Bevezetés az Urantia könyvhöz

Bevezetés az Urantia könyvhöz

Bevezetés az Urantia könyvhöz

Az Isten lakott világegyeteme
A VILÁGUNK TÖRTÉNETE
JÉZUSRÓL EGY ÚJ FELFOGÁSBAN

Egy új szellemi jövőkép

Felmerült-e már benned a kérdés, hogy „mi az élet értelme?” Nehéz időkben tűnődtél-e azon, hogy „mi a célja a szenvedésnek”? Zavar-e, amikor azt tapasztalod, hogy a vallási tanítások szembe mennek a tudományos tényekkel?

Van egy könyv, mely új megvilágításba helyezi ezeket a réges-régi kérdéseket. Emellett bátorító jövőképet vázol és utat mutat a lelki egyensúlyunk megteremtéséhez. Az Urantia könyvről van szó, mely a szellem igazságainak és az elme felismeréseinek valóságos tárházát alkotja. E könyv lapjain egy olyan szerves egységbe rendezett képet találunk az életről, mely egyesít magában tudományt, vallást és bölcseletet. A történelmi alapokon álló, tényekkel alátámasztott és kitisztázott tanítások révén új értelmet találhatunk az életutunkhoz. 

Az Urantia könyv használható válaszokat ad az élet leginkább zavarba ejtő kérdéseire: 

 • Miért létezik a rossz és a szenvedés? 
 • Miként teremthetünk tartós békét a világban? 
 • Van-e értelmes élet más bolygókon? 
 • Mi a célja Istenek az életemmel? 
 • Hogyan léphetek előre a boldogság és az önmegvalósítás útján? 
 • Kicsoda Jézus? Mit tanított? 
 • Hol van ő most? Eljön megint? 
 • Van élet a halál után? 
 • Milyen a mennyország? 

„Az Isten elméjében lévő terv az ő hatalmas területein élő minden teremtményére kiterjed, és e terv a határtalan lehetőségek, a korlátlan fejlődés és a végtelen élet örökkévaló célját foglalja magában. (...) Az örökkévalósági cél előttetek van. (...) [B]izonyosan győzelem fogja koronázni minden olyan emberi lény erőfeszítéseit, aki részt vesz a hit és a bizodalom versenyén[.]” (32:5.7-5.8) 

 

I. rész: A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek

„A bolygórendszerek miriádjai mind azért teremtettek, hogy egykor majd számos különféle válfajú értelmes teremtmény lakja be azokat, olyan lények, akik képesek Istent megismerni, az isteni ragaszkodást elfogadni és őt viszontszeretni. A világegyetemek mindensége Isten műve és az ő különféle teremtményeinek lakhelye. (…)” (1:0.2)

Az I. rész a mindenségrendi látképünk tágítását szolgálja. E különleges tanítások a lelkünk legmélyének húrjait pendítik meg, miként a földön ismert legrégibb igazságok, bátorítva minket, hogy nem vagyunk egyedül. A kozmosz bővelkedik a különféle lakott bolygókban, mennyei világokban és szellemszemélyiségekben.

Az Istenről egy olyan szerető és gondoskodó személy képe tükröződik benne, aki minden emberi lényhez megbízható mennyei szülőként viszonyul. Egy barátságos, jól szervezett és szakszerűen igazgatott világegyetemben élünk. A földi életünk az első lépés egy örökké tartó kalandos utazásban.

Nem véletlenségből vagyunk itt! 

Az I. részben választ kapunk a következőkre:

 • Kicsoda az Isten és hol lakozik? 
 • Miképpen alakítja át az Isten az életünket? 
 • A Háromság természete és szerepe 
 • Hogyan keletkezett a világegyetem, miként fejlődik és hol a mi helyünk benne? 
 • Miképpen szervezik és irányítják a központi világegyetemet és a felsőbb-világegyetemeket? 
 • Izgalmas tények az isteni és a mennyei személyekről 

 

II. rész: A helyi világegyetem 

 Ahogy a nemzetek a világunk alkotói, úgy épül fel számos helyi világegyetemből egy felsőbb-világegyetem. A II. rész lebilincselő részletességgel mutatja be a helyi világegyetemünket, valamint annak alkotóelemeit: a csillagvilágokat, a csillagrendszereket és a számos lakott világot. Megismerhetjük a kozmoszbeli helyzetünket és azt is, hogy a halálunk után merre vezet majd az utunk. Betekintést nyerhetünk a földinél nagyobb rendszerek igazgatásának rendjébe és megismerhetjük Jézus szerepét is benne. Jobban megismerhetjük a világegyetemi környezetünk meghatározó személyeit és az ő szerepüket, valamint a történelemformáló eseményeket, miáltal tisztább képet kapunk a világunk mai helyzetéről is. 

A II. részben megtudhatjuk: 

 • Ki volt Jézus, mielőtt a földi életét élte volna, és hol van most? 
 • Miképpen működik a szeretet, az irgalom és az igazságosság szerte a világegyetemben? 
 • Hogyan szervezik a helyi világegyetem csillagászati és igazgatási működését? 
 • Mi a helye, szerepe a mennyei személyiségeknek, beleértve az őrangyalainkat is? 
 • Hová kerülünk a halálunk után és mi történik velünk ezt követően? 
 • Hogyan találkozhatunk újra a családtagjainkkal és a barátainkkal? 
 • Milyen az emberek élete a fejlettebb világokon? 
 • Miért olyan nagy a zűrzavar, miért van annyi nehézség és szenvedés a Földön? 

Az emberi faj csak egyike az Isten által teremtett rendeknek. A világegyetemben rengeteg angyal és számos más szellemszemélyiség lakozik. A világegyetemben élő és azt igazgató szellemi lények terjedelmes szervezeti rendet alkotnak. Ezen értelmes szellemszemélyiségek számát és sokszínűségét emberi képzeletünkkel fel sem foghatjuk. 

 

III. rész: Az Urantia története

A III. rész bemutatja a földi élet történetét annak kezdeteitől, vagyis több mint négy és fél milliárd évet fog át. Részletesen leírja az ember leszármazási ágát a 993.500 évvel ezelőtt élt első két emberi lénytől kezdve Ádám és Éva kezdeti sikerein, majd tragédiáján keresztül egészen Ábrahám, Mózes és a bolygónk többi történelmi hősének bemutatásáig.

Az emberi törzsfejlődés útjának felvázolása mellett ez a rész bemutatja a civilizáció, az ipar, a kormányzás, a vallás és a családi élet fejlődését is. Az emberiség megpróbáltatásainak és fejlődésének részleteiből arra következtethetünk, hogy valóban egy jobb világ felé haladunk. 

A III. rész bemutatja: 

 • A naprendszerünk és a világunk eredetének tudományos magyarázatát 
 • Az isteni rend szerint irányított evolúciós fejlődés szakaszait 
 • Az emberi élet földi kialakulásának módját és okát 
 • Egyes ősi civilizációk felemelkedését és bukását 
 • A Lucifer-féle lázadás keserű éveit 
 • A kormányzás fejlődését és a világbékéhez vezető útját 
 • Az Isten bennünk lakozó Szellemének az örök továbbélésünk érdekében való munkálkodását
 • A hatékony imádkozás és istenimádat módját 

„Csaknem harmincezer éven át a második Éden volt a polgárosodás bölcsője. Az ádámi népek itt, Mezopotámiában megvetették a lábukat, leszármazottaikat egészen a föld határaiig is elküldték (...) E vidékekről indultak el azok a férfiak és nők, akik a történelmi tetteket végrehajtották, és akik oly nagy mértékben felgyorsították a kulturális fejlődést az Urantián.” (78:0.1) 

 

IV. rész: Jézus élete és tanításai 

A IV. rész egy ösztönző életrajzot közöl Jézusról. A leírásban évről évre követhetjük a megszületésével, gyermekkorával és ifjúkorával kapcsolatos történéseket, beleértve a nyilvános tevékenység megkezdése előtti családi életének, utazásainak és munkájának mozzanatait is. Ez a jézusi kép egyedülállóan új ismereteket és felismeréseket foglal magában. Ezáltal jobban megérthetjük és értékelhetjük az ő életét és tanításait. 

Jézus erős és bátor ember volt. Az őszintesége, a kedvessége, a jókedve, az emberszeretet és az igazság iránti odaadása ösztönzést jelent minden kor emberének. 

„Jézus volt a tökéletesen egyesített emberi személyiség. És ma, mint Galileában is, folytatja a halandói tapasztalás egyesítését és az emberi törekvések összehangolását. Életet egyesít, jellemet nemesít és tapasztalást egyszerűsít. Belép az emberi elmébe, hogy felemelje, átalakítsa és átlényegítse azt. Szó szerint igaz, hogy: »Ha valakiben ott van Krisztus Jézus, új teremtmény az; a régiek elmúlnak; íme, újjá lesz minden.«” (100:7.18) 

A IV. rész bemutatja egyebek mellett: 

 • Jézus életének mindeddig ismeretlen éveit 
 • Jézus apjának korai halálát 
 • Jézus közreműködését a hét testvérének nevelésében 
 • Rebeka házassági ajánlatát 
 • Az ácsként, hajóépítőként, írástudóként, tanítóként és karavánvezetőként dolgozó Jézust 
 • Az utazásait Egyiptomban, Rómában és a Káspi-tengernél 
 • Az apostolokkal töltött időt 
 • A keresztre feszítéshez vezető eseményeket 
 • Jézus feltámadását és jelenéseit 
 • Az Igazság Szellemének hatalmát 

 

Az igazságkeresés 

Minden vallás tanításaiban vannak igazságok, melyek segíthetik az egyént az istenkeresésben. De egyetlen vallás, könyv vagy korszak sem rendelkezik minden igazsággal, és nem is sajátíthatja ki magának az igazság semelyik elemét. 

„Bármely hívőcsoport tévedésbe esik, amikor úgy gondolja, hogy az ő hitvallásuk Az Igazság; az ilyen hozzáállások inkább istentani elbizakodottságról árulkodnak, mint hitbéli bizonyosságról. Nincs olyan (…) vallás, mely ne tanulmányozhatná haszonnal és ne fogadhatná be azon igazságok legjavát, melyek minden más vallásban megvannak, mert mind tartalmaz igazságot.” (92:7.3) 

Hét igazság az Urantia könyvből 

Nem vagyunk egyedül — „Bolygótok egy roppant nagy mindenségrend tagja; a világok jó közelítéssel végtelen családjába tartoztok, de a szférátokat éppoly gondosan igazgatják és éppoly szeretőn segítik, mintha az lenne az egyetlen lakott világ.” (15:14.9) 

Az Isten személyes lény — „Isten minden másnál magasabb rendű valóság (...) Ő üdvözítő személy és szerető Atya mindenki számára, aki szellemi békében él a földön és arra törekszik, hogy megtapasztalja a halál túlélését személyiségen keresztül.” (1:2.2) 

Létezik halál utáni élet — ,,[A] halál csak a kezdete egy végtelen és kalandos létpályának, egy várva várt örök életnek, egy örökké tartó felfedezőútnak.” (14:5.10) 

Egyedül a hit az örök élet feltétele — Jézus mondta: „Atyám mindig válaszolni fog a hit legkisebb szikrájára is.” (155:6.17) 

Mindannyiunkban ott lakozik az Isten egy szilánkja — „Minden emberi elmében ott él egy isteni szellem, a mennyei Atya ajándéka. Ez a jó szellem mindegyre arra törekszik, hogy elvezessen minket Istenhez, hogy segítsen megtalálnunk és megismernünk az Istent [.]” (133:3.7) 

Jézus az Istent nyilatkoztatja ki — „Jézus az a szellemi lencse emberi alakban, mely láthatóvá teszi az anyagi teremtmény számára Őt, aki láthatatlan. (…)” (169:4.13) 

A szeretet és annak ereje egyaránt létezik — „Szenteld az életedet annak bizonyítására, hogy a szeretet a legnagyobb dolog a világon. (...) A szeretet az elődje minden szellemi jóságnak, az a lényege az igaznak és a szépnek.” (192:2.1) 

 

KÉRDÉSEID VANNAK? 

• Miért élünk? • Mi történik a halálunk után? • Miért tűnik a bolygónk annyira összezavarodottnak? • Létezik eleve elrendelés? • Miért történik oly sok szörnyűség? • Mi az igazság az evolúcióról? • Mi az élet értelme? • Létezik a pokol? • Vajon minden út Istenhez vezet? • Kicsoda igazán Isten? • Kicsoda Jézus? 

A VÁLASZOK KÖNYVE 1955 ÓTA 

Gyakorlatilag az egyetlen olyan könyv, amely az emberiséget foglalkoztató legtöbb kérdésre megadja a biztos választ. Az Urantia könyv nem vallás, ugyanakkor arra hivatott, hogy gazdagítsa és elmélyítse az Istenhez fűződő kapcsolatunkat. Az Urantia könyv: az élet útikönyve, a hitelesség fokmérője, az igazság kinyilatkoztatása, a tudomány és a vallás kézfogása, ember és Isten találkozása. Megszabadít félelmektől és kétségektől, helyreállítja a hitet. Megnyitja a szíveket Isten szeretetének a valóságára és biztosít afelől, hogy egy barátságos, jól szervezett világegyetemben élünk. Egy új, eddig ismeretlen perspektívában mutatja be a minket körülvevő világot. Ezért tartjuk fontosnak, hogy minél többen megismerjék. 

KI ÍRTA?

A könyv szerzői nem emberi személyiségek, mint ahogy egyetlen vallási felekezet vagy közösség sem mondhatja magáénak az 1955-ös megjelenése óta. Független, az emberiséget fejleszteni, egyesíteni célzó korszakos kinyilatkoztatás.

 

Fájl
Év

Hozzászólások