A főangyalok világunkon és világunkról való működésének jelentősége

Főszeráfok

A főangyalok világunkon és világunkról való működésének jelentősége

Az Urantia könyvből megtudhatjuk, hogy a bolygónk kormányzása eltér a helyi csillagrendszer, sőt az egész helyi világegyetemünk minden más világának kormányzásától. A világunk egyedi felügyeleti tervét több nem szokványos körülmény magyarázza: (1) az Urantia élet-módosítási besorolása; (2) a Lucifer-féle lázadás szükségszerű következményei; (3) az ádámi vétség bomlasztó hatásai; (4) azok a szokatlan dolgok, melyek abból erednek, hogy az Urantia egyike ama világoknak, ahová a Világegyetem Ura alászállt; (5) a 24 bolygóigazgató különleges feladatköre; (6) a bolygón létesített főangyali kör; (7) a bolygón korábban megtestesült alakban élt Melkizedek helyettes Bolygóhercegként való működése. (114:0.4-11)

Mit jelent a főangyali kör, és egyáltalán kik azok a főangyalok? Ebben az összeállításban ezeket a kérdéseket járjuk körül.

Az élőlények paradicsomi osztályozása szerint a főangyalok kettős-származású lények, azaz a bármely két paradicsomi Istenség által (vagy a paradicsomi Istenségektől közvetlenül vagy közvetve származó bármely két lény által egyéb módon) teremtett lények közé sorolhatók. Ők a Teremtő Fiú és a Világegyetemi Anyaszellem gyermekei (37:3.1). Az alászálló rendek között rangban a Ragyogó Estcsillagok alatt, de az Élethordozók felett állnak. (30:1.29-40). Összehasonításképpen, az alsóbb angyali rendek (pl. szupernáfok, szekonáfok, terciáfok, omniáfok, szeráfok, kerubok és szanóbok) egyes-származásúak, s ők a Végtelen Szellem családjába tartozó segédkező szellemek. (30:1.70-86, 30:2.82-88) A felsőbb szellemek közül a főangyalok a legfelsőbb fajtába tartozók. Nagy számban teremtetnek a helyi világegyetemekben, a legutóbbi összeíráskor csaknem 800.000 voltak ebben a világegyetemben. (37:3.1) A felsőbb-világegyetemi személyi nyilvántartás a főangyalokat az összetett személyiségcsoportot alkotók közé sorolja a többi világegyetemi segítő (Fényes Hajnalcsillagok, Ragyogó Estcsillagok, Fenséges Segédek, Főbiztosok, Mennyei Felvigyázók, Lakóvilági Tanítók) mellett. (3:2.130, 140, 143)

A főangyalok nem azonosak a főszeráfokkal, mely utóbbiak a bolygó felügyeletét ellátó főszeráfokként ismertek, és a helyben működő főkormányzó közvetlen irányítása alá tartoznak. (114:6.2) A főangyalok működését főszabály szerint nem Gábriel (a helyi világegyetem főigazgatója, a Fényes Hajnalcsillag) felügyeli. Nem érintettek a világegyetem szokványos igazgatásában, mert a teremtményi túlélés ügyeire és a halandói felemelkedési létpálya előmozdítására összpontosítanak. Ettől függetlenül előfordul, hogy a Fényes Hajnalcsillag irányítása alatt, az ő hatáskörével összefüggésben teljesítenek megbízatásokat. Együttműködnek egyéb világegyetemi segítőkkel is (pl. az Estcsillagokkal az élet világokon való megtelepítésében). (37:3.2) A helyi világegyetemünk főangyali testületét e rend elsőszülötte irányítja, és nem is olyan régóta egységparancsnokságot tartanak fenn a világunkon, és bizonyos főangyali tevékenységeket erről a világról vezényelnek. (37:3.3) A bolygónkon működő főangyali kör azonban – mint különleges érintkezési forma – nagymértékben magának a főangyali testületnek a kapcsolattartására korlátozódik. (108:4.4)

A főangyalok honvilágairól nem sokat lehet tudni azon túl, hogy a helyi világegyetemi központ körül keringő világok hetedik csoportját alkotja az a 7 elsődleges és 42 segédszféra, melyek a főangyalokhoz tartoznak. Ezek közül az 1. szférát és annak mind a 6 segédszféráját a személyiségi adatrögzítők foglalják el. A rögzítők hatalmas csoportjának az a feladata, hogy pontosan rögzítse az idő minden egyes halandójának útját a születés pillanatától végig a helyi világegyetemi létpályán. E világok különleges jelentőségét az adja, hogy itt osztályozzák, rendezik és őrzik meg a személyiség-adatokat és azonosság-biztosítékokat azon idő alatt, ami a halandói halál és az újraszemélyesülés órája, azaz a halálból való feltámadás között eltelik. (37:3.7-8)

A főangyalokat általában a fiúi besorolású Avonal-rend szolgálatára és segédkezésére jelölik ki alapos előzetes felkészítés után. Ha az Ítélkező Fiú átmenetileg a bolygó urává válik, akkor a főangyalok az egész mennyei élet végrehajtóiként tevékenykednének az adott szférán. (37:3.5) Két rangidős főangyal mindig a paradicsomi Fiú személyes segítőjéül működik a bolygói küldetéseken. Amint e paradicsomi Fiú végzett a teremtésrész megítélésével és számba vették a holtakat (ez az ún. feltámadás), akkor az alvó személyiségek szeráf őrangyalai válaszolnak „a főangyal hangjára”. A megítéltetési időszak lezárásának eredményét az egyik főangyali kísérő teszi közzé, aki nem más, mint a feltámadás főangyala („Mihály főangyala”). (37:3.6) Az Ítélkező Fiakat a lakott világokon végzett minden munkájukban hatékonyan segítő helyi világegyetemi teremtmények közé a melkizedekek mellett a főangyalok tartoznak. (20:2.9)

Említést érdemel a helyi csillagrendszerünk központi világán található 7 hét angyali kör közepén elhelyezett urantiai tanácsadó testület, a 24 tanácsos székhelye (őket hívta János a Jelenések könyvében a 24 vénnek). E csoport közepén álló királyszék az elnöklő főangyal ítélőszéke, az egész helyi csillagrendszer számára kegyelmet és igazságot hozó feltámadási számbavétel trónja. (45:4.1)

A csillagrendszeri központhoz tartozó első lakóvilágon minden tevékenység legfőbb központja a feltámadási csarnok, a személyiség-összeállítás óriási temploma, s e hatalmas építmény a feltámadási főangyalok központi gyülekezőhelye. A főangyaloknak együttműködő társai a holtak feltámasztásában a szeráfi beteljesülés-őrangyalok, a Gondolatigazítók és az élethordozók. (47:3.2)

A származási világból a lakóvilágok valamelyikére való átmenet során, akár átélnek harmadik időszaki személyiség-helyreállítást, akár csoportos feltámadáskor emelkednek fel, a továbbélő halandók személyiség-szerkezetét a világaikon különleges feladatot ellátó főangyalok őrzik meg gondosan. Ezek a lények nem személyiség-őrzők (miként a lélek esetében az őrangyal-szeráf), de mindenképpen igaz, hogy a személyiségnek minden azonosítható tényezőjét ténylegesen is ezek a megbízható, halandói továbbélési gondnokok vigyázzák. (112:5.15)

Amikor egy világ eléri a fény és élet korát, az élő emberi lényeknek a morontia világra való átvitelével kapcsolatos események felügyeletére főangyalt jelölnek ki.

A 12 angyalhadosztály alkotta szeráfhadtestet – mely 2.985.984 párból vagy 5.971.968 egyedből áll – általában egy főangyal vezeti. (38:6.2) A szellemi természetű ügyekben és bizonyos tisztán személyi kérdésekben a legfőbb hatáskör a parancsnoki jogkörrel rendelkező főangyalé a bolygónkon létestült hadosztályi parancsnokságon. (114:4.3) A világunkon a Bolygóherceg hiányát hatékonyan pótolja a főangyalok, a Fenséges megfigyelő és a főkormányzó hármas jelenléte. (114:5.3)

A főangyalok olyannyira hasznos segítői a helyi világegyetemben őshonos szeráfoknak, hogy főangyali segítség és tanácsok révén némely szeráf fel is emelkedhet a Ragyogó Estcsillagok rangjára. (39:8.1)

A bolygónkat 12, a bolygóközi és a világegyetemközi érintkezésre szakosodott műszaki szakértő szolgálja, akiknek a munkája nem lehetne eredményes, ha nem tudnák használni a főangyali kört. (44:5.7) A főangyali kört néha igénybe veszik a célból is, hogy a Teremtő Fiú üzeneteit közvetlenül juttassák el a rendeltetési helyükre. (46:3.4)

Amikor az élethordozók felkészülnek az élet-megtelepítési feladatra, és miután e vállalkozásuk helyszíneit kiválasztották, összehívják az élethordozó-átalakítási főangyal-bizottságot. E csoport különféle személyiségek tíz rendjéből tevődik össze, beleértve a fizikai szabályozókat és társaikat is, és a csoportot a főangyalok vezetője irányítja, aki e tisztséget Gábriel felhatalmazása és a Nappalok Elődeinek engedélye alapján tölti be. Amint e lények a megfelelő körre rákapcsolódtak, képesek az élethordozókon olyan átalakításokat végezni, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy azon nyomban működhessenek a villamos-vegytani fizikai szinteken. (65:1.6)

Nagyjából egymillió évvel ezelőtt, az ember megjelenésével egyidejűleg került sor arra, hogy egy helyi világegyetemi főangyal hozzáfogott ideiglenes bolygói elmekör kialakításához és nem sokkal később került sor az első főangyali üzenet elküldésére a helyi világegyetemi központról a világunkra a bolygónk lakott világként való hivatalos elismerésével összefüggésben. (62:7.1-3, 63:0.1) Ugyancsak egy ilyen bolygói elmekörön keresztül érkezett az a főangyali üzenet, mely azt jelezte, hogy a Bolygóherceg megítéltetési időszaka véget ért, és megkezdődött Ádám kora, a harmadik bolygói korszak. A főangyali kör közvetítette Gábriel szavait, aki elrendelte az Urantia második megítéltetési számbavételét és az alvó továbbélők második, megítéltetés céljából való feltámadását. (74:2.8)

A főangyalok olyannyira fontos feladatkört töltenek be, hogy amíg az evolúció folytatódik, mindig szükség lesz a főangyalokra (és a szeráfokra) a világegyetemi igazgatásban. (55:10.10)

A főangyalok mindig hűek maradtak a Teremtő fiúhoz, sohasem csatlakoztak semmilyen lázadáshoz, és Gábriel oldalán küzdenek az Atya akaratának és a Fiú uralmának érvényesítése érdekében. (53:7.4) Főangyal volt az is, aki minden alkalommal, amikor Ádám és Éva a Kertben vett az élet fájának leveléből, figyelmeztette őket, hogy ne engedjenek a lázadók ama javaslatainak, hogy vegyítik a jót s a rosszat. (75:4.4)

A főangyalok időt megtakarító segítségét és a mindig készen álló főangyali kört nagyon gyakran igénybe veszik a bolygónkon kialakuló veszélyhelyzetek és igazgatási nehézségek kezelése során. Veszélyhelyzetben a lázadás következményei miatt még fennálló elszigeteltség okozta hátrány a főangyali kör révén ma már kiegyenlíthető. (Mellesleg az egyes halandók számára a bolygó elszigeteltsége természetesen igen kis jelentőséggel bír azóta, hogy 1900 évvel ezelőtt az Igazság Szelleme minden húsvér testre kiáradt.) (114:5.4)

A bolygónkon szolgáló főangyalok vezetője is részt vesz minden igazgatási nap kezdetén azon a véleményező tanácskozáson, melynek állandó résztvevője a főkormányzó, a Fenséges megfigyelő, a felügyelő szupernáf, az állandó élethordozók főnöke. (114:5.5)

A Teremtő Fiú jézusi testben teljesített földi alászállásának utolsó óráit a világegyetem helyben jelen nem lévő értelmei a főangyalok térjelentésein keresztül követhették figyelemmel. (186:4.2) Jézus testének sírba helyezését követően a helyi világegyetem főangyalainak vezetője is a bolygónkon tartózkodott. (189:0.1) A főangyalok vezetője – a feltámadás angyalaié – volt az, aki Gábrielhez fordult és Jézus halandói maradványait kérte annak érdekében, hogy a felgyorsított idő eljárását segítségül hívva, annak haladéktalan lebontását elvégezzék (189:2.1), amire egyébként meg is kapta az engedélyt. (189:2.3) A feltámadási vasárnapon került sor az ádámi megítéltetési időszak lezárására és az általános feltámadás időszaknak megnyitására. A főangyalok köre hivatalosan ekkor működött első alkalommal a bolygónkról. (189:3.1-2)

* * *

Vajon felfogjuk-e annak a ténynek a jelentőségét, hogy a mi szerény és összezavart bolygónk a paradicsomi felemelkedési rendhez kötődő főangyali tevékenységek világegyetemi igazgatási és irányítási egységparancsnokságává lett? Márpedig ez a tény kétségtelenül jelzi az egyéb felemelkedői tevékenységeknek a Mihály alászállási világán való jövőbeli összpontosulását és egyúttal nagy és ünnepélyes jelentőséget ad a Mester személyes ígéretének, miszerint „újra eljövök”. (37:3.4)

[A számmal jelzett hivatkozások az Urantia könyvben foglalt tartalmakra utalnak.]

Szerző
Év

Címkék

Hozzászólások