You are here

74. Ádám és Éva

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK, ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

 • Ádám és Éva
 • Az Édenkert

* * *

I. A 74. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

ÁDÁM ÉS ÉVA

1. Ádám és Éva a Jerusemen

2. Ádám és Éva megérkezése
„74:2.4 Ahogy Ádám megérkezésének híre távolabb is elterjedt, a közeli törzsekbe tartozók ezrei fogadták el Van és Amadon tanításait, és hónapokon át folyamatosan érkeztek zarándokok az Édenbe, hogy üdvözöljék Ádámot és Évát, és hódolattal adózzanak a nem látható Atyának.”

3. Ádám és Éva ismerkedik a bolygóval

4. Az első zavarok

5. Az Ádám-féle igazgatási rend
A) „74:5.3 Egy ideig minden rendben ment az Urantián, és úgy tűnt, hogy Ádám végül képes lesz valamilyen tervet kidolgozni az édeni polgárosultság fokozatos kibontakoztatására. Megfogadva a melkizedekek tanácsát, Ádám támogatni kezdte a kézművességet, mert úgy gondolta, hogy kereskedelmi kapcsolatokat alakíthatnak ki a külvilággal. Az Éden felbomlásakor több mint száz kezdetleges kézműipari üzem működött, és kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn a közeli törzsekkel.”

B) 74:5.6 „Még az édeniek között is voltak olyan összezavart elméjűek, akik hajlottak a korlátlan személyes szabadság kaligasztiai tanaira; és ők rengeteg gondot okoztak Ádámnak; mindig felborították a renden alapuló haladásra és az alapvető fejlődésre kidolgozott legjobb terveit is.”

C) „74:5.7 Ádám és Éva azért jött, hogy az egyeduralmi kormányzás helyébe a képviseleti kormányzást állítsa, de az egész föld színén nem találtak ehhez méltóan működő vezetést. Ádám egy időre felhagyott minden, a képviseleti kormányzás létrehozására irányuló erőfeszítéssel, és még az édeni rendszer összeomlása előtt képes volt felállítani csaknem száz olyan kereskedelmi és társadalmi központot, ahol erős személyiségek az ő nevében uralkodtak. E központok többségét egykor még Van és Amadon szervezte meg.

74:5.8 Az egyik törzstől a másikhoz való nagykövet kiküldés gyakorlata Ádám idejéből származik. Ez nagy előrelépés volt a kormányzat kialakítása terén.”

6. Ádám és Éva családi élete
„74:6.3 Az ádámi gyermekek nem kaptak állattejet, amikor egyéves korukban befejeződött az anyatejes táplálásuk. Éva a tejet is adó diófélék nagy választékához fért hozzá, valamint sokféle gyümölcs levéhez is, és mivel igen alaposan ismerte ezeknek az élelmiszereknek a vegyi összetételét és energiatartalmát, azokat megfelelően tudta vegyíteni a gyermekei táplálásához addig, amíg a fogaik ki nem bújtak.

74:6.4 Bár a főzést általánosan alkalmazták az Éden közvetlen ádámi területrészén kívül, Ádám háztartásában nem éltek a főzéssel. Az élelmüket – az érett gyümölcsöket, dió- és gabonaféléket – készen fogyaszthatták. Naponta egyszer étkeztek, röviddel dél után. Ádám és Éva »fényt és energiát« közvetlenül is magához vett bizonyos térsugárzásokból, valamint igénybe vették az élet fájának segítségét is.

74:6.5 Ádám és Éva teste halványan fénylett, ugyanakkor a társaik szokásainak megfelelően mindig ruhába öltöztek. Bár nappal igen kevés ruhát viseltek, estére azonban felöltőt vettek magukra. A jámboroknak és szenteknek feltételezett emberek feje körüli dicsfény hagyománya Ádám és Éva idejéből ered. Lévén, hogy a testük fénysugárzását a ruházatuk nagyobbrészt elfedte, csak a fejükről kiáradó fényragyogás volt látható. Ádámszon leszármazottai mindig így ábrázolták azokat az egyéneket, akikről úgy gondolták, hogy különleges szellemi fejlődést értek el.” 

7. Élet a kertben
„74:7.22 Ádám megkísérelte megtanítani az emberfajtákat a nemek közötti egyenlőség eszméjére. Az, ahogy Éva a férje mellett dolgozott, mély benyomást tett a kertlakókra. Ádám egyértelműen azt tanította, hogy a nő a férfival egyenlő mértékben járul hozzá azokhoz az élettényezőkhöz, melyek egy új lény megalkotására egyesülnek. Azelőtt az emberiség azt feltételezte, hogy az egész teremtőerő az »apa ágyékában« lakozik. Az anyára úgy tekintettek, mint akinek pusztán annyi a szerepe, hogy éltesse a még meg nem születettet és táplálja az újszülöttet.”

8. A teremtés mondája
A) „74:8.7 Az ószövetségi teremtésről szóló beszámoló Mózes koránál jóval későbbről származik; ő sohasem tanított ilyen elferdített történetet. Ő inkább egy egyszerű és tömör beszámolót adott elő az izraeliták teremtéséről, mert azt remélte, hogy ezáltal fokozni tudja a Teremtő, az Egyetemes Atya imádatára való felhívásának erejét, akit ő egyébként Izráel Úristenének hívott.

74:8.8 A korai tanításaiban Mózes igen bölcsen nem tett kísérletet arra, hogy Ádám idejéig visszanyúljon, és lévén, hogy Mózes a héberek legfőbb tanítója volt, az Ádámra vonatkozó történetek szorosan összekapcsolódtak a teremtéstörténettel. A korábbi hagyományok már ismerték az Ádám előtti polgárosodott viszonyokat, melyre világosan utal az a tény is, hogy az Ádám kora előtti polgárosodott társadalomra vonatkozó minden utalást törölni igyekvő későbbi szerkesztők elfelejtették eltávolítani azt az árulkodó hivatkozást, hogy Káin »Nod földjére« vándorolt, ahonnan feleséget vett magának.

74:8.9 A hébereknek még hosszú időn át nem volt általános használatban lévő írott nyelvük azt követően, hogy elérték Palesztinát. Az ábécé használatát a szomszédos filiszteusoktól tanulták meg, akik a magasan polgárosodott krétai társadalom politikai menekültjei voltak. A héberek Kr.e. 900-ig alig használták az írást, és mivel e kései időpontig nem volt írott nyelvük, a teremtésről több különböző történet forgott közszájon, de a babilóniai fogság után már inkább hajlottak a módosított mezopotámiai változat elfogadására.

74:8.10 A zsidó hagyomány Mózes alakja köré épült, és mivel ő arra törekedett, hogy Ábrahám származási ágát Ádámhoz vezesse vissza, a zsidók feltételezték, hogy Ádám volt az egész emberiség legelső egyede. Jahve volt a teremtő, és lévén, hogy Ádámot hitték az első embernek, ezért szükségképpen Ádám megalkotása előtt kellett létrehoznia a világot. És ezután Ádám hat napjának hagyományát is beleszőtték a történetbe, melynek az lett az eredménye, hogy Mózes földi életét követően csaknem ezer esztendővel a hat nap alatti teremtés hagyományát leírták és ezt később neki tulajdonították.

74:8.11 A Jeruzsálembe visszatért zsidó papok a dolgok kezdetéről szóló eme beszámolót írásos formában véglegesítették. Rövidesen azt kezdték hangoztatni, hogy e beszámoló nem más, mint a Mózes által írt, nemrégiben felfedezett teremtéstörténet. De Kr.e. 500 körül a korabeli héberek ezeket az írásokat nem tekintették isteni kinyilatkoztatásoknak; sok vonatkozásban úgy tekintettek rájuk, ahogy a későbbi népek a mitológiai történetekre.

74:8.12 E hamisított írásra, melyet Mózes tanításai közül valónak tartottak, felhívták Ptolemaiosznak, Egyiptom görög királyának a figyelmét, aki egy hetven tudósból álló bizottsággal lefordíttatta azt görögre az ő új alexandriai könyvtára számára. És e beszámoló így kapott helyet azon írások között, melyek végül a héber és a keresztény vallás »szent írásai« későbbi gyűjteményének részévé váltak. És azon keresztül, hogy ezekkel az istentani rendszerekkel eggyé vált, e képzetek hosszú időn át alapvetően befolyásolták számos nyugati nép életfelfogását.”

B) „74:8.14 Az »aranykor« egy hitrege, de az Éden tény volt, és a kertbeli polgárosodott társadalom ténylegesen elbukott. Ádám és Éva már száztizenhét éve tevékenykedett a Kertben, amikor is Éva türelmetlenségén és Ádám téves helyzetmegítélésein keresztül arra vetemedtek, hogy letérjenek az elrendelt útról, mellyel gyorsan magukra hozták a végromlást és veszedelmes késedelmet okoztak az egész Urantia fejlődéssel járó haladásában is.”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Hogyan vehetünk részt Mihály azon irgalmas tervében, hogy Ádám és Éva helyzetét rendezze? Mely tényezők mérséklik a vétkük súlyát?
 2. Miben áll a fejlődés isteni terve (74:3.3, 3.5)? Milyen kihatása van ennek az ötödik korszakos kinyilatkoztatásra?
 3. Mi a különbség az édenbeli szombati önművelés (74:4.6) és a Jézus által mellőzött jellemépítés (140:8.27) között?
 4. Figyeld meg, hogy bár Ádám és Éva „testvéri és demokratikus” hozzáállást tanúsított (74:4.1), mégsem tekintettek mindenkire úgy, mint aki az új korszakos kinyilatkoztatás áldásainak részese lehet (74:7.11). Hogyan lehetne ezt a mércét megfelelőképpen az ötödik korszakos kinyilatkoztatáshoz igazítani? Tanácsos volna egy ilyen hozzáigazítás?
 5. Vizsgáld meg az édeni törvények közül a legfőbb büntetésnek az etikai következményeit (74:7.20).
 6. Miért volt bölcs döntés Mózes részéről, hogy nem hirdette az Ádám előtti idők történéseit (74:8.8)? Honnan tudhatott volna ezekről?
 7. Vajon miért nem említi a szerző Ádám és Éva második gyermekének nevét, holott az elsőét és a harmadikét megadja (74:6.2)?
 8. Hogyan oldható fel az az ellentmondás, hogy a 73:4.1 bekezdés szerint az Édenben nem vágtak állatokat, ugyanakkor a 74:7.21 szerint a vallási szertartásokon az emberek – Ádám akarata ellenére – véráldozatot is alkalmaztak?
 9. Milyen természetes jelenség lehetett a világteremtés mítoszok alapja (74:8.2)?

 

Istentani összefoglaló

Ádám és Éva

 • Ádám és Éva a Kr.u. 1934. évhez képest 37.848 évvel ezelőtt jött el az Urantiára. Az anyagi alakjuk újbóli felvétele tíz napot vett igénybe. 74:0.1
 • Ádám és Éva a jerusemi Anyagi Fiak rangidős testületének tagja volt, a 14.311 közös szám alatt. 74:1.1
 • Van és Amadon köszöntötte az Urantián felébredő Ádámot és Évát. 74:2.1
 • A hírnökök a hírvivő galambok telepére siettek, azt kiabálva: „Engedjétek el a madarakat (...) az ígért Fiú eljött.” 74:2.3
 • A melkizedeki felhatalmazást követően Van az Urantia urainak nyilvánította Ádámot és Évát. A pár hűségesküt tett a Fenségeseknek és a nebadoni Mihálynak. 74:2.6
 • Gábriel elrendelte a második megítéltetési számbavételt és az alvó továbbélők második, megítéltetés céljából való feltámadását. 74:2.8
 • Az Éden lakóinak feje kavargott a történésektől; Van tiltakozása ellenére fel akarták vinni Ádámot és Évát a templomhoz, hogy ott istenítsék őket. 74:4.2
 • A közteslények szállították Ádámot és Évát a fogadásuk színhelyéül szolgált hegyre, ahol Ádám ünnepélyes beszédet mondott az embereknek s elmagyarázta nekik, hogy minden tiszteletet elfogadnak, de imádatot sohasem. 74:4.4
 • És ez volt a szombat hagyományának eredete. 74:4.6
 • Ádám azért jött, hogy képviseleti kormányzást építsen ki, de kénytelen volt beérni a központtól távol eső kereskedelmi telepek létesítésével. 74:5.7
 • Ádám és Éva teste halványan fénylett – innen ered a szentek feje körüli dicsfény hagyománya. 74:6.5
 • A Kert törvényei a dalamatiai hét parancsolaton alapultak. 74:07.12
 • Mind a nyilvános, mind a magán istentiszteletet bátorították, de Ádám igyekezete hiábavalónak bizonyult abban, hogy az emberek a föld gyümölcseinek felajánlásával váltsák fel a véráldozatot. 74:07.21
 • Ádám megkísérelte megtanítani az emberfajtákat a nemek között egyenlőségre. 74:07.22
 • Az „aranykor” csak mítosz, de az Éden tényleg létezett. 74:8.14