You are here

22. Az Isten Háromságot-elért Fiai

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

A 22. írás címe, alcímei és legjobban tetsző idézetei:

Az Isten Háromságot-elért Fiai
1. A Háromságba-foglalt Fiak

2. Fenséges Hírvivők
22:2.2 „E felemelkedő halandók a hűség és az elhivatottság ilyen személyes bizonyságával haladnak keresztül a Havonán az idő zarándokainak áradatában, elérik a Paradicsomot, onnan végzősként kikerülnek és felvétetnek a Végleges Testületbe. Ez után a paradicsomi Háromság titkos ölelésében háromságivá válnak, majd pedig megbízást kapnak arra, hogy társuljanak a Nappalok Elődeivel a hét felsőbb-világegyetem kormányzati igazgatásában.”

22:2.3 „Minden, felkeléssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkező felemelkedő halandóból, aki a kitört lázadás ellenére is hűségesen működik, előbb-utóbb felsőbb-világegyetemi szolgálatot ellátó Fenséges Hírvivő válik. Ugyanez vár minden olyan felemelkedő teremtményre is, aki hatékonyan megelőzi a vétekből, a rosszból vagy a bűnből táplálkozó ilyen felfordulásokat; mert azt a tevékenységet, mely a lázadás megelőzésére irányul vagy arra, hogy a világegyetemi válsághelyzetben felsőbb állhatatosságot eredményezzen, még értékesebbnek tartják annál, mint hogyha valaki hűséges marad a tényleges lázadás ellenére is.”

3. A Nagytekintélyűek

4. Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak
22:4.3 „Bármely kormányzatnak a megítéltetési tevékenység a legmagasabb rendű feladatköre, és az ítélethozatallal megbízott személyeket a legtapasztaltabb és legmegértőbb egyének legnagyobbjai és legnemesebbjei közül kell kiválasztani.”

22:4.5 „…a Háromságba foglalás láthatólag a jövő sodrából vet ki számos, teremtménylényi megnyilvánulatlan lehetőséget.”

5. A Háromságot-elért Felügyelők

6. A Háromságot-elért Követek

7. A háromságivá alakítás eljárása

8. Teremtményi-háromságot elért Fiak

9. A Mennyei Oltalmazók
22:9.7 „A világegyetemi létezésben egész egyszerűen nincs semmi, a mi a tényleges személyes tapasztalást helyettesítheti”.

10. A Magas Fiú-segédek
22:10.5 „A Magas Fiú-segédek nagyszámú gondolatnak és óriási mennyiségű eszményképnek az egyedi és eredeti megszemélyesülései. És mint ilyenek a tanácsüléseinken elmondhatatlan mértékben képesek javítani a tisztánlátásunkat időről időre.”

* * *

„A Fenséges Hírvivők a Háromságot-elért Fiak felemelkedői csoportjába tartoznak. Ők a tökéletessé lett halandók olyan osztályát alkotják, akik kiálltak lázadást vagy ezzel egyenértékűen, de másként bizonyították a személyes hűségüket; mindegyikük átesett valamilyen meghatározott, világegyetemi hűségpróbán. A paradicsomi felemelkedésük során valamikor szilárdan helytálltak és hűek maradtak akkor is, amikor a feletteseik hűtlenekké váltak, és némelyikük még e pártos vezetők helyében is tevékenyen és hűségesen működött.” 22:2.1.
A kinyilatkoztatók több helyen említik, sok esetben kihangsúlyozzák a hűséget, melyet pl. igen röviden így vázolnak a 39:4.11. alatt "A hűség a világegyetemi testvériség értelmes megbecsülésének gyümölcse."
Hogy mit is jelent a hűség? Az értelmezésem a következő.
Felelősségteljes kitartás és ragaszkodás. A hűség irányulhat egy személy vagy akár egy közösség felé, de hűségesek lehetünk egy cél, egy eszme iránt is. Természetesen nem kell vallásos nézetekkel rendelkezni ahhoz, hogy valakiről elmondható legyen, hogy hűséges, de mivel megvan a "magam hite" - melynek alapjai az Urantia könyv szellemiségének pillérei - ezért a gondolatsoraim az Isten-tudat megközelítésből folytatódik.
Egy adott dolog iránti hűség megvallása alól senki sem kivétel. Minden ember, minden felemelkedő halandó és számos mennyei lény hivatott arra a feladatra, hogy hűségben tökélesedjen.
"7. Vajon a hűség — a legfelsőbb rendű kötelesség magunkénak tekintése — kívánatos? Akkor viszont az embernek az árulás és elpártolás lehetősége mellett kell előrehaladnia. Az állhatatosság értékét az elbukás benne foglalt veszélye jelenti." 3:5.12.
Az előrehaladás gyarapodást, növekedést jelent. Ez egy folyamat, fejlődési folyamat, melyben eszményképünk kiteljesedik, az értékek kibővülnek, az új értékek új jelentéstartalmakat szülnek. Ahogyan gyarapodunk, úgy erősödünk a hűségben is. Szellemi fejlődésünk bármely állomásán, létünk bármelyik szakaszán bizonyítanunk kell a személyes hűségünket egy meghatározott hűségpróbán.
A minden személyiségre elrendelt hűségpróba – az adott szakaszban - eltérő lehet annyiban, amennyiben különbözik a szellemi képességünk, illetve az életvitelünk. Magát az élettapasztalatot sem a kor adja, hanem az, ahogyan élünk. 
„És mindez csak a kezdeti lépéseket jelenti a tökéletes hűség és szolgálat végső elérésében, ama tapasztalásban, melyben „az Isten teljességével teltek el”, „mert akiket az Isten szelleme vezet, mind az Isten fiai”.
„A világegyetemi létezésben egész egyszerűen nincs semmi, ami a tényleges személyes tapasztalást helyettesítheti…” 22:9.7.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen lehetőségeket tár fel ez az írás a halandó felemelkedők esetében?
 2. Milyen lelki ráhangolódást igényel ennek az írásnak az olvasása és végigkövetése, nem csak intellektuálisan, hanem szellemileg is?
 3. Tegyük fel, hogy egy majdani Fenséges Hírvivő, egy majdani Nagytekintélyű és egy majdani Ismeretlen Nevű és Származású olvassa az Urantia könyvet. Vajon milyen hasznát tudnák venni a könyvnek?
 4. A bolygói történelmet elbeszélő krónikák alapján vajon ki lenne az, akiben a leginkább megmutatkoznak azok az ismérvek, melyeket a felemelkedői létpályán következetesen fejlesztve elvezethetnek a háromságivá váláshoz?
 5. Te vajon milyen fogalomnak a háromságivá alakításában vennél részt a legszívesebben?

 

Istentani összefoglaló

A paradicsomi Fiak

 • Az alászálló és a felemelkedő Istenfiak mellett van egy harmadik csoport is, a Háromságivá tett vagy Háromságba-foglalt Fiak. 22:0.1
 • A Háromságba-foglalt fiak hét csoportot alkotnak. 22:1.1
 • A Méltóságra emelkedett Háromságot-elért Fiak mindannyian Igazítóval eggyé kapcsolódott felemelkedő halandók, s amint Háromságba foglaltattak, a nevüket törölték a véglegességet elért lények nyilvántartásából. 22:1.10
 • A Kiválasztott Háromságot-elért Fiakat a szeráfok, a közteslények, valamint a Fiúval és a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt halandók közül választják ki. 22:1.11
 • A Tökéletes Háromságot-elért Fiak a Paradicsom-Havona személyiségek, illetőleg a tökéletessé lett véglegesrendűek háromságot elért fiai. 22:1.12
 • A Háromságba-foglalt fiakat felsőbb-világegyetemi szolgálatra osztják be a jelenlegi világegyetemi korszakban. 22:1.15
 • A Fenséges Hírvivők a Háromságot-elért Fiak felemelkedői csoportjába tartoznak. Ők olyan halandók, akik kiállták a lázadás próbáját. 22:2.1
 • Minden olyan felemelkedő teremtményből, aki megakadályozza lázadás kitörését vagy a kitört lázadás ellenére is hűségesen működik, előbb-utóbb Fenséges Hírvivő válik. 22:2.3
 • A Fenséges Hírvivőket hétszázezres csoportokba rendezik. Csaknem egybillióan teljesítenek szolgálatot az Uverszán. 22:2.5
 • A Fenséges Hírvivők felsőbb-világegyetemi megfigyelők; ők az egyének és a bolygók védői. Segítenek a nagyövezet igazgatásában. 22:2.8
 • A Fenséges Hírvivők teljesen tudatában vannak a felemelkedői létpályájuknak. 22:2.9
 • A Nagytekintélyűek olyan felemelkedő halandók, akik felsőbb rendű igazgatási képességekkel rendelkeznek. Egyszerre hetvenezrüket teszik háromságivá. 22:3.1
 • A Nagytekintélyűek a Nappalok Elődei mellett működő ügyintézők. 22:3.3
 • Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak olyan felemelkedő lelkek, akik az istenimádat képességét az evolúciós halandókénál magasabb szintre fejlesztették. Az Isten örökkévaló céljáról alkotott fogalmuk meghaladja a társaikét. 22:4.1
 • A Háromságot-elért Felügyelők olyan felemelkedő szeráfok és közteslények, akiket befogadott a Háromság. 22:5.1
 • A Háromságot-elért Követek olyan felemelkedő halandók, akik a Szellemmel vagy a Fiúval eggyé kapcsolódást éltek meg. 22:6.1
 • A háromságivá alakítás eljárása a Vicegerington és a Szolitarington titkai közé tartozik. Az Istenség mellett csak Paradicsom-Havona személyiségek és az egyes végleges testületek bizonyos tagjai vesznek részt a háromságivá alakításban. 22:7.1
 • A háromságivá válásra készülő két halandó tevékenységének leírása. 22:7.5
 • A felemelkedő teremtmények háromságivá válásával egyidejűleg megy végbe a két ős szellemi egyesülése – eggyé válnak a végleges működési szinten. 22:7.8
 • Ha a halandói vagy a Paradicsom-Havona személyiség vesz részt a háromsági szülői működésben, akkor a továbbiakban nem paradicsomi, nem havonai és nem is véglegességet elért lényként alkotnak társulást. E szülők különleges testületté állnak össze. 22:7.9
 • A Hét Tökéletes Szellem szentesíti a véglegesrendűek és a Paradicsom-Havona személyiségek háromsági egyesülését. A fiaik a Világmindenség Építészeinek védenceivé válnak. 22:7.10
 • A központi világegyetemi háromságivá alakulási kalandok három csoportba sorolhatók. 22:7.11
 • Nem minden teremtményi-háromságot elért fiú foglaltatik Háromságba. Némelyikükből a Tökéletes Szellemek, a Tükröző Szellemek és a helyi világegyetemi Anyaszellemek társa válik. Mások az Atya titkos világain látnak el szolgálatot. 22:8.5
 • A Vicegeringtonon gyülekezők kivételével a teremtményi-háromságot elért fiak rendeltetése az, hogy bekerüljenek a Háromságot elért Véglegesrendűek Testületébe. 22:8.6
 • Némely háromsági fiak nem rendelkeznek felemelkedői tapasztalatokkal. Teljes mértékben tudatában vannak e fogyatékosságuknak. 22:9.6
 • A Tökéletes Háromságot-elért Fiaknak hiányosak a tér-idő tapasztalataik. A tapasztalatszerzésre valamely eljövendő világegyetemi korszakban fog sor kerülni. 22:9.7
 • A Magas Fiú-segédek legfelsőbb csoportját olyan felemelkedő halandók alkotják, akik újonnan háromságivá tett háromsági fiak. 22:10.1
 • A háromságivá lett fiak maguk testesítik meg a háromsági lényegüket képező gondolatot. 22:10.2
 • E Magas Fiú-segédek ragaszkodó, hűséges és felettébb értelmes lények. Határtalanul bölcsek az eredetüket jelentő egyetlen eszmével kapcsolatban. 22:10.8