You are here

25. A tér hírvívő seregei

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A Havona-szolgálók
25:1.7 „Ők itt a ti társaitok; lejöttek a következő létpályátokról annak érdekében, hogy tanulmányozzanak titeket és megihlessenek benneteket az idő világegyetemeiből az örökkévalóság területeire való végleges átjutásotok valóságával és bizonyosságával.”

25:1.1 „ A szellemi világon nincs olyan, hogy alantas munka; minden szolgálat szent és lelkesítő; és a felsőbbrendű lények sem nézik le az alacsonyabb rendű lételvi lényeket.”

25:1.6 „A felsőbb kötelezettséggel járó, megelégedést nyújtó öröm a szellemi lények mindent háttérbe szorító érzelme. A hűségesen teljesített isteni kötelesség tudata mellett nincs helye a szomorúságnak. És amikor az ember felemelkedő lelke ott áll a Legfőbb Bíró előtt, az örökkévalósági jelentőségű döntést nem az anyagi sikerek vagy a mennyiségi eredmények szabják meg; az ítélet a felsőbb bíróságtól elhangzott döntést visszhangozza: »Jól van, jó és hűséges szolgáló; hűséges voltál néhány lényeges dologban; most a világegyetemi valóságok urává leszel.«”

2. A Világegyetemi Békéltetők
25:2.4 „…mindegyik felsőbb-világegyetem egyfajta hatalmas tükörré válik, mely a felügyeletét ellátó Tökéletes Szellem természetét és jellemét tükrözi, és mindez folytatódik annak minden helyi világegyetemében, mégpedig az Alkotó Anyaszellemek jelenléte és működése révén. Az ilyen környezetnek az evolúciós fejlődésre gyakorolt hatása olyan mélyreható, hogy a békéltetők a felsőbb-világegyetem utáni létpályájuk során együttesen negyvenkilenc élményelvi nézőpontot vagy látásmódot nyilvánítanak ki, melyek egyike sem teljes látószögű – ennélfogva nem teljes – de mind kölcsönösen kiegészíti egymást és együtt már-már elérik a Felsőség körét.”

3. A Békéltetők kiterjedt szolgálata
25:3.12 „Szakaszról szakaszra a különbségek elbírálóinak szerepéből átlépnek a rejtélyek megmagyarázóinak szerepkörébe – bírákból magyarázó tanítókká fejlődnek. Eddig bírálói voltak azoknak, akik tudatlanságból engedtek a problémák és a félreértések kialakulásának; de most már oktatóivá lesznek azoknak, akik kellően értelmesek és türelmesek ahhoz, hogy az elmék összecsapásait és a véleményháborúkat elkerüljék. Minél magasabban képzett egy teremtmény, annál inkább tiszteletben tartja mások tudását, tapasztalatait és véleményét.”

25:3.17 „A békéltető bizottság tagjai sohasem válnak külön. A négyes csoport örökre úgy szolgál együtt, ahogyan eredetileg összeállt. Még a megdicsőült szolgálatukban is az összegyűjtött mindenségrendi tapasztalatok és a tökéletessé tett élményelvi bölcsesség négyeseként működnek. Az idő és tér legfelsőbb igazságosságának megtestesüléseként váltak örök társakká.”

25:3.7 „Attól a pillanattól kezdve, hogy a Teremtők a választás képességével rendelkező fejlődő egyedeket hoznak létre, onnantól kezdve óhatatlanul eltérés jelenik meg az isteni tökéletességű, zökkenőmentes működéstől; bizonyosan kialakulnak félreértések, és gondoskodni kell e valódi nézőponteltérések pártatlan rendezéséről. Mindannyiunknak emlékeznünk kell arra, hogy a határtalanul bölcs és mindenható Teremtők a helyi világegyetemeket olyan tökéletessé tehették volna, mint a Havona. A központi világegyetemben nincs szükség a békéltető bizottságok működésére. De a Teremtők a végtelen bölcsességükben nem ezt az utat választották. És bár eltérésekben és nehézségekben bővelkedő világegyetemeket alkottak, ezzel együtt gondoskodtak a mindeme különbségek feloldását és e látszólagos zavar összebékítését biztosító működési rendekről és eszközökről is.”

4. Szakmai Tanácsadók
25:4.15 „…végtelen sok problémát és szükségtelen késlekedést előznek meg azzal, hogy az idő személyiségeit az örökkévalósági urak számára legelfogadhatóbb eljárási formákra és módokra oktatják.” 25:4.16 „Az alkalmazott törvénynek ilyen élő könyvtárát nem lehet megteremteni; az ilyen lényeknek tényleges tapasztalás révén kell kifejlődniük.”

25:4.17 „Mindig van egy legjobb és helyes útja a dolgok megtételének; mindig megvan a tökéletes eljárás, egy isteni módszer, és e tanácsadók tudják, hogy miként irányítsanak mindünket e jobb út megtalálása felé.”

25:4.12 „A paradicsomi célod felé tartó utazásod során folyamatosan gyűjtöd a többlettudást és javulnak a képességeid, folyamatosan lehetőséget kapsz arra, hogy az általad összegyűjtött bölcsességet és tapasztalatot a többieknek átadd; a Havonába vezető utadon végig a tanítvány-tanító szerepét játszod. A felemelkedési létpályádon újonnan megszerzett tudásodat a nem sokkal alattad állók számára átadva haladsz át e hatalmas, tapasztalásra épülő egyetem egyre magasabb szintjein. A világegyetemi rendszerben mindaddig nem ismernek el téged tudást és igazságot sajátjaként birtoklóként, amíg bizonyságot nem teszel eme tudás és igazság másokkal való megosztására meglévő képességedről és az erre való hajlandóságodról.”

5. A Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők

6. A Mennyei Adatrögzítők

7. A Morontia Társak
25:7.3 „A Morontia Társak olyan barátságos társaságot jelentenek, hogy amikor végül kiléptek az utolsó szakaszú morontia tapasztalásból és felkészültök a felsőbb-világegyetemi szellemi kalandra, valóban sajnálni fogjátok, hogy e társaságkedvelő teremtmények nem tarthatnak veletek”.

25:7.2 „Bár a Nebadon morontia felkészítési világain igen komoly és egyre nehezebb feladatokat kell elvégeznetek, mégis rendszeres időközönként mindig lesz lehetőségetek a pihenésre és a visszatekintésre. Végig a Paradicsomra tartó utatokon mindig lesz idő a pihenésre és a szellemi játékra; és a fény és élet létpályáján is mindig lesz idő az istenimádatra és az új dolgokra.” 

8. A Paradicsomi Társak
25:8.4 „A halandók igen közösségszerető fajokból származnak. A Teremtők jól tudják, hogy »nem tesz jót az embernek, ha egyedül van«, és megfelelő társaságról gondoskodnak a számukra, még a Paradicsomon is.” 

25:8.3 „A paradicsomi utatok során az általatok, halandók által megismert minden egyéb lény – a zarándoktársaitoktól eltekintve – valami meghatározott dolgot akar tenni veletek vagy értetek; de e társak feladata csak az, hogy veletek legyenek és személyes társakként tartsanak veletek. E segédkezésükben gyakran segítik őket a kegyes és ragyogó paradicsomi létpolgárok.” 

25:8.9 „Ha egy felemelkedő halandó… elbukik az Istenség-kaland valamely szakaszában, akkor a kellő időben visszarendelik az idő világegyetemeibe, és azonnal hívják a Paradicsomi Társak tartalékosait. Az e rendbeliek közül egyet kijelölnek arra a feladatra, hogy kövesse a kudarcot vallott zarándokot, vele legyen, vigasztalja és felvidítsa, és vele maradjon mindaddig, amíg a paradicsomi felemelkedésének befejezése céljából vissza nem tér a központi világegyetembe.”

* * *

„A felsőbb kötelezettséggel járó, megelégedést nyújtó öröm a szellemi lények mindent háttérbe szorító érzelme. A hűségesen teljesített isteni kötelesség tudata mellett nincs helye a szomorúságnak.” (25:1.6)

„A paradicsomi célod felé tartó utazásod során folyamatosan gyűjtöd a többlettudást és javulnak a képességeid, folyamatosan lehetőséget kapsz arra, hogy az általad összegyűjtött bölcsességet és tapasztalatot a többieknek átadd; a Havonába vezető utadon végig a tanítvány-tanító szerepét játszod. A felemelkedési létpályádon újonnan megszerzett tudásodat a nem sokkal alattad állók számára átadva haladsz át e hatalmas, tapasztalásra épülő egyetem egyre magasabb szintjein. A világegyetemi rendszerben mindaddig nem ismernek el téged tudást és igazságot sajátjaként birtoklóként, amíg bizonyságot nem teszel eme tudás és igazság másokkal való megosztására meglévő képességedről és az erre való hajlandóságodról.” (25:4.12)

„Mindig van egy legjobb és helyes útja a dolgok megtételének[.]” (25:4.17)

„A felemelkedési létpálya minden szakaszában minden megismerhető személyiség barátságos és társaságkedvelő lesz[.]” (25:7.3)

A téma iránt érdeklődőknek ajánlom az „Indulj el a mennyei létpályádon!” cikksorozatot.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. „A szellemi világon nincs olyan, hogy alantas munka; minden szolgálat szent és lelkesítő” (25:1.1). Lehet-e részünk ebben az élményben már most is? (133:4.8; 192:2.13)
 2. Írd le, miként építette fel a szerző, egy Nagytekintélyű az érzelemről szóló tanítást (25:1.6).
 3. Milyen gyakorlati leckét kapunk a szerzőtől az igazságszolgáltatás és az ítéletalkotás tárgyában a Világegyetemi Békéltetőkről szóló bekezdésekben? Kérhetjük-e békéltető bizottság összehívását?
 4. Mit tanulhatunk a cselekvésről – és a tanításról – szóló 25:4.17 bekezdésből? (Mindig van egy legjobb és helyes út, stb.) Mit tudunk meg a tanítóvá válásunkról (25:4.12)?
 5. Sorold fel, hogy mit tudtál meg a társaságról az utolsó néhány bekezdésből.
 6. Mondj példákat a fizikai, az elmei és a szellemi törvényekre. (25:4.19)
 7. Beszélhetünk valaminek a mentális feljegyzéséről. De mi lehet a szellemi feljegyzés?
 8. Mi a hasonlóság és mi a különbség a világegyetemi békéltetők alkotta hármasbíróságok és az Ítélkező Fiak (Avonalok) ítélkezői feladatköre között?

 

Istentani összefoglaló

A Legfelsőbb Szellemek

 • A Tér Hírvivő Seregeihez tartozó csoportok közül csak hármat teremtettek kifejezetten ilyennek; a többi négy csoportot válogatás útján állították ki. 25:0.1
 • A szolgálók a Havona „köztes teremtményei”. A Hét Tökéletes Szellem és a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító teremti őket. 25:1.1
 • A szolgálók negyede félanyagi teremtmény. A Havonában a szellemi fölérendeltség törvénye érvényesül. 25:1.3
 • Minden egyes megteremtett Havona-szolgálóhoz hét Világegyetemi Békéltetőt teremtenek. 25:2.1
 • A felsőbb-világegyetemi központokon a Havona-szolgálók teremtésével egyidejűleg a Tükröző Szellemek a Tökéletes Szellem természetéhez hasonló rendű békéltetőket hoznak létre. 25:2.2
 • A békéltetők eredendően négyes csoportokra tagolódnak – három szellemszemélyiség mellett a negyedik teremtmény félanyagi. 25:2.5
 • A Szakmai Tanácsadók részben az első szupernáfok és omniáfok közül kerültek ki – egymilliójukat választotta ki a Végtelen Szellem. 25:4.1
 • A Szakmai Tanácsadókat különböző csoportokból állítják ki. 25:4.2
 • A kerubi rang feletti segédkező szellemekből Szakmai Tanácsadó válhat. 25:4.13
 • A Szakmai Tanácsadók az idő és tér élő törvénytárai. Ők a teremtményeket tanítói a Teremtők eljárásai terén. 25:4.15
 • A paradicsomi feljegyzéseket a Feljegyzés-felügyelők – harmadrendű szupernáfok – gondozzák. 25:5.1
 • A Mennyei Adatrögzítők csoportját a szellemi és a félanyagi feljegyzések készítésének feladatára kiképzett, a felsőbb-világegyetemi központokon tevékenykedő szeráfok alkotják. 25:6.1
 • A Morontia Társak nyájas házigazdái a felemelkedő halandóknak és segédkeznek nekik a játékokban is. 25:7.1
 • A Paradicsomi Társak összetett csoportját felkészítés után jelölik ki erre az átmeneti szolgálatra. 25:8.1