A lelki körök és a morontia élet

A lelki körök és a morontia élet

 

Egy nebadoni Főangyal említi a következőket:

„Meg kell értenetek, hogy a felemelkedő halandó morontia élete valójában a lélek megfoganásakor kezdődik a lakott világokon, abban a pillanatban, amikor az erkölcsi besorolású teremtményelmébe beköltözik a szellemi Igazító. (…)” [48:6.2]

Ez az idézet arra utal, hogy a morontiai élet a bolygónkon a lélek kialakulásával indul, egy őszinte erkölcsi döntésen keresztül, ami a bennünk lakozó Gondolatigazító érkezését jelzi. A morontia léleknek az Igazító hozzájárulásával történő létrejötte hozzáférést biztosít a morontia valóságokhoz, és lehetségessé válik, hogy az emberi személyiségünk a földi élet során megismerje a morontiai életet és belelásson abba azzal a teljes meggyőződéssel, hogy e nagy morontiai család tagja vagyunk.

Az Urantia könyv a 47. és a 48. írásban ad némi tájékoztatást a morontia világok oktatási és képzési tanhelyeinek tevékenységéről. Ezek az írások lehetővé teszik, hogy földi életünk során tanulmányozzuk ezeket a morontia iskolákat és csatlakozzunk hozzájuk. Az embernek megvan a képessége arra, hogy túllépjen téren és időn, és úgy éljen, mint aki közvetlen kapcsolatban áll a mennyei Atyával az ő hatalmas személyiségkörén és a Gondolatigazító jelenlétén keresztül. „Az embert az állatvilágból kiemelő egyetlen dolog az önmaga meghaladására való képessége.” [111:6.9]

A lélek morontia természete szükségszerűen magában foglalja a morontia élet első lépéseit, és a lélek fejlődése lehetővé teszi az emberi személyiség számára, hogy a benne lakozó Igazító által vezetve, valamint más elmebéli és szellemi hatások segítségével hozzáférjen a morontia valóságokhoz. Mindezek a hatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a személyiségnek utat mutassanak, amint a morontia lélek a pszichikai (lelki) körökön keresztül fejlődve halad. A hetedik lelki kör a személyiség számára a morontiai evolúció kezdetét jelenti, és:

„(…) Ez jelzi a hét elmeszellem-segédnek a bölcsesség szelleme irányítása alatti egyesített működését, a halandó teremtménynek a Szent Szellem befolyása alá kerülését, és az Urantián az Igazság Szellemének első működését, a Gondolatigazítónak a halandói elmébe való befogadásával együtt. A hetedik körbe lépéssel a halandó teremtmény a helyi világegyetem valóban lehetséges létpolgárává lesz.” [110:6.13]

A hetedik kör a morontia lélek fejlődésének kiindulópontja, és ez az első kör, amelyet a személyiségnek el kell érnie, mivel magában foglalja a hét elmeszellem-segéd egységes tevékenységét, a Szent Szellem hatását, az Igazság Szellemének működését és a Gondolatigazító fogadását.

A lelki körök a személyes elmebéli előrelépés szintjeit, a hét elmeszellem-segéd működésbe lépését és a Gondolatigazító fogadását jelképezik. A hetedik kör elérése az egyént a „helyi világegyetemi létpolgárság” valóságos várományosává alakítja. A szellemsegédekhez hasonlóan a lelki körök is az egyéni, fokozatos növekedés hét szakaszának lehetőségét foglalják magukban.

„Nehéz pontosan meghatározni az emberi fejlődés hét szintjét, ugyanis ezek a szintek személyesek; egyénenként különbözőek, és nyilvánvalóan az egyes emberi lények növekedési képessége határozza meg azokat.” [110:6.7]

Ez az idézet arra utal, hogy milyen nehéz meghatározni a hét kör elérésének egymásra épülő szintjeit; kizárólag a saját akarat jellemzőivel és a személyiség önálló rangjával van összefüggésben. A Független Hírvivő is erre utal:

A hetedik kör. Az emberi lény akkor lép ebbe a körbe, amikor kifejleszti a személyes választásának, az egyéni döntésének, az erkölcsi felelősségének erőit és a szellemi egyéniség kialakításának képességét. (…)” [110:6.13]

Négy erő emelkedik ki ebben a hetedik körben: valójában ez az első a személyiség számára, és ez a magasabb körökön keresztül történő személyes fejlődés kezdete; ez indítja el a személyes fejlődés jelenségét a lelki körökön belül egy Gondolatigazító kíséretében. „A hetedik kör elérése az igazi emberi személyiség működésének kezdetét jelzi.” [110:6.1]

A hetedik kör a többihez képest nem különösebben jól körülhatárolt, de az világos, hogy kizárólag az emberi személyiség állapotára vonatkozik; a korábban említett négy elem (vagy erő) együttesét alkotja, és a négy kör első csoportjának tekinthető, amely a személyiség fejlődését és evolúcióját mutatja a lelki körökön belül. Ezek a következők:

a hetedik – személyes választás lehetősége;

a hatodik – egyéni döntés;

az ötödik – erkölcsi felelősség;

a negyedik – a szellemi értelemben vett egyéniség megszerzésének képessége.

Tekintettel arra, hogy a felemelkedői létpálya a bennünk lakozó Igazító érkezését elősegítő személyes döntésünkkel kezdődik, joggal mondhatjuk, hogy a hetedik kör a személyiség abszolút szuverenitásával és szabad akaratával kapcsolatos személyes döntést foglal magában.

E négy elem összekapcsolása: a hetedik körből indulunk a személyes választási lehetőség megragadása által; a hatodik kör ebből következően magában foglalja az egyéni döntést az említett személyes választási lehetőség megragadása által. Az egyéni döntés a személyiséget az ötödik körben az egyéni döntésért való erkölcsi felelősség felé tereli, és végül az erkölcsi felelősség beleszövi a kapcsolatot a negyedik körbe; szellemi értelemben vett egyéniség a személyiség szuverén szabad akaratán keresztül.

Ez a hetedik (vagyis elsőként elért) kör négy külön elemből áll, amelyeket egyidejűleg összehangolhat egy őszinte erkölcsi választás, egy egyéni döntés, az erkölcsi felelősségvállalás iránti elkötelezettség és a szellemi értelemben vett egyéniség elérésének képessége. A személyiség státusán és az akarat elsőbbségén keresztül ez a négy kör harmóniában működik. Úgy vélem, ez az oka annak, hogy a hetedik kört a Független Hírvivő nemigen határozza meg, mert az csak az emberi személyiség egyéni státuszához köthető fejlődésre vonatkozik.

Miután a személyiség az első négy körön (7-től 4-ig) keresztül elérte a szellemi értelemben vett egyéniség státuszát, a morontiai fejlődés harmadik körébe lép, és ekkor személyes szeráfi őrangyalt is kap:

„(…) Az Igazító munkája sokkal hatékonyabbá válik, miután a felemelkedő emberi lény eléri a harmadik kört és személyes szeráfi beteljesülés-őrangyalt kap. Bár az Igazító és a szeráfi oltalmazó erőfeszítéseiben láthatóan nincs közvetlen összhang, mégis észlelhető egyfajta félreérthetetlen előrelépés a mindenségrendi gyarapodás és a szellemi fejlődés minden szakaszában a személyes szeráfi kísérő kijelölését követően. Amint a halandó elérte a harmadik kört, az Igazító hozzáfog az emberi elme morontia lényegűvé alakításához a halandói élet hátralévő részében annak érdekében, hogy a teremtmény teljesítse a még hátralévő köröket, és elérje az isteni-emberi társulás végső szakaszát még mielőtt a halál ezt a különleges társulást szétbontja.” [110:6.14]

A harmadik lelki kör a személyes fejlődés csúcspontját jelenti, miután a hetedik kör négy elemének vagy erőinek társításával elértük a szellemi értelemben vett egyéniséget. A harmadik kör felé való elmozdulás a mindenségrendi teljesítményeknek és a szellemi fejlődés fokának a javulását jelzi.

„A hetediktől a harmadik körig egyre jobban és egységesebben érvényesül a hét elmeszellem-segéd hatása annak a feladatnak a végrehajtásában, hogy megszabadítsák a halandói elmét az anyagi-létbeli rendszerek valóságaitól való függéstől, mely feladat előkészítő jellegű a morontia szintek megtapasztalásába való egyre teljesebb bevezetéshez. A harmadik körtől kezdve a segédek hatása fokozatosan mérséklődik.” [110:6.20]

Amint a személyiség a szeráfi őrzője kíséretében elérte a harmadik kört, közelíteni kezd a második körhöz; ahhoz a körhöz, ahol:

„(…) az Igazító hozzáfog az emberi elme morontia lényegűvé alakításához a halandói élet hátralévő részében annak érdekében, hogy a teremtmény teljesítse a még hátralévő köröket, és elérje az isteni-emberi társulás végső szakaszát még mielőtt a halál ezt a különleges társulást szétbontja.” [110:6.14]

Az erkölcsi személyiség morontia élete a születési hely szerinti bolygón kezdődik el, mégpedig a léleknek a Gondolatigazítóval való társulásban történő fogantatásakor; az Igazító a második körön keresztül arra törekszik, hogy a személyiség elméjét a halandói élet során elmebéli átalakulások révén, a mindennapi élet eseményeinek megfelelő, a lélek fejlődését elősegítő megélés, cselekvés és válaszadás különféle módjaiban morontiaivá tegye.

Az első lelki kör elérésével kerül „(…) az anyagi elme és a szellem Igazító a lehető legközelebb egymáshoz az emberi tapasztalásban.” [110:6.15]. Ez az első kör az emberi halandó fokozatos beteljesedésének utolsó köre az Igazítóval eggyé kapcsolódás előtt. Az örökkévaló eggyé kapcsolódás mindig az abszolút akarattól, a személyiség szabad akaratától, illetve a paradicsomi Atya akaratának megcselekedése iránti elkötelezettségtől függ.

Összefoglalva, azt javaslom, hogy a hét lelki kört az emberi személyiség fejlődésének sorrendjében a következőképpen tekintsük:

a hetedik – személyes választás lehetősége;

a hatodik – egyéni döntés;

az ötödik – erkölcsi felelősség;

a negyedik – a szellemi értelemben vett egyéniség megszerzésének képessége;

a harmadik – a mindenségrendi beteljesedés és a szellemi fejlődés szakaszai;

a második – az Igazító arra törekszik, hogy az ember elméjét a halandói élet hátralévő részére morontiaivá tegye;

az első – a lehető legszorosabb kapcsolat a halandói elme és a szellemi Igazító között az ember tapasztalásában.

A lelki körök bejárása részét képezi az emberi személyiség személyes tapasztalásának az időbeli élet során végbemenő morontiai növekedésben, és ez alkotja azt a támadáspontot, amely révén biztosított a lakóvilágok elérése. Vagy ahogyan az Orvonton egyik Független Hírvivője is érzékelteti: „Ezért a hetedik kört teljesített halandó éppen úgy a mindenségrendi növekedés mennyiségi fokozása érdekében jut el a lakóvilágokra, mint a második vagy akár az első kört teljesítettek.” [110:6.18]

A lelki körök az elmebéli átalakulásokhoz és a személyiség egyéni fejlődéséhez kapcsolódnak a tudatosság aspektusaiban; ezek akkor lépnek működésbe, amint a személyiség az elmebéli képességeit arra való törekvésében használja, hogy istenien, a mennyei Atya akarata szerint éljen. A morontia élet a lélek kialakulásával kezdődik a bolygónkon; és annak növekedése és fejlődése mindig a személyiség döntéseitől, szabad és független akaratától függ.

 

A lelki körök javasolt szegmensei

Bár a lelki körök mindig a személyiség elmebéli aspektusaihoz kapcsolhatók, négy különböző szegmensre oszthatók: „A lelki körök nem kizárólagosan értelmiek, és nem is teljesen morontia jellegűek; a személyiség-szinttel, az elme-kiteljesedéssel, a lélek-gyarapodással és az Igazítóhoz való hangolódással hozhatók összefüggésbe.” [110:6.3].

1 – Személyiség-szint

2 – Elme-kiteljesedés

3 – Lélek-gyarapodás

4 – Igazítóhoz hangolódás

A személyiség-szint az első négy körhöz (7-től 4-ig) köthető, és megfelel a körök első szegmensének.

Az elme-kiteljesedés a harmadik körhöz kapcsolódik, és megfelel a mindenségrendi gyarapodás és szellemi fejlődés minden fázisához rendelt körök második szegmensének.

A lélek-gyarapodás a második körhöz tartozik, és megfelel a körök harmadik szegmensének, ahol az Igazító arra törekszik, hogy az ember elméjét a halandói élet hátralévő részére morontiaivá tegye.

Az Igazítóhoz hangolódás az első körhöz kapcsolódik, és megfelel a körök negyedik szegmensének, amely a lehető legnagyobb fokú összhangot jelenti az anyagi elme és a szellemi Igazító között az emberi tapasztalásban.

A lelki körök e négy szegmense mindig a személyiség elmebéli fejlődésével áll kapcsolatban a fejlődés négy, egymásra épülő szakaszán keresztül, és ez olyan személyes tapasztalás és vívmány, amely az egyén saját egyéni erőfeszítéseinek eredménye. A lelki körök e négy szintjén keresztül – és figyelembe véve, hogy a morontiai élet valójában már akkor elkezdődik, amikor a morontiai lélek a Gondolatigazítóval való közösségalkotás révén létrejön – lehetséges a testi halál előtt is morontiai állapotba kerülni és a bennünk lakozó Igazítóval összhangban élni.

Az emberi elmét a transzcendens dolgok semmiképpen sem kötik időhöz és térhez, mert teljes mértékben a személyiségi előjogokhoz és a szabad akaratához van kötve. A lelki körök tehát a morontia fejlődés hét személyes szakaszát jelentik a földi élet során.

„Az emberi lények egyedi fejlődése azzal mérhető, hogy miként érik el egymás után a hét mindenségrendi kört és miként haladnak át azokon (sajátítják el azokat).” [49:6.8]

 

 

Az eredeti mű:

  • Desjardins, André: The Psychic Circles and Morontia Life. In: UAI Journal, November 2022.
Szerző
Év

Hozzászólások