You are here

93. Makiventa Melkizedek

 

 

A MELKIZEDEK-MEGTESTESÜLÉS
A Melkizedek életben tartotta az egy Isten igazságát és előkészítette a terepet az Egyetemes Atya paradicsomi Fiának, Mihálynak a későbbi halandói alászállásához.

* * *

SÁLEM BÖLCSE
1973 évvel Jézus születése előtt kapták meg az urantiai emberfajták Makiventát. Az érkezése nem keltett feltűnést; az anyagivá lényegülésének nem volt emberi szemtanúja. Őt halandó ember először azon a nagy jelentőségű napon látta meg, amikor belépett Amdon, a sumér származású káld pásztor sátrába. És a küldetésének bejelentése abból az egyszerű kijelentésből állt, melyet e pásztornak tett, „Melkizedek vagyok, El Elyonnak, a Fenségesnek, az egyetlen Istennek papja.” (93:2.1)

Személyes kinézetét tekintve a Melkizedek hasonlított az akkori, kevert fajú nodfi és sumér népek embereire, mintegy 180 centiméter magas és tiszteletet parancsoló megjelenésű volt. Beszélt káldul és még hat másik nyelven is. A kánaáni papokéhoz nagyon hasonló öltözéket hordott, azzal a különbséggel, hogy a mellkasán egy három egyközepű körből álló jelvényt viselt, mely a paradicsomi Háromság sataniai jelképe. A segédkezése alatt a három egyközepű kör alkotta jelvényt a követői olyan szentnek tekintették, hogy soha nem is merték használni, és néhány nemzedék múltával el is felejtették. (93:2.5)

E megtestesült Melkizedek Gondolatigazítót kapott, aki az emberfeletti személyiségébe az idő nevelőjeként és a húsvér test tanácsadójaként költözött, s ezzel szert tett arra a tapasztalásra és az urantiai problémák és a megtestesült Fiúba való költözés módjának gyakorlati megismerésére, melyek képessé tették az Atya e szellemét arra, hogy oly hősiesen működjön a későbbi Istenfiú, Mihály emberi elméjében, aki a halandó húsvér testhez hasonló alakban jelent meg a földön. És ez az egyetlen Gondolatigazító, aki az Urantián valaha is két elmében működött, és mindkét elme isteni és emberi is volt. (93:2.7)

* * *

 A SÁLEMI VALLÁS
A Melkizedek azt tanította, hogy valamikor a jövőben egy másik Istenfiú jön el olyan húsvér testben, mint amilyenben ő maga is, de ő asszonytól fog születni; és ezért van az, hogy számos későbbi tanító Jézust „örökre a Melkizedek rendjéből való” papnak vagy segédkezőnek tartotta.
És a Melkizedek így készítette elő az utat és rendezte el a világ fejlődési irányának egyistenhitre épülő terepét az egy Isten tényleges paradicsomi Fia alászállásához, akit oly élénken mutatott be úgy, mint a mindenek Atyját, és akit Ábrahám előtt úgy képviselt, mint olyan Istent, aki az embert a személyes hit egyszerű kapcsolatán keresztül is elfogadja. És Mihály, amikor megjelent a földön, megerősített mindent, amit a Melkizedek korábban a paradicsomi Atyáról tanított. (93:3.7-3.8)

A sálemi istenimádás szertartásai igen egyszerűek voltak. Minden személy, aki aláírta a Melkizedek templom agyagtábla-jegyzékét, illetőleg a jelét elhelyezte rajta, kötelezte magát az alábbi hit megőrzésére és elfogadására:
1. Hiszek El Elyonban, a Fenséges Istenben, az egyetlen Egyetemes Atyában és a minden dolog Teremtőjében.
2. Elfogadom a Fenségessel kötött Melkizedek szövetséget, mely az Isten kegyét a hitemre, és nem az áldozatokra és égő-áldozatokra adja.
3. Ígérem, hogy teljesítem a Melkizedek hét parancsolatát és a Fenségessel kötött eme szövetség jó hírét mindenkinek elmondom.

És ez volt a sálemi telepes csoport teljes hitvallása. De még egy ilyen rövid és egyszerű hitnyilatkozat is túl sok és túl haladó volt az akkori idők emberei számára. Egyszerűen nem tudták felfogni, hogy isteni kegyet kapnak semmiért — hit révén. Túlságosan mélyen hittek abban, hogy az ember az istenekkel szembeni tartozással születik. Túl sokáig és túl őszintén áldoztak és adtak ajándékokat a papoknak, semhogy képesek lettek volna megérteni azt a jó hírt, hogy az üdvözülés, az isteni kegy ajándék mindenki számára, aki hajlandó hinni a Melkizedek szövetségben. De Ábrahám lelkesedés nélkül hitt, és még ez is »igazságul tulajdoníttatott neki«.

A Melkizedek által hirdetett hét parancsolat az ősi dalamatiai legfelsőbb törvény szerint formálódott és nagyon hasonlított az első és második Édenben tanított hét parancsolathoz. A sálemi vallás e parancsolatai a következők voltak:
1. Ne szolgálj más Istent, mint a menny és a föld Fenséges Teremtőjét!
2. Ne kételkedj abban, hogy a hit az egyetlen feltétele az örök üdvösségnek!
3. Ne tanúskodj hamisan!
4. Ne ölj!
5. Ne lopj!
6. Ne kövess el házasságtörést!
7. Ne mutass tiszteletlenséget a szüleiddel és az idősekkel szemben!” (93:4.1-4.13)

* * *

A MELKIZEDEK ÉS ÁBRAHÁM
És a Melkizedek hivatalos szövetséget kötött Ábrahámmal Sálemben. Azt mondta Ábrahámnak: „Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; és így lesz a te magod.” És Ábrahám hitt a Melkizedeknek, „és tulajdoníttaték az őnéki igazságul”. És ezután a Melkizedek elmondta Ábrahámnak, hogy az utódai az egyiptomi ottlétüket követően miként fogják majd elfoglalni Kánaánt.
A Melkizedeknek Ábrahámmal kötött eme szövetsége jelenti az isteniség és az emberiség közötti nagy urantiai megállapodást, mellyel az Isten beleegyezik abba, hogy mindent megtesz; az ember pedig csak abba egyezik bele, hogy hisz az Isten ígéreteinek és követi az ő utasításait. Azelőtt azt hitték, hogy az üdvözülés kizárólag tettek révén nyerhető el — áldozással és ajándékokkal; most a Melkizedek újból elhozta az Urantiára a jó hírt, miszerint az üdvözülés, vagyis, hogy az Isten vele van, hit révén is elnyerhető. De az Istenben való egyszerű hit ezen örömhíre túlságosan haladó dolog volt; a szemita törzsekbe tartozó emberek szívesebben tértek vissza a vérontással járó régebbi áldozáshoz és a bűn miatti vezekléshez. (93:6.3-6.4)

* * *

A MELKIZEDEK-JÖVENDÖLÉS
A Melkizedek azt tanította, hogy valamikor a jövőben egy másik Istenfiú jön el olyan húsvér testben, mint amilyenben ő maga is, de ő asszonytól fog születni; és ezért van az, hogy számos későbbi tanító Jézust „örökre a Melkizedek rendjéből való” papnak vagy segédkezőnek tartotta. (93:3.7) Azonban az szó szerint igaz volt, hogy Krisztus „a tizenkét Melkizedek-megbízott rendelkezései szerint” kapott átmeneti címet az Urantián, akik a világra való alászállásakor e feladatkörben szolgáltak. (93:9.11)

* * *

I. A 93. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

MAKIVENTA MELKIZEDEK

1. A Makiventa megtestesülés

2. Sálem bölcse

3. A Melkizedek tanításai
93:3.7 A Melkizedek azt tanította, hogy valamikor a jövőben egy másik Istenfiú jön el olyan húsvér testben, mint amilyenben ő maga is, de ő asszonytól fog születni; és ezért van az, hogy számos későbbi tanító Jézust „örökre a Melkizedek rendjéből való” papnak vagy segédkezőnek tartotta.

4. A sálemi vallás
93:4.15 Jézushoz hasonlóan a Melkizedek is szigorúan ügyelt az alászállási küldetésének teljesítésére. Nem próbálkozott az erkölcsök átalakításával, a világ szokásainak megváltoztatásával és még a fejlettebb egészségügyi szokások vagy tudományos igazságok terjesztésével sem. Két feladat teljesítése céljából jött el: hogy életben tartsa a földön az egy Isten igazságát és hogy előkészítse a terepet ezen Egyetemes Atya paradicsomi Fia későbbi halandói alászállásához.

5. Ábrahám kiválasztása

6. A Melkizedek szövetsége Ábrahámmal

7. A Melkizedek féle hitterjesztők
93:7.3 Az eredeti Melkizedek örömhír csaknem teljesen felszívódott a Nagy Anya, a Nap és az egyéb ősi tiszteletfajták hiedelmeiben.

93:7.4 Ti, akik ma a könyvnyomtatás előnyeit élvezitek, aligha érthetitek meg, hogy milyen nehéz volt megtartani az igazságot e korai időkben; hogy két nemzedék között milyen könnyen elveszhetett egy új tantétel. Mindig is megvolt a lehetősége annak, hogy az új tantétel felszívódik a vallási tanítások és varázslási szokások idősebb testében. Az új kinyilatkoztatás mindig beszennyeződik a régebbi evolúciós hiedelmekkel.

8. A Melkizedek távozása

9. A Melkizedek távozása utáni idők
93:9.9 A babiloni fogság rettenetesen megtépázta a zsidók nemzeti önérzetét. A nemzeti alsóbbrendűségre adott válaszukban a nemzeti és faji önzés másik szélsőségébe estek, amikor is eltorzították és elferdítették a hagyományaikat úgy, hogy az Isten kiválasztott népeként minden más emberfajtánál felsőbb rendűvé minősítették magukat; és ennélfogva minden feljegyzésüket gondosan átszerkesztettek annak érdekében, hogy Ábrahámot és a nemzetük többi vezetőjét minden más személynél, nem kímélve még magát a Melkizedeket sem, magasabbra emeljék. Ezért a héber írástudók e nagy jelentőségű időkről szóló minden olyan feljegyzést megsemmisítettek, amit csak felleltek, és csak az Ábrahám és a Melkizedek sziddimi csata utáni találkozásáról szóló beszámolót tartották meg, mely Ábrahámot nagyon dicső fényben tüntette fel.

10. Makiventa Melkizedek jelenlegi helyzete


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mi volt a Melkizedek-féle küldetés lényege? Hogyan mutatkozott be az emberek előtt? Milyen képet mutatott be Istenről (93:2.3)?
 2. Fejtsd ki a három egyközepű kör jelkép jelentését (93:3.3).
 3. Kikkel osztott meg a Melkizedek magasabb szintű igazságokat (93:3.4)? Vannak-e tanulságai a 93:3.6 bekezdésben közölt általános elvnek az igazság mai közreadását illetően?
 4. Mi volt a Melkizedek-féle örömhír lényege (93:4)?
 5. Csatlakoznál-e a Melkizedek-féle szövetséghez, ha az volna a feladatod, hogy a „jó hírt mindenkinek elmondd” (93:4.4)?
 6. Vajon türelmesebbek és bölcsebbek lennénk-e a cselekedeteinkben, ha igazán felfognánk a hit által való üdvözülés üzenetét?
 7. Vesd össze a sálemi vallás (93:4.7-4.13) parancsolatait a hercegi törzskaréval (66:7.9-7.15) és Mózesével (142:3.11-3.20), és vizsgáld meg a különbségeket közöttük.
 8. Van-e manapság jelentősége az Ábrahámnak tett ígéretnek, és ha van, milyen értelemben van? „[A]z Isten beleegyezik abba, hogy mindent megtesz; az ember pedig csak abba egyezik bele, hogy hisz az Isten ígéreteinek és követi az ő utasításait.” (93:6.4) Miért állunk ellen annyira az engedelmesség eszméjének?
 9. Vesd össze Ábrahám történetét a Genezisben (Teremtés könyvében) közzétett leírással, és találd meg a kapcsolódási pontokat.
 10. Milyen általános megállapításokat tehetünk a korszakos kinyilatkoztatás kapcsán Melkizedek és Jézus tevékenységének összehasonlítása alapján (93:4.15)? Megkülönbözteti-e az ő tisztán szellemi jellegű küldetésük az általuk képviselt korszakos kinyilatkoztatások fajtáját a korábbi és a későbbi korszakos kinyilatkoztatásoktól? Ha léteznek különböző fajtájú korszakos kinyilatkoztatások, úgymint tisztán szellemiek és nem tisztán szellemiek, akkor mi a gyakorlati következménye ennek? Miben különbözik a szellemi örömhír elterjesztése a kulturális-és-szellemi kinyilatkoztatás terjesztésétől?
 11. Miért nincs értelme „kiválasztott népről” beszélni (93:5.1)?
 12. Miért döntött úgy a Melkizedek, hogy még Ábrahám halála előtt távozik (93:8.1)? Tudhatta, hogy ezzel erősíteni fogja az Ábrahám későbbi felmagasztalására irányuló törekvéseket (93:9.9). Milyen nagyobb veszélyt kívánt elkerülni? Bevált-e a terve, vagyis az, hogy „az egyetlen Isten igazsága erősen rögzüljön a követői elméiben”? Ennek tükrében hogyan értékeled azt, hogy a Melkizedek később eredeti alakjában „folytatta az együttműködést számos látnokkal és látóval” (93:10.4)?
 13. [A 93-103. írás a legutóbbi korszakos kinyilatkoztatásokkal és az Istenség természetével kapcsolatos mai istentani felfogások kialakulásával foglalkozik, ezen belül a 93-95. írás a Melkizedek-féle látogatást mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

Makiventa Melkizedek

 • A melkizedekek testülete három alkalommal működött az Urantián. 93:0.2
 • A Melkizedek-megbízottak segítségért fordultak a világegyetemi hatóságokhoz, de nem volt foganatja. 93:1.2
 • Lévén, hogy nem kaptak segítséget, Makiventa Melkizedek felajánlotta, hogy megtestesült veszélyhelyzeti Fiúként alászáll a világra. 93:1.3
 • 1.973 évvel Jézus születése előtt Makiventa megjelent Amdon sátrában e szavakkal szólva: „Melkizedek vagyok, El Elyonnak, a Fenségesnek (...) papja.” 93:2.1
 • Makiventa több nyelven is tudott, és mellkasán egy három egyközepű körből álló jelvényt viselt. 93:2.5
 • Makiventa különlegesen megalkotott testben élt. Sohasem házasodott meg. 93:2.6
 • Makiventa Gondolatigazítót kapott – ez az Igazító később Jézusban lakozott. 93:2.7
 • A Háromságot jelképező három egyközepű kör jelentését Makiventa kortársai kevéssé fogták fel. 93:3.3
 • Mózes sok mindent megismerhetett a Melkizedek-féle tanokból a Katro család révén. 93:3.5
 • Makiventa azt tanította, hogy az Isten elfogadja az embert a személyes hiten keresztül. 93:3.8
 • A sálemi kultusz minden követője három egyszerű hitbeli meggyőződésről tett esküt. 93:4.1
 • A Melkizedek által hirdetett hét parancsolat hasonló volt az dalamatiai törvényhez. 93:4.6
 • Makiventa megpróbálta elérni, hogy a hús és vér áldozásának szokását a kenyér és bor szentségével helyettesítsék. De Ábrahám a katonai győzelme után visszatért az áldozáshoz. 93:4.14
 • Talán hibás dolog „kiválasztott népről” beszélni, viszont Ábrahám kiválasztott egyén volt. 93:5.1
 • Ábrahám családjának nemes eredete miatt döntött úgy Makiventa, hogy Sálemben lép színre. 93:5.3
 • Ábrahám az unokaöccsével, Lóttal úgy döntött, hogy elfogadja a meghívást Sálembe. 93:5.5
 • Ábrahám élelemért ment Egyiptomba, s ott egy rokonát találta a trónon, és két katonai expedíciót is vezetett a megbízásából. 93:5.7
 • Bátorságot igényelt Ábrahámtól, hogy otthagyja az egyiptomi udvart és visszatérjen a Melkizedekhez. 93:5.8
 • Ábrahámnak királyi tervei voltak, ezért Lót elpártolt tőle – őt inkább az üzlet érdekelte. 93:5.9
 • Ábrahám úgy hitte, hogy az Isten adott neki győzelmet az ellenségei felett, ezért a hadizsákmányból tizedet fizetett. 93:5.13
 • Ábrahám lett a tizenegy törzs alkotta hebroni szövetség vezetője. 93:5.14
 • A Melkizedek hivatalos szövetséget kötött Ábrahámmal – aki hitte, hogy „és tulajdoníttaték az őnéki igazságul”. 93:6.3
 • Az Ábrahámmal kötött szövetségben az Isten mindent megtesz – az ember pedig csak abba egyezik bele, hogy hisz. A hit önmagában is elegendő az Isten kegyének elnyeréséhez. 93:6.4
 • Ábrahám a sálemi közösség polgári és katonai vezetője lett, és egy seregnyi fejlesztést hajtott végre. 93:6.8
 • Számos ok miatt döntött úgy a Melkizedek, hogy véget vet a küldetésének. Egy este visszavonult a sátrába, és másnap reggelre eltűnt. 93:8.1
 • A Melkizedek története rövidesen mítosszá vált, de József és mások megőrizték a hitüket. 93:9.5
 • A Bibliában a Melkizedek és Ábrahám között köttetett megállapodás úgy jelenik meg, mint Ábrahám és az Isten közötti szövetség. 93:9.7
 • A zsidó önérzet helyreállítása érdekében az ószövetségi szerkesztők töröltek minden, a Melkizedekre utaló hivatkozást, csak Ábrahám és a Melkizedek sziddimi csata utáni találkozásáról szóló beszámolót tartották meg. 93:9.9
 • Az eltűnését követő harmadik napon megjelent a társai körében és bolygói megbízottként folytatta a megszakított létpályáját. 93:10.1
 • Makiventa lett a huszonnégy jerusemi igazgató egyike, és a közelmúltban emelkedett az Urantia Bolygóhercege Helyettesének rangjára. 93:10.5
 • Az Urantia Bolygóhercege Helyetteseként Makiventa újból megjelenhet a földön úgy, mint a bolygó tényleges ura. 93:10.6
 • Meglehet, hogy a jövőben valamikor majd egyszerre lesz jelen az Urantián Makiventa és számos más Fiú. 93:10.8
 • Kevesebb mint ezer éve Makiventa Melkizedek volt az Urantia főkormányzója. 93:10.10