A morontia alak rejtélyei (2)

A morontia alak rejtélyei (2)

A morontia alak rejtélyei (2)

Ebben az írásban a morontia testi alak és a felemelkedői fejlődési átalakulás kapcsolatáról lesz szó.

A 48:1.5 bekezdésben arról olvashatunk, hogy a (morontia létet elejétől a végéig minden létszakaszban megtapasztaló) felemelkedők 570 morontia alakot öltenek, s e testeket a morontia erőtér-felügyelők biztosítják a felemelkedőknek. Ezen 570 fejlődési jellegű morontia változás közül 8-ra a csillagrendszerben, 71-re a csillagvilágban és 491-re a Szalvington szféráin való ottlét alatt kerül sor. Vajon honnan jönnek ezek a számok, vagyis a 8, a 71 és a 491?

Tudjuk, hogy a morontia szférák a fejlődési világokon keresztül vezető halandói felemelkedés átmeneti szakaszai a helyi világegyetemben. A helyi csillagrendszeri központ, a Jerusem körül keringő 56 világ mindegyikét bizonyos értelemben a felemelkedő halandók átmeneti műveltségének szentelték, azonban az első világ (vagyis a végleges rendű lények szférája) 7 segédszféráját nevezik igazán a lakóvilágoknak (47:01, 48:1.2). A csillagrendszerünk igazgatási központja tehát egy 57 épített szféra alkotta halmazból áll, mégpedig magából a Jerusemből, a 7 nagyobb segédszférából és a 49 kis-segédszférából (45:0.1). Újonnan kifejlesztett és megfelelően kialakított morontia testet akkor kap a felemelkedő zarándok, amikor az egyik lakóvilágról továbbmegy a következőre (47:4.4). Az első feltámadásra az első lakóvilágon kerül sor, ekkor történik meg az első morontia alak felvétele is. A zarándok mind a hét lakóvilágon áthalad; az egyikről a másikra átkelési alvás szükséges, és az ébredés mindig egy újabb morontia testben történik. Ez éppen 7 morontia alak igénybevételét jelenti, vagyis éppen annyit, amennyi kis-segédszférája van az első átmeneti műveltségű világnak, a végleges rendű lények szférájának. [Bizonyára nem véletlen, hogy az aktuális morontia státusnak megfelelő lakóvilágról (tartózkodási hely) a felemelkedő engedéllyel ellátogathat az annak megfelelő nagyobb, átmeneti világra és annak segédszféráira is az ott folyó csoporttevékenységek tanulmányozása céljából (45:1.4): az alkalmas morontia alakkal ugyanis már rendelkezik.] A 8. morontia alak felvétele megelőzi a jerusemi létpolgárság adományozását, de az előző hét alakváltással ellentétben a Jerusemre létpolgárként való átkeléssel járó morontia alakváltás már nem tesz szükségessé öntudatveszést vagy törést a személyes élmények folyamatosságában (47:10.5). Ezt a megkülönböztetést mutatja a morontia besorolás is: a lakóvilágokon felébredt összes továbbélő halandó a lakóvilági hallgatók osztályába tartozik (30:4.14), míg a lakóvilágok felett, vagyis a csillagrendszeri, a csillagvilági és a világegyetemi szférákon a halandókat már a morontia fejlődő lények osztályába sorolják (30:4.18). Tehát 7+1=8, innen jön a 48:1.5 bekezdésben említett 8 morontia jellegű változás. Lényegesnek tűnő megállapítás, hogy az új morontia testi alak felvétele minden esetben megelőzi az adott szférán való tapasztalásszerzést, tehát az alakváltás egyfajta képessé tételt jelent az adott területen folytatandó tapasztalásokra.

A lakóvilági létpályáról való elinduláskor kapott (nyolcadik) morontia alak (47:9.4) meg is marad a helyi világegyetemi tapasztalás végéig, pontosabban időről időre megváltozik ugyan, de a felemelkedő zarándok mindig ugyanazt az alakot tartja meg (47:10.4). Ezekre a morontia alakot érintő további változásokra azonban már a csillagvilág és a helyi világegyetem központi területein kerül sor. 

A csillagvilági kormányzati központ helyileg egy 771 épített szférából álló halmazban helyezkedik el, melyek között a legnagyobb és a legközpontibb az Edentia, az igazgatási székhely; az Edentiát körülvevő 70 nagyobb szféra mindegyike körül tíz-tíz segédszféra kering (43:0.2), tehát: 1+70+700 = 71+700. Talán innen jön a 48:1.5 bekezdésben említett 71 morontia jellegű változás a csillagvilági szinten. Hol kerül sor az elsőre és hol kerül sor az utolsó alakváltásra ebből a 71-ből, és mi a pontos sorrendje ennek a 71 alakváltozásnak? Ha abból indulunk ki, hogy a morontia jellegű változások mindig az adott szféra meglátogatásával összefüggésben történnek meg, mégpedig az adott területen folytatandó tapasztalásokra való felkészítés keretében, akkor az a legvalószínűbb, hogy a 71 csillagvilági szférára érkezéssel, illetve röviddel azt követően kerülhet sor a morontia alak megváltozására. A 47:10.6 bekezdésből tudjuk, hogy a jerusemi létpolgár mozgásképessége, tudatossága és egyesítettsége akkor válik teljessé, amikor elnyeri az Edentián való tartózkodás jogát és hivatalosan is a nebadoni morontia testület igaz tagjának nem nyilvánítják. Ez olyan státusbeli változás, amihez feltehetőleg hozzátartozik a morontia alak megváltozása is. Vajon ez a 9. (a csillagvilági igazgatási területre érkezés utáni) vagy a 79. (a csillagvilági igazgatási terület elhagyása előtti) morontia alakváltozáshoz kapcsolódik? E kérdés egyértelmű eldöntéséhez nem találunk használható fogódzót a szövegben. A 71 csillagvilági szféra bejárásának sorrendjére sem találhatók konkrét utalások, de azt tudjuk, hogy a csillagvilági szintektől felfelé (ideértve magukat a csillagvilági központ szféráit is) bizonyos esetekben több lehetséges felemelkedési út közül lehet választani (48:6.5). Bár a felemelkedési út megválasztásának lehetőségei nem korlátlanok (48:6.6), talán beleférhet a csillagvilági szférák alternatív útvonalon való bejárásának lehetősége is, ez pedig meghatározza a morontia alakváltásokat – amennyiben helytálló az a feltevés, hogy az egyes szférákon való fejlődési tapasztalatszerzés közvetlen összefüggésbe hozható az ahhoz leginkább alkalmas morontia testi alak felvételével.

A Szalvingtont, a helyi világegyetem központját 10, egyenként 49 szférából álló egyetem-halmaz övezi. (15:7.7) E 490 szféra alkotta szalvingtoni kör 10 csoportjának mindegyikébe 7 elsődleges szféra és ezekhez az elsődleges szférák mindegyikéhez 6 segédszféra tartozik, ami mindösszesen 42 segédszférát jelent. A 70 elsődleges és a 420 segédszféra együtt alkotja az ún. Melkizedek Egyetemet. (35:3.2). Tehát: 1+70+420=491. Talán innen jön a 48:1.5 bekezdésben említett 491 morontia jellegű változás. Ha más támpontunk nincs, akkor itt is azt tekinthetjük a legvalószínűbbnek, hogy a világegyetemi központi terület világaira érkezéssel, illetve röviddel azt követően kerül sor a morontia alak változásaira. A 30:4.20 bekezdésből tudjuk azt is, hogy a halandók valódi szellem-önazonosságot csak röviddel azelőtt kapnak, hogy a helyi világegyetemi központról elindulnak a felsőbb-világegyetem kisövezeteinek fogadóvilágaira. Az utolsó morontia szakaszból az első vagy legalsó szellemi besorolásba való átjutás során csak az alak megy át változáson, mégpedig a morontia test helyett itt már szellemalakot ölt a felemelkedő. Tehát a Szalvingtonról kilépve indul a felemelkedő tovább, mégpedig szellemalakban, vagyis ez az alakváltás nem lehet az 570. morontia alakváltozás, arra korábban kellett, hogy sor kerüljön. Ami pedig a helyi világegyetemi központi terület szféráinak bejárási sorrendjét és ezzel összefüggésben a morontia alak változásait illeti, itt is felmerülhet az egyedi felemelkedési pálya bejárásának lehetősége (48:6.5).

Mindeddig abból indultunk ki, hogy e morontia testek mindegyike a fejlődési átalakulás egy-egy szakaszához igazodik (48:1.5). Vélelmezhető, hogy a fent hivatkozott világok mindegyikén olyan tapasztalásokra tehet szert a felemelkedő, amelyek lényegesen, minőségileg különböznek minden korábbi fejlődési szakaszbeli tapasztalástól. Ha nem így volna, akkor nem kellene új morontia testi alakot ölteni hozzá. Nemigen tudjuk felfogni ezeknek a változásoknak a jelentőségét, hiszen „idelent” egyetlen anyagi testben éljük meg az összes földi tapasztalást. Bár lehetetlen volna érzékeltetni a morontia-alak változását szükségessé tevő, egymást követő fejlődési szakaszok mibenlétét, azonban a morontia testi alakok váltásához társított világokon a középpontban álló tevékenységek valamelyest sejtetik a felemelkedőkre váró tapasztalások minőségileg különböző szintjeit.

A csillagrendszeri igazgatási központ segédszférái közül az elsőhöz, vagyis a véglegesrendűek világához tartozó 7 lakóvilág (az 1. menny) csaknem kizárólag a felemelkedéssel összefüggő tevékenységek színteréül szolgál, közelebbről is a fejlődő halandói személyiség egyesülésének elérését segítik (43:8.4). „A hét lakóvilágon a felemelkedő halandók számára a lehetőségeknek tág tere nyílik kivétel nélkül minden olyan tapasztalásbeli fogyatékosság ellensúlyozására, melynek hátrányát szenvedték a szülőbolygójukon, legyen az akár öröklődött, környezeti vagy a húsvér testbeli létpálya túl korai megszakadása miatti okra visszavezethető dolog. Ez minden értelemben igaz, kivéve a halandók nemiségre alapozott életét és annak velejáróit.” (45:6.3) A Jerusemen (a 2. menny) a felemelkedők célja a jerusemi létpolgárság megszerzése és szert tenni azon hajlandóságra, hogy alávessék magukat a csoporttevékenységek és az összehangoltságot igénylő feladatok teljesítésének (43:8.4).

A csillagvilágok a helyi világegyetem elsődleges egységei, uraik személye összekapcsolja a lakott világok helyi csillagrendszereit a helyi világegyetem Szalvingtonon működő központi igazgatásával és a tükrözőműködés révén a Nappalok Elődeinek az Uverszán működő felsőbb igazgatásával. (43:0.1) A csillagvilági központon (a 3. menny, az Edentia és annak segédszférái) a felemelkedők az idejük nagy részét az igazgatási háromszögekben fogják eltölteni, míg a központot övező 70 közösségfejlesztő szférán a közösségépítés és felkészítés folyik azok számára, akik a jerusemi rend szerinti személyiség-mozgósításon, -egyesítésen és -kialakításon átestek. A csillagvilági felkészülési világokon tehát a cél a fejlődő morontia személyiség valódi közösségivé lényegülésének elérése (43:8.4).

A világegyetemi központon (a 4. menny, a Szalvington és az azt körülvevő oktatási szférák) a teljes helyi világegyetem igazgatásával és működésének szervezésével kapcsolatos tevékenységeket ismerhetik meg a felemelkedők, sőt ők maguk is tevékenyen részt vesznek számos feladat elvégzésében. A szalvingtoni kört alkotó Melkizedek Egyetem felfedezése során (a 70 elsődleges szférán), a szellem-fejlődési úton a felemelkedő bejárja a Melkizedek-világokat, a Vorondadek-bolygókat, a Lanonandek-világokat, az élethordozók világait, a véglegesrendűek világait, az Estcsillagok világait, a főangyalok világait, a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók világait, a szeráfok világait, és további 10 ki nem nyilatkoztatott rendeltetésű elsődleges szférát. És akkor még nem is említettük a felsorolt elsődleges szférák összesen 420 segédszféráján a felemelkedő zarándokra váró számtalan élményt és fejlődési lehetőséget.

A számmal jelölt idézetek és tartalmak forrása az Ötödik Korszakos Kinyilatkoztatás részét képező Urantia Írások.

Szerző
Év

Címkék

Hozzászólások