You are here

21. A paradicsomi Teremtő Fiak

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

I. A 21. írás címe, alcímei és legjobban tetsző idézetei:

A paradicsomi Teremtő Fiak
21:0.2 „Nem vitás, hogy az Istenség-szülőknek az isteni utódjuk iránti mély ragaszkodása a forrása annak a csodálatos és jó közelítéssel isteni szeretetnek, melyet még a halandó szülők is képesek gyermekeik iránt táplálni.”

1. A Teremtő Fiak eredete és természete
21:1.3 „Némely Teremtő Fiú jobban hasonlít az Atya Istenre; mások inkább a Fiú Istenhez hasonlatosak. Például: A Nebadon világegyetem igazgatási irányzata azt sugallja, hogy annak Teremtő és uralkodó Fia olyan, akinek természete és jelleme inkább az Örökkévaló Anya Fiúéra hasonlít. Azt is ki kell mondanunk, hogy némely világegyetemet olyan paradicsomi mihályok irányítanak, akik láthatólag egyenlő mértékben hasonlítanak az Atya Istenre és a Fiú Istenre.”

2. A helyi világegyetemek teremtői

3. A helyi világegyetem feletti fennhatóság
21:3.2 „Egy Teremtő Fiú bármikor követelhetné a teljes fennhatóságot az ő személyes teremtésrésze fölött, azonban, igen bölcsen, nem így tesz. Ha a teremtményi alászállások teljesítése előtt, ki nem érdemelten venné fel a legfőbb hatalmat, akkor a helyi világegyetemében a paradicsomi személyiségek visszavonulnának. De ilyen az idő és tér teremtésösszességében eddig még nem történt.”

4. A mihályi alászállások

5. A Tökéletes Fiak viszonya a világegyetemhez
21:5.7 „Amint már a végtelen irgalom és a leírhatatlan türelem sem képes a területek saját akarattal bíró teremtményeinek hűségét és odaadását elnyerni, előtérbe kerül az igazságosság és a pártatlanság. Amit az irgalom nem képes helyreállítani, azt az igazságosság megszünteti.”

21:5.9 „És e Fiak a saját akaratuknak megfelelően készítenek és hajtanak végre terveket a sajátos bolygói igényekkel összefüggésben, különösen azon világok esetében tesznek így, ahol maguk is megfordultak és még inkább igaz ez azon világ esetében, ahol az utolsó alászállásukra sor került, vagyis a halandói húsvér testhez hasonlatos alakban való megtestesülés bolygója esetében.”

6. A Tökéletes Mihályok rendeltetése
21:6.1 „Nekünk azt tanították, és ezt is hisszük, hogy minden egyes paradicsomi Mihály a származására vonatkozó kettős istenségkép abszolútja; így az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú végtelenségének tényleges szakaszait testesíti meg. A mihályok szükségképpen részlegesek a teljes végtelenséghez képest, azonban valószínűleg abszolútok az eredetüket érintő végtelenség-rész vonatkozásában.”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen új fogalmakat ismerhetünk meg Jézussal kapcsolatban ebből az írásból?
 2. Milyen gondolatokat mutat be a szerző a családi élettel kapcsolatosan?
 3. Miképpen látod az emberi létviszonyokról szóló megjegyzést (21:4.6)? Milyen kijózanító választ ad a szerző a földi léten kesergőknek?
 4. Fejtsd ki az irgalomról és az igazságról a 21:5.7 bekezdésben közölt tanítás lényegét.
 5. Milyen felfogást mutat be a Bölcsesség-tökéletesítő Jézusról, mint „az útról” (21:6.4)?
 6. Hasonlítsd össze a Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem hatáskörének, működési jellegének változását a teremtésüktől kezdve a helyi világegyetemi kiteljesedésükig. Hogyan tükröződik mindez a megnevezésük változásában?

 

Istentani összefoglaló

A Teremtő Fiak

 • E Teremtő Mihályok neve, mihelyst elnyerték a legfőbb hatáskört, már az, hogy Tökéletes Mihály. 21:0.3
 • Hétszázezernél is több Teremtő Fiú létezik; Nappalok Szövetségéből éppen hétszázezer van. 21:1.4
 • A Mihályokat az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú teremti. Minden egyes Fiú természete és személyisége egyedi. 21:0.1
 • Némely Teremtő Fiú jobban hasonlít az Atyára – mások inkább a Fiúra hasonlítanak. A nebadoni Mihály az Anya Fiúra hasonlít. 21:1.3
 • A Teremtő Fiak egyediek – ők az eredetük fogalmának korlátlan, befejezett és végleges kifejeződése. 21:1.2
 • Amikor az abszolút szellemi fogalomalkotás eredménye az Örökkévaló Fiúban találkozik az abszolút személyiség-fogalommal az Egyetemes Atyában – egy eredeti Teremtő Fiú jön létre. 21:1.1
 • Mielőtt hozzáfoghatnának teremtői kalandjaikhoz, a Mihályoknak át kell esniük a paradicsomi és a havonai felkészítésen. 21:2.1
 • Minden egyes Teremtő Fiúhoz a Végtelen Szellem egy Alkotó Leánya társul – az Isteni Segédkező. 21:2.2
 • A Teremtő Fiak a hatalmuk és a hatáskörük három korlátjával szembesülnek. 21:2.4
 • A felsőbb-világegyetemben az ottani lények felének a természete meglehetősen hasonló, mert ők az egységes Alkotó Szellemtől származnak. A lények másik felének természete változó, mert ők egyedi Teremtő Fiaktól származnak. 21:2.10
 • A világegyetemi központról való távollétének idejére a Teremtő Fiú felruházza az Anyaszellemet számos tevékenység felügyeletének hatáskörével. 21:2.11
 • A Teremtő Fiú a paradicsomi Háromság beleegyezésével és az adott felsőbb-világegyetemet felügyelő Tökéletes Szellem egyetértésével kapja meg a világegyetemnyi teremtésrészt. 21:3.1
 • Az első helyettesi hatáskör elfogadásával a Teremtő Mihály esküt tesz a Háromságnak, hogy a legfőbb hatáskört addig nem gyakorolja, amíg az alászállási tapasztalatokat meg nem szerezte. 21:3.12
 • Ha egy Teremtő Fiú az alászállások teljesítése előtt venné fel a legfőbb hatalmat, akkor a Nappalok Szövetsége visszavonulna. 21:3.2
 • Minden Mihály a fennhatóságának tapasztalati úton való kiérdemlését választja – nincs olyan, aki másként cselekedett volna. 21:3.3
 • A helyi világegyetem feletti főhatalom elnyerésének hét mozzanata van. 21:3.16
 • Egy Teremtő Fiú önálló hatáskörének változása hét szakaszban zajlik. 21:3.4
 • Azzal, hogy a Teremtő Fiú megszerzi a helyi világegyetemi legfőbb hatáskört, lemond arról a jogáról, hogy teljesen új fajtájú teremtményeket teremtsen. 21:5.6
 • Az önálló hatáskör kitejesedése a korszakos bizonytalanság végét jelenti. Ami nem hangolható össze a mindenségrendi valósággal, az végül elpusztul. 21:5.7
 • Amint az irgalom már kimerült, előtérbe kerül az igazságosság. Amit az irgalom nem képes helyreállítani, azt az igazságosság elpusztítja. 21:5.7
 • A Teremtő Fiak csoportba sorolásának alapja az, hogy hány alászállást teljesítettek. 21:4.1
 • A Mihályok alászállásai az istenségi akarat hétszeres kifejeződésével hozhatók kapcsolatba. 21:4.2
 • A Teremtő Fiú természetén minden egyes alászállás alkalmával nyomot hagy az adott teremtményi tapasztalás. 21:4.6
 • Egy Mihály Fiú az alászállási létpályája során összesen csak egyszer születik asszonytól. 21:4.3
 • A názáreti Jézus a hetedik alászállását teljesítette az urantiai ittlétével. 21:4.5
 • A Mihályok az eredetüket jelentő fogalom abszolútját alkotják. A végtelenségnek olyan szakaszát testesítik meg, mely a mai véges világegyetemi korszakban egyelőre még ismeretlen. 21:6.1
 • A Teremtő Fiak ismeretlen teremtői hatalma talán egy másik világegyetemben, a külső térben fog megnyilvánulni, amikor az Alkotó Szellemmel való együttműködésükből új és a tapasztalást meghaladó értékek jöhetnek létre. 21:6.3
 • A Teremtő Fiú igazán „az út, az igazság és az élet”, mely a legfelsőbb isteniségtől a végleges abszonitumon keresztül az örökkévaló véglegesség felé visz. 21:6.4
 • Az eredeti Mihály sohasem élt át megtestesülést, azonban hétszer szállt alá a Havona körein. 21:0.4