Térkép a fogalmi útvesztőkhöz

Térkép a fogalmi útvesztőkhöz

I.

A „Szent Szellem”, a „Szentlélek”, az „Isten Lelke” és a „benső ember” látszólag többé-kevésbé felcserélhető értelemben használatos a különböző bibliai szövegekben és fordításokban. A tényleges felcserélhetőség azonban csak a különféle szellemvalóságok ismeretében ítélhető meg: (1) az Egyetemes Atya személyiségköre; (2) az Örökkévaló Fiú szellemköre; (3) a Végtelen Szellem mindenütt-jelenvalósága; (4) az Atya által adományozott Gondolatigazító; (5) a helyi világegyetemi Anyaszellemnek, az Isteni Segédkezőnek a szellemköre, vagyis a Szent Szellem; (6) a Teremtő Fiú alászálló szelleme, vagyis a Vigasztaló, az Igazság Szelleme; (7) a helyi világegyetemi teremtmények elmével való felruházottságát biztosító hét elmeszellem-segéd (bölcsesség, istenimádat, tanácskozás, tudás, bátorság, értelem, belső meglátás).

SZELLEMI TEREMTŐI MŰKÖDÉS:

„[É]s Isten lelke lebegett a vizek fölött.” Ter. 1:2.

„Ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét.” Zsolt. 104:30.

„Istennek éltető lelke teremtett meg, a Magasságbeli lehelete éltet.” Jób. 33:4.

OKOSSÁG ÉS HOZZÁÉRTÉS ADOMÁNYOZÁSA:

„[E]ltöltötte Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással és minden munkára alkalmas ügyességgel (...)” Kiv. 35:31.

„Megadtad nekik jó lelkedet, hogy okossá tegye őket.” Neh. 9:20.

„De csak a szellem, amely az emberben lakik, a Mindenható lehelete, csak az tesz okossá.” Jób. 32:8.

„S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre (...)” Jn. 14:26.

SZELLEMI FELRUHÁZOTTSÁG:

„Az embernek a lelke az Úr szövétneke, behatol a testnek minden zugába.” Péld. 20:27.

„»Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek (...) És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (...)«” ApCsel. 2:38.

„A te jó lelked vezessen a sima úton (...)” Zsolt. 143:10.

„Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen.” 2 Sám. 23:2.

„Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem.” Iz. 61:1. „De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét (...)”ApCsel. 1:8.

„Engem azonban erő tölt el, az Úr Lelke.” Mik. 3:8.

AZ ISTENI JELENLÉT:

„A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.” 1 Kor. 2:10.

„Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét (...)” Ef. 1:13.

„Hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől?” Zsolt. 139:7.

„Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” Zsolt. 51:12.

KIÁRADT MINDEN HÚSVÉR TESTRE:

„Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre.” Jo. 3:1.

„[K]iárasztom lelkemet (...) és prófétálni fognak.” ApCsel. 2:18.

„[A] Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást.” ApCsel. 10:44.

AZ EMBER HOZZÁÁLLÁSA A SZELLEMHEZ:

„Erre így felelt: (...) »Nem hatalom által és nem erőszak által, hanem az én lelkem által – mondja a Seregek Ura.«” Zak. 4:6.

„[M]ennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Lk. 11:13.

„Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.” Ef. 4:30.

„Ne oltsátok ki a Lelket[.]” 1 Tessz. 5:19.

„Ők mégis lázongtak ellene, és megszomorították szent lelkét.” Iz. 63:10.

„[H]ogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.” Róm. 15:16.

MINT PÜNKÖSDI TAPASZTALÁS:

„Ezután Pál rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek (...)” ApCsel. 19:6.

„És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság.” 1 Jn. 5:6.

„Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek (...)” ApCsel. 2:4.

„Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát.” ApCsel. 4:31.

A SZENTHÁROMSÁG HARMADIK SZEMÉLYÉNEK SZELLEME:

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére (...)” Mt. 28:19.

„[A]ki azonban a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot.” Lk. 12:10.

„Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába.” Lk. 4:14.

„Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” 2 Kor. 3:17.

„Azután (...) megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok.” ApCsel. 2:33.

„Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” 2 Kor. 13:13.

„[Jézus] [m]egkeresztelkedése után (...) megnyílt az ég, és [Jézus] látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.” Mt. 3:16.

AZ EMBERBEN LAKOZÓ ISTENI SEGÉDKEZŐ, A GONDOLATIGAZÍTÓ:

„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által[.]” Ef 3:16.

„[M]ert belső emberi voltom szerint gyönyörűségemet találom Isten törvényében.” Róm. 7:22.

„Éppen ezért nem csüggedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról napra megújul.” 2 Kor. 4:16.

„De csak a szellem, amely az emberben lakik, a Mindenható lehelete, csak az tesz okossá.” Jób 32:8.

„Az embernek a lelke az Úr szövétneke, behatol a testnek minden zugába.” Péld. 20:27.

„[É]s a por visszatér a földbe, ahonnét jött, az éltető lehelet meg az Istenhez, aki adta.” Préd. 12:7.

„Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek (...)” Ez. 36:27.

„A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róm. 8:16.

„Ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek?” 1Kor. 2:11.

„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?” 1Kor. 3:16.

„Azt, hogy ő bennünk marad-e, a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott.” 1Jn. 3:24.

AZ ELMESZELLEM-SEGÉDEK:

„(…) Hét fáklya égett a trón előtt: Isten hét szelleme.” Jel. 4:5

„Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke[.]” Iz 11:2.

II.

Az újszövetségi szövegekben többször előfordul az „Isten fiaira”, az „Isten gyermekeire”, az „istenfiúságra” való utalás. Az Isten fiai voltaképpen azok a halandó lényeknek, akik az isteni családba tartoznak. Az alábbi példák áttekintése során érdemes tudatosítani, hogy mi alapozza meg az isteni családba tartozásunkat:

1. A szellemi ígéret fiai, hűséges fiak vagyunk. Elfogadtuk a fiúi besorolást. Hiszünk a fiúi rendünk valóságában, és így az Istennel való atya-fiúi viszonyunk örök valóság.

2. Az Isten Teremtő Fia egy lett közülünk, ténylegesen is a bátyánk ő. Ha pedig szellemben az ő testvéreivé leszünk, akkor szellemben szükségképpen annak is fiai leszünk, aki a közös Atyánk.

3. Fiak vagyunk, mert egy Fiú szelleme kiáradt bennünk. E szellem mindegyre az isteni Fiú felé vonz bennünket, aki annak forrása, és tovább, a paradicsomi Atya felé, aki pedig ezen isteni Fiú forrása.

4. Ezen isteni szabad akarattal adta nekünk az Egyetemes Atya a teremtményi személyiségünket. Felruházott bennünket a szabad akarattal, melyet Isten megoszt mindenkivel, aki a fiává lesz.

5. Az Egyetemes Atya egy szilánkja lakozik bennünk, és így közvetlen rokonságban állunk a minden Istenfi isteni Atyjával. (40:6.3-6.8)

A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉLBEN:

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” 8:14.

„A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” 8:16.

„Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.” 8:19.

„[H]ogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára.” 8:21.

„Izrael fiaiért: övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek.” 9:4.

„És ahol azt mondják nekik: »Nem vagytok az én népem«, az élő Isten fiainak hívják majd őket.” 9:26.

A GALATÁKNAK ÍRT LEVÉLBEN:

„Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben.” 3:26.

 „Isten gyermekei vagyunk.” 4:1.

 „Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya!” 4:6.

 „Isten gyermekeinek szabadsága.” 5:1.

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEIBEN:

„Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz vagy a művészet, az emberi elme valamilyen alkotásához hasonló.” 17:29.

„A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.” 2:17. 

MÁTÉ EVANGÉLIUMÁBAN:

„Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” 5:9.

A ZSIDÓKNAK ÍRT LEVÉLBEN:

„Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít?” 12:7.

 JÁNOS I. LEVELÉBEN:

„Isten gyermekei vagyunk. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri.” 3:1.

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.” 3:2.

„Erről ismerhetők fel Isten gyermekei és a sátán fiai[.]” 3:10.

„Gyermekeim, ti az Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van.” 4:4.

„Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük Istent, és megtesszük parancsait.” 5:2.

 LUKÁCS EVANGÉLIUMÁBAN:

„Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert a feltámadás fiai.” 20:36.

JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN:

„Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében[.]” 1:12.

„[S] nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.” 11:52.

AZ EFEZUSIAKNAK ÍRT LEVÉLBEN:

„Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői (…)” 5:1.

A FILIPPIEKNEK ÍRT LEVÉLBEN:

„[H]ogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.” 2:15.

 

Felhasznált irodalom:

Szerző
Év

Hozzászólások