You are here

30. A nagy világegyetem személyiségei

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

30:0.2 „Azért nem tudjuk teljes körűen és teljesen következetesen osztályozni a nagy világegyetem személyiségeit, mert nem minden csoportról közlünk kinyilatkoztatást. Számos további írást igényelne az összes csoport módszeres osztályozásához szükséges további kinyilatkoztatás. Az ilyen fogalmi kiterjesztés aligha kívánatos, mivel megfosztaná a gondolkodó halandókat a következő évezredekre attól a késztetéstől, hogy alkotóan elmélkedjenek e részlegesen kinyilatkoztatott dolgok tartalmáról. A legjobb, ha az ember nem részesül túl sok kinyilatkoztatásban; az visszafogja a képzelőerejét.”

1. Az élőlények paradicsomi osztályozása

30:1.1 „A Paradicsomon az élőlényeket a paradicsomi Istenségekkel való eredendő és kialakított kapcsolatuknak megfelelően osztályozzák. A központi világegyetembeli és felsőbb-világegyetembeli nagygyűléseken a megjelenteket gyakran az eredetük szerint csoportosítják: a háromsági származásúak, vagy a Háromságot elértek; a kettős származásúak; és az egyes származásúak. Nehéz dolog a halandói elme számára elmagyarázni az élőlények paradicsomi osztályozását, de felhatalmazásunk van az alábbiak közlésére:”

30:1.99 „Isten, mint felsőbbszemély, meglényegít; Isten, mint személy, teremt; Isten, mint elő-személy, részeket képez; és e saját Igazító-szilánkja kifejleszti a szellem-lelket az anyagi és halandói elmében, összhangban azon személyiség szabadakaratú választásával, mely személyiséget az Isten mint Atya adományozott e halandó teremtménynek a szülői cselekedete révén.”

2. Az uverszai személyi nyilvántartás

3. Az önkéntes telepesek

30:3.5 „ A Paradicsom kivételével a tudás sehol sem eredendően meglévő dolog; a fizikai világegyetem megértése nagymértékben a megfigyeléseken és a kutatásokon alapul.”

30:3.9 „A halandói fejlődés teljes felemelkedési tervére az a gyakorlat jellemző, hogy az éppen megszerzett új igazságot és tapasztalatot más lényeknek át kell adni. A Paradicsom eléréséig tartó hosszú tanintézetet úgy végzitek el, hogy tanárként szolgáljátok azokat a tanulókat, akik a fejlődési rendben mögöttetek állnak.”

30:3.12 „A világegyetemen belüli utazás és megfigyelés minden felemelkedő lény létpályájának részét képezi. Az utazás és az új népek és világok megismerése iránti emberi vágy teljes kielégülést nyer majd a helyi világegyetemeken, a felsőbb-világegyetemeken és a központi világegyetemen keresztül a Paradicsomba való hosszú és eseménydús felkapaszkodás alatt.”

4. A felemelkedő halandók

30:4.17 „Néha a halandók elhelyezésére szolgáló összes felkészülési világot világegyetemi »házaknak« nevezzük, és e szférákra utalt Jézus, amikor azt mondta: »Az én Atyám házában sok lakóhely van.«”

30:4.28 „A Havona-létpályátokon az első cselekedetetek az lesz, hogy felismeritek a szállító szekonáfotokat és megköszönitek neki a hosszú és biztonságos utazást. Ezt követően bemutatnak benneteket azoknak a lényeknek, akik az első havonai tevékenységeitekről fognak gondoskodni. Majd bejegyeztetitek a megérkezéseteket és elkészítitek azt az üzenetet, melyben köszönetet mondotok a helyi világegyetemetek Teremtő Fiának, a világegyetemi Atyának, aki a fiúi besorolású létpályátokat lehetővé tette és tiszteleteteket is kinyilvánítjátok neki. Ezzel eleget is tesztek a Havonába való megérkezésetekkel járó kötelezettségeiteknek; ezután egy hosszabb időre kikapcsolódhattok, szabadon szemlélődhettek, és ez egyúttal lehetőséget ad nektek arra is, hogy felkeressétek a hosszú felemelkedési tapasztalásban szerzett barátaitokat, társaitokat és segítőtársaitokat. A híradásokban utánanézhettek annak is, hogy a zarándoktársaitok közül kik indultak el a Havonába azóta, hogy elhagytátok az Uverszát.”

30:4.30 „…én nem tudok beszámolni nektek a Havonáról; látnotok kell e világokat ahhoz, hogy értékeljétek a dicsőségüket vagy hogy megértsétek a nagyszerűségüket.”

30:4.33 „Ha a Halandói Végleges Testületnek nem lenne jövője vagy ki nem nyilatkoztatott beteljesülése, e felemelkedő lények jelenlegi megbízatása akkor is megfelelő és dicső lenne. A jelenlegi végzetük teljes mértékben igazolja az evolúciós felemelkedés egyetemes tervét. De a külső tér szférái evolúciójának eljövendő korszakai kétségkívül még jobban kibontakoztatják és nagyobb mértékben istenien feltárják majd az Istenek bölcsességét és szeretetét, mely az emberi továbbélés és a halandói felemelkedés isteni tervének kivitelezésében megnyilvánul.”

30:4.34 „A történet a különböző felsőbb-világegyetemekben más és más, azonban ez az ismertetés felvillantja a halandói fejlődés átlagos tervét, ahogyan az a Nebadon helyi világegyetemben és a nagy világegyetem hetedik szeletében, az Orvonton felsőbb-világegyetemben érvényesül.”

II. Nem elég önmagunk szeretete, fontos, hogy magunkat értékesnek is lássuk. Az önző ember is szereti magát, de nem képes önmagára az Isten gyermekeként gondolni, magát az Isten szemével értékesnek látni.

Az önző ember is jót akar magának, de csak az anyag nyújtotta lehetőségek keretein belül. Az ember azonban nem csak anyagot érzékelő képességgel rendelkezik, hanem fejleszthető, szellemi érték érzékelő képességgel is. A legfőbb értékek mindig szellemiek és örökkévalók – mint az Isten.

Az Isten számára az ember érték, mivel az ember képes az Istent viszont szeretni, az isteni értékrend szerint élni, azt követve boldog lenni. Ezért kínálja az Isten az ember számára a beteljesedés szellemi útját.

Szellemi gazdagságot csak úgy birtokolhat az ember, ha az Istent komolyan veszi. Úgy, hogyha az Isten korszakos kinyilatkoztatását megismerve, önmagát és az embertársait értéknek kezdi látni. Minél inkább értékesnek látja egy ember az Istent és a saját embertársait, annál inkább válik szellemileg értékessé ő maga is.

Mivel az ember képes a szellem Istent birtokolni, ezért az ember legfőbb értéke a benne élő Gondolatigazító, önmaga valóságosan jobbik énje – azon Atyarész, akivel majdan örökre egy lesz. Ezért önmagunk értékessé tételének útja az Istenre hallgatás. Az, ha olyanok akarunk lenni, mint Ő. Így találkozhat az ember önszeretete az Isten ember szeretetével.

III. Nem csak egy termék előállításának van működő és ezért elfogadott menete, hanem az ember istenképűvé alakulásának is. Míg egy termék gyártási technológiáját az embereknek kell kitalálniuk, melyet aztán folyamatosan tökéletesíthetnek, addig az ember megistenülésének útja már tökéletesen készen van. Csak rajtunk áll, hogy meg akarjuk-e érteni és el akarjuk-e azt fogadni a magunk számára. Ezen út megértéséhez és a rajta való járáshoz kínál mással össze nem hasonlítható segítséget a gondolkodó ember számára az Urantia kinyilatkoztatás.

* * *

Az Urantia könyvből megismert meghatározó jelentőségű igazságok közé tartozónak tekintem a következőket is:

1. A halandói húsvér fizikai test nem része az alvó továbbélő újbóli összeállításának az úgynevezett feltámadáskor. A halálban a fizikai (azaz húsvér) test visszatér a porhoz, a halandó továbbélő személy feltámadására nem fizikai testben kerül sor.

2. A kijelölt szeráf biztosítja az új [nem fizikai] test, a morontia alak összeállítását.

3. A kijelölt szeráf az őre a halhatatlan léleknek (amennyire az kifejlődött).

4. Az Igazító az alvó továbbélő halandó elméje szellemi átiratának őrzője.

5. A személyiség feltámadására akkor kerül sor, amikor az Igazító és a szeráf újraegyesíti a gondjaikra bízott személyiségalkotó tényezőket.

6. A mintegy ezer lakott bolygó alkotta csillagrendszer központjának segédszférái vagy kis-segédszférái között található az a hét világ, mely a felemelkedő halandók többségének a fogadóvilágai a feltámadáskor. E szférákra utalt Jézus, amikor azt mondta: „Az én Atyám házában sok lakóhely van.”

Áttekintő táblázat: a Nagy Világegyetem személyiségei


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Miben tér el az élőlények paradicsomi osztályozása az uverszai személyi nyilvántartástól? Mivel magyarázhatók a különbségek? Észreveszel-e bármiféle rendet az első részbe tartozó írások egymásra következésében?
 2. Miért csatlakozhat egy felemelkedő az önkéntes telepesekhez?
 3. Mire engednek következtetni a 30:3.10 bekezdésben foglaltak?
 4. Gondolkodj el alaposan a negyedik szakaszban foglaltakon. Vajon miért használja a szerző a „zarándok” kifejezést a felemelkedési létpályánk egyik szakaszának megnevezésére? Valódi zarándoklatot teljesítenek e létpálya-szakaszban a felemelkedők?
 5. Érdemes utánanézni, hogy mit is jelent a harmadik kör elérése: 30:4.11; 1100:6.5; 469:6.8; 14:5.4; 113:1.6-2.2.
 6. Milyen előnyökkel jár a részleges kinyilatkoztatás? (Ld. 30:0.2)
 7. Milyen alkotói tevékenységeket fejt ki az Isten a felszőbbszemélyi, a személyi és az elő-személyi szintjén? (Vö. 30:1.99)
 8. Vajon mi indokolja azt, hogy az Állandó Létpolgárságú Testületet alkotó rendek felsorolásának elejére és végére kerültek a közteslények, illetőleg az Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók (30:2.117-2.128)?
 9. Mi a jelentőségük a 30:3.5 bekezdésben (tanulás) és a 30:3.9 bekezdésben (tanítás) kimondottaknak a halandói fejlődésünk szempontjából?
 10. [A 16-31. írás bevezet a jelen világegyetemi korszakban a személyes mindenségrend szerkezeti felépítését jellemző személyközi Istenség-viszonyokba, ezen belül a 30-31. írás a Nagy Világegyetemben tevékenykedő egyéb személyiségek mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

Felemelkedő Istenfiak

 • Az Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók hét fejlődési szakaszban érik el a Paradicsomot. Ld. 30:4.9