You are here

6. Az Örökkévaló Fiú

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

6:0.4 „…egyetlen idő-teremtmény sem képes teljes mértékben megérteni annak a Fiúnak a rejtélyét, aki az Atyától ered, és aki mellérendelten mégis örök magával az Atyával.”

a) Miben más az Örökkévaló Fiú az Egyetemes Atyához képest?

- két külön személyről van szó,

- nem az Atya ered a Fiútól, hanem a Fiú az Atyától, aki így az Istenség Második Személye,

- az Örökkévaló Fiú társteremtő, az Egyetemes Atya teremtő,

- az Örökkévaló Fiú az Atyaisten szeretetének irgalom kifejezése a világegyetemek mindensége számára,

- az Örökkévaló Fiú közvetlen fiúsági tapasztalattal bír, míg az Atya nem,

- az Örökkévaló Fiú testvérként is tekint a teremtményekre, nem csak atyaként,

- az Örökkévaló Fiú szelleme velünk és körülöttünk van, az Egyetemes Atya szelleme bennünk is jelen van,

- az Örökkévaló Fiú egyedül sohasem teremt személyiséggel bíró lényeket, az Egyetemes Atya viszont igen.

b) Miben azonos az Örökkévaló Fiú és az Egyetemes Atya? 

Mindkettő

- szellemi létállapotú, változhatatlan személy,

- istenisége és természete azonos, a Fiú osztozik az Atya önmagát szétosztó természetében,

- egymás mellérendeltje, akik teljes mértékben és feltétlenül osztoznak az isteni szellemben a Végtelen Szellemmel, vagyis az Együttes Cselekvővel,

- jelleme és szellemiségi sajátosságai ugyanazok, mindketten végtelenül megbízhatóak,

- istenmód valóságos és korlátlan mértékben örökkévaló, akik ugyanazon tökéletességben osztoznak,

- a legmagasabb rendű módon pártatlan, 

- isteni állhatatossága örökmód egyenrangú,

- egyenlő az igazság szeretetében és a szépség teremtésében,

- szeretetének isteni tartalma és jósága azonos,

- jelen van mindenütt,

- mindent tudó és mindenható, akik egyenlők a bölcsességben,

- együtt dolgozott az evolúciós lények szellemi felemelkedésének tervén, és közösen osztoznak azon felelősségben, mely a szellemi tökéletességért küzdő lények segítésében nyilvánul meg.

* * *

I. Az emberek egy része azért nem tud bízni az Isten ígéreteiben – vagyis magában az Istenben – mert az emberi ígéretek emlékéből kiindulva bizalmatlan. Az emberi ígéretek hasznosság tartalmával, illetve azok megtartásával kapcsolatban olyan tapasztalataik vannak, amelyek a bizalom terén óvatosságra intik őket. Ilyen, bizalmatlanságra okot adó élmény lehet például a földi apakép rossz tapasztalata. 

De bizalmatlanságot eredményezhet az Istenről való tudás és a vele kapcsolatos tapasztalatok hiánya is. 
Talán a türelmetlenség, a változás azonnali akarása is hozzájárul ahhoz, hogy még az Istennel szemben is bizalmatlanok tudunk lenni. 

Pedig az Isten nem ember, hogy felelőtlen ígéreteket tegyen, a türelem pedig isteni érték, mivel nem tétlen várakozás. 

A szellemi alá-fölérendeltség lényege a bizalom. Aki szellemileg alacsonyabb szinten van, de hisz, bízik abban, hogy a szellemi följebbvalók mindig a legtöbbet teszik érte annak érdekében, hogy a saját szellemi rendje fejlődési útját járva egyre boldogabb, isteni szabadságú lény lehessen. A szellemi följebbvalók pedig bíznak abban, hogy az alattuk levők is erre törekszenek a megértés és a mindenkit szeretés vállalása által.

II. Hirdetés!
(Az alábbi ajánlat egyedülálló. Az ajánlat tárgyának nem volt, nincs és nem is lehet párja.)

Szeretnél egyre kevesebbet szenvedni lelkileg? Szeretnél a bizonyosság békéjével rendelkezni arról, hogy a létezésed folytonos marad? Szeretnél a magad számára isteni értékmérőt az emberi mellé? Vagy szeretnél-e egyre boldogabb lenni? Netalán szeretnél Istentől származó szellemi családfát előkelő, de téged mégis szerető rokonokkal és barátokkal? S végül, de nem utolsó sorban, szeretnél-e részese lenni egy soha véget nem érő felfedező utazásnak? Ha e kérdésekre a válaszod igen, akkor légy te is részese a hazataláltság és az örök kaland együttes élményének! 

Nem kell mást tenned, csak kezd el megismerni az Istent, és befogadni azt, amit vele kapcsolatban jónak ismertél fel a magad számára! Aztán ne add fel azt a szándékod, hogy olyan akarsz lenni mint Ő, vagyis higgy Benne! 

* * *

„Ez nagyon tetszik: vannak olyan szellemi elmék, amelyek 6:6.3 »azáltal szereznek ismeretet, hogy megismerik őket«.”

E könyvből idézett kijelentés a Gondolatigazítókra, akik (helyesebben: amelyek) személyiséggel nem rendelkező szellemek. Elméjük nem része az Együttes Cselekvő elmeköreinek. Ők nem elmével, hanem elő-elmével rendelkeznek, de ez az elmeműködés az ő szintjükön egyenértékű az emberi gondolkodással. Az én értelmezésemben erre utal az a kijelentés, hogy „azáltal szereznek ismeretet, hogy megismerik őket”: nem csak arról van szó, hogy az emberbe beköltöző Igazító rajtunk keresztül szerez tapasztalatokat az anyagi világból, hanem sokkal inkább arról, hogy a halandó társuk (vagyis az ember) által felismert isteni értékeket az Igazító azonosítja magán. Az így azonosított értékek mintegy „személyessé” válnak az Igazítóban s az Igazító így gyarapodik egyre több olyan személyes vonásban, melyeket az emberi társa vele és benne azonosított. Ez biztosítja, hogy az egyediséggel ugyan eleve rendelkező, de személyiséggel eredendően nem bíró Igazító éppen a halandói társának és nem másnak a tapasztalásbeli „lenyomatát” kezdje felvenni. Ez az oka annak, hogy az adott halandó épp azzal és nem más Igazítóval lesz képes előbb-utóbb eggyé kapcsolódni: a halandó személyisége egyedi nyomot hagy az öröklétű szellemen, a szellem pedig az ember megszülető morontia-lényegű lelkének egyik szülője. (Elfogadom, hogy más, jobb magyarázat is lehetséges.)

 A 6. írás lényege három mondatban: „Az Örökkévaló Fiú a szellem-Atya személyes megmutatkozása a teremtésösszesség számára. (...) Abban az értelemben, hogy az Isten az Egyetemes Atya, úgy a Fiú az Egyetemes Anya. És mi (...) mindannyian az ő világegyetemi családjukat alkotjuk.”

* * *

A 6. íráshoz: A kérdés néha felmerül, hogy az Örökkévaló Fiú, a személyes valóságok középpontja és abszolútja egyenlő lenne-e az Istenség Abszolúttal. Talán az utóbbi felöleli azokat a lételvi és élményelvi személyes szinteket is, melyek a valóság megkülönböztetés előtti pillanatban mint lappangó valóság álltak fenn, míg az Örökkévaló Fiú abszolút személyében azok az aktivitások összpontosulnak, amelyek az Atyaház vezető utat képezik.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mi a különbség az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú között? A fiú nem szerethet jobban az Atyánál (6:3.1), de minőségében és kifejeződési formájában van különbség a szeretetük között (6:3.5). Mi a Fiú szellemi jelenlétének lényege? Mi a különbség az önmaga adományozási módjában az Örökkévaló Fiú, valamint az Egyetemes Atya és a Végtelen Szellem esetében (6:5.5-5.7)? Mi következik ebből az Igazság Szelleme vonatkozásában?
 2. Mi az irgalom (kegyelem) (6:3.5)?
 3. Hogyan értsük azt, hogy a Teremtő Fiúra anyaként utalnak (6:3.5)? Vesd össze ezt a bekezdést a 6:8.1 és 8:2.2 bekezdéssel. Milyen alapja van az emberi társas kapcsolat értelmezésében annak, hogy a férfiak az Atya szerűek s a nők a Fiú szerűek (63:0.3) (még ha a férfi-nő házasság mintája valójában a Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem közötti kapcsolat – 33:3.6; vö. 133:2.2)? Milyen értelemben helyes az Örökkévaló Fiút Egyetemes Anyának tekinteni (6:5.1)? És milyen alapon tekinthető a Teremtő Fiú Atyának és Fiúnak (6:8.3)?
 4. Magyarázd meg az elme azon meghatározását, hogy „a megismerés és a megismerhetőség képessége”. (6:6.2) Miben különbözik a halandói (anyagi) elme és a szellem-elme (vö. 6.6 és 6:8.5)?
 5. Ki a halandói személyiség fejlődésének mintája (6:8.5)?
 6. [Az 1-15. írás az Urantia könyvben alkalmazott valóságmodell elsődleges mindenségtani alapjaival foglalkozik, ezen belül a 6-7. írás az Örökkévaló Fiút mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

Az Isten tantétele

 • Az Örökkévaló Fiú az Atya első abszolút személyes gondolatának tökéletes és végleges kifejeződése. 6:0.1
 • Az Örökkévaló Fiú az isteni valóságról, a korlátlan szellemről és az abszolút személyiségről az Atya által alkotott gondolat szellemi megszemélyesülése. 6:0.3
 • Az Örökkévaló Fiú az Istenség második személye, a társteremtő, s a Második Forrás és Középpont. 6:1.1
 • Az Örökkévaló és Eredeti Fiút mindeddig összekeverték a ti Teremtő Fiútokkal, a nebadoni Mihállyal. 6:1.5
 • Az Örökkévaló Fiú az Örök Szó. Ő az Atya Isten személyes megnyilvánulása a világegyetemek mindensége számára. 6:2.2
 • A Fiú az Isten abszolútságának teljessége szellemben és személyiségben. 6:2.5
 • Az Atya és a Fiú hasonló az isteni jóságban. A Fiú úgy tekint minden teremtményre, mint atya és mint testvér. 6:2.8
 • A Háromság igazságosságába belevegyül a Fiú irgalma. Ahogy az Isten szeretet, úgy a Fiú kegyelem. 6:3.1
 • Az Örökkévaló Fiú a kegyelem-segédkező; az ő rendelkezései kegyelemre hangolódnak. 6:3.2
 • A Fiú a mindenségrendi valóság szellemi síkját serkenti – minden ténylegessé vált szellemi értéket. 6:4.1
 • A Fiú csak a szellemi területen mindenható. 6:4.2
 • A Fiú mindenütt-jelenvaló szelleme veled van, de nem a részed. 6:4.6
 • A Fiú egyetemes és szellemi értelemben öntudattal rendelkezik. Miként az Atya, ő is tud mindent. 6:4.7
 • A Fiú nem működik a fizikai területeken. Az elmeszinteken működik az Együttes Cselekvőn keresztül. 6:5.1
 • A Fiú hatalmas szellem-sereget hoz létre, de ők nem személyiségek. 6:5.3
 • Az Örökkévaló Fiú teremtői sajátosságait csak az első vagy közvetlen megszemélyesülésnek adja át. 6:5.4
 • Az Örökkévaló Fiú végtelen és kizárólagosan személyes lény, aki nem képes a természetét felosztani. 6:5.5
 • Az Örökkévaló Fiú szellemét és elméjét halandó ember nem képes felfogni. 6:6.1
 • Az elme megfelelője – a megismerés és a megismerhetőség – az Istenség velejárója. 6:6.2
 • Az Örökkévaló Fiú abszolút személyiség – az a személyiség, akitől a háromság létrehozásának módszerével választotta el magát az Egyetemes Atya. 6:7.1
 • A Fiú az Atya Istennek a világegyetemek számára kinyilvánított szellemi és személyes természete. 6:7.3
 • Természetét és személyiségjegyeit tekintve a Fiú az Atya megfelelője, kiegészítője és párja. 6:8.1

Az Abszolútok

 • Az Első Forrás és Középpont az Akarati Abszolút; a Második Forrás és Középpont a Személyiségi Abszolút. 6:1.2

Üdvözülési terv

 • Krisztus nem vállalja fel azt az alantas feladatot, hogy megpróbálja meggyőzni kegyes Atyját arról, hogy szeresse alacsonyrendű teremtményeit. Az Atya szeretete éppoly valóságos, mint a Fiú irgalma. 6:3.4

Gondolatigazítók

 • Az Igazítóknak valamiféle elő-elméjük van; azáltal szereznek ismeretet, hogy megismerik őket. 6:6.3