You are here

36. Az élethordozók

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. Az élethordozók eredete és természete

2. Az élethordozók világai

36:2.13 „…a bolygókon megjelenő élet, noha bizonyos tekintetben mindenütt hasonló, minden egyes evolúciós világon sok szempontból különbözik. Még az ugyanazon életsorozatba tartozó, azonos világcsaládokban sem található két olyan bolygó, ahol az élet teljesen egyforma lenne; az élet mindig az adott bolygóra jellemző, ugyanis az élethordozók szüntelenül a rájuk bízott életképlet továbbfejlesztésén munkálkodnak.”

36:2.17 „Egy evolúciós világ eredeti élet-sejtanyagának tartalmaznia kell a jövőbeni összes fejlődési út és minden további evolúciós változás és átalakulás lehetőségeinek teljes tárát. Az ilyen nagyszabású élet-átalakulás munkatervek sok, látszólag haszontalan állati és növényi létforma megjelenését is igényelhetik. A bolygón végbemenő evolúció e melléktermékei terv szerint vagy váratlanul csak azért jelennek meg a színen, hogy azután eltűnjenek, azonban e hosszú folyamatokban, illetőleg azokon keresztül vezet a bolygók élettervének és faji rendjének a nyomvonala, melyet az eredeti formatervezők bölcsen és avatottan kidolgoztak. Az élőlénytani evolúció számos melléktermékére mind szükség van a magasabb rendű értelmes életformák végső és teljes működéséhez, függetlenül attól, hogy nagy összhanghiány mutatkozhat meg időről időre azon hosszú küzdelem során, ahol a felsőbbrendű teremtmények az alacsonyabb rendű életformák fölébe kerekednek, s az ellentmondások közül sok a kifejlődő, akarattal bíró teremtmények békéje és biztonságérzete szempontjából igencsak ellentmondásos.”

3. Az élet megtelepítése

4. A Melkizedek élethordozók

5. A hét elmeszellem-segéd

36:5.13 „…az állatok bizonyos mértékben nélkülözhetetlenek az ember értelmi és fizikai kifejlődéséhez.”

6. Az élő hatóerők

36:6.4 „Mihelyt az élethordozók részletesen megtervezték az életmintákat, miután megszervezték az energiarendszereket, végbe kell mennie egy további jelenségnek is; az »életnek leheletét« be kell vinni ezekbe az élettelen formákba. Az Istenfiak megalkothatják az életformákat, de az Isten Szelleme az, aki ténylegesen hozzáadja az életszikrát. És amint az így megadott élet letelik, a megmaradt anyagi test halott anyaggá válik. Amint az adományozott élet elmúlik, a test visszatér annak az anyagi világegyetemnek a kebelére, amelyből azt az élethordozók vették abból a célból, hogy átmeneti hordozójául szolgáljon annak az élet-adománynak, amelyet ehhez a látható energia-anyag társuláshoz továbbítottak.

36:6.5 Az élethordozók által növényeknek és állatoknak adományozott élet a növény vagy állat halála után nem tér vissza az élethordozókhoz. Egy ilyen élő dolog eltávozó élete nem foglal magába sem önazonosságot, sem személyiséget; nem egyedileg éli túl a halált. Létezése során és az anyagi testben való tartózkodása alatt változáson ment keresztül; energia-evolúción esett át, és csak mint a világegyetem mindenségrendi erejének része él tovább; nem egyedi életként létezik tovább. A halandó teremtmények túlélése teljes mértékben a halandói elmén belül kifejlődő halhatatlan lélekre épül.”

36:6.7 „…tudásunk lényege egyszerűen tehát csak annyi, hogy a terv az Atya, a kifejeződés a Fiú, az élet megvalósulása pedig a Szellem sajátja.”

* * *

A jövőben várhatóan komoly figyelmet kapó állítások az élettudományok terén [válogatás]:

[1] „Több mint egymillió olyan alapvető vagy mindenségrendi vegytani képlet létezik, amelyek az élet-megnyilatkozások alapmintáját és számos alapvető rendeltetési változatát alkotják.” (36:2.14)

[2] „A tiétekhez hasonló bolygókon az élet legfejlettebb formája esetében a szaporodás huszonnégy mintaegységet tartalmazó élet-hordköteg révén megy végbe.” (36:2.16)

[3] „És mivel az értelmes élet a fizikai létből nő ki és azon alapul, ezért jön létre a lelki szerveződésnek éppen huszonnégy alapfajtája.” (36:2.16)

[4] „(...) [H]árom elsődleges és lényegesen különböző életterv van, és a Nebadon világegyetemben e három alapvető életforma három különböző fajta bolygón létezik.” (36:2.11)

[5] „Az átadható életnek eredetileg tizenkét különböző isteni terve volt. E tizenkettes szám, annak osztóival és többszöröseivel együtt mind a hét felsőbb-világegyetemnek az összes életmintájában jelen van.” (36:2.11)

[6] „Emellett az élet formatervének, vagyis az élő anyag alapvető szaporodási jellegének hét különböző felépítésű fajtája is van.” (36:2.11)

[7] „Az Urantián negyvennyolc mintaszabályozó – az egyedi sajátosságokat meghatározó – egység található az emberi ivarsejtekben.” (36:2.11)

„Az Urantián negyvennyolc mintaszabályozó – az egyedi sajátosságokat meghatározó – egység található az emberi ivarsejtekben.” (36:2:11)

„(...) A tiétekhez hasonló bolygókon az élet legfejlettebb formája esetében a szaporodás huszonnégy mintaegységet tartalmazó élet-hordköteg révén megy végbe. (...)” (36:2.16)

Vajon azonos-e a mintaszabályozó egység a kromoszóma fogalmával? És ha így volna, akkor hogyan oldható fel az az ellentmondás, hogy a mai tudásunk szerint az embernek csak 46 kromoszómája van?

Tévedtek volna a kinyilatkoztatók? Vagy szándékosan vezetik félre az olvasót?

A hét elmeszellem-segéd témájában ld. »Az Isten lelke Izajás könyvében, avagy az elmeszellem-segédek leírása« cikket is.

 

* * *

AZ ANYAGI ÉLET KELETKEZÉSÉRŐL, FEJLŐDÉSÉRŐL ÉS ELMÚLÁSÁRÓL DIÓHÉJBAN

 

[1]

„Az élet nem magától jelenik meg a világegyetemekben; az életet az élethordozóknak kell megindítaniuk a sivár bolygókon. (...)” (36:3.1)

„[Az élethordozók] [n]éha a kijelölt bolygóra való megérkezésük után szervezik meg az életmintákat, az életlétesítési új vállalkozáshoz előzetesen jóváhagyott szabályok szerint. Az Urantián létrehozott élet esetében is ez volt a helyzet.” (36:3.2)

„Miután a jóváhagyott képletekkel összhangban a fizikai minták elkészültek, az élethordozók ezen élettelen anyag folyamatszabályozójaként tevékenykednek, vagyis személyükön keresztül az anyagba viszik át az éltető szellemi szikrát; és ezáltal a semleges minták élő anyaggá válnak.” (36:3.3) „[Az élethordozók] egyszerűen csak beindítják és átadják az életszikrát, megindítják az anyagban a szükséges változásokat az előírt tervekben és mintákban foglalt fizikai, vegyi és villamos sajátságoknak megfelelően. Az élethordozók olyan élő folyamatszabályozó-jelenlétek, melyek a lét anyagi rendjébe tartozó, egyébként semleges elemeket összekeverik, szervezik és életre keltik.” (36:3.5)

„Az éltető szikra – az élet rejtélye – az élethordozókon keresztül adományozódik, nem pedig általuk. Ténylegesen ők felügyelik ezeket a műveleteket, ők alakítják ki magát az élet-sejtanyagot, de a Világegyetemi Anyaszellem az, aki az élő sejtanyag alapvető tényezőjét rendelkezésre bocsátja. A Végtelen Szellem Alkotó Leányától ered a testet életre keltő és az értelmet felkeltő energiaszikra.” [36:3.4]

„[Az élethordozóknak] az adott bolygó saját idejében mért mintegy félmillió év áll rendelkezés[ük]re ahhoz, hogy az új világon létrehozz[ák] az életet. (...)” (36:3.6)

„Amint valamely új világon az élethordozók sikeresen létrehoztak egy akarattal bíró lényt, amely képes erkölcsi és szellemi döntések meghozatalára, akkor és ott a munkájuk véget ér – teljesítették a küldetésüket; a továbbiakban már nem avatkozhatnak e kifejlődő életbe. Ettől kezdve az élő dolgok továbbfejlődésének azon sajátságok és irányzatok szerint kell folytatódnia, amelyeket a bolygón megteremtett élet képleteibe és mintáiba már átvittek, illetőleg azokban létrehoztak. (...)” (36:3.8)

[2]

„(...) Egy evolúciós világ eredeti élet-sejtanyagának tartalmaznia kell a jövőbeni összes fejlődési út és minden további evolúciós változás és átalakulás lehetőségeinek teljes tárát. Az ilyen nagyszabású élet-átalakulás munkatervek sok, látszólag haszontalan állati és növényi létforma megjelenését is igényelhetik. A bolygón végbemenő evolúció e melléktermékei terv szerint vagy váratlanul csak azért jelennek meg a színen, hogy azután eltűnjenek, azonban e hosszú folyamatokban, illetőleg azokon keresztül vezet a bolygók élettervének és faji rendjének a nyomvonala, melyet az eredeti formatervezők bölcsen és avatottan kidolgoztak. Az élőlénytani evolúció számos melléktermékére mind szükség van a magasabb rendű értelmes életformák végső és teljes működéséhez, függetlenül attól, hogy nagy összhanghiány mutatkozhat meg időről időre azon hosszú küzdelem során, ahol a felsőbbrendű teremtmények az alacsonyabb rendű életformák fölébe kerekednek, s az ellentmondások közül sok a kifejlődő, akarattal bíró teremtmények békéje és biztonságérzete szempontjából igencsak ellentmondásos.” (36:2.17)

„A kezdetleges világokon a hét elmeszellem-segéd jelenléte határozza meg a szerves törzsfejlődés menetének feltételeit; ez a magyarázat az evolúció célirányos és nem véletlenszerű voltára. (...)” (36:5.1)

[3]

Az élet egyszerre működéselvű és életelvű – anyagi és szellemi. Ha az Urantia fizikusai és vegyészei meg is értik valaha a növényi és az állati élet ős-sejtanyagi formáit, sohasem lesznek képesek élő szervezetek előállítására. Az élet valamiben mindig különbözik mindenféle energia megnyilvánulástól; még a fizikai teremtmények anyagi léte sem magából az anyagból ered. (36:6.1) „Az anyagi dolgok létezhetnek mindentől függetlenül, de élet kizárólag életből fakadhat. (...) A teremtmény előállíthatja az életformákat, de csak a teremtő személyiség vagy az alkotó hatóerő képes a megelevenítő életszikrát biztosítani.” (36:6.2) „(...) Az élet, mint olyan, valamiféle minta szerint rendezett vagy más módon különvált – anyagi, elme- vagy szellemi – energiarendszer lendülete.” (36:6.6)

„(...) Mihelyt az életképleteket és az élő mintákat megfelelően összeállították és a kellő módon megszervezték, az Élethordozó jelenléte már elégséges az élet megindításához, azonban minden ilyen élő szervezetből hiányzik két lényeges sajátosság - az elmével való felruházottság és a szaporodásképességek. Az állati elme és az emberi elme a hét elmeszellem-segéden keresztül tevékenykedő helyi világegyetemi Anyaszellem ajándéka, míg a teremtményi szaporodási képesség nem más, mint a Világegyetemi Szellem által az élethordozók életre keltette ősi élet-sejtanyagnak adott különleges és személyes adomány.” (36:6.3) „Mihelyt az élethordozók részletesen megtervezték az életmintákat, miután megszervezték az energiarendszereket, végbe kell mennie egy további jelenségnek is; az „életnek leheletét” be kell vinni ezekbe az élettelen formákba. Az Istenfiak megalkothatják az életformákat, de az Isten Szelleme az, aki ténylegesen hozzáadja az életszikrát. (...)” (36:6.4)

[4]

És amint az így megadott élet letelik, a megmaradt anyagi test halott anyaggá válik. (...)” (36:6.4) „Az élethordozók által növényeknek és állatoknak adományozott élet a növény vagy állat halála után nem tér vissza az élethordozókhoz. Egy ilyen élő dolog eltávozó élete nem foglal magába sem önazonosságot, sem személyiséget; nem egyedileg éli túl a halált. Létezése során és az anyagi testben való tartózkodása alatt változáson ment keresztül; energia-evolúción esett át, és csak mint a világegyetem mindenségrendi erejének része él tovább; nem egyedi életként létezik tovább. A halandó teremtmények túlélése teljes mértékben a halandói elmén belül kifejlődő halhatatlan lélekre épül.” (36:6.5)


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Fordíts kiemelt figyelmet a 36:2.16 bekezdésre és az ötödik szakaszra.
 2. Vajon állítja-e határozottan a szerző a 36:2.18 bekezdésben, hogy a gének jelentős mértékben hozzájárulnak az embernek a különböző elmeszellem-segédekre való érzékenysége kialakulásához? És hogy a szellemválasz az elme-környezettől függ?
 3. Miben különbözik az életről ebben az írásban közreadott tanítás a mai tudományos elméletektől? Mi a jelentősége annak a ténynek, hogy az „evolúciós világ eredeti élet-sejtanyagának tartalmaznia kell a jövőbeni összes fejlődési út és minden további evolúciós változás és átalakulás lehetőségeinek teljes tárát” (36:2.17)? Mit jelent ez a fajok létküzdelmei szempontjából? Mennyiben cáfolja ez a darwini és hasonló tanokat? (Ld. még 36:5.1.) Vajon az 1-35. írásban közöltek tükrében újdonság-e az a kijelentés, hogy „az élet nem akaratlanul keletkezik” (36:0.1)?
 4. Milyen viszonyban állnak egymással a különböző elmeszellem-segédek? Milyen változást jelentene az oktatásban, ha elismernék azokat az elmeműködéseket, melyek számára az Igazító segédkezik? Miképpen határozható meg az elme az ebben az írásban közöltek alapján (ld. 36:2.18)?
 5. Hogyan viszonyul a „biológiai” élet ahhoz az élethez, mely „a Fiakban” van (196:3.35)?
 6. Miért kell közreműködnie felsőbb-világegyetemi személyiségnek az élethordozók teremtésében (36:1.1)?
 7. Számmisztikának minősül-e a második szakaszban az életet és a fizikai világegyetemet jellemző rend leírásának alapja? Milyen jelentőséget tulajdonítsunk ezeknek a számoknak?
 8. Mit jelent a „lelki szerveződés huszonnégy alapfajtája” (36:2.16)?
 9. Mitől „tizedes világ” egy bolygó (vö. 36:2.15; 36:3.1-3.2)?
 10. Mi az „élet rejtélye” (36:3.4)?
 11. Mi a lényegi különbség az élethordozói és a teremtői tevékenységek között (vö. 36:3)?
 12. Mi a három alapfeltétele az elme halhatatlanná válásának (36:5.17)? Mi a szerepe ebben a két felsőbb elmeszellem-segédnek?
 13. Miért nem „állíthatnak elő” életet a tudósok? Mit jelent az, hogy „élet kizárólag életből fakadhat”? Vö. 36:6.1-6.4; 36:3.4.
 14. Miért nem lehet „lelkük” a növényeknek és az állatoknak (36:6.5)?
 15. Mennyire használható az élet fogalmára a 36:6.6 bekezdésben adott meghatározás? Mi okoz megértési nehézséget? Mennyiben segít ezen a következő (36:6.7) bekezdés?
 16. Ez az egyetlen írás a könyvben, melyet Vorondadek Fiú készített. Tükröződik-e bármilyen sajátos hozzáállás, szemléletmód a beszámolón – figyelembe véve a 35. írásban a vorondadekekről megismerhető dolgokat? Vajon miért nem egy melkizedek készítette a beszámolót (vö. 36:2.1)?
 17. [A 32-40. írás bevezetés a Nebadon helyi világegyetem bemutatásához, ezen belül a 36-39. írás a helyi világegyetemi segédkezési működési renddel foglalkozik.]

 

Istentani összefoglaló

Evolúció

 • A tudósok sohasem lesznek képesek élő szervezetek előállítására; az élet nem magából az anyagból ered. Az élet egyszerre anyagi és szellemi. 36:6.1
 • Nem értjük teljesen az élet rejtélyét. Tudjuk, hogy az élet az Atyától a Fiún keresztül és a Tökéletes Szellemek, a Nappalok Elődei és a Világegyetemi Anyaszellem együttműködése révén áramlik. 36:6.7

Helyi világegyetemi Alkotó Szellem

 • Ezek a szellemek az emberi elme befogadóképességének függvényében lépnek működésbe. 36:5.2
 • A segédek az Élethordozók világáról fejtik ki hatásukat. Az Élethordozók nyomon követik a segédek működését bármely világon és bármely elmében. 36:5.3
 • A hét szellem-segéd leírása. 36:5.5
 • Az elme, a tapasztalatokból való tanulás képességének megjelenése előtt, a Fizikai Főszabályozók területe. Az istenimádás és a bölcsesség előtt, a szellem-segédek működési területe. A szellemi válasz megjelenésével az elme rákapcsolódik a világegyetemi Anyaszellem köreire. 36:5.15

Helyi világegyetemi Fiak

 • Az élethordozók alkotják a világegyetem Fiak egyetlen olyan csoportját, melynek teremtésében a felsőbb-világegyetem vezetői működnek közre. A Nebadonban százmillióan vannak. 36:1.1
 • Amint egy világ megállapodik a fény és élet korszakában, az élethordozókat magasabb rendű tanácsadó és igazgatási testületekké szervezik. 36:1.4
 • Az élethordozók csoportjához hét világot rendeltek. 36:2.1
 • Az élet nem magától jelenik meg. Az életet az élethordozóknak kell megindítaniuk az evolúciós világokon. 36:3.1
 • Jelentős létszámú csoport jön el a világra az élet beindításához. Hozhatják is magukkal az életet, de a bolygón is megszervezhetik az életmintákat. 36:3.2
 • Miután az életképletekkel elkészültek, az élethordozók az élettelen anyag katalizátoraként tevékenykednek – személyükön keresztül viszik át az éltető szikrát. 36:3.3
 • Az éltető szikra az élethordozókon keresztül adományozódik – nem pedig általuk. Az élet alapvető tényezői a Világegyetemi Anyaszellemtől származnak. 36:3.4
 • Az erkölcsi döntéseket hozók megjelenésének kora előtt az élethordozók engedélyt kapnak arra, hogy segítsék és irányítsák a kedvező környezeti viszonyok kialakulását s ezzel szabjanak kedvező irányt a biológiai evolúció menetének. 36:3.7
 • Minden helyi csillagrendszerében van egy midszonit világ, melyen Élethordozóként működött egy Melkizedek. 36:4.1

Felemelkedő Istenfiak

 • A halandók felemelkedői rendjéből kilógnak a midszonit lények. A születésük világán leélt ezer évet követően kelnek útra a világegyetemi központ felé. Aligha tekinthetők halandóinak vagy halhatatlannak – emberinek vagy isteninek. 36:4.3
 • A midszonit teremtmények rendeltetése nem ismeretes – valószínűleg egy eljövendő világegyetemi korszakhoz tartoznak. A melkizedekek szerint egy napon majd felruházzák őket az abszonit tapasztalás-meghaladó szellemével. 36:4.8