You are here

47. A hét lakóvilág

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A végleges rendű lények világa

„47:1.6 Egyetlen felemelkedő halandó sem mentesülhet – a saját vagy idegen – gyermek nevelésének megtapasztalása alól az anyagi világon, illetőleg azt követően a végleges rendű lények világán vagy a Jerusemen. Az apáknak éppúgy át kell esniük ezen alapvető tapasztaláson, mint az anyáknak. Az Urantia újkori népeinek szerencsétlen és hibás felfogása, hogy a gyermeknevelés nagyrészt az anyák feladata. A gyermekeknek apára éppúgy szükségük van, mint anyára, és az apáknak éppúgy szükségük van e szülői tapasztalásra, mint az anyáknak.”

2. A gyakorlóotthon

„47:2.4 A fejlődő világokon minden gyermek, aki rendelkezik Gondolatigazítóval, de a halála előtt még nem hozott döntést a paradicsomi létpálya mellett, szintén újraszemélyesül a csillagrendszer végleges rendű lényeinek világán, ahol szintén az Anyagi Fiak és társaik családjaiba kerülnek, miként azok a kicsinyek is, akik Igazító nélkül érkeznek, de akik később Titkos Nevelőt kapnak azt követően, hogy elérték az erkölcsi választáshoz szükséges életkort.”

3. Az első lakóvilág

A) „47:3.1 A lakóvilágokon a feltámasztott halandó túlélők éppen ott folytatják az életüket, ahol a halál fölébük kerekedésekor tartottak. Az Urantiáról az első lakóvilágra eljutva jelentős változást fogtok észlelni, de ha az idő egy szokványosabb és jobban fejlődő szférájáról jöttetek volna, akkor alig érzékelnétek a különbséget, eltekintve attól a ténytől, hogy más testtel rendelkeznétek; a húsvér sátrat a szülőbolygótokon hagytátok.”

B) „47:3.3 A halandó-elme átiratok és az eleven teremtmény-emlék minták, melyek az anyagi szintekről kerültek át a szellemire, a lekapcsolódott Gondolatigazítók saját tulajdonai; az elme, az emlékek és a teremtményi személyiség e szellemivé lényegített tényezői mindörökre ezen Igazítók részévé válnak. A teremtményi elme-alapok és az azonosság tétlen potenciáljai abban a morontia lélekben vannak jelen, mely a szeráfi végzet-őrangyalok gondjára van bízva. És éppen a szeráf által őrzött morontia-lélek letétnek és az Igazító szellem-elme letétének újraegyesítése az, ami ismételten összeállítja a teremtményi személyiséget és ez képezi az alvó továbbélő feltámadását.”

C) „47:3.5 …a tényleges és teljes személyiség valódi és tudatos újbóli összeállítása az első lakóvilág feltámadási csarnokaiban megy végbe. Az egész örökkévalóságban mindig emlékezni fogtok e feltámadási reggelen először megtapasztalt mély emlék-élményekre.”

D) „47:3.8 …Az első elkülönítő-szférára érkező túlélők a teremtményi jellem megannyi és oly sokféle hibájával rendelkeznek, és a halandói tapasztalásnak hasonlóképpen híján vannak, ezért a teremtésrész főbb tevékenységei az idő és tér anyagi evolúciós világain húsvér-testben eltöltött élet e sokféle örökségének kijavítására és gyógyítására irányulnak.”

E) „47:3.10 Ha nem tartanak ott benneteket az első lakóvilágon, akkor a tíz nap leteltével átkelési alvásba merültök és eljuttok a második világra, és tíznaponként így haladtok előre mindaddig, amíg meg nem érkeztek a nektek előírt világra.”

4. A második lakóvilág

A) „47:4.2 Bár a mennyei élet különféle rendjei különböznek egymástól, azért mind baráti és testvéri viszonyban vannak egymással. Egyik felemelkedési világon sem fogtok olyasmivel találkozni, ami az emberi türelmetlenséghez és a másokra tekintettel nem lévő, kasztrendszerszerű kirekesztéshez lenne hasonlítható.”

B) „47:4.5 Azok az elmebéli képzettársítások, melyek tisztán állatiasak és teljesen anyagiak voltak, természetesen megszűnnek a fizikai aggyal együtt, azonban az elmebéli életetekből mindenről, ami arra érdemes volt és amely túlélési értékkel rendelkezett, az Igazító másolatot készített és a személyes emlékek részeként megőrzi végig a felemelkedési létpályán. Tudatában lesztek az összes, arra érdemes tapasztalásotoknak, amint az egyik lakóvilágról a másikra, a világegyetem egyik részéből a másikba – sőt egészen a Paradicsomig – haladtok.

47:4.6 Bár morontia testetek lesz, mégis mind a hét világon továbbra is esztek, isztok és pihentek. A morontia rendű ételt, az élő energiának az anyagi világokon nem ismert fajtáját fogyasztjátok. Az étel és a víz egyaránt teljesen hasznosul a morontia testben; nincs hulladékot képező melléktermék… Szféráról szférára egyre kevésbé anyagivá, egyre inkább értelmivé és egy kicsivel szellemibbé váltok. A szellemi fejlődés a hét fokozatos fejlődési világ közül az utolsó hármon a legnagyobb.”

* * *

Néhány fontos gondolat arról, hogy mit viszünk magunkkal és mitől válunk meg örökre:

47:3.3 A halandó-elme átiratok és az eleven teremtmény-emlék minták, melyek az anyagi szintekről kerültek át a szellemire, a lekapcsolódott Gondolatigazítók saját tulajdonai; az elme, az emlékek és a teremtményi személyiség e szellemivé lényegített tényezői mindörökre ezen Igazítók részévé válnak. A teremtményi elme-alapok és az azonosság tétlen potenciáljai abban a morontia lélekben vannak jelen, mely a szeráfi végzet-őrangyalok gondjára van bízva. És éppen a szeráf által őrzött morontia-lélek letétnek és az Igazító szellem-elme letétének újraegyesítése az, ami újra összeállítja a teremtményi személyiséget és képezi az alvó továbbélő feltámadását.

47:3.4 Ha egy halandói eredetű, átmeneti személyiség sohasem egyesülne így, akkor a túlélést meg nem valósító halandó teremtmény szellemelemei mindörökre az egykor benne lakozó Igazító egyéni élményelvi felruházottságának szerves részeként léteznének tovább.

47:4.5 A morontia életben való felemelkedésetek során az Igazító-emléketek teljes mértékben érintetlen marad. Azok az elmebéli képzettársítások, melyek tisztán állatiasak és teljesen anyagiak voltak, természetesen megszűnnek a fizikai aggyal együtt, azonban az elmebéli életetekből mindenről, ami arra érdemes volt és amely túlélési értékkel rendelkezett, az Igazító másolatot készített és a személyes emlékek részeként megőrzi végig a felemelkedési létpályán. Tudatában lesztek az összes, arra érdemes tapasztalásotoknak, amint az egyik lakóvilágról a másikra, a világegyetem egyik részéből a másikba — sőt egészen a Paradicsomig — haladtok.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Foglald össze a lakóvilágokon teljesítendő főbb feladatokat.
 2. Mit tudhatunk meg a gyermekneveléssel kapcsolatosan ebből az írásból?
 3. Mit gondolsz a 47:6.3 bekezdésben foglaltakról? Miért éppen az új közösségi rendről szóló leírásban jelennek meg mindezek a szempontok?
 4. Milyen mértékben kezdhetjük meg ezeknek a tapasztalatoknak a megszerzését életünk során? „[I]gaz tapasztalásbeli lelkesedé[s] (...) a havonai felemelkedés iránt (...) [a] tanulás önkéntessé, az önzetlen szolgálat természetessé és az istenimádat önkéntelenné kezd válni.” (47:7.5)
 5. A „nagy nyomorúságból való feljövetel” vajon hogyan szolgálja a „nagyon barátságossá és megértővé, nagyon rokonszenvessé és türelmessé” válásunkat (47:8.7)?
 6. Mit gondolsz a morontia fejlődés leírásához választott kifejezésekről: mozgóképesség, tudatosság és egyesítettség (47:10.6)? Mit jelentenek ezek? Van jelentősége a sorrendjüknek?
 7. Vajon mely „értékes és alapvető fontosságú evolúciós tapasztalatok” lehetnek azok, melyek születési bolygón való megszerzésének hiánya miatt nem kerülhetnek be egyes halandók a paradicsomi Végleges Testületbe (47:2.8)?
 8. [A 45-48. írás bevezetés a helyi csillagrendszer bemutatásához, ezen belül a 47-48. írás a közvetlenül az urantiai létünk utáni műveltségszinthez tartozó élettel foglalkozik. Ld. még az 55. írást is.]

 

Istentani összefoglaló

Állandó Létpolgárok

 • Azok a megmentett, gyakorlóotthoni gyermekek, akik felemelkednek a Paradicsomra, az örökkévaló Sziget állandó polgáraivá válnak. 47:2.8

Felemelkedő Istenfiak

 • Az Új Élet Temploma hét szárnyának mindegyikében százezer feltámadási fülke van. E szárnyak egymillió lélek befogadására alkalmas gyülekezési csarnokokban végződnek. 47:3.5
 • A feltámadást követően állandó lakos besorolást kaptok. Ez után tíz nap szabadságban részesültök. 47:3.6
 • Az első lakóvilágon való ottlét célja eljutni a szokványos világokon az Ádám utáni megítéltetési korokra jellemző szintre. 47:3.9
 • Ha nem tartanak ott benneteket, akkor a tíz nap leteltével továbbhaladtok. 47:3.10
 • A második lakóvilágon megszabadultok a konfliktusoktól és az elmebéli összhanghiánytól, és elsajátítjátok a morontia motát. Az itteni kultúra az Ítélkező Fiakat követő időszak kulturális szintjének felel meg. 47:4.8
 • A harmadik világon ténylegesen is megkezdődik a morontia nevelésetek. Az első két világon a felkészítés leginkább a hiányos természettel függött össze. Itt kezditek el a morontia mota és az emberi bölcselet összehangolását. Az itteni kultúra a fiúi alászállást követő korszak kulturális szintjéhez hasonló. 47:5.3
 • A negyedik világon folytatódik a felemelkedők morontia kulturális fejlődése, és itt kezdődik el az igazi morontia közösségi lét. A felemelkedők Istent ismerővé, Istent kinyilatkoztatóvá, Istent keresővé és Istent megtalálóvá válnak. 47:6.2
 • Az ötödik világon megy végbe a mindenségtudat megszületése – igazi lelkesedés támad a havonai felemelkedés iránt. A morontia jellem kisarjad és az igazi morontia teremtmény kifejlődik. 47:7.5
 • A hatodik világon a felemelkedő halandók megközelítik a fény és élet első szakaszának megfelelő szintet, és maguk mögött hagyják a bolygói állati eredet durva nyomait. 47:8.7
 • A hetedik világon az elszigetelt világokról származó felemelkedők és a fejlettebb szférákról származó túlélők közötti különbségek megszűnnek. A „fenevad bélyegének” utolsó maradványai itt tűnnek el végképp. 47:9.1
 • János látott egy felemelkedői csoportot, amint megérkeznek a Jerusemre. Az Isten hárfája híradás vételére alkalmas eszköz. 47:10.2
 • Pál apostol látta ezeket a jerusemi felemelkedőket. 47:10.3

A morontia élet

 • A továbbélési besorolás elérése előtt meghalt gyermekek a végleges rendű lények gyakorlóotthonaiba kerülnek a gyermek egyik vagy mindkét szülőjének túlélésekor. 47:2.1
 • Minden gyermek, aki rendelkezik Gondolatigazítóval, de aki a halála előtt még nem hozott döntést a paradicsomi létpálya mellett, újraszemélyesül a végleges rendű lényeinek világán azokkal együtt, akik Igazító nélkül érkeznek. 47:2.4
 • A lakóvilágokon a feltámasztott halandók ott folytatják az életüket, ahol a halál fölébük kerekedésekor tartottak. 47:3.1
 • Az első lakóvilágon minden tevékenység központja a feltámadási csarnok. A végzet-őrangyalok, a Gondolatigazítók, a főangyalok és az élethordozók mind érintettek a halandói feltámadásban. 47:3.2
 • A halhatatlan lélek és az isteni Igazító eggyé kapcsolódásakor a szeráf hívja a főangyalt, aki közzéteszi: „E szeretett fiúban nagy örömöm telik.” 47:8.4
 • Közvetlenül az Igazítóval való eggyé kapcsolódás megerősítését követően a morontia lényt először mutatják be a társainak az új nevén, s e lény többé-kevésbé még mindig anyagi – még messze vannak attól, hogy igaz szellemek legyenek. 47:8.5

A morontia élet

 • A halandói halál a húsvér testbeli anyagi léttől való megszabadulás módszere. A morontia élet az anyagi létezés és a felsőbb szellemi szint között elhelyezkedő létszint. 47:10.7