You are here

23. A Független Hírvívők

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A Független Hírvivők természete és eredete

2. A Független Hírvivők feladatai
23:2.12 „Az Urantián uralkodó zavarodottság és felfordulás nem azt jelzi, hogy a paradicsomi Urak nem érdeklődnek aziránt, hogy az ügyeket másként kezeljék vagy hogy nem is képesek arra. A Teremtők minden hatalommal rendelkeznek ahhoz, hogy az Urantiát igazi paradicsommá tegyék, azonban egy ilyen Éden nem járulna hozzá az olyan erős, nemes és tapasztalt jellemek kifejlődéséhez, melyeket az Istenek oly bizonyossággal kovácsolnak ki a világotokon a szükség üllői és a gyötrelem kalapácsai között.”

3. A Független Hírvivők idő- és térszolgálatai

4. A Független Hírvivők különleges segédkezése
23:4.1 „Úgy tűnik, hogy a Független Hírvivők a személyiség összehangolói minden szellemlény-fajtának. Segédkezésük hozzájárul ahhoz, hogy a kiterjedt szellemi világ személyiségei testvérekké váljanak. Nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy minden szellemlényben kifejlődjön a csoport-azonosságtudat. Minden szellemlény-fajtát a Független Hírvivők egy különleges csoportja szolgál, akik segítik a lények azon képességének kialakulását, hogy megérthessék és barátjukká fogadhassák az összes többi fajtát és rendet, legyenek azok bármennyire különbözők is.”

II. Ebben az írásban olvashatjuk, hogy az égiek célja az 23:2.12 „erős, nemes és tapasztalt jellemek” kifejlődésének elősegítése az Urantián, vagyis a Földön. Az erős, nemes és tapasztalt kifejezés számomra azt jelenti, hogy az illető ’kitartó a felismert jóban, mert a sajátjának akarja azt’. 
A szellemi értékek fontosságának felismerése és az utánuk való vágy kialakulása az emberben úgy, hogy azok hiányát folyamatosan tapasztalja, szükségessé teszi a szellemi értékekben való hitet. Mégpedig azért, hogy a vágyott szellemi értékek meg is jelenhessenek az emberek között a hívők magatartása által. 

III. A szellemi lények sebességéről:
a) 23:3.2 „A nem szeráf-társított lények többsége számára a sebességhatár a ti időmérésetek szerinti másodpercenként 299.790 kilométer; a köztes teremtmények és bizonyos egyéb lények képesek elérni ennek a kétszeresét — vagyis a másodpercenkénti 599.580 kilométeres sebességet — is (és gyakran így is tesznek), míg a szeráfok és mások képesek a teret háromszor ilyen gyorsan vagyis másodpercenként 899.370 kilométerrel átszelni.”

b) 23:2.22 „Egy szeráf-társított lény nemigen tud a ti időmérésetek szerinti másodpercenként 899.370 kilométer sebességnél gyorsabban haladni. A nagytömegű csillagok, a keresztáramlások és a kerülőutak, valamint az érintőirányú vonzóerők mind fékezik e sebességet, így egy ilyen hosszú úton a sebesség átlagos értéke másodpercenként mintegy 885.000 kilométer lehet.”

c) 23:3.3 „A Független Hírvivők…kétségkívül megszemélyesült lények, akik képesek a nagy világegyetem egyesített világegyetemi áramaival összehangolódni. A térben való mozgási sebességük a különféle zavaró hatásoktól függően változó, de a feljegyzésekből kiderül, hogy az én hírvivő társam a jelen küldetésre való utazása során 1.354.458.739.000 kilométert tett meg a ti időmérésetek szerinti másodpercenként.”

IV. Felismerések:
a) Istenien nagy dolgokat csak a Háromság vezetésével és a gyermekeikkel összefogva vihetünk véghez. Egyén másként nem képes istenien nagy dolgokat véghez vinni. Jó és nemes dolgokat tehet magában, de istenien nagy dolgokat csak a Háromság vezetésével és az Istenek gyermekeivel, vagyis a testvéreivel összefogva vihet véghez.

b) A mennyei Atyához való hűségnek értelmen alapulónak kell lennie – és az is.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Miért fontosak a Független Hírvivők a világegyetem barátságossága szempontjából? (23:3.6; 23:4.1) Sorold fel néhány indokát annak, amiért a szerzők külön írásban foglalkoznak a Független Hírvivőkkel.
 2. Ebben az írásban három bekezdésben is szó esik a mi hozzáállásunkról, magatartásunkról, azaz úgy mint halandók valamely evolúciós szférán (23:2.12), úgy mint orvontoni személyiségek (23:2.17), és úgy mint a nagy világegyetem polgárai, készülvén a külső térszinteken megélendő, ismeretlen kalandokra (23:4.6). Mi szükséges ahhoz, hogy ezekkel a hozzáállásokkal azonosulni tudjunk, illetőleg ezeket a magunkévá tehessük?
 3. Figyeld meg, hogy hány helyen utalnak a szerzők az urantiai élet nehézségeire (9:1.8; 14:5.1; 23:2.12; 32:3.6; 144:4.5; 194:3.3). Miért fontos ezeket együtt látnunk az eszményi viszonyok bemutatásával?
 4. [A 16-31. írás bevezet a jelen világegyetemi korszakban a személyes mindenségrend szerkezeti felépítését jellemző személyközi Istenség-viszonyokba, ezen belül a 23-29. írás a Végtelen Szellemtől származó személyeket mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

A Legfelsőbb Szellemek

 • A Független Hírvivők képviselik a Végtelen Szellem első teremtő cselekedetét; a számuk állandó. 23:0.1
 • A Független Hírvivők, miként a Világegyetemi Erőtér-irányítók is, mentesülnek az idő és tér ítélőszékei által elrendelt őrizetbe vétel alól. 23:1.7
 • Működési oka van annak, hogy a Független Hírvivőknek miért kell egyedül működniük. „Rövidre zárás” következik be, amint két vagy több túlságosan megközelíti egymást. Önműködő képességeik figyelmeztetik őket az Ihletett Háromsági Szellemek és a Gondolatigazítók közelségére. 23:1.9
 • A Független Hírvivők hét csoportban működnek. 23:2.2
 • A Független Hírvivők a külső tér feltérképezetlen területeinek felfedezői. 23:2.21
 • A Független Hírvivők biztosítják az egyetlen olyan személyes szolgálatot, amely igénybe vehető a sürgős üzenetek továbbításához olyan esetben, amikor nem használható a tükrözőműködési rend. 23:3.1
 • A Független Hírvivők haladási sebessége a gravitációs hírvivők pillanatszerű sebessége és a szeráfok lassú sebessége közötti tartományba esik. 23:3.2
 • Nehéz megmagyarázni, hogy egy Független Hírvivő miként lehet valós személy s ugyanakkor miként képes ilyen hihetetlen sebességgel haladni a térben. 23:3.4
 • A Független Hírvivők képesek veszélyhelyzeti tájékoztatóhálózatként működni nagyjából száz fényév távolságban is. 23:3.5
 • A Független Hírvivők rendelkeznek személyiséggel, még ha nincs is alakjuk. Az alaktalan szellemek előnyét élvezik, ugyanakkor bírnak a személyiséghez tartozó előjogokkal is. 23:3.7
 • Érdekes kérdéseket vet fel a jövőbeli szolgálatukkal kapcsolatban az a tény, hogy a Független Hírvivőkből nem teremtenek többet. 23:3.9
 • A Független Hírvivők egymás mellé rendeleik a véges teremtmények összes fajtáját. Bizonyára kapcsolatba hozhatók a Legfelsőbb-Végleges Elmének a Végtelen Szellem általi adományozásával. 23:4.2
 • Amikor egy végleges rendű lény és egy paradicsomi Létpolgár egy, „az idő és örökkévalóság gyermekének” a háromságivá alakításában működik együtt, egyet közülük kirendelnek a Vicegeringtonra. E lény hozzáfér a Legfelsőbb-Végleges elmepotenciáljához. Független Hírvivő kíséri el ezeket a fiakat a Vicegeringtonra. E párok közül még egy sem hagyta el Vicegeringtont soha. 23:4.3
 • Számos rejtély övezi ezeket a háromságivá alakított fiakat és az ő Független Hírvivő társaikat, akik a Vicegeringtonon, a Világmindenség Építészeinek felügyelete alatt gyülekeznek. Ld. 23:4.4