránt segédkeznünk (178:1.6)?
 3. Ki lakozik az országról szóló evangéliumban (178:1.6)?
 4. Ki sokszorozza meg erődet a szeretetteljes szolgálat gyümölcseiben (178:1.6)?
 5. Miért teszi a jó állampolgárság az ilyen állampolgárt a mennyországbeli fiúi elismerés iránt felhívás számára könnyebben elérhetővé (178:1.8)?
 6. Hogyan hozhat szabadságot az evangélium állhatatos hirdetése minden nemzetnek (178:1.9)?
 7. Milyen kihívást jelent a hívek számára az, amikor az evangélium társadalmi népszerűsége magas (178:1.10)?
 8. Fejtsd ki, hogy az angyalok miként vezethetnek bajos utakra (178:1.10).
 9. Ki kapott megbízást az evangélium hirdetésére (178:1.11; 178:0.1)?
 10. Mely tevékenységeket rendeli alá beszédében Jézus az országról szóló evangélium hirdetésének? Mivel magyarázhatjuk a Jézus által felállított fontossági sorrendet?
 11. Miképpen akadályozhatjuk meg az igazság gyökereinek elszáradását a szívünkben (178:1:13)?
 12. Miért olyan népszerűtlen manapság a vitéz, erős és erélyes tanhirdetés (178:1.14)?
 13. Hogyan tapasztalhatjuk meg, illetőleg segíthetjük elő az evangélium gyarapodását (178:1.15)?
 14. Olvasd el figyelmesen a 178:1.16-1.17 bekezdésbeli összegzést a gyakorolandó erényekről. Lehetünk-e az evangélium jó pásztorai, ha nem gyakoroljuk mindezeket?
 15. Miképpen szól Jézus a világegyetemi létpályáról (178:3.4)? Miért éppen így beszél ez alkalommal?
 16. Mi a mennyország hit révén megvilágosodott és szellemben felszabadult fiainak három fő kötelessége (178:1.5)?