You are here

Az Urantia könyv világküldetése [The World Mission of The Urantia Book]

A világunk számára való spirituális (szellemi) szolgálat egy új szellemi korszakra készít fel bennünket. A Valóság ezen új paradigmájának kulcsa az Urantia könyv üzenetében mutatkozik meg. Ahogyan világunk annak idején készült Krisztus (a Negyedik Korszakos Kinyilatkoztatás) eljövetelére, ma egy újabb „idő teljességét” élünk meg, amelyben társadalmunk az Ötödik Korszakos Kinyilatkoztatásra (az Urantia könyv üzenetére) készül. Az igazságnak ez az új látképe megerősíti és szerves egységre rendezi minden korábbi kinyilatkoztatás legjavát, és tisztább képet rajzol a világ összes hagyományos vallásának szellemi igazságairól.

 

Kapcsolódási pontok a világvallásokhoz

Nekünk, az Ötödik Korszakos Kinyilatkoztatás úttörőinek meg kell tanulnunk pozitív viszonyt kialakítani a világ összes vallásának népeivel. A vallásfilozófusok már régen megfigyelték, hogy a világ vallásaiban sokkal több a közös pont, mint a csak rájuk jellemző vonás. Az Urantia könyv mutatja a legátfogóbb vallási kinyilatkoztatási képet, amely valaha is megjelent a földön. Elismerően és építő jelleggel viszonyul minden valláshoz és vallási hívőhöz.

Amikor arra készülünk, hogy kapcsolatot teremtsünk a világ népeivel és az ő vallási hátterükkel, alaposan meg kell ismernünk a különféle hitbeli felfogásaikat. Azt is fontos megjegyezni, hogy minden vallási csoporton belül és között szokványos megosztottságok léteznek: a tanult kevesek és a tanulatlan tömegek, a próféták és a papok, valamint a merev felfogású konzervatívok és a rugalmas hozzáállású liberálisok. Minden vallási csoportban a művelt, a prófétai megközelítésű és a nyitott hozzáállású emberek ismerik fel és fogadják el először az új igazságot. Ha a világ vallásait teljes entitásként tekintjük, úgy tűnik, hogy a kereszténység, a judaizmus, a buddhizmus és a hinduizmus evolúciós szempontból a legjobban felkészült az Urantia könyv tanításainak befogadására. Az iszlám valószínűleg a leginkább védekező és harcias világvallás; ennek ellenére elfogadja más vallások prófétáit a szent irataiban, és szúfi vallásúak meglehetősen nyitottak a külső forrásokból származó igazságra.

 

Keresztény örökségünk

Bár az Urantia könyv jó hírét a világ összes vallásához el kell juttatnunk, a kereszténység különösen felkészült ennek az üzenetnek a fogadására. A keresztény egyház a Jézus tanításaiban gyökerező legfontosabb evolúciós vallás. Az Urantia könyv szerzői sok tekintetben kifejezik különös érdeklődésüket a keresztény egyház talpra állítása iránt. A kereszténységet a huszadik század vallásainak legjobbjaként (195:9.8), Jézus földön teljesített életművének legjobb létező képviselőjeként (195:10.9), a világon jóra törekvő legnagyobb erők egyikeként (195:10.2) említik. Olyan gubó, amelyben a jézusi felfogás szerinti ország jelenleg szunnyad (170:5.21), és ha az Ötödik Korszakos Kinyilatkoztatás megerősíti, a világunk nagy reménysége (195:10.16) is.

 

Közös alap létrehozása

Vannak alapvető megközelítések, amelyeket szem előtt kell tartanunk bármely vallási csoporttal kapcsolatban. Mindig a közös alap megteremtésével kell kezdenünk. A világ összes vallásának sok közös eleme van az Urantia könyvvel. Hangsúlyoznunk kell minden vallási hit pozitív vetületeit. Ehhez adjuk hozzá azokat a szellemi valóságokat, amelyekre az embereknek a leginkább szükségük van és amelyekre a leginkább vágynak. Legyünk óvatosak és tapintatosak a hibák kijavításában akkor is, amikor a negatív kommunikációt nem lehet vagy nem szabad mellőzni. Inkább a segédkezést és az élő hitet emeljük ki, mintsem az istentant. Nyitottan vegyünk részt a közösségi életben és a párbeszédben, de mellőzzük a szükségtelen szervezeti kereteket és a merevséget. Hangsúlyozzuk a szellemi igazságokat, és ne bonyolódjunk gazdasági, politikai és erkölcsi kérdésekbe. A lelki igazságok és elvek egyetemesek. Ezen elvek erkölcsi és társadalmi alkalmazását számos környezeti és fejlődési tényező határozza meg.

 

A helyi képviselők fontossága

A tájékoztató munkát a helyben élők végezhetik a legjobban. A leghatékonyabbak azok a tanhirdetők, akik közösségi és vallási értelemben annak a csoportnak a tagjai, ahol a kapcsolatépítést kezdeményezik. Ha lehetséges, munkálkodjunk a társadalom vallási intézményeiben. Jézus a judaizmus keretei között működő zsinagógákban tanított, amíg el nem tiltották ettől. Pál azért tudott értelmesen kommunikálni a korabeli zsidókkal, mert a judaizmus szakértője volt. Alapozzunk a lélektani felkészültségre, és ne számítsunk túl sok változásra az emberek hozzáállásában. Hagyjuk, hogy az evolúciós folyamat határozza meg a növekedésük ütemét.

 

A társadalmi összeütközés jelentősége

Aki ismeri a vallási mozgalmak történetét, az értékelni fogja a társadalmi összeütközés jelentőségét. A vallási hit és filozófia mindaddig nem válik erővé a társadalomban, amíg be nem lép a társadalmi kihívások időszakába. Lehet akármilyen békés, szeretetteljes és bölcs egy új, fejlett vallási életszemlélet, nem fog eredményt elérni a hatékony kommunikáció és a gyakorlati elfogadás terén egyetlen közösségnél vagy nemzetnél sem, amíg meg nem tapasztalja a társadalmi összeütközés időszakát.

Az Urantia könyv csak most kezd belépni ebbe az időszakba. A hitterjesztők és a fundamentalisták olyan füzetek és könyvek írásába kezdenek, amelyekben az Urantia könyvet a modern eretnekségek közé sorolják. Dr. Sadler erre ezt mondta: „Amint a katolikus egyház az Urantia könyvet tiltólistára helyezi, már készülhet is arra, hogy az emberek jó sok könyvet fognak vásárolni.” A katolikus egyház végül felismerte ennek veszélyét és le is vette a könyvet a tiltólistáról. Mindazonáltal a konfrontáció evolúciós szerepe alapvető jelentőségű minden vallási mozgalom szárnypróbálgatásai és későbbi növekedése során.

Ahelyett, hogy félnénk az ítéletalkotás és a próbák elé állítás időszakától, inkább számítsunk és készüljünk rá. Az Urantia könyv ugyanis a legszigorúbb vizsgálatot is kiállja. És lesznek is komoly kihívások. Mindaddig azonban nem kezdheti el szolgálni a nemzetet és a világot, amíg minden helyi közösségben be nem köszönt a konfrontáció ezen időszaka. Ezzel veszi kezdetét a köz szolgálata.

 

A laikusok a növekedés katalizátorai

Történelmi tény, hogy a vallásos kérdések tanult ismerői általában az utolsók között ismerték fel az új kinyilatkoztatások, nagyobb reformmozgalmak gyakorlati jelentőségét, illetve reagáltak azokra. A személyes biztonsággal, az intézményi struktúra megőrzésével és a szakszerű felkészítéssel összefüggő számos ok miatt a lelkészek és papok nem fogják elolvasni az Urantia könyv az elejétől a végéig, vagyis nem fogják komolyan vizsgálni mindaddig, amíg az egyházukhoz, illetve vallási intézményeikhez tartozó laikus személyek közül sokan el nem kezdenek komolyabban is megismerkedni a könyvvel. Bár etikai okokból fontos, hogy a vallási vezetőkkel megismertessük az Urantia könyvet a közösségben végzett segédkezésünk korai szakaszában, fel kell ismernünk, hogy néhány kivételtől eltekintve a laikus személyek fedezik fel elsőként annak értékeit. Gyakorlatilag az összes nagy világvallás alapítói laikus személyek voltak. Bolygónkon a szellemi növekedés terén megtett nagy vallási előrelépések többnyire a vallási intézmények hatalmi struktúráján kívül eső embereknek voltak köszönhetők. A laikusok olyan kulcsfontosságú segítők és dinamikus erők is lesznek, amelyek ténylegesen hozzájárulnak majd az Urantia könyv jó hírének terjedéséhez.

 

A jószolgálat nélkülözhetetlen

A jószolgálat jelenti ma a legkomolyabb szükségletet és a legnagyobb rejtett tartalékot az Urantia mozgalomban. „(…) A jézusi vallás egy új és teljesebb kinyilatkoztatása arra rendeltetett, hogy meghódítson egy anyagelvű, világias rendre épített birodalmat és legyőzze a működéselvű természetközpontúságot a világban. Az Urantia most ott reszket a társadalmi újraigazodás, az erkölcsi megélénkülés és a szellemi megvilágosodás egyik legelképesztőbb és leglebilincselőbb korszakának küszöbén.” (195:9.2) „Az országról szóló evangéliumot az egész világnak hirdetni kell (…)” (163:4.2)

Ez a nagyszerű küldetés az elkötelezett tanhirdetőkön múlik! Lehetünk tanítványhoz hasonló követők, akik feltűnésmentesen élik meg a kiteljesedett evangéliumot a saját, személyes életükben. Ez jó dolog, de nem olyan szintű elhivatottság, amely ahhoz szükséges, hogy ezt az új korszakos kinyilatkoztatást elhozzuk a társadalmunknak és a világnak. Csak az apostol típusú munkások, akik tele vannak lelkesedéssel, bölcsességgel, bátorsággal és odaadással, csak ők képesek eljuttatni az emberiséghez ezt az átalakító szellemi üzenetet. Az új igazság ilyen apostolai mindenképpen arra hivatottak, hogy a társadalmi összeütközés légkörében szolgáljanak. Ezért figyelmeztette Jézus az apostolait, hogy az új igazság hordozóiként a saját családjuk elutasítását és a társadalom ellenségességét tapasztalják majd meg. A növekedés mindig megrázó élmény az egyén és a társadalom számára.

Az Urantia könyvnek a társadalommal való megismertetése terén végzendő nehéz és olykor ellentmondásos feladatot elvégzését a legjobban az erre a célra kialakított szerveződések tudják segíteni. Sok ilyen jellegű szerveződés jön majd létre. A segédkezést vállaló csoportok sokszínűsége olyan laza hálózatot alakít majd ki, amely biztosítja az alkotó sokféleséget és a dinamikus változatosságot a jószolgálati munkában.

 

Az alulról építkezés jelentősége

A vallási mozgalmak fejlődésének története arra is rávilágít, hogy mennyire fontos életképes csoportokat létrehozni a megfelelő társadalmi bázison. A növekedés nem nagy feltűnéssel megy végbe. A növekedés a társadalmi kommunikáció csatornáin keresztül bontakozik ki, hogy életképes támogatói közösségek alakulhassanak ki az adott, helyi viszonyok között. Idővel értékközpontok alakulnak ki, és a szellemi növekedés új ösztönzőereje fokozatosan áthatja az egész társadalmat és kultúrát.

Ma az Urantia mozgalom a jószolgálat nyilvános szakaszának kezdeténél jár. A nyilvánosság előtt végzett szolgálat első szakaszát a kíváncsiság és a nemtörődömség keveréke jellemzi, amelyet később az ellentétek megjelenése és a társadalmi összeütközés követ. A szellemi üzenet valódi minőségét azután próbára teszi ez a kihívásokkal teli egyéni és társadalmi tapasztalás. A mozgalmak akkor válnak társadalmi valósággá, amikor az általuk hirdetett igazságok szervesen beépülnek a helyi közösségekben élő emberek életébe.

 

A 21. század kihívása

Az ilyen úttörő szolgálat soha nem könnyű; előrelátást, bátorságot, bölcsességet és kitartást igényel. Mindannyian szokatlan lehetőséget kapunk arra, hogy alakítsuk a világunk jövőjét azáltal, hogy elősegítjük egy új és ösztönző kinyilatkoztatás bevezetését a közösségünkbe és a kultúránkba. Ilyen véletlen lehetőség egy nemzedéknél több ezer év alatt csak egyszer adódik. Mily örvendetes és kihívásokkal teli történelmi pillanat ez! Az emberiség történelmének egyik legígéretesebb és legizgalmasabb korszakának küszöbén állunk. Remélem, hogy mindannyian válaszolunk a szellemi beteljesülés kihívására, és ezáltal kiteljesedést és örömet találunk majd abban, hogy az évszázad Örömhírét az embertársainkkal megoszthatjuk.

 

 

Az eredeti mű:

Magyar fordítás:

  • Cseh Gábor (2022). CC BY-NC-ND HU

 

Tárgykör:

Keletkezés éve:

Keletkezés hónapja:

Nyelv: