You are here

31. A végleges testületek

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

31:0.13 „Ők valóban az idő és tér összegyűjtött, kipróbált és igaz lelkei – a világegyetem evolúciós sója – és mindörökre ellenállnak a rossznak és biztonságot jelentenek a bűnnel szemben.”

1. A Havona honosai

2. Gravitációs Hírvivők

3. Megdicsőült halandók

31:3.6 „A halandói véglegesrendűek teljesen eleget tettek az idők azon parancsának, hogy »Légy tökéletes«; felemelkedve végigjárták a halandói fejlődés egyetemes útját; megtalálták Istent, és annak rendje és módja szerint felvették őket a Végleges Testületbe. E lények elérték a szellemi fejlődés jelenlegi határát, de nem érték el a megvalósítható szellemi besorolás véglegességét. Elérték a teremtményi tökéletesség jelenlegi határát, de nem érték el a teremtményi szolgálat véglegességét. Megtapasztalták az Istenség-imádat teljességét, de nem tapasztalták meg az élményelvi Istenség-elérés véglegességét.”

31:3.8 „Úgy véljük, hogy az emberi lények jogosan oszthatják a véleményünket, és hogy ti velünk együtt szabadon állhattok elő elméletekkel a Paradicsomi Végleges Testület végső beteljesülésének rejtélye kapcsán. Számunkra nyilvánvaló, hogy a tökéletessé lett evolúciós teremtmények jelenlegi feladatai a világegyetemi megértés és felsőbb-világegyetemi igazgatás tárgykörében elvégzett alapképzés utáni továbbképzések jellegét tükrözik; és mi mind azt kérdezzük, hogy »Miért is fordítanak az Istenek annyi gondot arra, hogy a túlélő halandókat ilyen alaposan felkészítsék a világegyetem-irányítás módszerére?«”

4. Befogadott szeráfok

5. Megdicsőült Anyagi Fiak

6. Megdicsőült köztes teremtmények

7. A Fény Örömhírhozói

8. A Tapasztalattól Függetlenül Létezők

9. A Világmindenség Építészei

10. A végső kaland

31:10.12 „A jelen világegyetemi korszakban a nagy világegyetem fejlődő személyiségei sok nehézségtől szenvednek a Legfelsőbb Isten fennhatóságának tökéletlen megjelenése következtében, de mi mindannyian osztozunk az ő kifejlődésének különleges tapasztalásában. Mi őbenne fejlődünk és ő mibennünk fejlődik. Valamikor az örökkévaló jövőben a Legfelsőbb Istenség evolúciója már a világegyetemi történelem kész tényéve lesz, és e csodálatos tapasztalásban való részvétel lehetősége ekkorra már hiányozni fog a mindenségrendi cselekvés színpadáról.”

31:10.20 „Az evolúciós halandók a tér világain megszületnek, átkelnek a morontia világokon, felemelkednek a szellem-világegyetemekbe, beutazzák a Havona-szférákat, megtalálják Istent, elérik a Paradicsomot és felvétetnek az elsődleges Végleges Testületbe, s ott várakoznak a következő világegyetemi szolgálati beosztásra. Van hat további gyülekező végleges testület is, de Grandfanda, az első halandó felemelkedő lény az összes végleges rendű lény rendjének paradicsomi főnökeként elnököl. És ahogy e magasztos látványt szemléljük, mindannyian elragadtatva csak azt mondhatjuk: Mily dicsőséges beteljesülése ez az idő állati eredetű gyermekeinek, a tér anyagi fiainak!”

31:10.22 „Az Istenség természetét, a Paradicsom valóságát, a központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek szerveződését és tevékenységét, a nagy világegyetem személyiségeit és az evolúciós halandók felsőbb beteljesülését bemutató eme harmincegy írást egy olyan, huszonnégy orvontoni intézőből álló főbizottság hitelesítette, fogalmazta és szövegezte angol nyelven, mely az uverszai Nappalok Elődei által adott azon utasításnak megfelelően működött, miszerint mindezt a nebadoni Norlatiadekben, a Satania csillagrendszer 606-os világán, az Urantián Kr.u. 1934-ben kell elvégeznünk.”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Szerinted kik lesznek a Végleges Halandói Testületének jövőbeli tagjai, akiknek a helyét jelenleg a Fény Örömhírhozói töltik be? Vajon az ilyesféle találgatásra utal a 102:3.1-3.2 bekezdés? Miért (nem)?
 2. Milyen hozzáállást ismerhetsz meg a tizedik szakaszból? A 31:10.11-10.14 bekezdés vajon segíti ezt a hozzáállást? Ha igen, miképp?
 3. Milyen fogalmat alakítottál ki eddig a magad végzetét (beteljesülését) illetően?
 4. Vajon miért idézik a szerzők az Urantia írások elkészítését elrendelő határozat egyik korlátozó rendelkezését szó szerint, ráadásul úgy, hogy még e rendelkezés számát is megadják (31:9.2)? Vajon csak ezt a korlátozó rendelkezést ismerhetjük?
 5. Találsz-e rendszert a Világmindenség 28.011 Építészének az abszonit hét szintjén való létezésbeli eloszlásában: 1, 3, 7, 70, 490, 3.430, 24.010?
 6. Kik alkotják a Paradicsomi Beteljesülés Legfelsőbb Tanácsát (31:10.9)?
 7. Mit jelent az, hogy a Legfelsőbb Istenben fejlődünk és ő mibennünk fejlődik (31:10.12)? Vö. 1:5.16; 2:1.11; 105:2.11.
 8. Kiindulva a véglegesrendűek jövőbeli végzetéből, azaz a majdan benépesülő külső tér számára való segédkezésből, vajon mire következtethetünk a feladat nagyságát illetően abból, hogy „legalább hetvenezer” olyan anyaghalmaz sűrűsödési folyamat zajlik, melyekből egyenként is nagyobb teremtésrészek fognak létrejönni, mint a felsőbb-világegyetemünk? (Vö. 31:10.19.)

 

Istentani összefoglaló

Az Isten tantétele

 • A Világmindenség Építészei a paradicsomi Tapasztalattól Függetlenül Létezők irányítói. Testületük 28.011 tökéletes elmével, kiváló szellemmel és felséges abszonit-lényeggel rendelkező személyiségből áll. 31:9.1-2
 • A Főépítészek működésének hét szintje: a) a Paradicsom-szint – 1 Építész; b) a Havona-szint – 3 Építész; c) a felsőbb-világegyetemi szint – 7 Építész; d) az első térszint – 70 Építész; e) a második térszint – 490 Építész; f) a harmadik térszint – 3.430 Építész; g) a negyedik térszint – 24.010 Építész. 31:9.2, 31:9.10
 • Az idő teremtményeinek és a Paradicsomi Létpolgároknak a háromságot-elért fiai a Főépítészek védenceivé válnak. 31:9.13
 • A külső tér világegyetemeinek különleges lényei véglegességükben fenségesek ugyan, de nincsenek véges szinten szerzett tapasztalataik. 31:10.11
 • Bár nem ismerjük a Főépítészek terveit, három dolgok azért tudunk: a) A külső tér hemzseg az új és lakatlan világegyetemektől. b) A Paradicsomon folyik a végleges testület mozgósítása. c) Folytatódik az Istenség Legfelsőbb Személyének fejlődése. 31:10.15-18

Állandó Létpolgárok

 • Ezernél is több tapasztalás-meghaladó felsőbb-létpolgári csoport él a Paradicsomon – ők az abszonit sajátságokkal rendelkező Tapasztalattól Függetlenül Létezők. 31:8.1

Az ember

 • A tér világairól származó evolúciós halandók felemelkedve elérik a Paradicsomot, hogy ott felvétessenek a Végleges Testületbe. 31:10.20

A Végleges Testülete

 • A Halandói Véglegesrendűek Testületét hat csoport alkotja. 31:0.1
 • Ebben a világegyetemi korszakban a véglegesrendűek visszatérnek szolgálatra az összes felsőbb-világegyetembe. 31:0.10
 • Miután az evolúciós lényekkel kellő tapasztalatokat szereztek, a Havona honosai befogadhatják az Egyetemes Atya szilánkját és dönthetnek a Halandói Végleges Rendű Testülethez való csatlakozás mellett. 31:1.2
 • A Havona honosai közül minden ezrediket vesznek be a Végleges Testületbe. 997 felemelkedő teremtmény mellett egy Havona-honos és egy Gravitációs Hírvivő kap helyet. 31:1.3
 • A végleges rendű lények esküjének mélyreható következménye és örök jelentősége van. 31:1.3
 • A Gravitációs Hírvivők Grandfanda felügyelete alá tartoznak. Ahol Gravitációs Hírvivők működnek, ott mindig a végleges rendű lények parancsnokolnak. 31:2.1
 • A Gravitációs Hírvivők a Diviningtonról származnak; ők módosított és megszemélyesült Igazítók. Személyes lények ők, de senki sem érti, hogy milyen időtlen eljárással képesek a térben való átkelésre. 31:2.2
 • A Gravitációs Hírvivők korlátlan számban csatlakozhatnak bármely végleges rendű lényekből álló egységhez, azonban a testületnek csak egyetlen hírvivői tagja lehet; emez viszont 999 hírvivőt választhat társául. 31:2.3
 • A Gravitációs Hírvivők és a megdicsőült halandók mély ragaszkodást mutatnak egymás iránt – sok a közös bennük. 31:2.4
 • A szeráfokkal együtt a halandók 990-en alkotják az egyes, ezer tagú véglegesrendű csoportokat. A Havona-honosok, az Anyagi Fiak, a közteslények, a Gravitációs Hírvivők és az ismeretlen és még hiányzó tag száma együttesen a testület egy százalékát teszi ki. 31:3.1
 • Függetlenül attól, hogy mennyi felkészítésen vettek részt és mennyi tapasztalatot szereztek, a véglegesrendűek még mindig csak hatodik szintű szellemek. A paradicsomi felemelkedés útján minden egyes lépéssel egy-egy újabb szakaszt értek el. A végleges szellemi besorolás véglegessége szerinti jövőbeli szolgálatra teremtettek. Arra készítették fel őket, hogy a világegyetemi igazgatásban elérhessék a teljesítőképességük határát. 31:3.3
 • Sok szeráfi oltalmazó az emberi védencével együtt járja végig a felemelkedési létpályát, az Atyával eggyé kapcsolódást ér el és egykori védencével együtt teszi le a véglegesrendűek esküjét. 31:4.1
 • A helyi csillagrendszerek ádámi létpolgárai kérhetnek engedélyt arra, hogy csatlakozzanak a felemelkedő halandókhoz a Paradicsomra és a Végleges Testületbe vezető úton. 31:5.1
 • A bolygói feladataiktól mentesített közteslények a halandói unokatestvéreik társaságában haladnak végig a felemelkedési létpálya állomásain. 31:6.1
 • A végleges rendű társaságban az üres helyet bármely küldetésen a Fény Örömhírhozóinak vezetője foglalja el, de e lények csak átmeneti tagjai a testületnek. 31:7.1
 • Van elképzelésünk a végleges rendű lények hetedik csoportjának mibenlétéről, de biztosat nem tudunk. 31:7.4
 • Hét Végleges Testület van, s felettük a rangidős Főépítész gyakorol felügyeletet. 31:10.1