You are here

33. A helyi világegyetem igazgatása

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A nebadoni Mihály

33:1.5 „A Teremtő Fiú személyében olyan urunk és isteni atyánk van, aki éppen olyan fenséges, hozzáértő és jóságos, mint amilyen az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú lenne, ha mindkettő jelen volna a Szalvingtonon és részt venne a Nebadon világegyetem ügyeinek igazgatásában.”

2. A Nebadon fejedelme

3. A világegyetemi Fiú és Szellem

33:3.4 „A Fiú atyaként működik a helyi világegyetemében. A Szellem, ahogy a halandó teremtmények értelmezik, egy anya szerepét játssza, aki mindig segíti a Fiút és örökké nélkülözhetetlen a világegyetem igazgatásában. Felkelés esetén kizárólag a Fiú és Fiú-társai működhetnek megszabadítóként. A Szellem sohasem léphet fel a lázadással szemben, illetőleg védheti meg a fennhatóságát, azonban a Szellem mindig támogatja a Fiút mindabban, amit meg kell tapasztalnia azon erőfeszítései során, hogy megszilárdítsa az irányítását és fenntartsa a fennhatóságát a rossztól megfertőzött és a bűn uralta világokon. Csakis egy Fiú állíthatja helyre a közös teremtésük munkáját, de egyetlen Fiú sem remélhet végső sikert az Isteni Segédkező és az ő hatalmas szellem-segítői közösségének, Isten leányainak szüntelen együttműködése nélkül, akik oly hűen és vitézül küzdenek a halandó emberek jólétéért és az ő isteni szüleik dicsőségéért.”

33:3.6 „Miután az Alkotó Anyaszellem ezen alávetési fogadalmát megtette, a nebadoni Mihály nemesen elismerte az örökkévaló függését a Szellem-társától, s a Szellemet a világegyetemi területeinek társuraként ismerte el és minden teremtménytől azt kérte, hogy fogadjanak hűséget a Szellemnek úgy, ahogy a Fiúnak is megesküdtek; és ekkor tették közzé és hirdették ki a végső »Egyenlőség Nyilatkozatot«. Bár a Fiú eme helyi világegyetem fejedelme volt, a világok számára kihirdette, hogy a Szellem minden személyiség-képességében és isteni jellembéli sajátosságában egyenlő vele. És ez lett a családszervezés és -irányítás minden másnál magasabb rendű mintája még a tér világainak alacsonyabb rendű teremtményei számára is. Ez, ténylegesen és igazából, a családnak és az önkéntes házasság emberi intézményének felsőbb eszményképe.

33:3.7 A Fiú és a Szellem most sok tekintetben úgy uralkodik a világegyetem felett, mint ahogy egy atya és egy anya vigyázza és segíti a fiakból és leányokból álló családját. Nem teljesen helytelen dolog úgy utalni a Világegyetemi Szellemre, mint a Teremtő Fiú teremtőtársára és a teremtésrész gyermekeire úgy tekinteni, mint az ő fiaikra és leányaikra – egy nagy és dicső családra, melyben azonban sokféle felelősségnek és végtelen gondoskodásnak van helye.”

4. Gábriel – a főigazgató

5. A Háromsági Nagykövetek

33:5.1 „A helyi világegyetemekre a kettős felügyelet jellemző, itt kezdődik az atya-anya fogalom. A világegyetemi atya a Teremtő Fiú; a világegyetemi anya az Isteni Segédkező, a helyi világegyetemi Alkotó Szellem.”

6. Általános igazgatás

33:6.5 „A bolygóközi közléscserétől csak a szellemi vesztegzár alá helyezett világokat vágják el.”

7. A nebadoni bíróságok

8. Jogalkotói és végrehajtói feladatkörök

33:8.6 „Bár a világegyetemi igazgatás kapcsán a »bíróság« és a »közgyűlések« fogalmakat használjuk, tudnotok kell, hogy e szellemi folyamatok igencsak különböznek az Urantián ilyen elnevezéssel illetett kezdetlegesebb és anyagi tevékenységektől.”

II. A hit és a tudomány viszonyáról

A hit és a tudomány csak akkor nem egyeztethető össze, ha a hit nem az értelem felismerésein alapul, a tudomány ismeretei pedig hiányosak. Egyébként a hit és a tudomány látásmódjai az Isten által teremtett, fenntartott és szellemi célt szolgáló mindenségre vonatkozó látásmódok, melyek két irányból közelítenek egymás felé. A hit az Isten felől közelít a teremtett világ felé, a tudomány pedig a teremtett világ felől közelít az összefüggések világa, vagyis az Isten felé.

III. Vélemény

Bizonyosan tanulmánybolygója vagyunk az értelmes lények különböző csoportjainak, akik megállapíthatják, hogy az isteni cél és az isteni erkölcs általános ismertségének és elfogadottságának hiánya, a technikai fejlettségtől függetlenül képes egy bolygónyi értelmes lényt az önpusztításba vinni. Ilyen veszélyhelyzetek az önző vezetői döntések következtében, és a szabad akaratú egyénekből álló tömegek tudatlanságban tartása miatt állhatnak elő.

Számomra nyilvánvaló, hogy külső segítség nélkül – a lényeges történésekbe való pontos, de nem látványos beavatkozások hiányában – az urantiai emberiség sem az elmúlt évtizedeket nem lett volna képes, sem pedig a jelen korszak történéseit nem lenne képes túlélni.

33:6.3 „…a csillagvilági vezetők külön figyelmet fordítanak a különböző bolygókon és csillagrendszerekben uralkodó társadalmi és kormányzási körülményekre. Egy csillagvilági kormányzat főként az egyesítéssel és a biztos egyensúlyba hozatallal foglalkozik.”

55:3.11 „Mindazonáltal van egy bizonyos, elkerülhetetlen hátrány, mely a halandó léttel jár az ilyen fejlett evolúciós bolygókon. Amint egy végleges rendű világ túljut a fény és élet harmadik fejlődési szakaszán, minden felemelkedő arra rendeltetik, hogy a kisövezet elérése előtt valamilyen átmeneti feladatot kapjon valamely, az evolúciós fejlődésnek egy korábbi szakaszában járó bolygón.”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen tekintetben teremti meg az emberi házasság mintaképét a Teremtő Fiú és a Világegyetemi Anyaszellem?
 2. Milyen tanulsággal szolgál ez az írás az emberi igazságszolgáltatási rendszerek számára?
 3. Mit tudhatunk meg az igazgatásról az itt leírtak alapján? Milyen általános igazgatási munkamegosztás tükröződik a hatodik szakaszban a csillagrendszeri, a csillagvilági és a világegyetemi igazgatási szintek között?
 4. Miért mondhatjuk igazul, hogy számunkra Krisztus Mihály gyakorlatilag Isten? És mi a helyzet az Isteni Segédkezővel?
 5. Miért jelentheti ki a szerző igazul, hogy a helyi világegyetem kettős felügyeleténél kezdődik az atya-anya fogalom?
 6. Miért nem ítélkeznek a Teremtők a teremtményeik felett?
 7. Milyen elkülönülést mutat a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói (igazságszolgáltatási) hatalom a helyi világegyetemben? Vannak-e egyáltalán olyan elkülönült hatalmi ágak, mint a földi országokban?
 8. [A 32-40. írás bevezetés a Nebadon helyi világegyetem bemutatásához, ezen belül a 33-35. írás a helyi világegyetem igazgatását mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

A helyi világegyetem

 • A helyi világegyetemi központon nem folyik törvényalkotói munka, viszont számos tanácsadó testület működik ott, mint például a legfelsőbb tanács és a száz legfelsőbb jóváhagyási tanács. 33:8.2

A Teremtő Fiak

 • A nebadoni Teremtő Fiú a 611.121. a Mihály-rendben. Ő az „egyszülött Fiú” az isteniség és végtelenség e világegyetemi fogalma szerint. 33:1.1
 • Azáltal, hogy a helyi világegyetemi Alkotó Szellem alárendeli magát a Teremtő Fiúnak, e Tökéletes Fiak az Atya, a Fiú és a Szellem megjeleníthető isteniségének letéteményeseivé válnak. 33:2.4
 • A nebadoni Mihály ugyan nem tagja a paradicsomi Háromságnak, de rendelkezik mindazon jegyekkel, amelyekkel az Örökkévaló Fiú rendelkezne, ha a Szalvingtonon működne. A Mihályok az evolúciós világegyetemekben működő összes isteni lény közül a legsokoldalúbbak és a leghatalmasabbak. 33:1.2
 • A Teremtő Fiú éppoly eredményesen igazgatja a világegyetem ügyeit, ahogy az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú együttesen tenné. 33:1.5
 • A helyi világegyetemi bíróság hatásköre némely területen korlátozott. 33:7.3
 • Gábriel felügyeli a Nebadon ítélkezési rendjét. E szalvingtoni bíróság hetven tagozata tíz részleget alkotva működik, egyenként hét osztállyal. 33:7.2

Helyi világegyetemi Alkotó Szellem

 • A Nebadon Világegyetemi Szelleme a Legfelsőbb Szellemek hatodik csoportjába tartozik, s e rend 611.121. tagja. 33:3.2
 • Míg az Anyaszellem elismeri a Fiút urának, a Fiú mellérendelt helyzetben lévőként és egyenlő hatáskörrel rendelkezőként kezeli a Szellemet. 33:3.3
 • A Fiú atyaként, a Szellem anyaként működik a világegyetemben. 33:3.4
 • Az Isteni Segédkező alászállás utáni kora megállapodott és biztonságos korszak. 33:3.5
 • Az engedelmességi fogadalom letétele után a Teremtő Fiú elismerte a Szellemet a világegyetem társuraként. 33:3.6

Helyi világegyetemi Fiak

 • Gábriel a Teremtő Fiú által és a Végtelen Szellem által megfogalmazott első azonosság-fogalom és személyiség-eszménykép megszemélyesülése. 33:4.1
 • Gábriel a Nebadon világegyetem főigazgatója. 33:4.5
 • Immanuel, a Nappalok Szövetsége a Háromság nagykövete a Nebadonban. Ő a Legfelsőbb Háromsági Személyiségek 611.121. tagja. Ő az Atya személyes képviselője. 33:5.1