You are here

50. A Bolygóhercegek

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A hercegek küldetése

„50:1.3 A Csillagrendszer Fejedelmek és a Bolygóhercegek teremtésében megtestesülő eszme egyre jobban eltávolodik az Egyetemes Atyától és az Örökkévaló Fiútól, és így egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a saját fontosságukat illetően elveszítik az arányérzéküket és nagyobb a hibázás lehetősége abban is, hogy helyesen fogják fel az isteni lények számos rendjének értékeit és viszonyát, valamint azok hatáskörmegosztását. Az, hogy az Atya nem személyesen van jelen a helyi világegyetemben, egyúttal az összes ilyen Fiú hitének és hűségének egyfajta próbája is.”

2. A bolygó igazgatása

3. A Herceg testtel bíró törzskara

4. A bolygón létesített központ és a tanintézetek

5. A fokozatosan fejlődő polgárosodott társadalom

A) „50:5.5 Az önvédelem olyan szükséglet, mely mindig követi az önfenntartást.”

B) „50:5.7 A tudás megszerzésére irányuló erőfeszítés bölcsességet eredményez, és amint egy műveltség megtanulta, hogy miként szerezzen előnyt a tapasztalásából és fejlődjön általa, a polgárosodott társadalom tényleg révbe ér.”

C) „50:5.8 Amikor a halandók megtanulnak elgondolkodni a tapasztalásaikon és elkezdenek hasznot húzni a tapasztalásból, akkor válik a szemléletük bölcselőivé – végre elkezdik magukban keresni az okokat és józan ítélőképességre tesznek szert.”

D) „50:5.9 6. A szellemi törekvés korszaka. Ahogy a fejlődő halandók keresztülmentek a testi, az értelmi és a társadalmi fejlődési szakaszokon, előbb-utóbb elérik a személyes látásmódnak azokat a szintjeit, amelyek a szellemi megelégedés és a mindenségrendi összefüggések megértésének keresésére késztetik őket. A vallás kiteljesíti a félelem és a babonaság érzelmi területeiről a mindenségrendi bölcsesség és a személyes szellemi tapasztalás magasabb szintjeire való felemelkedést. Az oktatás a jelentéstartalmak megvilágítására törekszik, a műveltség pedig a mindenségrendi kapcsolódásokat és az igaz értékeket ragadja meg. Az ilyen fejlődő halandók műveltsége kiváló, képzettsége nagyszerű és Isten-tudata páratlan.

50:5.10 7. A fény és élet korszaka. Ez a fizikai biztonságot, értelmi gyarapodást, társadalmi műveltséget és szellemi fejlődést hozó, egymást követő korszakok virágzása. Ezek az emberi vívmányok most mindenségrendi egységben és önzetlen szolgálatban nyilvánulnak meg és hangolódnak össze.”

6. A bolygói műveltség

A) „50:6.2 A polgárosodott társadalom fejlődése az Urantián nem tért el oly nagyon a szellemi elszigetelés csapását ugyancsak elszenvedett egyéb világokétól. De ha összehasonlítjuk a világegyetem elkötelezett világaival, akkor a bolygótok felettébb összezavartnak és az értelmi fejlődés és a szellemi előrehaladás minden szakaszában nagyon visszamaradottnak tűnik.

50:6.3 A bolygót ért csapások miatt az urantiaiak nem sokat ismertek meg a szokványos világok műveltségéből. Azonban nem szabad úgy elképzelnetek az evolúciós világokat, még a leginkább eszményinek tekinthetőt sem, mint olyan szférákat, ahol az élet kényelmes nyugágy. A halandó fajok életének kezdete mindig küzdelmekkel jár. Az erőfeszítés és a döntések meghozatala alapvető része a túlélési értékek megszerzésének.

50:6.4 A műveltség elmeminőséget feltételez; a műveltség nem fejlődhet, hacsak az elme nem jut magasabb szintre. A felsőbbrendű értelem nemes műveltségre törekszik és e célt valamilyen úton el is éri. Az alacsonyabb rendű elmék még a legmagasabb rendű műveltséget is eltaszítják maguktól, még akkor is, ha készen kapják.”

B) „50:6.5 …nagyon hosszú időnek kell még eltelnie, hogy a bűnből és az elszakadásból eredő hátrányokat ki lehessen egyenlíteni. A bolygótok még mindig egy nem szokványos és változatos létpályán halad egy lázadó Bolygóherceg és egy vétkező Anyagi Fiú kettős szomorújátékának eredményeként. Még Krisztus Mihálynak az Urantiára való alászállása sem söpörte el azonnal a világ korábbi igazgatásában vétett komoly hibák ideigvaló következményeit.”

7. Az elszigeteltség jutalma

A) „50:7.1 Elsőre úgy tűnhet, hogy az Urantia és a többi elszigetelt világ végtelenül szerencsétlen annyiban, hogy meg van fosztva az olyan emberfeletti személyiségek jótékony jelenlététől és hatásától, mint amilyen a Bolygóherceg és az Anyagi Fiú és Leány. Azonban e szférák elszigeteltsége e világok emberfajtáinak különleges lehetőséget ad a hit gyakorlására és a mindenségrendi bizonyosságban való olyan különleges adottság kifejlesztésére, mely nem függ a dolgok láthatóságától vagy bármely más anyagi tényezőtől. Kiderülhet, hogy a lázadás következményeként vesztegzár alá helyezett világokról származó halandó teremtmények végeredményben roppant szerencsések. Megfigyeltük, hogy az ilyen felemelkedőket sok különleges feladattal bízzák meg az olyan mindenségrendi vállalkozásokban, ahol a sikerhez alapvető fontosságú a megkérdőjelezhetetlen hit és a nemes bizakodás.”

B) „50:7.3 Végig a paradicsomi létpályán úgy követi a jutalom az erőfeszítést, mint következmény az okot. E jutalmak kiemelik az egyedet az átlagból, a teremtményi tapasztalás sokrétűségét hozzák magukkal és hozzájárulnak a végleges teljesítmények sokféleségéhez a végleges rendű lények közös testületében.”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen veszélyekkel jár a paradicsomi létszinttől való nagy távolság (50:1.3)? Van-e ennek kihatása a korszakos kinyilatkoztatás ügyének vitelére?
 2. Ha az emberiség „félúton” jár a kezdetleges viszonyok és a fejlett civilizáció között, akkor vajon számolhatunk-e azzal, hogy a korai „önkényes” uralmi (50:2.3) formát minden tekintetben magunk mögött fogjuk hagyni?
 3. Tudván, hogy „[a] műveltség elmeminőséget feltételez” (50:6.4), a hercegi törzskar kiválasztja „az evolúciós emberfajták színe-javát” (50:4.1). Milyen párhuzamot és ellentétet találhatunk eme gyakorlat és a mi azon szempontrendszerünk között, hogy igyekezzünk bölcsen megválasztani azokat a személyeket, akikkel az Urantia könyvet megismertetjük?
 4. Milyen változtatásokat kellene bevezetni az urantiai oktatásban, ha közelíteni akarnánk a hercegi törzskar által kialakított oktatási rendszerhez?
 5. A Herceg munkája független a felsőbbrendű Fiak küldetéseitől (50:5.1). Van-e kihatása e ténynek az Urantia könyv tanulmányozóinak mozgalma és az evangéliumi mozgalom közötti kapcsolatra?
 6. Miképpen tükrözheti vallási tanítás azt a tényt, hogy a fejlődéshez elengedhetetlenek a küzdelmek, az erőfeszítések és a döntések (50:6.3)?
 7. „Az okok eredményeként az erőfeszítést jutalom követi”. Milyen okokra kell figyelmet fordítanod a terveid kivitelezésében (50:7.3)?
 8. Mi a jelentősége annak, hogy a csillagrendszerünkbe tartozó bolygók igazgatási kérdéseiben kérésre tanácsot adó huszonnégy tanácsos mind urantiai honos (50:2.2; vö. 45:4)?
 9. Ha a szférák elszigeteltsége jó lehetőség a hit gyakorlására, akkor miért van szükség kinyilatkoztatásra (50:7.1)?

 

Istentani összefoglaló

Evolúció

 • Az értelmes evolúciós lények megjelenése jelzi, hogy elérkezett az ideje Bolygóherceg kijelölésének. 50:0.2
 • Az evolúciós eredetű népek hét fejlődési korszakon mennek keresztül: 1. A táplálkozás kora. 2. A biztonság kora. 3. Az anyagi jólét kora. 4. A tudás és a bölcsesség keresése. 5. A bölcselet és a testvériség kora. 6. A szellemi törekvés korszaka. 7. A fény és élet korszaka. Ld. 50:5.3

Az ember

 • A Bolygóherceg száz olyan önként jelentkező, felemelkedő halandót visz magával, akik még nem kapcsolódtak össze a Gondolatigazítójukkal. 50:3.1
 • Amikor a herceg segítői egymás között párosodnak, akkor abból kétféle lény származhat: a) Elsőfajú közteslények; b) Magasabb rendű anyagi teremtmények. 50:3.5
 • A Herceg iskolájának tanulói földművelők és kertészek voltak. Idejüket öt tevékenységek között osztották meg. 50:4.3

Felemelkedő Istenfiak

 • A Jerusemen az ezekről az elszigetelt világokról származó felemelkedők együtt élnek és agondontereknek nevezik őket. 50:7.2

Bűn

 • Kaligasztiának minden csalárd árulásának legmegrázóbbika az volt, hogy elferdítette az urantiai iskolákban oktatott tanokat. 50:4.12