You are here

35. A helyi világegyetemi Istenfiak

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A Melkizedek Atya

2. A Melkizedek Fiak

3. A Melkizedek-világok

35:3.22 „A világegyetemi igazgatásban a melkizedekek a legmagasabb szintű felkészítést a honvilágokon nyújtják. A Felsőbb Erkölcstan Karát az eredeti Melkizedek Atya vezeti. A különböző világegyetemek ezekbe a tanintézetekbe küldenek cseretanulókat. Bár a fiatal Nebadon világegyetem alul helyezkedik el a világegyetemi rangsorban a szellemi előrehaladás és a felsőbb erkölcstani fejlődés terén, azonban az igazgatási jellegű problémáink az egész világegyetemet a közeli teremtésrészek számára egy hatalmas gyakorló kórházzá tették, s a Melkizedek-karokon rengeteg a más területről érkezett hallgató-látogató és megfigyelő.”

4. A melkizedekek különleges tevékenysége

5. Vorondadek Fiak

6. A Csillagvilági Atyák

7. A Vorondadek-világok

8. A Lanonandek Fiak

9. A Lanonandek vezetők

35:9.6 „A helyi világegyetemünk szerencsétlen volt annyiban, hogy több mint hétszáz Lanonandek-rendű Fiú lázadt fel a világegyetemi kormányzat ellen, mely siettette a felfordulás kialakulását több csillagrendszerben és számos bolygón is. E vétkezők közül mindössze három volt Csillagrendszer Fejedelem; gyakorlatilag e Fiak mindegyike a második és a harmadik rendbe tartozott, Bolygóhercegek és harmadrendű lanonandekek voltak.

35:9.7 Az egységből kiszakadt eme Fiak nagy száma nem a teremtői működés hibáját mutatja. Lehettek volna ők istenien tökéletesek, de úgy teremtették őket, hogy képesek legyenek jobban megérteni és jobban megközelíteni az idő és tér világain lakozó evolúciós teremtményeket.

35:9.8 Az Orvonton összes helyi világegyeteme közül a Henszelont kivéve a mi világegyetemünk veszítette a legtöbb Fiút e rendből. Az Uverszán egyetértés van abban, hogy azért van annyi igazgatási probléma a Nebadonban, mert a Lanonandek-rendbe tartozó Fiaink a döntésben és a tervezésben oly nagyfokú szabadsággal teremtettek. Ezt az észrevételt nem bírálatként teszem. A világegyetemünk Teremtőjének minden hatásköre és hatalma megvan ehhez. A magas rangú vezetőink határozottan állítják, hogy bár az ilyen önálló Fiak igen nagy bajokat okoznak a világegyetem fiatalkorában, amikor a dolgok végre leülepednek és véglegesen rendeződnek, akkor ezen alaposan próbára tett Fiak részéről mutatott felsőbb szintű hűség és teljesebb odaadó szolgálat gyümölcsei sokkal nagyobb mértékben ellensúlyozzák a megelőző idők zavarát és gyötrelmeit.

35:9.9 Amikor valamely csillagrendszeri központon lázadás tör ki, akkor rendszerint új fejedelmet neveznek ki egy viszonylag rövid időre, de az egyes bolygók esetében más a helyzet. Ez utóbbiak az anyagi teremtés alkotóelemei, és a teremtményi szabad akarat az egyik figyelembe veendő tényező az összes ilyen probléma végső elbírálásakor. Az elszigetelt világokra Második Bolygóherceget jelölnek ki, olyan bolygókról van szó, melyek eredeti hercegei eltévelyedtek, de az előbbiek nem gyakorolnak tevékeny uralmat az ilyen világok felett mindaddig, amíg a felkelés következményeit a melkizedekek és az egyéb segédkező személyiségek által meghozott intézkedések részlegesen le nem győzték és fel nem számolták. A Bolygóherceg által kirobbantott lázadás azonnal magával vonja a bolygó elszigetelését; a helyi szellemi köröket azonnal elvágják. Csak az alászálló Fiú képes helyreállítani a bolygóközi közléscserére használatos vonalakat az ilyen, szellemileg elszigetelt világon.

35:9.10 Ezen önfejű és botor Fiak megmentésére létezik terv, és sokak hasznára is vált ezen irgalmas rendelkezés; de ők soha többé nem tölthetnek be olyan tisztséget, amelyben vétkeztek. A jóvá igazolást követően felügyelői feladatokra és a fizikai igazgatási részlegekhez rendelik őket.”

10. A Lanonandek-világok

35:10.5 „Az idősebb rendszerekben működő Lanonandek Fiak közül sokan azonban nagyszerű szolgálati, igazgatási és szellemi-fejlődési előmenetellel rendelkeznek. Ők nemes, odaadó és hű csoport, függetlenül attól, hogy hajlamosak vétkezni a személyes szabadsággal kapcsolatos tévképzeteik és az önrendelkezésről alkotott nézeteik miatt.”

* * *

„A Nebadonban hétszer szolgált Melkizedek valamely evolúciós világon a halandó testhez hasonló alakban, és e Fiak számos alkalommal jelentek meg a világegyetemi teremtmények egyéb rendjeihez hasonló alakban.” (35:4.4)

Az említett hét halandói alakban való megtestesülési alkalom egyikére éppen a Földön került sor 1.973 évvel Jézus születése előtt. A helyi világegyetemben tízmillió lakott világ lesz majd, tehát a 7:10.000.000 valószínűség akkor is nagyon kicsi, ha tudjuk, hogy a világegyetemünk teremtése még nem fejeződött be.

Ez is arra utal, hogy milyen különleges körülmények jellemzik ennek a bolygónak a történetét.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Hasonlítsd össze a téves döntést hozó melkizedekek ügyének kivizsgálási módját (35:2.8) az eltévelyedett lanonandekek esetében alkalmazott eljárással (35:9.10; 35:10.4). Levonható-e mindebből bármi is a halandók helytelen cselekedeteinek kiigazítása tekintetében?
 2. A hatodik szakaszban olvashatunk a vorondadekek jelleméről. Látsz-e bármilyen lehetséges összefüggést a különböző jellemvonásaik között? Látsz-e bármilyen párhuzamot a halandói személyiségfajtákkal?
 3. Vizsgáld meg a 35:9.7-9.8 bekezdésben leírt teodiceát (annak bemutatását, hogy a világegyetemi rossz miként fér meg a Teremtők jósága mellett), és vesd össze a 111:6.3 bekezdést a 116:0.1-0.2 bekezdéssel. Vajon segít-e az első részlet a másik kettő összeegyeztetésében?
 4. Mire következtethetünk a 35:5.7 bekezdésben foglaltakból a történelemtudományt illetően?
 5. Milyen jelentéstartalom tapad a 35:9.5 bekezdésben alkalmazott „atya-fiú viszony” kifejezéshez?
 6. Vajon milyen lesz ezt az életet más urantiaiakkal együtt áttekinteni (35:3.14-3.19)? Kiderül-e ebből az írásból, hogy miért a Melkizedek-szféra lesz a legérdekesebb hely számunkra az egész helyi világegyetemben (vö. 35:3.3)?
 7. Milyen jó hírt hirdetnek a végzet örömhírhozói (35:3.21)? Milyen felkészítésben részesülnek?
 8. Milyen mintát mutat a 35:2.3-2.7 bekezdés „a legidősebb fiú” számára?
 9. Melyek a jellemző, főbb különbségek a helyi világegyetemi fiak (melkizedekek, vorondadekek, lanonandekek) alaptevékenységében, rendeltetésében?
 10. Milyen különleges viszonyok, körülmények jellemzik a világegyetemünket, csillagvilágunkat, csillagrendszerünket, bolygónkat felsőbb igazgatási, irányítási téren (vö. lázadás következményei)? Sajnálatosak ezek az átlagostól eltérő körülmények vagy inkább bizakodásra adnak okot?

 

Istentani összefoglaló

Helyi világegyetemi Fiak

 • Gábriel mellett négy magas Fiú rend van a helyi világegyetemben. 35:0.2
 • A Melkizedek Atyát a Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem különleges, közös cselekedete hozta létre. 35:1.1
 • A melkizedekeket a Teremtő Fiú, az Alkotó Szellem és az eredeti Melkizedek Atyával teremtette. 35:1.3
 • A melkizedekek hatékonyan tudják szolgálni a halandókat, mert félúton vannak a legfelsőbb és a legalsóbb személyiségszint között. 35:2.1
 • A melkizedekek a „legidősebb fiak”, és rendszeresen járják a világegyetemet. 35:2.3
 • Bár szinte tökéletesek a melkizedekek, mégsem tévedhetetlenek. Néha rosszul ítélik meg a dolgokat. 35:2.8
 • A melkizedekek létszáma állandó – meghaladja a tízmilliót. 35:2.9
 • A melkizedekek a hetven elsődleges szféra szalvingtoni körének kísérleti világán lakoznak. E világokat a 420 segédszférával együtt Melkizedek Egyetemnek nevezik. 35:3.1
 • A melkizedekek hét központi világot irányítanak. 35:3.2
 • A melkizedekek és a Háromsági Tanító Fiak felügyelik a felemelkedő halandók kiterjedt oktatási rendszereit. 35:4.1
 • A melkizedekeket „veszélyhelyzeti Fiaknak” nevezik. Amikor csak különleges segítségre van szükség – mindig megtaláljuk őket. 35:4.2
 • A vorondadekek a Csillagvilági Atyák – a számuk egymillió. 35:5.1
 • A vorondadekeket beidézték már igazgatási hibáik miatt, de lázadásban eddig még sohasem vettek részt. 35:5.4
 • A száz Csillagvilági Atya alkotja a Teremtő Fiú legfelsőbb tanácsadó testületét. 35:6.2
 • A lanonandekek sokféle feladatot látnak el, mégis leginkább Csillagrendszer Fejedelmekként és Bolygóhercegekként ismeretesek. Felkészítésükről és besorolásukról a melkizedekek gondoskodnak. 35:8.1
 • A Nebadon létének kezdetekor tizenkétmillió Lanonandek volt, s őket a melkizedekek a teljesítményük alapján három osztályba sorolták. 35:8.3
 • Több mint hétszáz Lanonandek Fiú veszett oda a Nebadonban lezajlott lázadásban. 35:9.6