You are here

38. A helyi világegyetem segédkező szellemei

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A szeráfok eredete

2. Angyali természetek

„38:2.1 Az angyaloknak nincs anyagi testük, azonban határozott és elkülönült lények; szellemtermészetűek és szellemi eredetűek. Bár a halandók számára láthatatlanok, átalakítók és átvivők segítsége nélkül érzékelnek benneteket a húsvér testben; értelmi úton képesek felfogni a halandói életmódot, és osztoznak az ember minden nem-érzékszervi érzelmében és érzésében. Értékelik és igencsak élvezik a zene, a művészet és az igazi szellemesség terén tett erőfeszítéseiteket. Teljes mértékben ismerik a lelkiismereti küzdelmeiteket és a szellemi nehézségeiteket. Szeretik az emberi lényeket, és csak jó származhat abból, ha megpróbáljátok megérteni és megszeretni őket.

38:2.2 Bár a szeráfok igen ragaszkodó és rokonszenves lények, azért ők mégsem ivaros-késztetésű teremtmények. Sok tekintetben olyanok, mint amilyenek ti is lesztek a lakóvilágokon, ahol nem fogtok »megnősülni vagy férjhez menni, de úgy lesztek, mint a menny angyalai«. Mert senki, aki »érdemesnek találtatik a lakóvilágok elérésére, nem fog megnősülni vagy férjhez menni; ők többé már nem is halnak meg, mert már egyenlővé lettek az angyalokkal«. Mindazonáltal az ivaros teremtmények viszonylatában szokásunk, hogy az Atyával és a Fiúval közelebbi rokonságban álló lényekről úgy beszéljünk, mint az Isten fiairól, a Szellem gyermekeit pedig úgy emlegessük, mint az Isten leányait. Ezért az ivaros teremtmények lakta bolygókon általában nőnemű névmást használunk az angyalok esetében.

38:2.3 A szeráfokat úgy teremtik, hogy képesek legyenek a szellemi és a szigorú értelemben vett anyagi síkon való működésre is. A segédkezésük számára kevés nem elérhető morontiai vagy szellemi tevékenység van. Bár a személyi besorolásuk szerint az angyalok nem esnek nagyon távol az emberi lényektől, a szeráfok bizonyos működési képességeikben messze az emberek felett állnak. Sok olyasmire képesek, ami jóval meghaladja az emberi felfogóképességet. Például: Megtudhattátok, hogy »még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva«, és valóban ez a helyzet, azonban egy szeráf nem azzal tölti az idejét, hogy számolgatja a hajszálaitokat és naprakészen tartja e számadatot. Az angyalok eredendő és maguktól való (maguktól való alatt itt azt értjük, amit ti ezzel kapcsolatban el tudtok képzelni) képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy az ilyen dolgokról tudomásuk legyen; igazából úgy minősíthetnétek egy szeráfot, mint valamiféle számtani lángelmét. Ezért számos, a halandók számára iszonyúan nehéz feladatot játszi könnyedséggel látnak el a szeráfok.

38:2.4 Az angyalok a szellemi besorolást tekintve felettetek állnak, de nem a bíráitok vagy a vádlóitok. Mindegy miben vétkeztek, »az angyalok, bár erősebbek és hatalmasabbak nálatok, nem vádolnak benneteket«. Az angyalok nem mondanak ítéletet az emberiség felett, és az egyes halandóknak sem szabadna elhamarkodott ítéletet alkotniuk a teremtménytársaikról.

38:2.5 Jól teszitek, ha szeretitek őket, azonban nem szabad imádnotok őket; az angyalok nem imádat tárgyai. A nagy szeráf, Loyalatia, amikor a látnokotok »leborult az angyal lába elé, hogy imádja őt«, azt mondta: »Ne tedd ezt; én szolgálótársad vagyok melletted és a fajtáitok mellett, akiknek meghagyták, hogy az Istent imádja.«

38:2.6 Természetükben és személyiségi felruházottságukban a szeráfok alig valamivel állnak a halandói fajok felett a teremtményi létezés ranglétráján. Valóban, amikor megszabadultok a húsvér testből, nagyon is hasonlók lesztek hozzájuk. A lakóvilágokon értékelni fogjátok a szeráfokat, a csillagvilági szférákon élvezni fogjátok a társaságukat, a Szalvingtonon pedig együtt osztoztok velük a pihenésben és az istenimádatban. A teljes morontiai felemelkedésben és az azt követő szellemi felemelkedésben a szeráfok iránt megnyilvánuló testvériességetek eszményi lesz; társaságotok fenséges lesz.”

3. Ki nem nyilatkoztatott angyalok

4. A szeráfi világok

5. Szeráfi felkészülés

6. Szeráfi szervezet

7. Kerubok és szanóbok

38:7.5 „…minden, tényleges vagy magvábanvaló személyiségi sajátakarattal rendelkező teremtmény törekszik a fejlődésre.”

8. A kerubok és a szanóbok fejlődési lehetőségei

38:8.6 „Amikor Lakóvilági Tanítókként az egyszer már befogadott kerubok és szanóbok elég hosszú ideig szolgáltak a morontia szférákon, mégpedig a legalsóbbtól a legmagasabb szintig, és amikor a szalvingtoni testületük létszáma betelik, a Fényes Hajnalcsillag magához rendeli az idő teremtményeinek e hűséges szolgálóit. Itt kerül sor a személyiségátalakulási esküre; és ezután, e haladó és rangidős kerubokat és szanóbokat hétezres csoportokban újból befogadja a Világegyetemi Anyaszellem. E második befogadásból teljesen kifejlett szeráfokként bontakoznak ki. Innentől már egy teljes egész szeráfi létpálya, annak minden paradicsomi lehetőségével, áll ezen újjászületett kerubok és szanóbok előtt. Ezeket az angyalokat kirendelhetik valamely halandó lényhez végzet-őrangyalként, és ha a halandó védencük túléli a halált, akkor lehetőségük van eljutni a Szerafingtonra és a szeráfok által elérhető hét körhöz, sőt még a Paradicsomra és a Végleges Testületbe is.”

9. A köztes teremtmények

38:9.10 „A szokványos világokon az elsőfajú közteslények a Bolygóherceg nevében szolgálnak hírszerző testületként és mennyei házigazdákként, míg a másodfajú segédkezők folytatják az együttműködést az ádámi rendszerrel a bolygói polgárosodott társadalom továbbfejlődése érdekében. A Bolygóherceg bukása és az Anyagi Fiú sikertelensége esetén, mint ahogy az Urantia esetében is történt, a köztes teremtmények a Csillagrendszer Fejedelem védenceivé válnak és a bolygóra kirendelt végrehajtó felügyelő iránymutatása mellett szolgálnak.”

38:9.12 „Az elsőfajú közteslények azok a bolygói történetírók, akik a Bolygóherceg megérkezésétől a fényben és életben való megállapodás korszakáig a bolygó történelmének ünnepélyes megjelenítését kidolgozzák és bemutatását megtervezik a bolygóknak a csillagrendszeri központi világokon rendezett kiállításain.”

38:9.13 „Előbb-utóbb minden hivatalosan is elismert köztes teremtményt a felemelkedő Istenfiak rangjára emelnek, és így méltón megkezdhetik a paradicsomi felemelkedés hosszú kalandját éppen azon állati eredetű halandók, a földi testvéreik társaságában, akiket oly féltőn vigyáztak és oly eredményesen szolgáltak a hosszú bolygói ottlétük alatt.”

* * *

 

ÖSSZEFOGLALÓ az angyalok helyéről, szerepéről: http://www.urantia.org/hu/valogatott-tanulmanyok/angyalok


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Miként származhat jó abból, ha megpróbáljuk megérteni és megszeretni a szeráfokat (38:2.1)?
 2. Miért nevezik az angyalokat az Isten leányainak (38:2.2)? Milyen értelemben lehetnek a szeráfok ellenhatók (negatívak) és együtthatók (pozitívak) (38:4.3)?
 3. Miért katonai jellegű szervezeti leírással ábrázolja a szerző a szeráfi testületet?
 4. Noha ebben az írásban is vannak általános érdeklődésre számot tartó bölcseleti kérdéskörök (igazság és irgalom, 38:2.4; párkapcsolatok, 38:4.3, 38:7.2; a tökéletesség keresése, 38:7.5), ennek az írásnak az elsődleges célja mégis inkább ama láthatatlan barátainknak a bemutatása, akik oly közel vannak hozzánk. Próbáljunk meg minél több részletet megjegyezni e szakaszokból és tegyük fel a kérdést: miképpen tudjuk megkönnyíteni az isteni célok teljesülését a velük való együttműködésben (kölcsönhatásban)?
 5. A 38. írásnak az „Angyali természet” című szakaszában a melkizedek kijelentését (38:2.2) olvasva vajon nem az-e a helyes felfogás részünkről, ha a főszeráfok munkájának értelmezését valamely hagyományosan nőiesnek tekintett nézőpontokból közelítjük meg (pl. szolgálatkészség, segédkezés, támogatás – úgy, hogy mindez nem jár együtt irányításra, felügyeletre és ellenőrzésre való törekvéssel)? Amennyiben ez az értelmezés számodra meggyőző, akkor gondold végig, hogy mi következik ebből a főszeráfoknak az emberi lényekkel kapcsolatos tevékenységeire nézve. Ha pedig nem értesz egyet a fenti következtetéssel, akkor mutasd be a főszeráfi működési módszerek saját, egyedi értelmezését. A 118. írásban egy Fenséges Hírvivő azt mondja: „Az ember nem rendelkezik korlátlanul szabad akarattal; a választási lehetőségek köre korlátozott, de e korlátok között az emberi akarat viszonylag független.” (118:9.2). Továbbá a Szeráf Vezető kijelenti: „Sem az angyaloknak, sem semmilyen más világegyetemi személyiségrendnek nem áll hatalmában, illetőleg jogában az emberi döntéshozatali előjogok csorbítása vagy korlátozása.” (113:5.1). A fentiek tudatában a főszeráf vajon milyen eszközökhöz folyamodhat ahhoz, hogy egy emberi lényt olyan módszerek és megközelítések elfogadására ösztönözze, késztesse vagy vezesse, melyek segítségével tökéletesebbé válhat az emberiségnek az adott anyagi, értelmi vagy szellemi terén meglévő eszköztára?

 

Istentani összefoglaló

Angyalok

 • A felsőbb-világegyetemi lények közül a szeráfok a leginkább egyen szabásúak. 38:0.3
 • A szeráfokat a Világegyetemi Anyaszellem teremti – mégpedig 41.472-t egyszerre. 38:1.1
 • Szeráfokat rendszeres időközönként teremtenek. 38:1.3
 • Az angyalok osztoznak a nem-érzékszervi érzelmeinkben. Szeretnek bennünket és megértik a nehézségeinket. 38:2.1
 • Az angyalok rendelkeznek azzal a képességgel, hogy tudomásuk legyen a dolgokról. 38:2.3
 • Az angyalok nem imádat tárgyai. 38:2.5
 • Az „angyalok” kifejezés szűkebb értelemben a Világegyetemi Anyaszellem utódait jelöli. 38:3.1
 • Az elsődleges szférák kilencedik csoportja a Szalvingtonon az angyalok világait jelenti. 38:4.1
 • A szeráfoknak nincs nemük – ők negatívak és pozitívak. 38:4.3
 • A szeráfok beutazzák az világegyetemet és a felsőbb-világegyetemet, és seregnyi szellemnek és anyagi lénynek segédkeznek. 38:5.4
 • A szeráfokat számos különböző csoportba szervezve állítják szolgálatba. 38:6.1
 • A kerubok eredetükben hasonlítanak a szeráfokra, de a végzetük különböző. Hatékony és ragaszkodó segédkezők. 38:7.1
 • A kerubok és a szanóbok eredendően társítottak. A kerub pozitív töltésű – a szanób negatív. 38:7.2
 • A kerubok és a szanóbok közel vannak a morontia létszinthez. Minden negyedik kerub és szanób anyagi látszatú teremtmény. 38:7.6
 • A keruboknak és a szanóboknak háromféleképpen van módjuk az előrelépésre. 38:8.1

Állandó Létpolgárok

 • A közteslények háromféleképpen osztályozhatók: a) Felemelkedő fiak; b) Állandó létpolgárok; c) Segédkező szellemek. 38:9.1
 • A közteslények a lakott világok többségén megjelennek – a tizedes bolygókon pedig mindig megtalálhatók. 38:9.2