A korszakos kinyilatkoztatásokban megmutatkozó alapelvek az emberek elérése és felvilágosítása terén

A korszakos kinyilatkoztatásokban megmutatkozó alapelvek az emberek elérése és felvilágosítása terén

(kivonat)

 

1. A Bolygóherceg gyakorlati módszere az emberek elérése és felvilágosítása terén

 1. Az érkezés időzítése úgy, hogy az egybeessen a bolygón élő népek megfelelő felkészültségével az evolúciós fejlődésre.

 2. Olyan kapcsolattartó személyi állomány igénybevétele, amely elegendően közel állt a halandói helyzethez ahhoz, hogy a kommunikáció hatékony lehessen és a tevékenység ösztönzést jelentsen.

 3. Olyan központi helyszínt alakítottak ki, amely megfelelő létesítményeket és védelmet biztosított a szolgálatukhoz, valamint a méretével és a szépségével lenyűgözte e korai embereket.

 4. Tíz alapvető tanács felállítását támogatták a polgárosodás és a kultúra intézményeinek fejlesztése érdekében.

 5. Lassan és az evolúciós fejlődési ütem szerint dolgoztak a társadalomban már meglévő alapokra építkezve.

 6. Odavonzották a legjobb elméket, kiképezték ezeket az embereket, és visszaküldték őket követként a népükhöz.

 7. Ötven mintaotthon példájával ösztönözték a családi életet, ahol befogadott gyermekeket neveltek és tanítottak.

 8. Megismertettek az emberekkel hét alapvető erkölcsi-szellemi parancsolatot.

 9. Nagy hangsúlyt helyeztek az állattenyésztésre és a földművelésre.

 10. Túl korán biztosítottak korlátlan szabadságot a félig-meddig vadaknak, ami 300.000 évnyi evolúciós fejlődést tett semmissé.

 

2. Az Ádám és Éva gyakorlati módszere az emberek elérése és felvilágosítása terén

 1. Ádám és Éva érkezése egybeesett a biológiai és kulturális felemelkedés evolúciós igényének megjelenésével.

 2. Ádám és Éva elég közel állt a halandókhoz annyiban, hogy az biológiailag és kulturálisan is ösztönözze őket, ugyanakkor a jelenlétük az embereket félelemmel vegyes bámulattal töltötte el.

 3. Hangsúlyozták a fejlődés isteni tervét.

 4. Elősegítették az édeni civilizáció fokozatos kiterjesztését.

 5. Nőket és férfiakat is alkalmaztak fontos beosztásokban.

 6. Elősegítették a kézműves mesterségek és a kereskedelmi kapcsolatok fejlődését.

 7. Ádám megpróbált létrehozni egy képviseleti világkormányt, de ez a kísérlete a féktelen személyes szabadság eszméje miatt eredménytelen lett. A törzsek nagyköveteket küldtek egymáshoz.

 8. Kertművelési iskolákat szerveztek a tények, az értékek és a közösségépítés tanítására.

 9. Törvényeket vezettek be a régebbi dalamatiai törvénykönyvek nyomán, amelyek a társadalom alapvető intézményeit támogatták.

 10. Türelmetlenné váltak az eredeti isteni tervvel, és egyéni újításokat szerettek volna. Ez a gondolkodásmód vétekhez és a bolygó fejlődésmenetének megtöréséhez vezetett.

 11. A második kertben a polgári közigazgatást, az oktatási módszereket és a vallási áhítatot helyezték előtérbe.

 12. Beindították a fajfejlesztés tervét.

 

3. Makiventa Melkizedek gyakorlati módszere az emberek elérése és felvilágosítása terén

 1. A melkizedekek kértek segítséget, de magukra voltak utalva.

 2. Makiventa mint a birodalom nagy bölcsességgel rendelkező és számos nyelven beszélő embere képes volt a hatékony kommunikációra és arra is, hogy a társaira mély benyomást tegyen.

 3. Makiventa elsősorban El Elyon papjaként működött, és az egy Istenről szóló tanítást hangsúlyozta.

 4. A legtöbb salemi tanítványt egyszerűen a hitre tanították. Néhányuknak magasabb rendű igazságokat is átadtak.

 5. Melkizedek-egyházat alakítottak, amely a hívektől hűségesküt igényelt, és annak megfogadását is, hogy minden embernek terjesztik a jó hírt.

 6. A Melkizedek hét parancsolatát tanították a mindennapi élet vezérelveiként.

 7. Ábrahámot választották vezetőnek, hogy az egy Isten eszméjét életben tartsa a világban.

 8. Makiventa hangsúlyozta a mennyek országa szellemi felfogásának fontosságát.

 9. Ábrahámnak több mint 100.000 tizedfizetője lett, akik így támogatták a Melkizedek-féle testvériséget.

 10. Makiventa tanhirdetőket képzett ki és küldött ki a világba. E misszionáriusokat arra tanították, hogy ne az erkölcsök megváltoztatását hangsúlyozzák, ne szervezzenek vallási gyülekezeteket és ne működjenek papokként.

 

4. Jézus gyakorlati módszere az emberek elérése és felvilágosítása terén

 1. Konkrét eljárási útmutatásokat kapott Immanueltől.

 2. Igyekezett alaposan megismerni az embereket, akiket szolgálni jött.

 3. Személyes munkát is végzett az egyes emberek érdekében. Gyakran kért segítséget, és ezzel lehetőséget teremtett az emberek számára való segédkezésre.

 4. Nagy érdeklődést mutatott a fiatalok iránt, de nem adott tanácsot, hacsak nem kérték.

 5. Előadásokat tartott Urmiában.

 6. Elfogadta a korának őszinte embereit, amikor alávetette magát a János általi keresztelésnek.

 7. Az Atya akaratát követve tervezte meg a nyilvános szolgálatát. Feltűnésmentes életet élt, és nem egyezett ki a gonosszal.

 8. Hétköznapi embereket választott apostolnak; kiképezte, megszervezte és felszentelte őket.

 9. Elvárta az apostoloktól, hogy személyes munkát végezzenek, mielőtt engedélyezte volna számukra a nyilvános tanhirdetést.

 10. Prófétai, fokozatos fejlődési utat bejáró tanítóként kezdte meg a nyilvános munkáját, önmagára az „Ember Fia” megjelölést alkalmazta.

 11. A zsinagógákban tanított és a társadalom vallási keretei között munkálkodott mindaddig, amíg ezt a csatornát el nem zárták előle.

 12. A szolgálatát elsősorban a saját népe körében végezte.

 13. Mindenféle emberrel kapcsolatba került, igyekezett nemesebb igazságokat átadni nekik, és hagyta, hogy ezek az igazságok kiszorítsák azt, ami kevésbé nemes volt.

 14. Apostolokat és vándor hitszónokokat küldött ki párban, férfiakat és nőket egyaránt.

 15. Támogatta a betegek segítését, és nála az egész ember állt a középpontban.

 16. Személyes ismeretségen keresztül tanított, kérdés-felelet módszert és példázatokat használt.

 17. Óvott a merev vallási szabályok és dogmák használatától.

 18. Ellenállt annak a próbálkozásnak, hogy királyt csináljanak belőle, és inkább az Isten atyaságának és az emberek testvériségének szellemi országát hangsúlyozta.

 19. Igyekezett kerülni a szükségtelen összeütközéseket.

 20. Elfogadta a követői azon igényét, hogy őt különleges „Isten Fiának” tekintsék, és ezt a felismerést az átlényegüléssel megerősítette, és ezt alátámasztó kijelentéseket tett.

 21. Akkor szállt szembe a (vallási) hatóságokkal, amikor minden más megközelítés kudarcot vallott.

 22. Leleplezte a zsidó hatóságok valódi szándékát azáltal, hogy Lázár feltámasztásával egy gyakran követelt „csodás jelet” adott nekik.

 23. Megalapozta az Utolsó Estebéd jelképes üzenetét.

 24. Az apostolaira és tanítványaira bízta az országról szóló evangélium egész világon való terjesztésének felelősségét.

 25. Megajándékozta az emberiséget az Igazság Szellemével.

A tanításának sarkalatos jellemzői:

 1. Az egyén elsődleges fontossága

 2. A saját akarat mint az emberi tapasztalás meghatározó tényezője

 3. Szellemi közösség az Atya Istennel

 4. Az ember szeretetteljes szolgálatából nyerhető legfőbb megelégedés

 5. Az anyagi dolgok meghaladása a szellemiek által a személyes emberi tapasztalásban

 

Az emberek elérése és felvilágosítása terén alkalmazható alapelvek

(Az öt korszakos kinyilatkoztatásban alkalmazott gyakorlati módszerek alapján)

 1. A tevékenységet úgy célszerű időzíteni, hogy egybeessen az egyén és a társadalom evolúciós felkészültségével.

 2. Azokat a személyiségeket és technikákat kell igénybe venni, akik, illetve amelyek a leghatékonyabban képesek megszólítani az elért embereket.

 3. A felvilágosító tevékenységeknek az összes alapvető társadalmi intézményt fejlettebb szintre kell emelniük.

 4. A munkának lassan kell haladnia, hogy ösztönözze a természetes ütemű növekedést, és az egyénben és a társadalomban már meglévő alapokra kell építkezni.

 5. A helyiek, ha már felkészítésben részesültek, hatékonyabbak, mint a „kívülállók”. Először a saját köreinkben való segédkezésre kell összpontosítanunk. Az emberekkel való alapos, első kézből származó tapasztalatszerzés a hatékony felvilágosító munka előfeltétele.

 6. A természetes ütemű (evolúciós) növekedést mind a szellemi, mind az anyagi eredmények terén a társadalom alapvető erkölcsi-szellemi elveihez való hűség tartja fenn és biztosítja.

 7. A család jelenti az alapvető társadalmi intézményt. Az egyén növekedése és a társadalom fejlődése szorosan összefügg a családi élet minőségével.

 8. A szabadság és a hatalom a szellem irányításának és a személyiség kiteljesedésének terméke. Ha idő előtt adják meg vagy korlátozzák, az katasztrófához vezet.

 9. Az iskolák alapvető szerepet játszanak az evolúciós növekedés szempontjából fontos tények és értékek közvetítésében. A fokozatosan fejlődő közösség építését is ösztönözhetik.

 10. A politikai, jogi és kormányzati csatornák felhasználhatók az egyéni és a társadalmi viselkedés terén való fejlődés hatékony intézményesítésére.

 11. A türelmetlenség alááshatja a szellemi eszményképekbe és az evolúciós módszertanba vetett hitünket. A történelem és a tapasztalat arra tanít, hogy a rövidebbnek tűnő utak általában bukáshoz vezetnek.

 12. Csak annyi tudást adjunk át, amennyit az egyén vagy a társadalom képes befogadni a gondolkodás és a tapasztalás terén.

 13. A vallási intézmények különösen hatékonyak a közösségépítés, a hitbeli igazságokhoz való hűség előmozdításában és a felvilágosító szolgálat tényleges működése terén. A szellemi igazságok minden ember számára hatékonyan közvetíthetők; nem szabad összekeverni őket meghatározott erkölcsi magatartással vagy társadalmi szokásokkal, illetve nem szabad őket azokhoz kötni. Ez utóbbiakat az adott egyénnek vagy társadalomnak kell meghatároznia. A vezetés minősége alapvető fontosságú a hatékony társadalmi működéshez, különösen a felvilágosító tevékenységekben. A tanhirdetők felkészítése és kiküldése mindig is az egyik legfontosabb felvilágosítási módszer volt bolygónkon.

 14. Az emberekkel való személyes kapcsolat hatékonyabb a tömegkommunikációnál ott, ahol alapvető változásokra van szükség.

 15. A tájékoztatást és a tanácsot akkor fogadják a legszívesebben, ha szükség van rá, vagy ha keresik.

 16. Ha elfogadjuk az embereket és a közösségük részévé válunk, akkor nagyobb valószínűséggel gyakorolhat rájuk hatást az életünk és szívesebben veszik a meglátásainkat. A szokványos és természetes kommunikációs csatornák használata általában jobb, mint különleges kommunikációs csatornák kialakítása.

 17. A legfontosabb útmutatás a mások számára teljesített szolgálatunk megtervezésében és végrehajtásában az Atya akarata. Ezt az útmutatást akkor leled meg, ha egy ideig őszintén, állhatatosan figyelsz a megérkezésére.

 18. Általában a vallási intézmények azok a leginkább természetes és társadalmilag legmegfelelőbb csatornák, amelyeken keresztül a fejlett szellemi igazságot be lehet mutatni.

 19. A párban és csoportban végzett közös munka növeli a hatékonyságot. A felvilágosító tevékenységekben mind a férfi, mind a női megközelítésre szükség van.

 20. A teljes ember számára való segédkezésnek komoly szerepe van a felvilágosító munka végzése során.

 21. A párbeszéd, a kérdés-felelet technika az egyik legjobb módszer a személyek közötti kommunikációban.

 22. A példázatok és a tényleges élethelyzetek hatékonyan alkalmazhatók az eszmék és a hozzáállások emberek számára történő bemutatásában.

 23. A dogmatikus meggyőződések és a merev hozzáállások akadályozzák a kommunikációt és a megértést. Az egyenesség és az őszinteség azonban tiszteletet parancsol.

 24. A művészeti, zenei és szertartási jelképrendszerek révén gyakran hatásosabban tudunk kommunikálni, mint szavak útján.

 25. A felvilágosító tevékenységek végzésére való késztetésünk végső soron Isten akaratából, a megosztásra és a szolgálatra vonatkozó isteni felhívásból fakad.

 

Az Urantia könyv gyakorlati módszere az emberek elérése és felvilágosítása terén

 1. A közzétételt úgy időzítették, hogy az egybeessen a világ vallásainak alkotókészséget ösztönző képességének csökkenésével és lendületvesztésével, s erre egy olyan időszakban került sor, amikor a társadalomnak nagy szüksége van a szellemi iránymutatásra.

 2. Igénybe vették a világ főbb vallásainak „könyvi” irányultságát.

 3. A bolygó legjobb tudományának és vallásának alapjaira építkeztek.

 4. Feltűnésmentes eljárást alkalmaztak a könyv kinyomtatására, és természetes fejlődésmenettel jellemezhető módszereket javasoltak az ismeretterjesztés terén végzendő segédkezéshez.

Amikor az Urantia könyvvel kapcsolatos ismeretterjesztés terén végzendő segédkezéshez útmutatást kértek a kinyilatkoztatóktól, azok nem voltak hajlandóak konkrét utasításokat adni, inkább azt tanácsolták, hogy tanulmányozzuk Jézus tervét a felvilágosító segédkezés tekintetében, és az ő példája alapján jelöljük ki az utat. A könyv hangsúlyozza a szolgálat és a felvilágosító küldetés fontosságát: „Ha a vallásotoknak nem előrevivő és hitterjesztő örömhírhozói vagytok, akkor áltatjátok magatokat annyiban, hogy amit vallásnak hívtok, az csak hagyományos hiedelem vagy pusztán értelmi bölcseleti rendszer.” (160:5.3) Sok hasonló idézetet lehetne felhozni. Az Urantia könyv alapfilozófiája minden emberi élet és cselekvés tekintetében az, hogy a saját bölcsességünket úgy kell használnunk, ahogyan azt az Isten akarata irányítja. A felvilágosító segédkezés végső soron a ti döntéseiteken és tetteiteken alapul.

 

Az előttünk jelenleg nyitva álló, legfontosabb evolúciós elérési és terjesztési csatornák

 1. Személytől személy felé irányuló szolgálat, amikor olyan egyéneket találunk, akik készen állnak a teljesebb szellemi igazságra. A társadalom különböző intézményeiben való munka, és a jézusi vallás alapelveinek beépítése az életünkbe és azokba intézményekbe, ahol szolgálunk. Ez a felvilágosító szolgálat legalapvetőbb csatornája, de egyben a legközvetettebb és legjóindulatúbb megközelítés is.

 2. Szervezzünk olvasóköröket, társaságokat és iskolákat. Ezek a csoportok majd tanulmányozzák az Urantia könyvet, valamint tanítókat és vezetőket képeznek.

 3. Lépjünk kapcsolatba a világ egyházaival és vallásaival, mint kapcsolatteremtési csatornával, amelynek révén végül nemesebb szintet érhetnek el ezek az evolúciós vallások és a társadalom.

 4. Lépjünk kapcsolatba főiskolákkal és egyetemekkel, mert ez is az ifjúsággal való kapcsolatfelvétel egyik módja.

 5. Készítsünk oktatási anyagokat, folyóiratokat, művészeti alkotásokat és folytassunk olyan tevékenységeket, amelyek célja, hogy megismertessék az Urantia könyvet vagy annak meglátásait az egyénekkel és a társadalommal.

 6. Vegyük igénybe a társadalmunk tömegmédiáját egy bölcs és stratégiai gondolkodásra épülő felvilágosító és terjesztő munka megtervezéséhez.

[A szerkesztő megjegyzése: Ezeket a gondolatokat a szerző még az internet elterjedése előtt írta. Ma az internetes technológiák a közösségi médiával kombinálva soha nem látott fejlődési lehetőségeket kínálnak a személyes szolgálat és a közösségépítés szempontjából.]

 1. Ügyesen komponáljuk meg e kortárs módszerek halmazát egy olyan egységbe szervezett ismeretterjesztői munka részeként, amely szerte a világon egyéni és közösségi válaszokat fog adni az ötödik korszakos kinyilatkoztatásra.

 

Forrás:

 

Szerző
Év

Címkék

Hozzászólások