You are here

34. A helyi világegyetemi Anyaszellem

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. Az Alkotó Szellem megszemélyesülése

2. Az Isteni Segédkező természete

34:2.6 „Jóllehet a nagy világegyetem hetedik szelvénye sok tekintetben elmarad a fejlődésben, a problémáinkat mélyrehatóan elemzők egy rendkívül jól kiegyensúlyozott teremtésrész evolúciójával számolnak az eljövendő korokban. Azért jósolunk ilyen nagyfokú arányosságot az Orvontonban, mert e felsőbb-világegyetem elnöklő Szelleme az elöljárója a magas rangú Tökéletes Szellemeknek, aki mindhárom örökkévaló Istenség vonásainak és jellemének kiegyensúlyozott egységét és tökéletes összhangját megtestesítő szellemértelem. A többi övezethez képest lassan fejlődők és visszamaradottak vagyunk, azonban kétségtelenül páratlan fejlődés és példa nélküli előrelépés vár ránk valamikor a jövő örökkévaló korszakaiban.”

3. A Fiú és a Szellem az időben és térben

34:3.8 „Mindig csak a bennünk tudatosult területen választhatunk és cselekedhetünk szabadon.”

4. A helyi világegyetemi körök

5. A Szellem segédkezése

34:5.4 „Az Igazság Szelleme egyként munkálkodik az Isteni Segédkező szellemének jelenlétével. E kettős szellemi összeköttetés a világok felett kering, azt keresve, hogy miként taníthatná igazra az emberi elméket és miként világosíthatná meg azokat szellemileg, miként ösztönözhetné a felemelkedő fajok teremtményeinek lelkét, és miként terelhetné az evolúciós bolygókon lakozó népeket mindegyre az isteni beteljesülést jelentő paradicsomi céljuk felé.

34:5.5 Bár az Igazság Szelleme minden húsvér testre kiárad, a Fiú e szellemének működését és hatalmát majdnem teljes egészében korlátozza, hogy az ember személyesen miként fogadja azt, ami az alászálló Fiú küldetésének összességét és lényegét jelenti. A Szent Szellem részben független az emberi beállítottságtól és részlegesen korlátozzák őt az emberi akarat döntései, valamint a vele való együttműködés mértéke is. Mindazonáltal a Szent Szellem segédkezése egyre hatékonyabbá válik azon halandók benső életének megszentesülésével és szellemiesülésével, akik a legteljesebben hallgatnak az isteni vezetésre.”

6. A Szellem az emberben

34:6.2 „Bár az Isteniség megnyilatkozása lehet többszörös is, az Istenség az emberi tapasztalásban egyes, mindig egy. Az emberi tapasztalásban a szellemi segédkezés sem többes. Tekintet nélkül az eredeti többes jellegre, minden szellemi befolyás a rendeltetésében egy.”

34:6.3 „Az isteni Szellem az örök dicsőség magasságaiból ereszkedik alá, lépések hosszú során át, hogy találkozzon veletek úgy, amint vagytok és ahol vagytok, és azután, a hit társas viszonyában, szeretőn magához ölelje a halandó eredetű lelket, és elinduljon visszafelé biztosan és csalhatatlanul az alászállási útvonalon, meg sem állva addig, míg az evolúciós lélek biztonságosan fel nem emelkedett azon üdvösség szintjére, ahonnan az isteni Szellem eredetileg elindult a kegyelem és a segédkezés e küldetésére.

34:6.4 A szellemi erők csalhatatlanul keresik meg és érik el a saját eredeti szintjüket. Lévén, hogy az Örökkévalóból indultak ki, bizonyosan oda is térnek vissza, s magukkal viszik az idő és tér mindazon gyermekeit, akik eljegyezték magukat a bennük lakozó Igazító vezetésével és tanításával, akik igazán »a Szellemtől születtek«, akik az Isten hű fiai.

34:6.5 Az isteni Szellem örökös segédkezés és bátorítás az ember gyermekeinek. Erőtök és előrehaladásotok »az ő kegyelméből, a Szellem megújításán keresztül« van. A szellemi életet, mint a fizikai energiát, felhasználjátok. A szellemi erőfeszítés viszonylagos szellemi kimerüléssel jár. A teljes felemelkedési tapasztalás valóságos és szellemi is; ezért igaz az írás, miszerint »A Szellem elevenít meg.« »A Szellem ad életet.«

34:6.6 Még a legmagasabb szintű vallási tantétel is alkalmatlan az emberi jellem alakítására vagy a halandói viselkedés szabályozására, ha az elmélete halott. Amire ma a világnak szüksége van az nem más, mint az igazság, melyet régi tanítótok hirdetett: »Nemcsak szóban, hanem hatalomban és a Szent Szellemben is.« Az elméleti igazság magva mindaddig halott, a legfelsőbb erkölcsi felfogások mindaddig hatástalanok, amíg az isteni Szellem meg nem tölti az igazság formáit és mozgásba nem hozza a pártatlanság mintáit.

34:6.7 Akik befogadták és felismerték a beköltöző Isten-szilánkot, azok a Szellemtől születtek. »Ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme bennetek lakozik.« Nem elég, hogy e szellem kiáradt rátok; az isteni Szellemnek uralnia és szabályoznia kell minden emberi létszakaszt.

34:6.8 Az isteni Szellem jelenléte, az élet vize az, ami a halandói elégedetlenség emésztő szomjúságának és a szellemivé nem lényegült emberi elme leírhatatlan éhségének kialakulásától megóv. A Szellem-késztette lények »sohasem szomjaznak, mert e szellemi víz bennük az örökkévaló életre feltörő megelégedés kútjává lesz«. Az isteni vízforrással rendelkező lelkek csaknem függetlenek az anyagi környezettől, már ami az élet örömeit és a földi lét megelégedést okozó dolgait illeti. Ők szellemi értelemben megvilágosodottak és megújultak, erkölcsileg megerősödöttek és felruházottak.”

34:6.9 „Minden halandóban kettős természet él: az állati hajlamok öröksége és a szellemmel való felruházottság erős késztetése. A rövid urantiai életetek alatt e két különböző és ellentétes hajlam csak ritkán békíthető össze teljesen; aligha hozhatók összhangba és aligha egyesíthetők; de életetek során az egyesített Szellem mindig segédkezik nektek abban, hogy a húsvér test egyre inkább a Szellem vezetése alá kerüljön. Még ha végig is kell élnetek az anyagi életet, még ha nem is szabadulhattok meg a testtől és annak szükségeitől, a céljaitok és az eszményképeitek akkor is egyre nagyobb hatalmat adnak nektek ahhoz, hogy az állati természetet alávessétek a Szellem uralmának. Valóban munkál bennetek a szellemi erőknek egyfajta összeesküvése, az isteni erők egyfajta szövetsége, melyek kizárólagos célja, hogy végleg megszabaduljatok az anyagi kötöttségtől és a véges fogyatékosságoktól.

34:6.10 Mindeme segédkezés célja az, »hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szellemén keresztül, aki az ember bensőjében él«. És mindez csak a kezdeti lépéseket jelenti a tökéletes hűség és szolgálat végső elérésében, ama tapasztalásban, melyben »az Isten teljességével teltek el«, »mert akiket az Isten szelleme vezet, mind az Isten fiai«.

34:6.11 A Szellem sohasem hajt senkit, csak vezet. Ha készséges tanulók vagytok, ha szellemi szinteket és isteni magasságokat akartok elérni, ha őszintén vágytok az örökkévaló cél elérésére, akkor az isteni Szellem gyöngéden és szeretőn vezetni fog benneteket a fiúi besorolás és szellemi fejlődés útján. Minden lépéseteket készségesen, okos és derűs együttműködéssel kell megtennetek. A Szellem uralmát sohasem szennyezi erőszak és nem rontja kényszer.

34:6.12 És amint az ilyen szellem vezette életet szabadon és értelemmel vállaljátok, az emberi elmében fokozatosan kifejlődik az isteni kapcsolat határozott tudatossága és a szellemi közösség megnyugvása; előbb-utóbb »a Szellem a szellemeddel (az Igazítóval) tanúsítja, hogy az Isten gyermeke vagy«. Ekkor a saját Gondolatigazítód már megismertette veled az Istennel való rokonságodat, s a feljegyzés igazolja, hogy a Szellem a »szellemeddel« tesz tanúságot, nem a szellemed mellett.

34:6.13 Az emberi élet feletti szellemuralom tudatosságával azonnal együtt jár a Szellem ismérveinek növekvő megnyilatkozása az ilyen szellem vezette halandó életmegnyilvánulásaiban, »mert a szellem gyümölcsei a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szelídség, a jóság, a hit, az alázatosság és az önmérséklet«. Az ilyen szellem-vezérelte és istenien megvilágosodott halandók, miközben az alsóbb, fáradságos utat járják és emberi hűséggel tesznek eleget a földi feladataikkal járó kötelezettségeiknek, már meglátták az örök élet fényeit, amint azok a másik világ messzi vidékén derengenek; már elkezdték megérteni azon ösztönző és vigasztaló igazság valóságát, hogy »az Isten országa nem étel és ital, hanem méltányosság, béke és öröm a Szent Szellemben«. És minden megpróbáltatásban és minden nehézség mellett a szellemben-született lelkeket élteti a remény, mely legyőz minden félelmet, mert az Isten szeretete az isteni Szellem jelenléte révén minden szívhez eljut.”

7. A szellem és a húsvér test

34:7.4 „Az urantiai népek a fokozatos bolygói szellemi előrehaladás feladatában igénybe vehető segítség kettős hiányának következményeitől szenvednek. A Kaligasztia-féle felfordulás világszerte zavart okozott és minden későbbi nemzedéket megfosztott attól az erkölcsi segítségtől, melyet egy jól szabályozott társadalom nyújtott volna. De még ennél is szörnyűbb következményekkel járt az ádámi vétek annyiban, hogy a fajokat megfosztotta a fizikai természet ama felsőbbrendű fajtájától, mely jobban megfelelt volna a szellemi törekvéseknek.

34:7.5 Az urantiai halandók arra kényszerülnek, hogy a szellem és a húsvér test között kiélezett küzdelmet éljenek meg, mert a távoli őseik nem váltak teljesen ádámivá az édeni adomány révén. Az isteni terv az volt, hogy az Urantia halandó emberfajtái a szellemre természetesebben válaszolni képes fizikai természetet kapjanak.”

34:7.7 „Az Istent ismerő férfiak és nők, akik a Szellemtől születtek, nem élnek át több összeütközést a halandói erkölcsi természetükkel, mint a legátlagosabb világokon élők, itt ama bolygókról van szó, melyeket sohasem szennyezett bűn és lázadás sem érintett soha. A hites fiak olyan értelmi szinteken dolgoznak és olyan szellemi síkokon élnek, melyek sokkal felette vannak a zabolátlan vagy természetellenes fizikai vágyak okozta összeütközéseknek. Az állati lények egészséges ösztönei és a fizikai alkat természetes vágyai és késztetései nem ütköznek még a legmagasabb rendű szellemi fejlődéssel sem, kivéve a tudatlan, a rosszra oktatott vagy a sajnálatosan túlzottan lelkiismeretes személyek elméi esetében.

34:7.8 Miután elindultatok az örök élet útján, miután elfogadtátok a feladatot és megkaptátok a fejlődésre vonatkozó utasításokat, ne féljetek az emberi feledékenység és a halandói állhatatlanság veszélyeitől, ne gyötörjön benneteket a hibázás lehetőségéből fakadó kétség vagy a nagyfokú zavar, ne tétovázzatok és ne kérdőjelezzétek meg a besorolásotokat és a helyzeteteket, mert minden sötét órán, az előremutató küzdelem minden keresztútján az Igazság Szelleme mindig szólni fog hozzátok, mondván, »Ez a helyes út«.”

II. Az időzítés a lényeg

Az a hír járja, hogy a hústest levetését követően a legfontosabb feladatunk a mennyei Atyánk elérése lesz.

Éppen ezért odaát elsősorban erre kell összpontosítanunk, mivel az ennek eléréséhez szükséges „étel, ital, szállás, utazás és jó társaság” biztosítva lesz.

Aztán az a hír is járja, hogy már a hústestet használó értelmes léleknek is az a legboldogítóbb törekvése, hogy az Istent egyre jobban megtalálja a maga számára személyes Atyaként.

Aztán nem csak hír van erről, de meg is tapasztalható az, hogy aki már most a személyes Istent keresi, annak jelenleg is minden összedolgozik a javára ahhoz, hogy az ő szellemi jellemét elérhesse.

Az embernek van lehetősége a boldog örökéletre. Erre vagyunk elhívva, amit az is alátámaszt, hogy nem csak képesek vagyunk elképzelni a boldog örökélet lehetőségét, de az élet utáni vágy is erősebb bennünk, mint az elmúlás igenlése.

Mivel a személyünkben ugyanazok maradunk odaát is, mint itt vagyunk, ezért a jellemünk fejlesztése a legfontosabb feladatunk. Isten tényleg képes minden szükséges körülményt biztosítani azon gyermeke számára, aki a jellemét őhozzá akarja igazítani. Amire nem képes, az a jellemünk istenivé tétele – nélkülünk. Na, ez az, amiért érdemes már most úgy szeretni, ahogy azt Jézus bemutatta.

* * *

„A hét elmeszellem-segéd a helyi világegyetemi Isteni Segédkező alkotása. Ezen elme-szellemek jellemükben hasonlók egymáshoz, azonban különböző a hatalmuk, és mindannyian egyformán részesülnek a Világegyetemi Szellem természetéből, bár Anyateremtőjüktől különvéve aligha tekinthetők személyiségeknek. A hét segéd a következő nevet kapta: a bölcsesség szelleme, az istenimádat szelleme, a tanácskozás szelleme, a tudás szelleme, a bátorság szelleme, az értelem szelleme, a belső meglátás – a gyors érzékelésképesség – szelleme.” (34:4.10)

A témában ld. »Az Isten lelke Izajás könyvében, avagy az elmeszellem-segédek leírása« cikket.

„De tényleg Szalvingtonról írta János, hogy: „És a királyiszékből villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek” – a helyi csillagrendszereknek továbbított világegyetemi híradások ezek. Látta a helyi világegyetem irányító-szabályozó teremtményeit is, a központi világ élő iránytűit. A Nebadonban ezen irányító-szabályozó működést négy szalvingtoni szabályozó teremtmény látja el, akik a világegyetemi áramokon működnek és szakértőn segíti őket az első működési elme-szellem, a meglátás-segéd, a „gyors felfogás” szelleme. Azonban e négy teremtmény – akiket állatnak nevez – leírása sajnálatosan gyengére sikeredett; ők valójában páratlan szépségűek és alakúak.

Az iránytű négy iránypontja a Nebadon életében általános és eredendően fontos jelentőségű. Minden élő teremtmény ezen irányító áramokra érzékeny és felelni képes testi egységeket hordoz magában. E teremtmény-teremtések a világegyetemektől lefelé, az egyes bolygók irányában megkettőződnek, és a világok mágneses térerőivel együtt a parányi méretű testek seregét elevenítik meg az állati szervezetben, s ezen irányító sejtek mindig mutatják az északi és a déli irányt. Így a tájékozódási érzék örökre az élőlények sajátjává vált a világegyetemben. Ez az érzék azért nem teljesen hiányzik az emberiség tudatosan birtokolt dolgai közül. E testeket az Urantián először nagyjából az e beszámoló elkészítésekor figyelték meg.” (34:4.12-4.13)

A témával kapcsolatban ld. a »Mágneses érzékenység« cikket.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mennyiben járul hozzá ez az írás a helyi világegyetemi Anyaszellemünk elismeréséhez?
 2. Milyen egyéb sajátosságokat fedezhetünk fel az együttműködés mintaképében a harmadik szakaszban? Vajon a férfiak inkább idő beállítottságúak s a nők inkább tér beállítottságúak?
 3. Vizsgáld meg az 5-7. szakasz felépítését (a bekezdéscsoportok szintjén). Ad-e többletjelentést és sugároz-e erőtöbbletet a tanítások ilyeténképpen történő sorba rendezése ahhoz képest, mint amit a neked kedves részek nyújtanak? Milyen változások befolyásolják a szellem működését? Tudunk-e különbséget tenni az Istenségek között a személyes tapasztalásunk szintjén? Ha a Szellem nem élteti az elméleteinket, akkor mi marad nekünk? Mit jelent a szellemtől születni? És a szellemmel eltelni? Melyek a Szellem vezetésének jegyei? Milyen túlzott lelkiismeretességektől kell óvakodnunk?
 4. Milyen jellegű viszonyban lehetünk a Szent Szellemmel?
 5. Miben nyújt segítséget ez az írás annak, aki az önmaga legyőzésének kérdésével birkózik?
 6. Mutasd be a helyi világegyetemi szellemköröket (eredetük, jellegük, együttműködésük, stb.).
 7. Mely szellemkörök eredményes működését befolyásolja jobban az emberi hozzáállás, beállítottság? Az Igazság Szellemét vagy a Szent Szellemét (34:5.5)? Miben más a velük való kapcsolatunk a Gondolatigazítóhoz fűződő viszonyunkhoz képest (34:5.6)?
 8. A hatodik szakasz a szellemköröket rendeltetésükben egynek, az isteni Szellemnek, az egyesített Szellemnek ábrázolja. Találsz-e utalást e leírásban a szellemi erők elkülönülésére?
 9. Miért mondhatjuk igazul, hogy az Isten szeretete az isteni Szellem jelenléte révén eljut a szívünkhöz (34:6.13)?

 

Istentani összefoglaló

A Teremtő Fiak

 • Egy Teremtő Fiúnak némiképp határt szab a tér, de az idő nem korlátozza őt a saját világegyeteme határain belül. 34:3.5

Helyi világegyetemi Alkotó Szellem

 • A Teremtő Fiú teremtésével egyidejűleg a Végtelen Szellem önmaga új és egyedi megjelenítését hozza létre abból a célból, hogy e Teremtő Fiúnak társa legyen. 34:0.1
 • Mind a Fiú, mind a Szellem érzékeny a fizikai és a szellemi valóságokra is. 34:0.2
 • A fizikai teremtésrész megjelenését követően a felsőbb-világegyetemi Tökéletes Szellem elindítja a helyi világegyetemi Alkotó Szellem megszemélyesülését. 34:1.1
 • A fizikai teremtés ideje alatt az Alkotó Szellem nem különül el teljesen a Végtelen Szellemtől, azonban a Tökéletes Szellemtől való isteni befogadást követően átalakul a Tökéletes Szellem személyes hasonmásává. 34:1.3
 • A Világegyetemi Anyaszellem a Végtelen Szellem összes fizikai-szabályozói sajátosságával rendelkezik – beleértve az antigravitációt is. Később teljes elmegravitációs ellenőrzést is gyakorol. 34:2.2
 • Az Alkotó Szellem a Teremtő Fiúval közös felelősséget vállal a világegyetemük létrehozásában és támogatásában. 34:2.4
 • Az Alkotó Szellem együttműködik a Fiúval seregnyi Fiú teremtésében, Gábrieltől az Anyagi Fiakig. 34:2.5
 • Amikor az Élethordozók kialakítják az anyagi testeket, az Alkotó Szellem adja hozzá az „élet leheletét”. 34:2.5
 • Az Alkotó Szellem a tértől független, de az időtől nem. Ő egyformán és általánosan van jelen az egész helyi világegyetemében. 34:3.3
 • Az Alkotó Szellemet korlátozza az idő; a Teremtő Fiú nem. Amikor együtt munkálkodnak, akkor az időtől és tértől függetlenül teszik azt. 34:3.4
 • A helyi világegyetemben három szellemkör van. 34:4.1
 • Az Anyaszellem sohasem hagyja el a világegyetem központját. A Teremtő Fiú viszont jöhet-mehet. 34:4.7
 • E segédszellemekről Izajás prófétának is tudomása volt. (Iz. 11:2) 34:4.11
 • Az Isteni Segédkező szelleme és az Igazság Szelleme egy jelenlétként munkálkodik a halandóknál. 34:5.4
 • Az ember ereje és előrehaladása „az ő kegyelméből, a Szellem megújításán keresztül” van. A szellemi erőfeszítés szellemi kimerüléssel jár. „A Szellem ad életet.” 34:6.5
 • Az elmélet nem képes alakítani az emberi jellemet. Az elméleti igazság magva halott, hacsak a Szellem meg nem tölti az igazság formáit és mintáit. 34:6.6
 • Az isteni szellem jelenléte az élet vize, s ez oltja a halandói elégedetlenség emésztő szomját. 34:6.8
 • Az isteni forrás vizével felüdült lelkek csaknem függetlenek a halandói környezettől. 34:6.8
 • A szellemsegédkezés célja, hogy erő adassék „az ember bensőjében lévőnek”. „Akiket az Isten szelleme vezet, mind az Isten fiai”. 34:6.10
 • A Szellem sohasem hajt, csak vezet. A Szellem uralmát sohasem szennyezi erőszak és nem rontja kényszer. 34:6.11
 • Az emberi élet feletti szellemuralom a szellem gyümölcseit termi: szeretetet, örömöt, békességet, béketűrést, szelídséget, jóságot, hitet, alázatosságot és önmérsékletet. 34:6.13

Az ember

 • Az evolúciós halandók a következők miatt képesek megismerni az Istenhez fűződő fiúi viszony hiten alapuló tényét: a) a helyi világegyetem Szent Szelleme; b) az Igazság Szelleme; c) az Igazító jelenléte. 34:5.7
 • A hites fiak olyan szinteken dolgoznak és olyan síkokon élnek, melyek messze felette vannak a zabolátlan fizikai vágyak okozta összeütközéseknek. 34:7.7
 • Az állati lények egészséges késztetései nem nagyon ütköznek a magas szellemi célok elérésére való törekvéssel. 34:7.7

Bűn

 • Egy átlagos világ halandói nem élnek meg állandó háborúskodást a fizikai és a szellemi természetük között. A felemelkedésük inkább egyfajta felkészítő tanfolyamként zajlik, semmint éles összeütközésként. 34:7.3
 • Az urantiai népek kétféle fogyatékosság következményeitől szenvednek – a Kaligasztia-féle lázadás és az ádámi vétek káros következményei ezek. 34:7.4

Üdvözülési terv

 • Miután elindultatok az örök élet útján, ne féljetek az emberi természet kétségeitől és korlátaitól. Az Igazság Szelleme minden keresztúton szólni fog hozzátok – „Ez a helyes út.” 34:7.8

Gondolatigazítók

 • Az Igazító Istentől ereszkedik alá, magához veszi a halandói lelket és felemelkedik vele Istenhez. 34:6.3
 • Keresvén az eredetük szintjeit, az isteni szellemek magukkal viszik az Isten hű fiait. 34:6.4