You are here

40. A felemelkedő Istenfiak

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

40:0.9 „E lények története végig az evolúciós világok alacsonyrendű, állati eredetű halandóitól kezdve az Egyetemes Atya Megszemélyesült Igazítóiig nem más, mint az isteni szeretet és a kegyes leereszkedés korlátlan megnyilvánulásáról szóló dicsőséges előadás szerte az egész időben és a paradicsomi Istenségek kiterjedt teremtésének minden világegyetemében.”

40:0.10 „…engem – ki eredetileg a tér egyik evolúciós világáról származó halandói eredetű vagyok – most azért küldtek a Szalvingtonról, hogy bővebben előadjam és folytassam az Isteneknek a felemelkedő fiúi rendekkel, közelebbről is az idő és tér halandó teremtményeivel kapcsolatos örökkévaló céljának ismertetését.”

1. Evolúciós szeráfok

2. Felemelkedő Anyagi Fiak

3. Átvitt közteslények

4. Megszemélyesült Igazítók

5. Az idő és tér halandói

A) 40:5.3 „Az Atya Isten nem kisebbíti magát, és nem is képes visszafogni magát ahhoz, hogy ilyen közeli személyes kapcsolatot alakítson ki a világegyetemek mindenségében létező, csaknem korlátlan számú felemelkedő teremtménnyel. De az Atya nincs megfosztva az ő alacsonyrendű teremtményeivel való személyes kapcsolattól; nem nélkülözitek az isteni jelenlétet. Jóllehet az Atya Isten nem lehet veletek közvetlen személyiség-megnyilatkozás révén, ő bennetek van és veletek van a bennetek lakozó Gondolatigazítók, az isteni Nevelők azonosságában. Az Atya, aki személyiségében és szellemében a legtávolabb áll tőletek, így kerül hozzátok a legközelebb a személyiségkörben és a szellemi érintkezésben azon belső közösségben, melyet az ő halandó fiainak és leányainak lelkeivel alakít ki.”

B) 40:5.9 „Az ádámi idők előtti Urantiához hasonló számos világon az ősemberek felsőbb rendű és fejlettebb fajtái közül sokan tesznek szert túlélésképességre, azonban az Igazítóval való eggyé kapcsolódás nem sikerül nekik. Korszakokon keresztül, mielőtt az ember elérné a felsőbb szellemi sajátakarat szintjét, az Igazítók e küzdelmes létet élő teremtmények elméiben lakoznak az ember húsvér testben eltöltött rövid élete alatt, és amikor az ilyen sajátakaratú teremtményekbe Igazító költözik, akkor az őrangyalok csoportja kezd el működni. Az első sorozatba tartozó halandóknak ugyan nincsenek személyes oltalmazóik, vannak azonban csoportfelügyelőik.”

C) 40:5.19 „Ami a halandói túlélési esélyeket illeti, egyet végérvényesen tisztáznunk kell: a halandói létezés bármely lehetséges szakaszába tartozó összes lélek teljesíteni fogja a túlélést, feltéve, hogy hajlandóságot mutatnak a bennük lakozó Igazítóval való együttműködésre és vágyat mutatnak Isten megtalálására és az isteni tökéletesség elérésére, még ha e vágyak csak a nyiladozását jelentik is azon fény kezdetleges felismerésének, mely »igaz fény a világra jött minden embert beragyog«.”

6. Az Isten hű fiai

40:6.1 „A halandó fajok az értelmes és személyes teremtés legalacsonyabb rendű képviselői. Ti, halandók istenien kedveltek vagytok, és mindegyikőtök dönthet a dicső tapasztalás biztos végzetének elfogadása mellett, de a természeteteknél fogva még nem vagytok isteni rendűek; teljesen halandóiak vagytok. Azon nyomban felemelkedő fiakként ismernek el benneteket, amint az eggyé kapcsolódás létrejön, viszont az idő és tér halandói a hűséges fiak besorolását kapják akkor, amikor a továbbélő halandó lélek még valamely örökkévaló és halhatatlan szellemfajtával való végleges összeolvadás előtt áll.”

7. Az Atyával eggyé kapcsolódást elért halandók

A) 40:7.2 „Jelenleg bolygói fiak vagytok, olyan evolúciós teremtmények, akik az élethordozói beültetésből származnak és akiket az ádámi élet-hozzájárulás módosított, s akik még aligha tekinthetők felemelkedő fiaknak; de valóban felemelkedési képességgel rendelkező fiak vagytok – sőt még a legfelsőbb dicsőség és isteniség szintjét is elérhetitek – és a felemelkedő fiúi szellemi besorolást elnyerhetitek hit által és a bennetek lakozó, szellemi átlényegítő tevékenységet folytató Igazítóval való szabadakaratú együttműködés révén. Amikor te és az Igazítód véglegesen és mindörökre eggyé kapcsolódtok, amikor ti ketten eggyé lesztek, éppen úgy, ahogy Krisztus Mihályban az Isten Fia és az Ember Fia is egy, akkor váltok ténylegesen felemelkedő istenfiakká.”

B) 40:7.5 „Az Egyetemes Atya szilánkjával való eggyé kapcsolódás egyenrangú a Paradicsom későbbi elérésének isteni elismerésével, és az ilyen, Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók az emberi lények egyetlen olyan osztályát alkotják, akik áthaladnak a Havona-körökön és megtalálják Istent a Paradicsomon. Az Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandó előtt széles világegyetemi szolgálati létpálya áll. Mily végső rendeltetés és dicsőséges előrehaladás vár mindegyikőtökre! Vajon felfogjátok-e igazán, hogy mit is tesznek értetek? Vajon megértitek-e annak az örökkévaló teljesítménynek a nagyságát, mely előttetek áll – még előttetek is, akik éppen az élet alacsonyrendű útjának »siralomvölgyén« haladtok át?”

8. A Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandók

9. A Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandók

40:9.1 „Az eggyé kapcsolódási tapasztalásban nincs átfedés; a sajátakaratú teremtmény vagy a Szellemmel vagy a Fiúval vagy az Atyával kapcsolódik eggyé. Akik az Igazítóval, illetőleg az Atyával éltek meg eggyé kapcsolódást, azok sohasem kapcsolódhatnak eggyé a Szellemmel vagy a Fiúval.”

10. Felemelkedői beteljesülések

A) 40:10.2 „A Paradicsomon lakozó Atyától származó Gondolatigazító sohasem nyugszik, míg a halandó fiú szemtől szembe nem kerül az örökkévaló Istennel.”

B) 40:10.8 „Hogy mi lesz a végleges beteljesülésük a helyi világegyetemi és felsőbb-világegyetemi létpolgárságú, ezen állandó besorolású rendeknek, azt nem tudjuk, azonban igencsak lehetséges, hogy amikor a paradicsomi, végleges rendű lények felfedezik az isteniség táguló határait az első külső térszint bolygói rendszereiben, akkor a Fiúval, illetőleg a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt társaik a felemelkedői evolúciós küzdelemben majd elfogadhatóan fognak hozzájárulni a tökéletessé lett felsőbb-világegyetemek élményelvi egyensúlyának fenntartásához, miközben készen állnak azon paradicsomi zarándokok áradatának fogadására, akik egy távoli napon majd az Orvontonon és annak testvér-területein keresztül fognak beözönleni, mint valamiféle hatalmas szellem-áradat, mely a külső tér most még feltáratlan és lakatlan galaxisaiból tör elő.”

C) 40:10.13 „Az Atya az ő minden egyes fiát szereti, és e ragaszkodása nem kevesebb, mint igaz, szent, isteni, határtalan, örökkévaló és egyedi – olyan szeretet ez, melyet emennek és amannak a fiúnak adott, mégpedig egyénileg, személyesen és kizárólagosan. És ez a szeretet minden más tényt háttérbe szorít. A fiúi rend a teremtmény legfelsőbb szintű viszonya a Teremtőhöz.”

II. Felismerés:

Azért fejlődik és szolgál oly sok lényrend a mindenségben, mert az Isten semmi olyat nem tesz meg a gyermekei helyett, amit e gyermekek az életterüket képező mindenség igazgatása és fejlesztése érdekében képesek megtenni.

III. Jelen állású szellemi hátrányaink és előnyeink más felsőbb-világegyetemek töretlen fejlődésű bolygóihoz képest

A) Hátrányaink:

- Az utoljára, vagyis hetedikként létrehozott felsőbb-világegyetemben élünk, melyen belül a helyi világegyetemünk is fiatal.

- Az Urantia Bolygóhercege fellázadt a Teremtő Fiú ellen, ami jelenleg is zavart és késedelmet okoz a fejlődésben.

- Ádámunk és Évánk vétkezett, így a fajnemesítő és fejlődést segítő ajándékaikat csak részlegesen adhatták át.

- Az akkori hatalom képviselői az alászálló Teremtő Fiúnkat keresztre feszítették, jelezve ezzel azt, hogy nem akarják érteni az általa elénk tárt szellemi fejlődési utat és követni sem akarják őt ezen.

- Bolygónk gazdasági, vallási és politikai vezetői ma is elhallgatják előlünk a történelmünk fenti tényeit, valamint a jézusi örömhír igazságát, az Isten Atyaságát és az emberek testvériségét.

B) Előnyeink:

- A hetedik felsőbb-világegyetem értelmes lényeiként a létünk, a feladataink és a működésünk a Háromság mindegyik személyének jegyeit magában hordozzák.

- Az adottságainkból és a jelen helyzetünkből fakadóan más jellegűek a tapasztalási lehetőségeink, mint a többi felsőbb-világegyetem töretlen bolygói fejlődésű evolúciós halandóinak.

- A helyi világegyetemünk teremtőjének utolsó és legalsóbb szintű alászállása a mi bolygónkon történt, és ezért bírhatjuk a Teremtő Fiúnk visszatérési ígéretét, valamint a szellemi fejlődésünket segítő isteni kijelentéseit, és az ehhez kapcsolódó szellemi segédkezéseket.

C) Összegzés:

A több küzdelem alapos keresésre ösztönzi a szellemileg nyitott embert. E világ keresője pedig olyan látásmódra tehet szert, ami töretlen hűséget eredményez a szellemi életében, hisz bőven megtapasztalhatja, hogy milyen az Isten hiányában élt élet még azelőtt, hogy az Istenben élt élet lelki és közösségi biztonságát, nagyszerű voltát megtapasztalná. Ha élni akarunk, és boldogok akarunk lenni, akkor meg kell tanulnunk küzdeni és kitartani a meglátott jó mellett. De arra is rá vagyunk kényszerülve, hogy a megtalált jó mellett mindig legyünk nyitottak a még jobbra meglátására.

* * *

Korábban megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy miért is vagyunk mi az Isten fiai? Elég a kérdés megválaszolásához a Teremtményi létezés ténye? Igazán nagyszerű magyarázatot kapunk a 40. írásban erre a kérdésre vonatkozóan. "Az urantiai halandók fel vannak jogosítva arra, hogy úgy tekintsenek magukra, mint az Isten fiaira, ugyanis:

40:6.4 1. A szellemi ígéret fiai, hűséges fiak vagytok; elfogadtátok a fiúi besorolást. Hisztek a fiúi rendetek valóságában, és így az Istennel való atya-fiúi viszonyotok örök valóság.

40:6.5 2. Az Isten Teremtő Fia egyikőtökké lesz; ténylegesen is a bátyátok ő; és ha szellemben igazán Krisztus, a győzelmes Mihály testvéreivé lesztek, akkor szellemben szükségképpen annak is fiai lesztek, aki a közös Atyátok — aki ráadásul mindenkinek az Egyetemes Atyja.

40:6.6 3. Fiak vagytok, mert egy Fiú szelleme kiáradt bennetek, szabadon és biztosan adományozódott minden urantiai emberfajtára. E szellem mindegyre az isteni Fiú felé vonz benneteket, aki annak forrása, és tovább, a paradicsomi Atya felé, aki pedig ezen isteni Fiú forrása.

40:6.7 4. Ezen isteni szabad akarattal adta nektek az Egyetemes Atya a teremtményi személyiségeteket. Felruházott benneteket a szabadakaratú cselekvés azon isteni önkéntelenségével, melyet Isten megoszt mindenkivel, aki a fiává lesz.

40:6.8 5. Az Egyetemes Atya egy szilánkja lakozik bennetek, és így közvetlen rokonságban álltok a minden Istenfi isteni Atyjával."


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. A 40:0.9-0.10 bekezdés ennek az írásnak a többi részét is mintegy jellemzi. Milyennek látod a felemelkedő fiakról szóló beszámolót „az isteni szeretet és a kegyes leereszkedés korlátlan megnyilvánulás” tükrében (40:0.9), valamint „az Isteneknek a felemelkedő fiúi rendekkel kapcsolatos örökkévaló célja” tükrében (40:0.10)?
 2. Hogyan értelmezed a hatodik szakaszban bemutatott evangéliumot? Miként jelenik meg a fiúi rang – és a fiúi rang alapja – ebben az írásban? (Ld. 40:1.1; 40:6.) Sorold fel az istenfi létünk öt alapját.
 3. Miért mondhatja a szerző igazul, hogy a halandói létpálya „tanulmányozása a halandó ember számára mindenekfelett kívánatos” (40:7.4)? Összhangban van ez a 196:1.3 bekezdésben közöltekkel?
 4. Milyen további következtetéseket tudsz levonni az Istennek az egyén iránti szeretetéről szóló tanításból, mely szerint ez a szeretet „minden más tényt háttérbe szorít”? (40:10.13) Miben erősített meg ez az írás a tökéletesség paradicsomi elérésének bizonyosságát illetően?
 5. [A 32-40. írás bevezetés a Nebadon helyi világegyetem bemutatásához, ezen belül a 40. írás a felemelkedő személyekkel foglalkozik.]

 

Istentani összefoglaló

Állandó Létpolgárok

 • A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók a felsőbb-világegyetem állandó lakói. Az Orvontonban a számuk nem éri el az egymilliót. 40:8.5
 • A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók is a helyi világegyetemek állandó polgárai. 40:9.9
 • Az állandó létpolgárok – mint amilyenek a Szellemmel eggyé kapcsolódott halandók is – rendeltetése nem ismert. Talán szerepük lesz a felsőbb-világegyetemek személyzetének megerősítésében, amikor a külső térből az Orvontonon keresztül megindul a zarándokok Paradicsom felé tartó özöne. 40:10.8

Felemelkedő Istenfiak

 • A Felemelkedő Istenfiaknak hét csoportja van. 40:0.1
 • Az angyali seregek osztoznak a halandókkal a felemelkedő istenfiúi besorolásban. Minden őrangyal-szeráf eléri a Paradicsomot, és sokukat felveszik a Halandói Végleges Testületbe. 40:1.1
 • Az Anyagi Fiak egy bizonyos része felemelkedik a Paradicsomra és csatlakozik a Halandói Végleges Testülethez. 40:2.2
 • Legkésőbb a bolygó fényben és életben való megállapodásának valamelyik szakaszában, vagy esetleg előbb, a közteslényeket felmentik a kötelezettségeik alól és így megkezdhetik a paradicsomi felemelkedésüket a halandói fejlődésére kijelölt utakon. 40:3.1
 • A továbbélést meg nem valósító halandók Igazítója visszatér a Diviningtonra. 40:4.1
 • Némely Megszemélyesült Igazítót felemelkedő Istenfiúvá sorolnak be. Ld. 40:4.1
 • A halandók képezik az Isten fiainak nevezett lények legalsóbb rendű csoportját. 40:5.1
 • A halandók három osztályba sorolhatók az Igazítóhoz fűződő kapcsolatuk szerint. 40:5.4
 • A tapasztalatszerző Igazítók emberi társukkal maradnak annak egész élettartama alatt, és nagyban hozzájárulnak az illető személyiségfejlődéséhez. 40:5.10
 • Magasztos tény, hogy az alacsonyrendű halandók az Isten fiai. 40:6.2
 • Amint az ember és az Igazítója eggyé kapcsolódik, az ember Isten fiává válik. 40:7.2
 • Amikor valamely felemelkedő halandó esetében az ő saját hibáján kívül nem jön létre az eggyé kapcsolódás az Igazítóval, akkor a halandó a Teremtő Fiú szellemének valamely egyedivé lett ajándékával kapcsolódik eggyé haladéktalanul. 40:8.3
 • A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók a Harmadik Forrás és Középpont előelme-szellemének egyedivé lényegült részével kapcsolódtak eggyé. 40:9.1
 • A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók az Isteni Segédkező e szellemét a lakóvilágon végbemenő újraszemélyesüléskor kapják meg. 40:9.3
 • A Szellemmel eggyé kapcsolódott halandók a világi emlékeik nagy részét azáltal nyerik vissza, hogy azokat elmesélik nekik az őrangyal-szeráfok. 40:9.5
 • Amikor a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók meghallják az elfelejtett eseményeket, akkor a lelkük a valóság érzelmi színével és a tények értelmi minőségével ruházza fel az elmondottakat. 40:9.6
 • A Szellemmel eggyé kapcsolódott túlélők is képesek sok mindent megtudni a húsvér testben töltött életükről azáltal, hogy ellátogatnak a szülővilágukra valamelyik következő bolygói korszakban. 40:9.9
 • Általában igaz, hogy a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók működése a helyi világegyetem határain belülre korlátozódik, a Fiúval eggyé kapcsolódottaké pedig a felsőbb-világegyetem határain belülre. 40:10.1
 • Az összes felemelkedő halandónak valamely végleges paradicsomi végzetre való elküldése nem lenne tisztességes. Mind a helyi világegyetemeknek, mind pedig a felsőbb-világegyetemeknek szükségük van állandó polgárságot alkotó felemelkedő lényekre. 40:10.4
 • A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók egy része a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt teremtményekhez hasonlóan eljut a Havonába, sőt eléri a Paradicsomot is. 40:10.10

Üdvözülési terv

 • Öt alapvető oka van annak, amiért az urantiai halandók az Isten fiainak tekinthetik magukat. 40:6.4
 • A paradicsomi tökéletességi cél elérését még nemesebbé tette a Mihály-féle alászállás. 40:10.14