You are here

37. A helyi világegyetem személyiségei

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

A szolgálat által nyerhető szabadság

Aki a mennyei Atyjára akar hasonlítani, vagyis a jellemében olyan akar lenni mint az Isten – másokat fog szeretetre tanítani, szellemi fejlődésre segíteni. Jézus is ezt tette, amikor a mennyei Atyát képviselve az Urantián élt.

A mindenség személyi viszonyai úgy vannak kitalálva, hogy az kap a legtöbbet az Isten által kínált lehetőségekből, aki a társaival való közösségeiben a legjobban szolgálja a többit. Nem mindig a legizzadtságosabban, de mindig a leghatékonyabban.

A másokat szeretés nem azt jelenti, hogy kiszolgáljuk a küzdeni nem akarókat. A szellemi szeretés lényege a vigasztalás és az útmutatás. Annak közlése, hogy nem az élet hajótöröttjei vagyunk, hanem az élet kedvezményezettjei, ha bensőséges kapcsolatot ápolunk a mennyei Atyával, aki tökéletességre segíti a benne bízó gyermekeit.

A szolgálat szabadságot, jellemfejlődést, sok személyes kapcsolatot és rengeteg kalandot biztosít. De ne feledkezzünk meg az Isten szemtől-szembe való megismeréséről, valamint az örök élet elnyeréséről sem. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Isten számomra semmiképpen nem büntető, hanem cél- és értékadó, valamint irgalmas és segítő.

Az élet mozgás. Az örök létezésben az mozgatja magát örömteli módon, az utazik a legtöbbet és a legmesszebbre, és használhatja a mennyország infrastruktúráját örökké, aki mindenkit megérteni, majd pedig az Atyától tanult jóakaratú hozzáállással mindenkit szeretni próbál. Ez számomra a teremtményi létezés leghasznosabb bölcsessége.

Az örök élet kulcsa Jézus földi működésének megértése és az a szándék, amely a felmerült élethelyzetben azt keresi, hogy mit tenne a helyében az előtte levő emberrel Jézus, aki úgy élt közöttünk, hogy mindig a mennyei Atya akaratát tette.

Ha egy testvéremet sikerül atyai módon szeretnem, akkor azt nem egyedül teszem, hanem a mennyei Atyával együtt. Az Atyával való közös szolgálat eszményére való törekvés nem csak önmagunk örök kiteljesedését eredményezi, hanem biztos kapcsolatokat, melyekben szerethetünk és amelyekben szeretnek bennünket.

Érdekes, hogy Jézus soha senkit nem biztatott arra, hogy járjon templomba. Arra viszont igen, hogy gyermekként tartson kapcsolatot a mennyei Atyával és testvéreként tekintsen a többi emberre. Aki pedig ennél is többre kíváncsi a szellemi szeretet mibenlétéről, olvasgassa az Urantia kinyilatkoztatást. Innen is megtudható, hogy az istenimádat helye nem csak a templom, hanem az egész világ. Az istenimádat módja pedig önmagunk odaadása az Istennek és őszinte vágy arra, hogy az Isten önátadását megtapasztalhassuk.

A boldogságom azon fordul, hogy az eddigi, Istenre vonatkozó tudásom és tapasztalatom mennyire válik bennem és általam életté.

Csak az Isten barátságán keresztül válhatunk minden felvilágosult lény barátjává. S csak az Isten barátságán keresztül találhatjuk meg a szolgálat szabadságát a kényszerből végzett munka helyett.

* * *

 

NÉHÁNY GONDOLAT A 37. ÍRÁSBAN FOGLALTAKHOZ:

1. GÁBRIELRŐL

„A világegyetemünk Fényes Hajnalcsillagát szalvingtoni Gábrielnek hívják.” (37:1.9)

2. AZ ESTCSILLAGOK SZEMÉLYES JELENLÉT NÉLKÜLI MEGNYILVÁNULÁSI KÉPESSÉGÉRŐL

„A Ragyogó Estcsillagok (...) az ő személyes jelenlétüktől függetlenül is megnyilvánulni képes szellemerővel rendelkeznek.” (37:2.5)

3. A FŐANGYALI KÖZPONTRÓL A BOLYGÓNKON

„[A] legutóbbi időkben a főangyalok egységparancsnokságot tartanak fenn az Urantián.” (37:3.3)

Ez a helyszín állítólag egybeesik a bolygónk szellemi energiaközpontjának jelenlegi helyével. Ha igaz, e központ helye a Kalifornia középső-keleti részén elhelyezkedő Yosemite Nemzeti Park óriás mamutfenyői alkotta Mariposa Grove. Nemcsak a szeráfok érkezési és indulási helye ez, hanem egyúttal főangyali központ is. A lázadás miatt a híradások valóban csak a főangyalok egységparancsnokságának közreműködése révén foghatók. Természetesen ez a helyszíne az Urantia bolygó jelenlegi szellemi kormányzati központjának is. A hely természeti szépségén kívül semmi rendkívüli dolgot nem lehet érzékelni ott.

Vajon felfogjuk-e annak a ténynek a jelentőségét, hogy ez a szerény és összezavart bolygó a paradicsomi felemelkedési rendhez kötődő főangyali tevékenységek világegyetemi igazgatási és irányítási parancsnokságává lett? Ez kiemelt jelentőséget ad a Mester személyes ígéretének, miszerint „újra eljövök”.

4. AZ EGYÉNI FEJLŐDÉS HITELES NYOMON KÖVETÉSÉRŐL

A főangyalok világain tartózkodó személyiségi adatrögzítők dolga az, hogy pontosan rögzítsék az idő minden egyes halandójának útját a születés pillanatától végig a világegyetemi létpályán. (37:3.7)

5. A TANULÁS ÉS TANÍTÁS FONTOSSÁGÁRÓL

„Az egész világegyetem egy nagy tanhely” (37:6.2), „ahol az idő zarándokai életről életre és világról világra fejlődnek, míg végül szeretettel útra bocsáttatnak az eredetük világegyetemének határairól a felsőbb-világegyetem felsőbb oktatási rendszerébe és onnan tovább, a Havona szellem-felkészülési világaira és még tovább a Paradicsomra és a végleges rendű lények felsőbb rendeltetésére — az örök megbízatásra az idő és tér világegyetemei számára még ki nem nyilatkoztatott küldetésekben.” (37:10.6)

6. A FELSŐBB OKTATÁSI MÓDSZEREKRŐL

„A felsőbb tanintézetekben alkalmazott módszerek közül sok meghaladja az igazság tanítási módszeréről alkotott emberi fogalmakat, azonban a teljes oktatási rendszer alaphangja ez: a megvilágosodott tapasztalás révén kifejlesztett jellem. A tanítók megvilágosodást hoznak; a világegyetemi helyetek és a felemelkedői besorolásotok megteremti a tapasztalás lehetőségét; e kettő bölcs alkalmazása pedig fejleszti a jellemet. (...) Alapvetően a nebadoni oktatási rendszer gondoskodik a feladattal való megbízásotokról és ezt követően lehetőséget biztosít arra, hogy oktatásban részesüljetek az adott feladat legjobb teljesítéséhez szükséges eszményi és isteni módszerről. Egy meghatározott feladatot kaptok, és ugyanakkor olyan tanárokat rendelnek mellétek, akik képesítéssel rendelkeznek arra, hogy a feladatotok végrehajtásához a legjobb módszert megtanítsák nektek. Az oktatás isteni terve gondoskodik a munka és a felkészítés bensőséges társításáról. Arra tanítunk benneteket, hogy mi a legjobb módja azon dolgok teljesítésének, mely dolgokat elvárunk tőletek.” (37:6.3-6.4)


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mit tudhatunk meg az irgalomról, az igazságosságról és a méltányos elbánásról a főbiztosokról szóló leírásban?
 2. Mivel foglalkoznak a faji biztosok?
 3. Képzelj el egy oktatási egységet a világegyetemi oktatás elvei alapján (37:6).
 4. „E világegyetem életéről és igazgatásáról már eleget adtunk közre ahhoz, hogy a halandói elme képes legyen fogalmat alkotni a továbbélési létezés valóságáról és nagyszerűségéről.” (37:10.6) Vizsgáld meg ezt az állítást a nekünk szóló tájékoztatás alapját magyarázó egyéb gondolatokkal együtt (0:0.2; 106:0.1; 196:1.2).
 5. Milyen előképed volt „az Úr angyaláról”? Hogyan változott ez a Ragyogó Estcsillagokról szóló ismertetés (2. szakasz) elolvasása után? Vajon a teremtett vagy a felemelkedő rendbe tartozhat ennek az írásnak a szerzője?
 6. Miben tér el a főangyalokról a harmadik szakaszban mutatott kép az egyéb forrásból származó ismereteidtől?
 7. Miért mondhatja igazul a szerző, hogy az egész világegyetem egy nagy iskola (37:6.2)? Mi az oktatás módszere ebben az „iskolában”? És a mi célja? (Ld. még 37:10.5-10.6.)
 8. Mi a különbség a „tanulj, hogy boldogulni tudj”, „az életnek tanulunk”, stb. földi szemlélet és a „tanuld meg a legjobb módját azon dolgok teljesítésének, mely dolgokat elvárunk tőletek” világegyetemi oktatási szemlélet között (37:6.4)? Lehet-e jobbítani a földi szemléleten?
 9. Hogyan függ össze a szellemi és az értelmi gyarapodás (37:6.6)?

 

Istentani összefoglaló

Helyi világegyetemi Fiak

 • A Ragyogó Estcsillagokat a melkizedekek tervezték, és ők Gábriel segédei. 37:2.1
 • A Ragyogó Estcsillagoknak két rendje van. Közülük 4.832 a teremtett rangú, és 8.809-en vannak a felemelkedett szeráfok és egyéb, ki nem nyilatkoztatott lények. 37:2.4
 • A főangyalokat rendes körülmények között Gábriel nem felügyeli. Ők leginkább a teremtményi túlélés ügyének szentelték magukat. Nyolcszázezren vannak. 37:3.1
 • A közelmúltban a főangyalok parancsnokságot létesítettek az Urantián. 37:3.3
 • A Magas Fiú Segédek a helyi világegyetemen kívülről származó önkéntes lények csoportja. 37:4.1
 • A Főbiztosok a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt felemelkedő halandók. 37:5.1
 • A Mennyei Felvigyázók toborzott oktatói testület. 37:6.1
 • A Lakóvilági Tanítók toborzott, megdicsőült kerubok. 37:7.1
 • A spirongát Gábriel és a Melkizedek Atya teremtette, és ők a helyi világegyetem szellemi segítői. 37:10.2
 • A spornagia a központi világok anyagi gondozásának és fejlesztésének szenteli magát. Ők nem szellemek és nem is személyek. 37:10.3

Állandó Létpolgárok

 • A szuszatia a Szalvington állandó lakója. Szoros kapcsolatban állnak a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandókkal. 37:9.7
 • A közös teremtési munka befejeztével a Teremtő Fiú megszemélyesíti az Anyagi ivaros Fiakat és Leányokat – helyi csillagrendszerek Ádámjait és Éváit. 37:9.9
 • A közteslények gondoskodnak a bolygói igazgatás folytonosságáról, szemben a rövid ideig tartó halandói létet élőkkel és az örökösen változó mennyei segédkezési feladatokat ellátókkal. 37:9.11
 • Az abandonterek a felsőbb-világegyetemek állandó létpolgárainak egyik fajtáját alkotják. 37:9.12

Oktatás

 • A nebadoni oktatási rendszer lényege az, hogy megtanítsák nektek a tőletek megkövetelt dolgok megtételének megfelelő módját. 37:6.4