You are here

113. A szeráfi beteljesülés-őrangyalok

 

MAGVAS GONDOLATOK (1)

Értelmi szempontból az emberiség három osztályba sorolható:

1. Az átlagos szintet el nem érő elméjűek – ők azok, akik egészséges akaraterőt nem gyakorolnak; akik nem hoznak hétköznapi döntéseket. Ebbe az osztályba sorolhatók azok, akik nem képesek felfogni Istent; nem rendelkeznek az értelmes istenségimádás képességével. Az átlagos szintet el nem érő urantiai lényekhez szeráf-alakulat van rendelve, egy század, valamint egy kerub zászlóalj, s a feladatuk e lények számára segédkezni, valamint tanúsítani, hogy a szférabeli életküzdelmeik során e lények is igazságosságban és irgalomban részesülnek.

2. Az átlagos, egészséges emberi elme. A szeráfi segédkezés rendjében a férfiak és nők többsége hetes csoportokba van sorolva, összhangban azzal, hogy az emberi előrehaladás és a szellemi fejlődés köreinek teljesítésében hol tartanak.

3. Az átlagos szintet meghaladó elméjűek – azok, akik nagy döntések meghozatalára képesek és kétségbevonhatatlan szellemi fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek; olyan férfiak és nők, akik többé-kevésbé már kapcsolatban vannak a bennük lakozó Igazítóval; ők a beteljesülés különböző tartalékos alakulatainak tagjai. Függetlenül attól, hogy valamely emberi lény éppen melyik körnél tart, ha a beteljesülés tartalékos alakulatainak valamelyikébe felvétetik, akkor és ott számára személyes szeráfot jelölnek ki, és az a halandó attól kezdve a földi létpályájának végéig az őrangyal folyamatos segédkezését és szüntelen felügyeletét élvezi. Ha bármely emberi lény meghozza a legmagasabb rendű döntést, amikor valóban eljegyzi az Igazítót, akkor úgyszintén azonnal személyes őrző jelöltetik ki a lélekhez. (113:1.2-1.5)

 

MAGVAS GONDOLATOK (2)

A szeráfokat addig nem nevezik beteljesülés-őrangyaloknak, amíg olyan emberi lélek társául ki nem jelölték őket, aki a következő három eredmény közül egyet vagy többet fel tudott mutatni: meghozta azt a legfelsőbb rendű döntést, hogy Isten-szerűvé akar válni, vagy elérte a harmadik kört, vagy felvétetett a beteljesülés tartalékos alakulatainak egyikébe. (113:2.1)

 

MAGVAS GONDOLATOK (3)

Az angyalok tartós kapcsolatot alakítanak ki emberi társaikkal; és ti is, ha megláthatnátok a szeráfokat, ragaszkodással viseltetnétek irántuk. Anyagi testetek nélkül, szellemalakban, sok személyiségjegyben nagyon hasonlítanátok az angyalokra. Az angyalok a legtöbb érzelmeteket képesek átélni, sőt még továbbiakat is. A benneteket megindító érzelmek közül egyedül az állati félelem örökséget, az átlagos urantiai lakos elmebéli életét oly nagy mértékben befolyásoló érzelmet esik némiképp nehezükre értelmezni. Az angyalok tényleg nehezen tudják megérteni, hogy miért engeditek meg állandóan a félelemnek, hogy felsőbb értelmi erőitek, sőt vallásos hitetek fölébe kerekedjen, hogy a rettegésből és a szorongásból eredő esztelen riadalom olyannyira elcsüggesszen benneteket. (113:2.5)

 

MAGVAS GONDOLATOK (4)

A szeráfok az ember olyan tanítóiként működnek, akik az emberi személyiség lépteit új és fejlődési tapasztalások ösvényeire irányítják. A szeráf útmutatásainak megfogadása aligha a könnyű életet jelenti. Amennyiben követitek e vezetést, biztosan elérkeztek az erkölcsi választás és a szellemi fejlődés zord hegygerinceihez, melyeken kellő bátorsággal át is kelhettek. (113:4.3)

A szeráfok a ti érdeketekben cselekszenek, meglehetősen függetlenül attól, hogy mi is volt a ti közvetlen kívánságotok; a feletteseik parancsait hajtják végre, tehát működésük során nincsenek tekintettel a múló szeszélyeitekre és változó hangulataitokra. Ez (...) azt [jelenti], hogy az angyalok közvetlenül nem veszik figyelembe a kéréseiteket vagy az imáitokat. (113:5.3)

[A] saját utatokat magatoknak kell kijelölnötök, de ezek az angyalok úgy cselekszenek, hogy e választott útból a lehető legtöbbet hozhassátok ki. (113:5.4)

A szeráfok számára a paradicsomi Istenségek eléréséhez vezető legbiztosabb út az, ha sikeresen vezetnek el egy evolúciós származású lelket a Paradicsom előcsarnokaiig. Ezért a beteljesülés-őrangyalként való kijelölés a legtöbbre értékelt szeráfi feladat. (113:7.7)

 

* * *

I. A 113. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei.

A SZERÁFI BETELJESÜLÉS-ŐRANGYALOK

1. Az őrangyalok

2. A beteljesülés-őrangyalok

3. Az egyéb szellemhatásokhoz fűződő viszony
113:3.3 Az angyali szolgálók rendelkeznek azzal a képességgel, hogy az Atya szeretetét és a Fiú irgalmát a halandó teremtmények számára végzett segédkezésben elegyítsék.

4. A szeráfok tevékenységi köre
113:4.3 A szeráf útmutatásainak megfogadása aligha a könnyű életet jelenti. Amennyiben követitek e vezetést, biztosan elérkeztek az erkölcsi választás és a szellemi fejlődés zord hegygerinceihez, melyeken kellő bátorsággal át is kelhettek.

5. A halandó számára végzett szeráfi segédkezés
113:5.4 (…) a saját utatokat magatoknak kell kijelölnötök, de ezek az angyalok úgy cselekszenek, hogy e választott útból a lehető legtöbbet hozhassátok ki.

6. Az őrangyalok szerepe a halált követően

7. A szeráfok és a felemelkedési létpálya


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Miképpen javíthatunk a szeráfi őrangyalokhoz fűződő viszonyunkon (113:2.5)?
 2. Mennyiben lehetnek hatással a szeráfok a társadalmi, etikai és erkölcsi környezetünkre (113:4.1; 113:4.4; 113:5.1; 113:5.4)?
 3. Hogyan képesek a szeráfok tökéletes összhangban munkálkodni a Gondolatigazítókkal (113:4.5), holott a szeráfok nem is magas rendű, alászálló lények?
 4. Vajon miért előnyös a főszeráfok és az őrangyal-szeráfok számára a közös munka valamely adott egyén döntéseinek, illetőleg cselekedeteinek bátorítása terén? Vannak-e föltételei vagy korlátai ennek a nagyon is különböző szolgálatokat ellátó szeráfok együttműködésének? Ha szerinted vannak, akkor ismertesd és magyarázd meg ezeket. (113:4.1; 113:4.3; 113.4.4)
 5. Mikor összehangolók, tolmácsolók és segédkezők a szeráfok (113:3.5)?
 6. [A 104-118. írás az ötödik korszak fogalmi alapjait közli, ezen belül a 113-114. írás a polgárosodott viszonyok javításához igénybe vehető emberfeletti szintű segítség természetét mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

Angyalok

 • Az őrangyalokról szóló tanítás nem mítosz. 113:1.1
 • Az őrangyali felügyelet módja szerint az emberiség három osztályba sorolható: 1. Az átlagos szintet el nem érő elméjűek. 2. Az átlagos emberi elme. 3. Az átlagos szintet meghaladó elméjűek. 113:1.2
 • Az őrangyalok kijelölése megfelel annak, hogy hol tart az ember az értelmi és szellemiség köreinek teljesítésében. 113:1.6
 • Csoportőrzőket a lelki körökben való előrehaladás szerint rendelnek ki. 113:1.7
 • Az értelem és megszerzett szellemiség harmadik körének teljesítésével a halandók életük végéig személyes őrzőt kapnak. 113:1.8
 • Az őrangyalok négyes csoportokban dolgoznak – két szeráf, egy kerub, egy szanób. 113:2.9
 • A szeráfi őrangyalok összehangolják a következők sokféle hatását: a) Végtelen Szellem; ) Fizikai szabályozók; c) Elmeszellem-segédek; d) A Szent Szellem; e) Gondolatigazító. 113:3.2
 • A szeráfi őrangyal a továbbélő elme- és emlék-mintáknak, valamint lélek-valóságoknak a személyes őrzőjévé válik a halálból a feltámadáshoz vezető átmenet alatt. 113:3.4
 • A szeráfi útmutatás nem a könnyű életet jelenti – hanem inkább az erkölcsi választás és a szellemi fejlődés göröngyös útját. 113:4.3
 • Az őrangyalok és az Igazítók mindig tökéletes összhangban dolgoznak. 113:4.5
 • Az őrangyalok a közteslények segítségével képesek különféle anyagi módokon is segédkezni – de ilyesmire kevés példa akad. 113:5.5
 • Az őrangyal által követett szokásos eljárás az emberi társának halálát követően. 113:6.1
 • Ha az emberi léleknek nem sikerülne a továbbélés, holott számára már személyes őrangyalt jelöltek ki, akkor az őrangyalt a főangyalok ítélőszékének kell felmentenie a vádak alól. 113:6.3
 • Az őrangyal a lélek-értékeid őrizője, az újra-személyesüléshez pedig az Igazító fog azonosítani téged. 113:6.5
 • Az őrangyalok a morontia halandók mellett maradnak és hasznos társakként segítik őket. 113:7.2
 • Némely végzet-őrangyal végigkíséri a halandó társát. Mások átkelnek a Szerafingtonon és bekerülnek a Teljes Szeráfi Testületbe. 113:7.5
 • Egy szeráf számára a Paradicsom elérésének legbiztosabb útja az, ha végzet-őrangyal lesz belőle. 113:7.7
 • Mielőtt véglegesrendűvé válnának, a szeráfok eggyé kapcsolódnak az Egyetemes Atya egy nem-Igazító lényegű szilánkjával. 113:7.8