You are here

9. A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

I. A 9. írás címe: A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez

Az írás alcímei és egy-egy engem megszólító idézet ezen címek alól:
1. A Harmadik Forrás és Középpont sajátosságai
9:1.8 „Szülőhelyetek világegyeteme az igazságosság üllője és a szenvedés kalapácsa között nyer végső formát; de a kalapácsot forgatók nem mások, mint az irgalmasság gyermekei, a Végtelen Szellem szellem-utódai.”

2. A mindenütt jelenvaló Szellem
9:2.4 „…az igaz célért tiszta szívvel küzdőket mindig egyre feljebb és beljebb, az isteniség eszményképei és a legteljesebb tökéletességi cél felé vezetik.”

3. Az egyetemes átalakító
9:3.5 „Az Együttes Teremtő nem energia, nem az energia forrása és nem is az energia végső szakasza; ő az energia átalakítója”.

4. Az Abszolút Elme
9:4.5 „Az elme még az időben és térben is létrehozza az energia és a szellem között ama viszonylagos kapcsolatokat, melyek az örökkévalóságbeli rokonságukra utalnak.”

5. Az elme-segédkezés
9:5.7 „Túl gyakran, túlságosan is gyakran rontjátok meg elméteket őszintétlenséggel és bénítjátok meg pártossággal; állati félelemnek teszitek ki és haszontalan aggodalommal torzítjátok el. Ennélfogva, bár az elme forrása isteni, az elme, ahogy ti ismeritek a felemelkedésetek világán, aligha válik nagyszerű csodálat, s még kevésbé rajongás vagy imádat tárgyává. Az éretlen és tunya emberi értelem megtapasztalásának inkább az alázat megjelenéséhez kellene vezetnie.”

6. Az elme-gravitációs kör
9:6.9 „…a Végtelen Szellem a Teremtő elméjének tökéletes megnyilvánulása az összes teremtmény számára; a Legfelsőbb Lény pedig az összes teremtmény elméjének kialakuló kifejeződése a Teremtőjük számára.”

7. Világegyetemi tükrözőműködés
9:7.1 „…a világegyetemi tükrözőműködés jelensége, a különleges és megmagyarázhatatlan hatalom arra, hogy lássa, hallja, érezze és ismerje az összes dolgot, amint azok szerte a felsőbb-világegyetemben felbukkannak, és hogy tükrözőműködés révén mindezen ismeretet és tudást bármely kiválasztott pontba összpontosítsa.”

8. A Végtelen Szellem személyiségei
9:8.25 „Az Isteni és Végtelen Szellem nagy családjának szellemszemélyiségei örökre annak a feladatnak szentelték magukat, hogy Isten szeretetében és a Fiú könyörületességében segédkezzenek az idő és tér evolúciós világain élő minden értelmes teremtménynek. E szellemlények képezik azt az élő létrát, melyen a halandó ember az őskuszaságból a megdicsőülésig felkapaszkodhat.”

II. A Végtelen Szellem sajátosságaiból (9:1.1-1.2):
- Szellem Istenként Ő a Fiú Isten és az Atya Isten személyiségi mellérendeltje és isteni társa.
- Végtelen Szellemként Ő mindenütt jelenvaló szellemi befolyás. 
- Egyetemes Átalakítóként Ő az erőtér-szabályozó teremtmények őse és a mindenségrendi térerők beindítója. 
- Együttes Cselekvőként Ő az Atya-Fiú közös képviselője és társulásuk végrehajtója. 
- Abszolút Elmeként Ő az értelmi képesség forrása szerte a világegyetemekben. 
- Cselekvő Istenként Ő a mozgás, a változás és a kapcsolat nyilvánvaló őse.
- Együttes Teremtőként Ő az Istenség Első és Második Személye egyesített és végtelen fogalma teljességének megtestesítője.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen szempontból lehet a Végtelen Szellem az emberi gondolkodás és cselekvés mintája?
 2. Miért hozna egy irgalmas lény valaha is szenvedést egy teremtményre (9:1.8; 2:5.3; 3:2.10)?
 3. Mi a véleményed a 9:3.5 bekezdésben a cselekvésre (műveletre) adott meghatározásról?
 4. Mi a véleményed a szellemnek a 9:4.5 bekezdésben adott „meghatározásáról”?
 5. Miként működik az elme és az akarat a jelentéstartalmak és értékek vonatkozásában? (9:4.6)
 6. Mivel ártunk az elménknek (9:5.7)?
 7. A szellem és az energia eléggé elkülönülő az emberi szinten (9:6.7). Mire következtethetünk ebből a tényből a New Age felfogások esetében, amelyek láthatólag összekeverik az energiát a szellemmel? Vedd észre azt is, hogy beszélhetünk elme- és szellem-energiákról is (3:2.5), és hogy az Igazító tiszta energia és tiszta szellem egyaránt (107:6.4). Mi a haszna és melyek a korlátai az efféle dolgokról különféleképpen beszélni?
 8. A 9:8.12 bekezdésben felsorolt elmefunkciókat áttekintve gondold végig, hogy mi lehet a különbség az értelem és az ítélőképesség, az alkotó képzeletet és a képzettársítás, valamint a döntés és a választás között.
 9. Mi a Paradicsom és a Cselekvő Isten viszonya egymáshoz (ld. 9:3)?
 10. Mi a végtelen elme, a mindenségrendi elme és az emberi elme viszonya egymáshoz (ld. 9:4; 9:5.4; 9:7.3-7.4)?
 11. Milyen az anyag-elme-szellem viszony az időben és térben, valamint az időn és téren kívül? (Ld. 9:4 és 9:6.7.)

 

Istentani összefoglaló

Az Isten tantétele

 • Semmi sem utalt arra, hogy a Végtelen Szellem a megszemélyesülésekor különleges előjogokat kap az energiaátalakítás terén. 9:0.1
 • Az Együttes Cselekvő különleges előjogokkal rendelkezik az energiák, az értelmek és a szellemek egységbe foglalásában. 9:0.2
 • A Szellem a Fiú kegyelmének és az Atya szeretetének kinyilvánításában segédkezik, összhangban a paradicsomi Háromság igazságosságával. 9:0.3
 • A tökéletes, változatlan és abszolút Szellem kitölti a teret. 9:0.5
 • Az Istenség Harmadik Személye: a) mindenütt jelenvaló szellemi befolyás; b) az energia Egyetemes Átalakítója; c) az Atya-Fiú Együttes Cselekvője; d) Abszolút Elme; e) Cselekvő Isten. 9:1.1
 • Az Együttes Cselekvő a minden tényleges valóság összekapcsolója; ő az Atya gondolatának és a Fiú szavának letéteményese. 9:1.3
 • A Szellem abszolút az elmeterületek igazgatásában. 9:1.5
 • A Szellem ellentételezést nyújt az élményelvi Istenség – a Legfelsőbb és a Végleges – hiányosságaiért. 9:1.6
 • Nagyszerűen felruháztatik türelemmel és szeretettel – az igazságosságban érvényre juttatja a könyörületességet. 9:1.8
 • Az irgalmasság gyermekei a szenvedés kalapácsával dolgoznak az igazságosság üllőjén. 9:1.8
 • Az Örökkévaló Fiú az Atya szellemivé lényegült megszemélyesülése; a Végtelen Szellem az Örökkévaló Fiú és az Egyetemes Atya megszemélyesült szellem-lényege. 9:2.2
 • A Végtelen Szellem az ellengravitáció különleges hatalmát birtokolja. 9:3.2
 • Az ellengravitáció helyi viszonyok közepette és kizárólag az anyagi gravitáció vonatkozásában működik. 9:3.3
 • Ő az energia átalakítója – általa van hatás, mozgás, összehangolódás és egyensúly. 9:3.5
 • A Végtelen Szellem minden személyes és nemszemélyes működése saját akaraton alapuló cselekedet. 9:3.7
 • A Cselekvő Isten a végtelenség paradicsomi mintájának megelevenítője. Önkéntelenséget visz a fizikai teremtésbe. 9:3.8
 • Az abszolút elme a végtelen Szellem elméje. A Szellem eredendően elmével-ellátott. 9:4.2
 • Az Együttes Teremtő kizárólag az elme területén abszolút – az elméje végtelen. 9:4.3
 • A Végtelen Elme független a tértől és nem vesz tudomást az időről. 9:4.4
 • Az Együttes Cselekvő a mindenségrendi elme teremtője, s ez a forrása az ember elméjének. 9:5.4
 • Minden világegyetemi elmét a Végtelen Szellem abszolút elme-köre fog össze. 9:6.1
 • Az elme-gravitációs kör kiszámíthatóságát némiképp befolyásolja az Egyetemes Abszolút működése. 9:6.8
 • A véges elme megjósolhatatlansága talán a Legfelsőbb Lény nem teljes voltából ered. 9:6.9
 • Az Együttes Cselekvő a világegyetemi tényleges dolgok minden szintjét képes összehangolni egyidejűleg bármely pontban – ez az egyetemes tükrözőműködés. 9:7.1
 • A tükrözőműködés nem más, mint energia, elme és szellem társulása a Legfelsőbb felügyelete alatt. 9:7.2
 • A Legfelsőbb Lény kifejlődő elméje a kapcsolat a véges és az abszolút elme között. 9:7.4
 • A Legfelsőbb tükrözőműködése a magyarázat a mindenségrend tudatára. 9:7.4
 • Minden alkalommal, amikor az Atya és a Fiú létrehoz egy Teremtő Fiút, akkor a Végtelen Szellem egy helyi világegyetemi Alkotó Szellem ősévé válik. 9:8.4
 • A Harmadik Forrás nem-Atyai személyiséget adományoz az Örökkévaló Fiúval való alkotó társulásban. 9:8.10
 • A Végtelen Szellem családjának három nagy osztály van. 9:8.14-23

Az erőtér-irányítók

 • A nagy világegyetemet a Cselekvő Isten erőtér-szabályozó teremtményeinek működése tartja egyensúlyban. 9:3.6

Vallási élmények

 • A vallás erőteljes ösztönzőként hat az erkölcsi állhatatosságra és a szellemi fejlődésre. 9:1.2